Specialităţile pentru pregătirea cadrelor la UTM în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea în instituţiile de învăţămînt superior, ciclul I (aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005)

Codul

Denumirea domeniilor şi specialităţilor

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industriale

Inginerie şi management în energetică

523

523.1

523.2

Energetică

Electroenergetică

Termoenergetică

524

524.1

Inginerie electrică

Electromecanică

529

529.1

Ingineria şi managementul calităţii

Ingineria şi managementul calităţii

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

521

521.1

521.2

521.3

521,4

521.7

521.8

521.9

Inginerie şi tehnologii industriale

Tehnologia construcţiilor de maşini

Construcţii de echipamente şi maşini agricole

Maşini şi sisteme de producţie

Ingineria sudării

Design industrial

Inginerie şi management în construcţia de maşini

Inginerie inovaţională şi transfer tehnologic

521

521.6

521.8

Ingineria şi tehnologii industriale

Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor

Inginerie şi management în transporturi

522

522.1

522.2

522.3

Inginerie mecanică

Maşini şi aparate în industria uşoară

Maşini şi aparate în industria alimentară

Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare

527

527.1

527.2

Ingineria şi tehnologia transporturilor

Ingineria şi tehnologia transportului auto

Ingineria și tehnologia transportului feroviar

841

841.1

Servicii transport

Tehnologii de operare în transport (auto, aerian, feroviar, naval)

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

444

444.2

444.3

Informatică

Management informațional

Informatică aplicată

525

525.4

Electronică şi comunicaţii

Microelectronică și nanotehnologii

526

526.1

526.2

526.3

526.4

526.5

Ingineria sistemelor şi calculatoarelor

Calculatoare

Tehnologii informaţionale

Automatică şi informatică

Ingineria sistemelor biomedicale

Securitatea informațională

Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii

0714.4

 Electronică aplicată
0714.2 Rețele şi software de telecomunicații
0714.3 Comunicații radio și televiziune
0714.1 Tehnologii și sisteme de telecomunicații
0714.8 Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații
0710.1 Inginerie şi management în telecomunicăţii

Facultatea Tehnologia Alimentelor

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industriale

Inginerie şi management în industria alimentară

541

541.1

541.2

541.3

Tehnologia produselor alimentare

Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

Tehnologia produselor alimentare

Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

552

552.2

Biotehnologii

Biotehnologii industriale

Facultatea Textile și Poligrafie

215

215.1

Arte decorative

Arte decorative

521

521.8

Inginerie şi tehnologii industriale

Inginerie şi management în industria uşoară

542

542.1

542.2

Textile, vestimentaţie, încălţăminte şi prelucrarea pielii

Ingineria produselor textile şi din piele

Design vestimentar industrial

543

543.4

Tehnologia materialelor

Design şi tehnologii poligrafice

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru

381

381.1

Drept

Drept (Drept patrimonial)

521

521.5

521.8

Inginerie şi tehnologii industriale

Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit

Inginerie şi management în construcţii

543

543.1

Tehnologia materialelor

Tehnologia prelucrării lemnului

582

582.1

582.5

Construcţii şi inginerie civilă

Construcţii şi inginerie civilă

Inginerie antiincendii şi protecţie civilă

584

584.2

584.3

Cadastru şi organizarea teritoriului

Geodezie, topografie şi cartografie

Evaluarea imobilului

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

211

211.3

Arte plastice

Sculptură

522

522.4

Inginerie mecanică

Inginerie mecanică în construcţii

543

543.2

Tehnologia materialelor

Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă

581

581.1

581.2

581.4

Arhitectură şi urbanism

Arhitectură

Urbanizm și amenajarea teritoriului

Design interior

582

582.2

582.4

582.6

582.7

Construcţii şi inginerie civilă

Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie

Căi ferate, drumuri, poduri

Ingineria şi protecţia apelor

Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţia

583

583.1

Ingineria mediului

Ingineria mediului

Facultatea Inginerie Economică şi Business

361

361.1

Contabilitate

Contabilitate

362

362.1

Marketing şi logistică

Marketing şi logistică

363

363.1

Business şi administrare

Business şi administrare