Administrația

Structura si organele de conducere ale Universitatii Tehnice a Moldovei

Universitatea Tehnică a Moldovei (în continuare UTM) este unitate structurală a sistemului de învăţământ superior din Republica Moldova, cu autonomie financiară nonprofit, aflată în subordinea Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, care activează în condiţii de autogestiune în baza Constituţiei Republicii Moldova, a Legii învăţământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, Hotărârii Guvernului RM nr. 983 din 22 decembrie 2012 „Cu privire la modul de funcţionare a instituţiilor de învăţământ superior de stat în condiţii de autonomie financiară”, acordurilor şi convenţiilor internaţionale contractate de Republica Moldova, precum şi în baza Statutului şi a hotărârilor proprii.

Universitatea Tehnică a Moldovei ca instituţie de învăţământ superior are drept scop principal pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea specialiştilor şi cadrelor ştiinţifice în diverse domenii, promovarea cercetărilor ştiinţifice, asigurarea aspiraţiilor personalităţii de a-şi aprofunda şi extinde studiile.

Pentru realizarea scopului menţionat, UTM realizează următoarele tipuri de activităţi:

  1. Formarea inițială (licență, master, doctorat) şi continuă a cadrelor inginereşti prin programe de învățământ superior.
  2. Pregătirea şi perfecționarea cadrelor ştiințifice şi didactice prin doctorat şi postdoctorat.
  3. Organizarea şi realizarea activităților educaționale cu studenții.
  4. Realizarea activităților de cercetare şi inovare.

Structura UTM cuprinde 9 facultăţi, 35 catedre, 18 departamente, secţii şi laboratoare de cercetare ştiinţifică, unităţi de proiectare şi producţie, centre de calcul, de perfecţionare şi recalificare a cadrelor, centre de implementare a tehnologiilor avansate, biblioteca ştiințifică, editura ştiințifică, Serviciul Administrativ Gospodăresc şi alte subdiviziuni structurale.

Structura organizatorică a UTM este stabilită şi adoptată de Senatul Universităţii, de comun acord cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.

Facultățile (conform Statutului UTM) sunt subdiviziuni didactico-ştiinţifice şi administrative ale universității, care au drept scop organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ la ciclul I (Licență), ciclul II (Master) şi ciclul III (Doctorat), cursurile de formare continuă a cadrelor inginereşti, realizarea activităților metodice, educaționale şi de cercetare ştiințifică, inovare şi dezvoltare pentru unul sau mai multe domenii/specialități/ specializări. Structura organizatorică a facultății cuprinde catedre, laboratoare didactice şi ştiințifice, centre şi alte subdiviziuni.

Catedrele sunt subdiviziuni structurale fundamentale ale Universității, care funcţionează în baza prevederilor Statutului, regulamentelor şi instrucţiunilor UTM.

La UTM funcționează 28 de catedre de profil (de specialitate) şi 7 catedre generale, 8 departamente de profil (de specialitate) ;i 3 departamente generale, 3 filiere de profil.

Biblioteca ştiinţifică a UTM este o unitate informaţional-ştiinţifică în cadrul Universității, menită să asigure procesul instructiv-educativ şi de cercetare cu baza documentară şi de informații.

Serviciul Administrativ Gospodăresc este o subdiviziune care gestionează patrimoniul universității în scopuri educaționale, de cercetare şi dezvoltare şi pentru servicii afiliate (cămine, cantine, săli de sport etc.).

Organele de conducere ale UTM sunt:

  1. Senatul
  2. Biroul Senatului
  3. Consiliul de administrație
  4. Consiliile facultăților

MENIU