Procesul de studii

Managementul procesului de studii la Universitatea Tehnică a Moldovei

Una dintre componentele de bază în activitatea unei universități este organizarea procesului de studii. În UTM responsabili de aceste activități tradițional sunt: primul prorector – studii cu frecvență la zi, și un alt prorector — studii cu frecvență redusă.

Pe parcursul a 50 de ani de la fondarea UTM, postul de prim-prorector a fost ocupat consecutiv de: prof. univ., dr. Vitalii Târziu — 1964 – 1975; prof. univ., dr. Constantin Glușco — 1975 – 1981; prof. univ., dr. Ion D. Samusi — 1981 – 1993, prof. univ., dr. Petru To­dos — 1993 până în prezent.

Prorectori pentru studii cu frecvență redusă au fost: lector superior Dumitru Buliubaș— 1964 – 1976; prof. univ., dr. Valeriu Șavga — 1976 – 1994; conf. univ., dr. Vi­tali Scalinâi — 1998 – 2003; conf. univ., dr. Timofei An­dros — 2004 – 2007; conf. univ., dr. Dumitru Ungureanu — 1994 – 2011. În anul 2008, la UTM a fost instituit postul de prorector responsabil de studiile de master și doctorat, fiind numită în funcție doamna prof. univ., dr. hab. Larisa Bugaian — prima femeie din echipa de conducere de vârf a UTM.

Activitatea de organizare a procesului de instruire și didactico-metodic este monitorizată de Direcția management academic și asigurarea calitățiii cu secțiile respective:

  • Serviciul studii (ciclul I și II)
  • Sectorul evidență studenți
  • Secția asigurarea calității
  • Secția tehnologii informaționale și comunicaționale în educație
  • Editura „Tehnica-UTM”

Direcția management academic și asigurarea calității este abilitat cu funcții de elaborare a documentației normative a Universității cu privire la procesul instructiv-educativ, expertizarea planurilor de învățământ la specialitățile de formare a cadrelor inginerești ale UTM, verificarea documentației didactice, metodice și de organizare a procesului de instruire la facultăți, monitorizarea planurilor de editare a lucrărilor didactico-metodice elaborate de catedre, redactarea și editarea acestora.

Informatizarea procesului de studii

În procesul de formare a cadrelor inginerești, un loc aparte îi revine procesului de informatizare, care în ţara noastră a devenit o prioritate naţională și vizează toate formele de activitate universitară. Tehnologiile informaţionale sunt pe larg utilizate în procesul didactic, de cercetare și în managementul instituţional.

La 01.02.2000, în cadrul UTM a fost instituit Direcția Tehnologiei Informației și Comunicații (șef departament — prof. univ., dr. hab. V. Perju, ulterior conf. univ., dr. N. Secrieru), care este responsabil pentru elaborarea şi implementarea politicii de informatizare la UTM, crearea unui mediu informaţional universitar unic în baza tehnologiilor informaţionale avansate, mijloacelor multimedia şi a telecomunicaţiilor, fapt ce duce la sporirea calităţii pregătirii specialiştilor. Mediul informaţional universitar a devenit o parte componentă a mediilor informaţionale de nivelele regional, republican, internaţional, ceea ce permite crearea unui spaţiu educaţional deschis.

Senatul și Administrația UTM au stabilit direcţiile principale în informatizarea universităţii: actualizarea permanentă a paginii Web a UTM; elaborarea sistemelor informaţionale universitare: admitere, decanat, contabilitate, resurse umane etc.; completarea şi modernizarea parcului de calculatoare al UTM; dezvoltarea reţelelor informatice locale şi a reţelei informatice corporative a UTM: asigurarea calitativă şi cantitativă a necesităţilor UTM în servicii de Internet; crearea Fondului de algoritmi şi produse de program; elaborarea sistemului de asigurare informaţională operativă a profesorilor, colaboratorilor şi studenţilor; dezvoltarea sistemului de instruire la distanţă; dezvoltarea sistemului de organizare a teleconferinţelor didactice şi ştiinţifice; integrarea informaţională a UTM în sistemul educaţional mondial. În cadrul facultăţilor şi catedrelor funcţionează 26 de centre de calcul, cu un număr impunător de 2020 calculatoare. La UTM a fost elaborat și pus în aplicare sistemul informațional integrat de management al procesului de studii și altul al resurselor umane, există o constelație de 50 site-uri de la catedre, facultăți, departamente și proiecte.

