Despre universitate

stela utm
Stela Universității Tehnice a Moldovei – simbol al învățământului tehnic, inaugurată către aniversarea a 40 de ani ai UTM

Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) este unica instituţie de învăţământ superior tehnic, acreditată de Stat, în Republica Moldova. De la fondarea sa în 1964 şi până în prezent, universitatea a pregătit cca 78387 de ingineri şi economişti.

La UTM studiile sunt organizate la 9 facultăţi: „Energetică și Inginerie Electrică”; „Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi”; „Calculatoare, Informatică şi Microelectronică”; „Electronică și Telecomunicații”; „Tehnologia Alimentelor”; „Textile și Poligrafie”; „Construcţii, Geodezie și Cadastru”; „Urbanism şi Arhitectură”; „Inginerie Economică şi Business”. În cadrul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi activează Colegiul Tehnic.

Instruirea celor cca. 9520 de studenţi de la secţiile de zi şi cu frecvenţă redusă este asigurată de aproximativ 733 de cadre didactice, două treimi având grade ştiinţifico-didactice de „academician”, „profesor universitar”, „conferenţiar universitar”, „doctor habilitat”, „doctor în ştiinţă”.

Universitatea oferă cursuri pentru 60 specialități și specializări la ciclul I, 43 specialități de master și 45 de specialităţi de doctorat, acoperind necesităţile economiei naţionale în cadre inginereşti.

La UTM studiile sunt organizate în baza sistemului european de credite academice transferabile (ECTS). Sistemul ECTS facilitează mobilitatea studenţilor şi a tinerilor specialişti în arealul european cu recunoaşterea diplomelor de studii.

Pentru a face faţă exigenţelor economiei de piaţă, s-a modificat concepţia de pregătire a inginerilor prin completarea listei de discipline ce privesc specialitatea inginerească propriu-zisă cu un şir de discipline cu caracter economico-managerial. În acest scop, se studiază şi un şir de limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza sau germana). Disciplinele cu caracter economico-managerial îl vor ajuta în viitor pe inginer să iniţieze el însuşi un business propriu. Din cei peste 60 de mii de businessmeni, care activează în Chişinău, cca. 75 la sută sunt absolvenţi ai UTM.

La UTM funcţionează filiere ce cuprind grupe speciale cu predarea tuturor disciplinelor în una din limbile moderne. În cadrul Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică funcţionează Filiera Francofonă „Informatica” şi Filiera Anglofonă „Ştiinţa despre Calculatoare şi Electronică”. La Facultatea Tehnologia Alimentelor funcţionează Filiera Francofonă „Tehnologii Alimentare”. Studenţii filierelor fac stagii lingvistice şi de specialitate în SUA, Franţa, Canada, Germania etc. Mulţi dintre ei ulterior realizează teze de licenţă, iar cei mai pregătiţi urmează şi masterul sau doctoratul în ţările respective.

Studenţii UTM îşi fac stagiile de practică la întreprinderi din ţară (private şi de stat), cu care universitatea are contracte încheiate pe bază de interes reciproc. În fiecare an, sute de studenţi de la UTM îşi fac stagiile de practică şi în alte ţări, cu care UTM întreţine legături ştiinţifico-didactice: România, Rusia, Ucraina, Franţa, Italia, Germania, SUA, Canada, Anglia, Cehia, Turcia, Belgia, Slovacia etc.

Cercetărilor ştiinţifice la UTM li se acordă o atenţie deosebită, fiind o componentă esenţială a învăţământului. În procesul de cercetare participă activ şi studenţii, ceea ce duce la ridicarea nivelului lor de pregătire profesională.

Universitatea, de regulă, ocupă locuri premiante la expoziţiile „Infoinvent”, organizate anual în Republica Moldova şi la expoziţiile internaţionale de inventică. În ultimii ani, UTM a obţinut peste 30 de medalii de aur, precum şi un număr mare de medalii de argint, bronz şi menţiuni.

UTM colaborează cu peste 75 de universităţi şi centre ştiinţifice din diferite ţări ale lumii.

Aici se organizează conferinţe şi simpozioane ştiinţifice internaţionale.

UTM este membră a Reţelei Universităţilor din Regiunea Mării Negre, care include 11 ţări ale Cooperării Economice regionale. Astfel, UTM se încadrează într-un spaţiu universitar, care va deveni implicit şi o parte a spaţiului universitar unic al Europei.

Viaţa universitară cuprinde, desigur, şi alte aspecte – sport, activităţi artistice de amatori etc. Sportul deţine un rol important în activitatea universităţii. Factorii ce contribuie la dezvoltarea sportului se îmbunătăţesc de la an la an: se construiesc stadioane moderne, săli de antrenamente; sportivii sunt instruiţi de specialişti în domeniul dat. UTM participă în toate cele 18 probe sportive ale universiadelor republicane la care ocupă locuri premiante.

La UTM există colective artistice de muzică şi dans popular. Fanfara Universitară este pe locul II în Moldova fiind precedată de Fanfara Prezidenţială.

Putem concluziona că, în cei 4-5 ani de studenţie la UTM, tineretul studios se formează profesional şi civic la nivelul celor mai înalte cerinţe. Absolvenţii UTM lucrează cu succes în diferite ramuri ale economiei naţionale, contribuie esenţial la formarea noii intelectualităţi a Republicii Moldova, precum şi la completarea structurilor de conducere a tânărului nostru stat.

MENIU