Gestionarea operativă a universităţii este asigurată de către Consiliul de Administraţie, subordonat Senatului.

Consiliul de Administraţie este instituit conform prevederilor Codului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (art. 102),  Cartei Universitare a UTM (art. 92, a și art. 99) și funcționează în baza Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea Consiliului de Administrație al UTM, aprobat la ședința Senatului UTM, proces-verbal nr. 7 din 26.04.2016.

 

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr. NUMELE, PRENUMELE FUNCŢIA  E-MAIL
Membrii  permanenți
1. Bostan Viorel Profesor universitar,  doctor habilitat, rector – preşedinte al Consiliului de Administraţie viorel.bostan@adm.utm.md
2. Andronic Serghei Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice, prorector pentru studii, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie serghei.andronic@adm.utm.md
3. Bugaian Larisa Doctor habilitat, profesor universitar, prorector responsabil pentru probleme financiare și relații internaționale larisa.bugaian@adm.utm.md
4. Bernic Mircea Doctor habilitat, profesor universitar, prorector pentru cercetare și doctorat mircea.bernic@adm.utm.md
5. Țurcanu Dinu Prorector informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine și comunicare dinu.turcanu@adm.utm.md
6. Nistiriuc Pavel Conferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Electronică şi Telecomunicaţii pavel.nistiriuc@fet.utm.md
7. Gropa Victor Conferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Energetică și Inginerie Electrică victor.gropa@ee.utm.md
8. Ciorbă Dumitru Conferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică dumitru.ciorba@fcim.utm.md
9. Reșitca Vladislav Conferențiar universitar , doctor, decan al Facultăţii Tehnologia Alimentelor vladislav.resitca@ftmia.utm.md
10. Dîntu Sergiu Conferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi sergiu.dintu@gddti.utm.md
11. Bejan Sergiu Conferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Urbanism şi Arhitectură sergiu.bejan@fua.utm.md
12. Nistor-Lopatenco Livia Conferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Construcții, Geodezie şi Cadastru livia.nistor@fcgc.utm.md
13. Ciloci Rafael Conferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Inginerie Economică şi Business rafael.ciloci@fieb.utm.md
14. Bulgaru Valentina Conferențiar universitar, doctor, decan al Facultăţii Textile și Poligrafie valentina.bulgaru@fiu.utm.md
15. Rusu Spiridon Conferențiar universitar, doctor, secretar științific al Senatului spiridon.rusu@adm.utm.md
16. Balan Stela Conferențiar universitar, doctor, şefa Direcţiei Management Academic şi Asigurarea Calităţii, secretar al Consiliului de Administrație stela.balan@adm.utm.md
17. Vengher Dumitru Director Colegiul Tehnic  dumitru.vengher@adm.utm.md
18. Cîrja Ana-Maria Studentă, președinte al Senatului Studențesc, Facultatea Textile și Poligrafie anamaria.cirja@dtp.utm.md 
Membrii invitați:
19. Gîrlea Svetlana Şefa Direcției Finanţe şi Evidenţă Contabilă svetlana.girlea@adm.utm.md
20. Stratan Zinaida Director Bibliotecă Tehnico-Ştiinţifică zinaida.stratan@lib.utm.md
21. Cujba Rodica Conferențiar universitar, doctor, şefa Direcției Investigații Științifice rodica.cujba@adm.utm.md
22. Timco Carolina Conferențiar universitar, doctor, şefa Serviciului Relații Internaționale carolina.timco@adm.utm.md
23. Siminiuc Rodica șef Direcția Doctorat și Postdoctorat rodica.siminiuc@adm.utm.md
24. Ursu Viorica Conferențiar universitar, doctor, Președinte al Organizației Sindicale a Angajaților UTM viorica.ursu@dp.utm.md
25. Pojar Daniela șefa Direcției Managementul Resurselor daniela.pojar@adm.utm.md
26. Chetroi Vasile șef  Direcția Tehnologia Informației și Comunicațiilor vasile.chetroi@adm.utm.md
27. Alexei Anatol Șef Direcție Studenţi şi Activităţi Studenţeşti, președinte al Comitetului Sindical, studenți anatolie.alexei@srco.utm.md 
28.  Stoian Vitalie General de brigadă, șef Catedra Militară vitalie.stoian@mil.utm.md
29. Covaci Sergiu Responsabil Corpuri de Studii și Cămine Studențești sergiu.covaci@gpps.utm.md
30. Gulco Veaceslav Director al Centrului de Cercetări Tehnico-Științifice și de Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia Națională “Etalon” veaceslav.gulco@etalon.utm.md
31. Melnic Radu Directorul Centrului Universitar de Ghidare în Carieră a Studenţilor (CEGHID) radu.melnic@adm.utm.md
32. Şestenco-Diacek Natalia Șefa Șecției Informare, Orientare Profesională și Formare Contingent Studenți, CEGHID natalia.sestenco@adm.utm.md
33. Mardari Corina șef Birou juridic corina.mardari@adm.utm.md

 

Secretar al Consiliului de Administrație – conf. univ., dr. Stela BALAN.

Consiliului de Administrație se întrunește bilunar în ședințe ordinare în componența membrilor permanenți (nr. 1-18).  Membrii invitați ai Consiliului de Administrație (nr. 19-33) vor fi invitați să participe la ședințele Consiliului cu tematica corespunzătoare domeniului de activitate.