STUDII SUPERIOARE DE LICENȚĂ, CICLUL I

Conform Codului educaţiei Nr. 152 din 17.07.2014, publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial nr. 319-324, art. nr. 634, data intrării în vigoare: 23.11.2014, la UTM instruirea se realizează în cadrul a două cicluri: studii superioare de licență, ciclul I şi studii superioare de master, ciclul II. La UTM sunt organizate şi studii superioare integrate la specialitatea Arhitectură, reglementate prin norme de drept internațional. Studiile superioare de licenţă sunt organizate prin două forme: învățământ cu frecvenţă și învăţământ cu frecvență redusă, cele integrate  – doar prin învăţământ cu frecvenţă. Programele de studii sunt oferite conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28 iunie 2017.

Admiterea la studiile superioare de licență/integrate se organizează pe bază de concurs la programele de studii acreditate sau autorizate pentru funcționare provizorie în baza Regulamentului de admitere propriu, elaborat în baza Regulamentului-cadru al Ministerului Educației, Culturii şi Cercetării.

La concurs pot participa deținătorii diplomei de bacalaureat sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Locurile cu finanțare de la bugetul de stat sunt ocupate de către studenții programelor de studii/specialităților în bază de concurs după fiecare an de studii. Îşi păstrează locurile bugetare ocupate studenții orfani şi studenții cu grad de invaliditate sever.

Studiile superioare de licență corespund unui număr de 180-240 de credite de studii transferabile, cele integrate – 360 credite.

Studiile superioare de licență se finalizează cu susținerea examenului de licență (constituit din proba teoretică şi teza/proiectul de licență) şi cu eliberarea diplomei de studii superioare de licență, însoțită de suplimentul la diplomă, redactate în limbile română şi engleză.

Studiile superioare integrate finalizează cu susținerea examenului şi proiectului de absolvire şi cu eliberarea diplomei echivalente cu diploma de studii superioare de master.