În anul 2011, cu suportul unui proiect TEMPUS, a demarat procesul de familiarizare, instruire a cadrelor didactice în vederea elaborării suporturilor de curs și altor materiale didactico-metodice și plasarea acestora pe platforma de învăţământ on-line, bazată pe Programul open source Moodle. Pe platforma Moodle a universităţii sunt plasate deja peste 150 de cursuri on line pentru cei 6000 de studenți care se folosesc de serviciile acestei platforme.

Asigurarea calității învățământului la UTM

Asigurarea calității învățământului a constituit pentru Universitatea Tehnică a Moldovei vectorul principal în permanență, indiferent de situația economică și cea politică din țară.

În perioada enunțată au fost întreprinse măsuri importante pentru a menține și a dezvolta calitatea procesului de studii, crearea unei culturi a calității. Elemente de reper în această activitate sunt: implicarea Universității în elaborarea Legii și a Sistemului de Evaluare Externă și Acreditare a universităților din Republica Moldova. La inițiativa UTM a fost elaborat și propus un proiect de lege, care ulterior a fost revizuit și aprobat; Universitatea timp de un an (1998-1999) a găzduit Agenția Națională de Acreditare; UTM în premieră a elaborat și a aprobat Sistemul propriu de

Management al Calității și a certificat la nivel internațional acest sistem; actualmente este în proces de acreditare internațională a patru programe de studii. UTM este deținătoarea celei mai prestigioase decoraţii internaţionale — „Calitate europeană”.

Acreditarea specialităților UTM

Evaluarea și acreditarea academică a programelor de studii și a Universității per ansamblu a fost un moment important în istoria Universității Tehnice a Moldovei. În anul universitar 1999/2000 au demarat activități pentru pregătirea catedrelor către autoevaluarea internă. Facultățile și catedrele au pregătit și au prezentat unei comisii speciale materialele necesare pentru elaborarea Raportului de autoevaluare internă, conform indicatorilor orientativi elaborați de Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Învățământ. Autoevaluarea internă s-a desfășurat în perioada 25.03. – 30.04.2000, comisia documentându-se la facultăți și catedre cu situația reală privind organizarea și desfășurarea procesului didactic. Senatul Universității, la 30 mai 2000, a totalizat activitățile nominalizate și a luat decizia privind prezentarea în termen de până la 30 iunie 2000 a Raportului universitar de autoevaluare la Consiliul National de Evaluare Academică și Acreditare a Instituțiilor de Învățământ din Republica Moldova (CNEAA).

Spre acreditare au fost propuse majoritatea specialităților de instruire universitară, care către momentul respectiv au avut 1-2 promoții.

Comisia de evaluare externă, cu o componență de 64 persoane — cadre didactice de la alte universități și reprezentanți din institute de cercetări și mediul economic —, condusă de profesorul Petru Chetruș, dr. hab., prorector al USM, timp de două luni a verificat minuțios programele de studii, managementul universitar, finanțele, asigurarea didactică și materială a procesului de studii și cercetare științifică. Luând în considerație rezultatele prezentate de Comisia de Evaluare Externă a CNEAA prin hotărârea din 22.02.2001, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 223 din 21.03.2001, Universitatea a fost acreditată per ansamblu, concomitent fiind acreditate 40 de specialități.

Universității Tehnice i-a fost eliberat Certificatul de acreditare cu nr. 002 (figura 2.26), acest fapt însemnând că ea a fost a doua instituție de învățământ superior din Republica Moldova, după Universitatea de Stat, care a trecut cu succes prin procedura de evaluare externă și acreditare academică. Procedura de acreditare a specialităților de instruire universitară a continuat în următorii ani, fiind realizată deja de Ministerul Educației, Tineretului și Sportului al Republicii Moldova (în 2002 CNEAA a fost înlocuit cu un departament al Ministerului). În anul 2005 au fost supuse evaluării interne și externe 10 specialități noi, ele fiind acreditate prin Ordinul nr. 444 din 21 septembrie 2005 al Ministerului Educației.

