Senatul reprezintă comunitatea universitară şi este autoritatea supremă de conducere a Universităţii Tehnice a Moldovei. Senatul are funcţii de deliberare, decizie şi control şi asigură conducerea Universităţii, în concordanţă cu legislaţia în vigoare, cu principiile autonomiei universitare, precum şi cu propriile sale hotărâri.

Hotărârile Senatului sunt definitive şi obligatorii pentru toate organismele executive şi administrative ale Universităţii, precum şi pentru întreaga comunitate universitară. Ele pot fi modificate numai de către Senat. (Vezi Hotărârile Senatului UTM)

Membrii Senatului sunt aleşi pentru o perioadă de 5 ani la adunările generale ale facultăţilor şi departamentelor prin vot secret. Membrii Senatului din partea studenţilor şi doctoranzilor, sunt aleşi la adunarea generală a colectivului respectiv sau a reprezentanţilor, prin vot secret pentru o perioadă de un an.

Componenţa Senatului pentru legislatura 2016-2021 a fost aleasă în conformitate cu Regulamentul-cadru  privind organizarea şi funcţionarea  organelor de conducere ale instituţiilor de învăţământ superior din Republica Moldova, pus în aplicare prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 10 din 14.01.2015.

Componenţa Senatului: total 101 persoane, inclusiv 59 cadre didactice, 25 studenţi şi doctoranzi, 16 reprezentanţi ai departamentelor, serviciilor şi centrelor, un membru din partea Comitetului sindical colaboratori. Structura pe sexe: 72 %  bărbaţi, 28 % femei.

Structurile funcţionale ale Senatului sunt:

 1. Biroul Senatului
 2. Comisiile permanente:
  • Comisia de concurs
  • Comisia educație şi asigurarea calității
  • Comisia cercetare ştiințifică şi creativitate studențească
  • Comisia buget, finanțe şi optimizarea resurselor
  • Comisia internaționalizare, cooperare şi parteneriat
  • Comisia probleme sociale, activități extracurriculare ale studenților
  • Comisia pentru decernarea premiilor
  • Comisia disciplină, integritate, etică
  • Comisia control al îndeplinirii hotărârilor Senatului
 3. Comisii speciale
 4. Secretariatul

Preşedinte al Senatului UTM este rectorul Universităţii, dr. hab. Viorel Bostan.

Secretarul Senatului UTM este conf. univ., dr. Spiridon Rusu.

Senatul are următoarele competenţe şi atribuţii:

 1. asigură respectarea principiului libertăţii academice şi al autonomiei universitare;
 2. elaborează şi aprobă Carta universitară, Regulamentul intern al UTM, Codul de Etică şi Conduită Academică, Regulamentele de activitate a subdiviziunilor UTM;
 3. elaborează şi aprobă regulamentul privind modul de alegere a rectorului, în baza regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei;
 4. elaborează şi aprobă Regulamentul privind admiterea la UTM în baza Regulamentului-cadru aprobat de Ministerul Educaţiei;
 5. alege în funcţie decanii facultăţilor, şefii de catedră, departamente şi şefii laboratoarelor ştiinţifice, alege şi realege în funcţie profesorii universitari, de asemenea alege în funcţie pentru prima oară conferenţiarii universitari;
 6. confirmă, fără drept de modificare, lista membrilor Consiliului pentru dezvoltare strategică instituţională (CDSI);
 7. organizează alegerea în componenţa CDSI din partea Senatului UTM a doi membri în calitate de experţi externi care nu sunt titulari ai UTM, în conformitate cu prevederile Codului Educaţiei şi Regulamentul privind formarea şi funcţionarea CDSI al UTM.
 8. aprobă Planul de dezvoltare strategică a UTM;
 9. aprobă raportul anual al rectorului cu privire la activitatea financiară, didactică, ştiinţifică şi educaţională a universităţii;
 10. examinează chestiunile principale privind dezvoltarea economică şi socială a universităţii, utilizarea fondurilor, aprobă proiectele cu privire la structura bugetului şi realizarea lui, căile de obţinere a veniturilor proprii, donaţii, lichidarea datoriilor etc.;
 11. aprobă bugetul instituţiei şi executarea acestuia;
 12. elaborează şi aprobă metodologiile şi regulamentele de organizare a activităţilor şi programelor de studii şi de cercetare din cadrul universităţii, precum şi metodologiile şi regulamentele de recrutare, angajare şi evaluare a cadrelor didactice;
 13. aprobă planurile de învăţământ şi eventualele modificări ale acestora de comun acord cu Ministerul Educaţiei;
 14. aprobă structura organizatorică şi funcţională a universităţii;
 15. examinează şi aprobă anual raportul rectorului cu privire la activitatea administraţiei, confirmă rapoartele facultăţilor, catedrelor şi altor subdiviziuni didactico-ştiinţifice şi tehnico-administrative, ale Consiliului de Administraţie, aprobă rezultatele admiterii şi a examenului de licenţă;
 16. aprobă regulamentul de elaborare a acordurilor şi de desfăşurare a programelor de cooperare naţională şi internaţională ale UTM;
 17. aprobă afilierea universităţii la organisme academice şi profesionale naţionale şi internaţionale;
 18. acordă titluri didactico-ştiinţifice de conferenţiar şi profesor universitar;
 19. acorda titlul onorific de „Doctor Honoris Causa” şi „Senator de Onoare”;
 20. examinează şi aprobă premierea cadrelor didactice şi a studenţilor;
 21. aprobă lista nominală a bursierilor pentru bursele republicane şi cele conferite de Senat şi alte organizaţii.

Componența Senatului UTM pentru legislatura 2014-2019