Studii superioare de master, ciclul II

Studiile superioare de master, ciclul II pot fi urmate după finalizarea studiilor superioare de licenţă şi sunt oferite de UTM cu o durată 1,5 (90 ECTS) şi 2 ani (120 ECTS).

Studiile superioare de master sunt menite să asigure formarea specialiştilor performanţi, să dezvolte capacităţile de cercetare ştiinţifică, să permită accesul la studii de doctorat.

Universitatea Tehnică a Moldovei în baza ordinului Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, este autorizată de a realiza pregătirea în cadrul a 44 programe de master, asociate la 7 domenii generale de studii – inginerie şi activităţi inginereşti – 18 programe, tehnologii de fabricare şi prelucrare – 7 programe,  arhitectură şi construcţii – 7 programe, tehnologii ale informației si comunicațiilor – 5 programe, ştiinţe economice – 5 programe, arte – 1 program, drept – 1 program.

Instruirea se desfăşoară în baza planurilor de învăţământ, care conţin discipline pentru pregătire avansată în domeniu. Programele corespund noilor cerinţe ale mediului tehnic şi economic mondial, sunt bazate pe ultimele elaborări în ştiinţă, cunoaşterea cărora poate asigura calitate şi eficienţă în viitoarea activitate a absolventului studiilor de master.

42 programe de master desfăşurate în cadrul UTM sunt de cercetare, fapt ce oferă posibilitatea de a elabora proiecte de cercetare care pot fi dezvoltate ulterior în teză ştiinţifică pe parcursul ciclului III – studiilor de doctorat.

Admiterea la studiile superioare de master se organizează pe bază de concurs în conformitate cu prevederile legislației în vigoare şi Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, aprobat prin Hotărâre de Guvern și a Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de master, ciclul II, la UTM.

La concursul de admitere la ciclul II de studii superioare de master pot participa deținătorii diplomei de studii superioare de licență sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor, care la finalizarea studiilor de master vor acumula cel puțin 300 de credite de studii transferabile pentru ambele cicluri de studii.

În cazul înscrierii în ciclul II la un program de studii diferit de domeniul absolvit la ciclul I de studii superioare, candidații urmează să acumuleze 30 de credite la disciplinele/modulele fundamentale şi de specialitate aferente domeniului de studii pentru care optează, stabilite de departamentul în cadrul căruia se desfășoară acest program. Aceste credite reprezintă minimul curricular inițial necesar, care poate fi obținut şi în perioada studiilor superioare de licență.

Studiile superioare de master finalizează cu susținerea publică a tezei de master şi cu eliberarea diplomei de studii superioare de master, însoțită de suplimentul la diplomă redactat în limbile română şi engleză. Temele tezelor de master se publică pe pagina web oficială a UTM.

Diploma de studii superioare de master atestă faptul că titularul a obținut competențe academice şi/sau profesionale specifice, inclusiv competențe manageriale, de cercetare-dezvoltare şi inovare.

La UTM sunt organizate 9 programe de master comune cu mai multe universități din străinătate, care finalizează cu eliberarea diplomei duble.