În anul 2006 practic s-a finalizat evaluarea și acreditarea tuturor specialităților/specializărilor la care se realiza instruirea în UTM, fiind evaluate și acreditate 5 specialități/specializări noi. În același an, au fost reevaluate și reacreditate Universitatea per ansamblu și cele 40 de specialități (figura 2.27) acreditate în anul 2001.

În lipsa unui organ național de evaluare/acreditare academică, în perioada următoare (2007 – 2014), Universitatea și-a evaluat programele de licență, precum și programele noi de master, folosind propria metodologie și ansamblul de criterii și indicatori de calitate, elaborate de o echipă interuniversitară în cadrul Proiectului TEMPUS JEP-26091-2005 „Implementarea Sistemului Instituțional de Asigurare a Calității în Instituțiile de Învățământ Superior din Republica Moldova”.
Acreditare internațională

În anul jubiliar 2014, la UTM a demarat un nou proces de evaluare și acreditare academică — deja internațională. Specialitățile Electromecanică (șef cat. conf. univ., dr. Ilie Nucă); Ingineria produselor textile și din piele (șefe de catedră: conf. univ., dr. Stela Balan, conf. univ., dr. Marina Malcoci, decan FIU conf. univ., dr. Valentina Bulgaru) și Geodezie, Topografie și Cadastru (șefa catedrei conf. univ., dr. Livia Lopatenco) în toamna anului 2014 vor fi evaluate extern de Agenția germană AQAS (care se regăsește în Registrul european al agențiilor de acreditare). Este un proces foarte responsabil, dar și de un înalt prestigiu. Specialitatea Drept patrimonial (șefa catedrei conf. univ., dr. Ala Climov) a fost deja evaluată extern, cu succes, de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS).

[av_one_half first av_uid=’av-ea291′] Certificat SMC UTM 2021 1 scaled[/av_one_half]

[av_one_half av_uid=’av-7bnl9′]Certificat SMC UTM 2021 2 scaled[/av_one_half]

[av_one_third first av_uid=’av-kxpkd’]

Certificatul de acreditare academică a Universității Tehnice a Moldovei, eliberat în anul 2001
Certificatul de acreditare academică a Universității Tehnice a Moldovei, eliberat în anul 2001

[/av_one_third]

[av_one_third av_uid=’av-dlne5′]

Certificatul de acreditare academică a Universității Tehnice a Moldovei, eliberat în anul 2006
Certificatul de acreditare academică a Universității Tehnice a Moldovei, eliberat în anul 2006

[/av_one_third]

[av_one_third av_uid=’av-96kjh’]

Certificatul de conformitate al Sistemului de Management al Calității, implementat și menținut la UTM, conform standardului ISO 9001:2008
Certificatul de conformitate al Sistemului de Management al Calității, implementat și menținut la UTM, conform standardului ISO 9001:2008

[/av_one_third]

Organizarea procesului de studii centrat pe student și pe competențe

Calitatea pregătirii specialiștilor necesită o bună planificare și proiectare a procesului de studii. În acest context, conceperea, perfecționarea planurilor de studii, adaptarea conținutului acestora la noile cerințe față de specialiști sunt sarcini de bază ale administrației Universității, facultăților și ale catedrelor.

Administrația Universității, colectivele catedrelor UTM sunt conștiente de faptul că calitatea absolvenților este indubitabil legată de calitatea instruirii, astfel Universitatea devenind atractivă pentru elevi și angajatori. Calitatea poate fi asigurată printr-o planificare corectă a procesului de studii.

La baza organizării procesului de studii se găsesc următoarele acte normative fundamentale: standardele educaţionale, nomenclatorul specialităților, planurile de învățământ şi programele de studii.

