Studiile superioare de master, ciclul II pot fi urmate după finalizarea studiilor superioare de licenţă şi sunt oferite de UTM cu o durată 1,5 (90 ECTS) şi 2 ani (120 ECTS).

Studiile superioare de master sunt menite să asigure formarea specialiştilor performanţi, să dezvolte capacităţile de cercetare ştiinţifică, să permită accesul la studii de doctorat.

Universitatea Tehnică a Moldovei în baza ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, este autorizată de a realiza pregătirea în cadrul a 44 programe de master, asociate la 7 domenii generale de studii – inginerie şi activităţi inginereşti – 18 programe, tehnologii de fabricare şi prelucrare – 7 programe,  arhitectură şi construcţii – 7 programe, tehnologii ale informației si comunicațiilor – 5 programe, ştiinţe economice – 5 programe, arte – 1 program, drept – 1 program.

Instruirea se desfăşoară în baza planurilor de învăţământ, care conţin discipline pentru pregătire avansată în domeniu. Programele corespund noilor cerinţe ale mediului tehnic şi economic mondial, sunt bazate pe ultimele elaborări în ştiinţă, cunoaşterea cărora poate asigura calitate şi eficienţă în viitoarea activitate a absolventului studiilor de master.

42 programe de master desfăşurate în cadrul UTM sunt de cercetare, fapt ce oferă posibilitatea de a elabora proiecte de cercetare care pot fi dezvoltate ulterior în teză ştiinţifică pe parcursul ciclului III – studiilor de doctorat.

Admiterea la studiile superioare de master se organizează pe bază de concurs în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, aprobat prin Hotărâre de Guvern și a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, la UTM.

La concursul de admitere la ciclul II de studii superioare de master pot participa deținătorii diplomei de studii superioare de licență sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor, care la finalizarea studiilor de master vor acumula cel puțin 300 de credite de studii transferabile pentru ambele cicluri de studii.

În cazul înscrierii în ciclul II la un program de studii diferit de domeniul absolvit la ciclul I de studii superioare, candidații urmează să acumuleze 30 de credite la disciplinele/modulele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii pentru care optează, stabilite de departamentul în cadrul căruia se desfășoară acest program. Aceste credite reprezintă minimul curricular inițial necesar, care poate fi obținut şi în perioada studiilor superioare de licență.

Studiile superioare de master finalizează cu susținerea publică a tezei de master şi cu eliberarea diplomei de studii superioare de master, însoțită de suplimentul la diplomă redactat în limbile română şi engleză. Temele tezelor de master se publică pe pagina web oficială a UTM.

Diploma de studii superioare de master atestă faptul că titularul a obținut competențe academice şi/sau profesionale specifice, inclusiv competențe manageriale, de cercetare-dezvoltare şi inovare.

La UTM sunt organizate 9 programe de master comune cu mai multe universități din străinătate, care finalizează cu eliberarea diplomei duble.

Programe de studii ciclul II, master şi titlurile conferite la absolvire

Conform Nomenclatorului  aprobat prin

HG nr. 482 din 28.06.2017

Tipul

Programului 

Facultatea

Durata studiilor

Titlul obţinut

Codul şi denumirea domeniului general de studii

Codul şi denumirea domeniului profesional

Denumirea programului de studii

1

2

3

4

5

6

7

021 Arte

0212 Design vestimentar şi design interior

Design interior

Master științific

FUA

90 ECTS

Master în design

041 Științe economice

0413 Business şi administrare

Administrarea afacerilor*

 

Master științific

 

FIEB

90 ECTS

Master în științe economice

120 ECTS

Economia afacerilor imobiliare*

Master științific

FIEB

120 ECTS

Master în științe economice

0414 Marketing

Marketing industrial

Master științific

FIEB

90 ECTS

Master în științe economice

120 ECTS

042 Drept

0421 Drept

Drept imobiliar și cadastral

Master științific

FCGC

90 ECTS

Master în drept

061 Tehnologii ale informației şi comunicațiilor

0612 Proiectarea şi administrarea sistemelor informaționale

Calculatoare şi rețele informaționale*

Master științific

FCIM

90 ECTS

Master în inginerie

Managementul aplicațiilor informaționale

Master științific

FCIM

120 ECTS

Master în informatică

0613 Dezvoltarea produselor program şi a aplicațiilor

Tehnologia informației*

Master științific

FCIM

90 ECTS

Master în inginerie

Tehnologia informației pentru afaceri

Master profesional

FCIM

120 ECTS

Master în informatică

Securitate informațională*

Master științific

FCIM

90 ECTS

Master în inginerie

071 Inginerie și activități inginerești

 

