I. Politici si strategii ale UTM 

 1. Carta UTM
 2. Planul de dezvoltare strategică instituțională a Universității Tehnice a Moldovei 2016-2020
 3. Regulamentul intern al Instituției Publice „Universitatea Tehnică a Moldovei”
 4. Strategia UTM în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada 2019-2023

II. Organe de conducere ale UTM

 1. Regulamentul de organizare și funcționare al Senatului UTM
 2. Regulament privind organizarea și funcționarea CDSI a UTM
 3. Regulament privind organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al UTM
 4. Regulament privind decernarea Premiului Senatului UTM în domeniul creativității studenților

III. Politica de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal în sistemele informaţionale gestionate de UTM

 1. Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale
 2. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date  cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă
 3. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 4. Regulamentul privind înregistrarea petițiilor
 5. Regulament privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu carater personal în sistemul de management universitar Decanat (evidenţa studenţilor)
 6. Regulament privind prelucrarea informaţiilor ce conţin date cu carater personal în sistemul de management universitar „Resurse umane (evidenţa angajaţilor)

IV. Acte normative privind organizarea si funcționarea subdiviziunilor universitare

Departamente, facultăți

Direcții unviersitare

 1. Regulament privind organizarea si funcționarea Direcției Management Academic și Asigurarea Calității la UTM
 2. Regulament privind organizarea si funcționarea Direcției Managementul Resurselor la UTM
 3. Regulament privind organizarea și funcționarea Direcţiei Tehnologia Informației și a Comunicațiilor la UTM
 4. Regulament privind organizarea și funcționarea Direcţiei Investigaţii Ştiinţifice la UTM
 5. Regulament privind organizarea și funcționarea Direcţiei Finanțe și Evidență Contabilă la UTM

Servicii universitare

 1. Regulament privind organizarea si funcționarea Serviciului Relații Internaționale la UTM
 2. Regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului Relații Publice și Promovarea Imaginii la UTM

Centre universitare și alte subdiviziuni

 1. Regulament privind organizarea şi funcţionarea CEGHID UTM
 2. Regulament privind organizarea şi funcţionarea CŞITTIA, FTA la UTM
 3. Regulament privind organizarea şi funcţionarea CCTŞITAEN „Etalon” la UTM
 4. Regulament privind organizarea și funcționarea CCO, FTA la UTM
 5. Regulament privind organizarea și funcționarea SMV, FTA la UTM
 6. Regulament privind organizarea și funcționarea CIPFCAP, FTA la UTM
 7. Regulament privind organizarea și funcționarea CLS „Lexis” la UTM
 8. Regulament privind organizarea și functionarea CEADT la UTM
 9. Regulament privind organizarea și funcționare a Centrului Didactico-Metodic și de Producție al UTM
 10. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului Medical al UTM
 11. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Nutriție la FTA, UTM
 12. Regulament privind organizarea și funcționarea CNIB la FCIM, UTM
 13. Regulament privind organizarea și funcționarea CCISC la FCIM, UTM
 14. Regulament privind organizarea și funcționarea CCGIGF la FCGC, UTM
 15. Regulament privind organizarea și funcționarea CCPGCEB la FCGC, UTM
 16. Regulament privind activitatea CC al CCPGCEB a FCGC, UTM
 17. Regulament privind elaborarea schemelor de certificare în cadrul CCPGCEB a FCGC, UTM
 18. Regulament privind organizarea și funcționarea Centrului de Cercetare „Construcții Rutiere” la FUA, UTM
 19. Regulament privind organizarea si functionarea CFC EECP, FUA, UTM, 2017
 20. Regulament privind organizarea si functionarea CCIMAN, FET, UTM, 2018
V. Proceduri financiare
 1. Metodologia de planificare și de alocare a fondurilor destinate procesului educațional și de cercetare în UTM
 2. Metodologia de planificare şi de aprobare a taxelor de studii și a altor taxe la UTM
 3. Procedura de achiziții publice de valoare mică
 4. Regulament privind sistemul de salarizare în IP „UTM”
 5. Decizie nr. 12 din 28.06.2017 – Cu privire la aprobarea Condițiilor de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) UTM
 6. Decizie nr. 16 din 17.08.2017 – Cu privire la aprobarea Condițiilor de acces pe proprietatea publică, aflată în administrarea (gestiunea) Universității Tehnice a Moldovei in vederea construirii (instalării), intreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării relelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora
 7. Regulament cu privire la normativele de cheltuieli pentru desfăşurarea diverselor manifestări şi pentru primirea şi deservirea delegațiilor la IP „UTM”
 8. Metodologie  de acordare a sporului pentru performanţă în activitatea de cercetare şi inovare la UTM
 9. Metodologie de acordare a sporului pentru înaltă eficiență în muncă salariaților UTM, responsabili pentru relațiile internaționale
 10. Aviz pentru achitarea taxei de studii la UTM
 11. Decizie cu privirea la aprobarea Condițiilor de access pe proprietatea publică aflată în administrarea (gestiunea) Universității Tehnice a Moldovei în vederea construirii (instalării), întreținerii, demontării, înlocuirii, transferului sau retehnologizării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora

VI. Activitatea studențească

 1. Codul de onoare al studenților UTM
 2. Regulament privind organizarea și funcționarea Senatului studențesc la UTM
 3. Regulament privind funcționarea căminelor studenţeşti ale UTM

VII. Admiterea

VIII. Biblioteca Tehnico-Științifică a UTM

 1. Regulament de oganizare și funcționare a bibliotecii tehnico-științifice UTM
 2. Regulament-cadru de organizare și funcționare a bibliotecii filiale de facultate la UTM
 3. Regulament intern al Bibliotecii Tehnico-Științifice a UTM
 4. Regulament pentru utilizatorii Bibliotecii Tehnico-Științifice a UTM

IX. ECTS

 1. Regulament de organizare a studiilor în învățământul superior în baza Sistemului Național de Credite de Studiu, 2018 (Aprobată modificarea la ședințaSenatului UTM din 24.04.2018, proces-verbal nr. 8

X. Formarea continuă

 1. Regulament privind organizarea și functionarea Centrului Universitar de Formare Continuă la UTM (aprobat în 2018)
 2. Regulament cu privire la activitatea Consiliului Coordonator de Formare Profesională Continuă la UTM
 3. Regulament privind organizarea și desfășurarea admiterii la studiile de formare profesională continuă la UTM
 4. Regulament cu privire la elaborarea și realizarea programelor de formare profesională continuă la UTM
 5. Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii la absolvirea programelor de formare profesională continuă la UTM
 6. Regulament cu privire la formarea continuă a cadrelor didactice la UTM
 7. Ghid: Organizarea stagiilor cadrelor didactice la întreprinderi (formare continuă)

XI. Managementul calității

 1. Ghid: Criterii, indicatorii și proceduri de evaluare a programelor de studii
 2. Regulament privind Sistemul de Management al Calității în UTM
XII. Evaluare externă și acreditare
 1. Ghid ANACIP de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior
 2. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de licență, învățământ superior
 3. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de master, învățământ superior
 4. Ghid ANACIP de evaluare externă a programelor de studii de doctorat, învățământ superior
 5. Modelul Raportului de autoevaluare a programului de studiu Electromecanica, ciclul I

XIII. Ocupare post

 1. Regulament privind modul de alegere a rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei
 2. Regulament cu privire la ocuparea posturilor didactice în UTM
 3. Regulament privind ocuparea funcțiilor de conducere și alegerea organelor de conducere ale instituției publice UTM

XIV. Comunicarea și gestionarea informației

 1. Regulament instituțional de comunicare internă și externă și de gestionare a informației la UTM
 2. Regulament privind organizarea și adminstrarea paginii-web oficiale a IP „Universitatea Tehnică a Moldovei” şi a paginilor-web ale subdiviziunilor universitare
 3. Regulament cu privire la utilizarea sistemelor informaţionale în cadrul UTM

XV. Studii universitare

Acte normative generale

 1. Regulament cu privire la normarea activității științifico-didactice în UTM
 2. Regulament privind efectuarea și susținerea lucrărilor de laborator de către studenții UTM
 3. Regulament privind acordarea burselor şi altor forme de sprijin material pentru studenții UTM
 4. Regulament privind organizarea mobilităţii academice a studenţilor şi a cadrelor didactice ale UTM
 5. Regulament cu privire la eliberarea actelor de studii absolvenților UTM
 6. Regulament cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților Universităţii Tehnice a Moldovei
 7. Regulament privind internaționalizarea activităților academice la UTM
 8. Regulament privind monitorizarea traseului profesional al absolvenților Universității Tehnice a Moldovei
 9. Regulament privind acordarea Burselor de performanţă şi susţinerea materială ocazională a unor categorii de studenţi la Universitatea Tehnică a Moldovei
 10. Regulament privind modul de angajare a cadrelor didactice asociate invitate la IP „UTM”
 11. Regulament studiile străinilor la UTM
 12. Regulament privind atribuțiile responsabililor pentru relații internaționale de la facultățile UTM.