În perioada sovietică aceste documente se elaborau centralizat la nivel unional, iar după independenţă universităţile, catedrele, cadrele didactice ale UTM s-au implicat nemijlocit și în modul cel mai activ în procesul creativ, inovativ de elaborare şi perfecţionare a documentelor de studii, de adaptare a acestora la necesităţile pieţei muncii.

Standardele educaţionale, care definesc calificarea viitorului specialist, până în anul 1998 au fost elaborate sub formă de Caracteristici de calificare, apoi în anul 2000 acestea au fost substituite prin Caracteristici de titlu. Mai târziu, în anii 2002 – 2003, la UTM s-a lucrat mult la elaborarea Standardelor de formare profesională pe domenii de instruire, în care erau stabilite competențele generale de profil, competențele specifice specialității și cerințele față de volumul minim al programelor de învățământ.

Odată cu aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna, a fost pusă problema elaborării unui Cadru Naţional al Calificărilor (CNC), adecvat Cadrului European al Calificărilor (EQF). În acest proces au fost încadrate 43 catedre de profil ale Universităţii Tehnice a Moldovei. Rezultatul acestei munci complexe s-a încununat cu aprobarea, în decembrie 2010, de către Colegiul Ministerului Educaţiei a Cadrului Național al Calificărilor (CNC) şi a Cadrului Naţional al Calificărilor din Învățământul Superior (CNCIS) pe domenii de formare în învăţământul superior al Republicii Moldova, acesta din urmă fiind editat în anul 2013 (figura 2.31).

Nomenclatorul Specialităţilor de pregătire a cadrelor în învățământul superior are rolul de a clasifica, a coordona, a permite compararea documentelor de studii şi calificărilor obţinute în diferite instituţii de învăţamânt din țară.

În 1992, Guvernul RM a aprobat Nomenclatorul de pregătire a cadrelor, care repeta nomenclatorul sovietic şi care nu corespundea necesităţilor economiei naţionale, aflate în tranziţie. Au urmat Nomenclatoarele specialităților din anii 1995 și 1999, care au venit cu reducerea duratei de studii pentru deținătorii diplomelor de bacalaureat la 4 ani pentru specializările inginerești. Modificări importante au fost prevăzute în Nomenclatorul aprobat în anul 2000, în care se regăsesc multe specialităţi inginereşti noi, definite de catedrele de profil ale UTM în conlucrare prodigioasă cu ministerele de resort, asociaţiile profesionale şi reprezentanţi ai angajatorilor.

Anul 2005 a adus schimbări radicale şi la acest capitol. Cu implicarea directă a UTM a fost elaborat un nou Nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior, ciclul I, care corespunde atât necesităților economiei naţionale în cadre, cât şi cerinţelor Clasificatorului ISCED, ceea ce asigură compatibilizarea diplomelor şi calificărilor acordate de instituţiile de învăţământ superior din RM cu cele europene (Convenţia pentru Recunoaşterea Diplomelor din Învăţământul Superior în Regiunea Europeană, numită în mod obișnuit Convenţia de la Lisabona din anul 1997).

Planul de învățământ este un document care defineşte în linii generale conţinutul procesului de formare a specialistului, se elaborează în baza liniilor strategice definite de CNCIS şi Nomenclatorul domeniilor de formare profesională al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţământ superior. În perioada 1991 – 2014, în cadrul UTM pentru domeniile de studii inginereşti au fost concepute, elaborate şi puse în aplicare 5 seturi de planuri de studii. În baza Nomenclatorului şi a CNCIS, au fost elaborate planuri de învățământ cu implicarea comisiei universitare, care a avut ca sarcină conceperea structurii generale, definirea modulelor de formare fundamentală şi pregătire economică, şi a catedrelor de specialitate, care au elaborat modulele de pregătire profesională.

Una din liniile de bază acceptate la elaborarea ultimului set de planuri de studii (anul 2011) a fost centrarea procesului de studii pe formarea competenţelor generice şi profesionale corespunzătoare specialităţii şi ciclului.

MENIU