0710 Inginerie şi management

Management şi exploatarea transportului

Master științific

FIMIT

90 ECTS

Master în inginerie

Managementul proiectelor în construcții

Master științific

FCGC

90 ECTS

Master în inginerie

Ingineria şi managementul afacerilor în textile (îmbrăcăminte, încălțăminte şi articole din piele)

Master științific

FTP

90 ECTS

Master în inginerie

Inginerie şi managementul calității

Master științific

FEIE

90 ECTS

Master în inginerie

 

 

0713 Energetică şi inginerie electrică

Electroenergetică

Master științific

FEIE

90 ECTS

Master în inginerie

Energie şi mediu

Master științific

FEIE

90 ECTS

Master în inginerie

Inginerie electrică*

Master științific

FEIE

90 ECTS

Master în inginerie

0714 Electronică şi automatizări

Securitatea informației în sisteme şi rețele de comunicații

Master științific

FET

90 ECTS

Master în inginerie

Sisteme şi comunicații electronice

Master științific

FET

90 ECTS

Master în inginerie

Mentenanța şi managementul rețelelor de telecomunicații

Master științific

FET

90 ECTS

Master în inginerie

Microelectronică şi nanotehnologii

Master științific

FCIM

90 ECTS

Master în inginerie

Inginerie biomedicală

Master științific

FCIM

90 ECTS

Master în inginerie

0715 Mecanică şi prelucrarea metalelor

Ingineria produsului şi a proceselor în construcția de mașini

Master științific

FIMIT

90 ECTS

Master în inginerie

Inginerie şi management în sisteme de producție

Master științific

FIMIT

90 ECTS

Master în inginerie

Inginerie mecanică

Master științific

FIMIT

90 ECTS

Master în inginerie

Design industrial

Master științific

FIMIT

90 ECTS

Master în inginerie

0716  Autovehicule, nave şi aeronave

Siguranța şi ecologizarea transportului rutier

Master științific

FIMIT

90 ECTS

Master în inginerie

 

Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile

Master științific

FIMIT

90 ECTS

Master în inginerie

072 Tehnologii de fabricare şi prelucrare

0721 Procesarea alimentelor

Oenologie, enoturism şi piețe vitivinicole

Master științific

FTA

90 ECTS

Master în inginerie

120 ECTS

Master în inginerie

Calitatea şi siguranța produselor alimentare*   

Master științific

FTA

90 ECTS

Master în inginerie

Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering

Master științific

FTA

90 ECTS

Master în inginerie

0722 Tehnologia materialelor

Design şi tehnologii poligrafice

Master științific

FTA

90 ECTS

Master în inginerie

0723 Textile (îmbrăcăminte, încălțăminte şi articole din piele)

Design vestimentar şi textil

Master profesional

FTP

90 ECTS

Master în inginerie

Design şi dezvoltare de produs*

Master științific

FTA

90 ECTS

Master în inginerie

073 Arhitectură şi construcții

0731 Arhitectură şi dezvoltarea teritorială

Geomatică și cadastru

Master științific

FCGC

90 ECTS

Master în inginerie

Planificare urbană şi regională

Master științific

FUA

90 ECTS

Master în inginerie

Evaluare și administrare imobiliară

Master științific

FCGC

90 ECTS

Master în inginerie

0732 Construcții  şi inginerie civilă

Inginerie structurală

Master științific

FCGC

90 ECTS

Master în inginerie

Drumuri, materiale şi mecanizare în construcții

Master științific

FUA

90 ECTS

Master în inginerie

Managementul sistemelor de inginerie sanitară şi protecția mediului

Master științific

FUA

90 ECTS

Master în inginerie

Ingineria instalațiilor de asigurare a microclimei în clădiri

Master științific

FUA

90 ECTS

Master în inginerie

Inginerie antiincendii şi protecție civilă

Master științific

FCGC

90 ECTS

Master în inginerie

Notă: cu „* ” sunt marcate programele în cadrul cărora se realizează studii cu diplomă dublă.