Ciclul I, Licență

 1. Ghid: Elaborarea și susținerea tezelor de licență
 2. Standard. Examen de licență. Criterii de apreciere a cunoștințelor
 3. Regulament UTM privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licență
 4. Regulament cu privire la condițiile de ocupare a locurilor cu finanțare bugetară în UTM la ciclul I, Licență

Ciclul II, Master

 1. Ghid: Elaborarea și susținerea tezelor de master
 2. Regulament cu privire la organizarea în UTM a studiilor superioare de master, ciclul II ( din 24.12.2007)
 3. Ordin privind monitorizarea activității de elaborare a tezelor de licență-master
 4. Regulament cu privire la organizarea în UTM a studiilor superioare de master, ciclul II (aprobat la şedinţa senatului UTM proces verbal nr. 3 din 24.11.2015)

Doctorat

 1. Regulamentul privind acordarea concediului de creaţie în scopul finalizării şi susţinerii tezei de doctor
 2. Contract de studii superioare de doctorat
 3. Regulament insituțional de organizare și desfășurare a studiilor superioare de doctorat
 4. Ghid pentru doctoranzi UTM
 5. Ghid pentru postdoctoranzi UTM
 6. Plan individual al studiilor superiare de doctorat, ciclul III (Model)
 7. Metodologie privind repartizarea granturilor doctorale pentru anul universitar 2016-2017
 8. Regulament cu privire la acordarea burselor şi premierea studenților- doctoranzi ai Universităţii Tehnice a Moldovei

Evaluarea

Stagii practice

 1. Regulament privind organizarea şi desfășurarea stagiilor de practică a studenților UTM (aprobat în 2017) 
 2. Regulament privind organizarea și desfășurarea stagiilor de practică a studenților UTM (aprobat în 2010)
 3. Ghid: Organizarea și desfășurarea stagiilor de practică
 4. Caietul stagiului de practică pentru studenții ciclului I și II

Altele

 1. Regulament de activitate a Consiliului coordonator de dezvoltare a educației fizice și sport al UTM
 2. Regulament de organizare și funcționare a Centrului de Asistență Antreprenorială și Management (CAAM)
 3. Tehnici de căutarea a unui loc de muncă
 4. Contractul colectiv de muncă
 5. Ghidul studentului: Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică

XVI. Mostre de cereri adresate administrației UTM (student)

 1. De exmatriculare din propria dorință
 2. De acordare a concediului academic
 3. De reluare a studiilor după concediu academic
 4. De transfer de la o specialitate la alta
 5. De transfer de la studiile cu frecvență la zi la studiile cu frecvență redusă
 6. De transfer de la studiile cu frecvență redusă la studiile cu frecvență la zi
 7. De transfer de la o facultate la alta
 8. De reînmatriculare pentru cei exmatriculaţi
 9. De transfer de la altă instituţie de învăţământ
 10. De repetare a anului de studii
 11. De acordare a bursei sociale
 12. De schimbare a numelui
 13. De înmatriculare la studii în parallel
 14. De eliberare a programei analitice
 15. De eliberare a duplicatului carnetului de student
 16. De eliberare a duplicatului carnetului de note
 17. De admitere la examenul de licență
 18. De admitere la examenul de licență, suținerea proiectului
 19. De înscriere la următorul an de studii

XVII. Circuitul documentelor în cadrul serviciului resurse umane

 1. Cerere generală
 2. Cerere de revenire la serviciu
 3. Cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani
 4. Cerere de acordare a concediului pentru îngrijirea copilului în vîrstă de la 3 la 6 ani
 5. Demers de premiere
 6. Cerere de deplasare în interes de serviciu
 7. Inștiintare abateri disciplinare
 8. Demers de prelungire a contractului individual de muncă
 9. Cerere de transfer
 10. Cerere de angajare de bază personal didactic
 11. Cerere de acordare a concediului suplimentar pentru studii
 12. Cerere de angajare prin cumul (activitate didactică)
 13. Cerere de acordare a concediului de odihnă
 14. Cerere de demisie personal didactic
 15. Cerere de acordare a concediului neplătit
 16. Cerere de acordare a concediului de lungă durată/de creație
 17. Cerere de acordare a concediului de odihna suplimentar
 18. Cerere de acordare a concediului suplimentar pentru studii
 19. Cerere de angajare prin cumul
 20. Cerere de suspendare a CIM
 21. Cerere de angajare prin cumul non-didactic
 22. Cerere de participare la concurs
 23. Cerere de angajare prin cumul DT
 24. Cerere de modificare a numelui
 25. Cerere de angajare de bază personal non-didactic
 26. Cerere de demisie personal non-didactic
 27. Cerere de angajare de bază DT