Conform Legii organice pentru modificarea și completarea Legii Învățământului nr. 547-XIII din 21 iulie 1995, începând cu 1 septembrie 2008, la UTM instruirea se realizează în cadrul a două cicluri: studii superioare de licență, ciclul I, prin două forme de studii: învățământ de zi și cu frecvență redusă, conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142-XVI din 7 iulie 2005 și ulterior completat cu câteva specialități și studii superioare de master, ciclul II.

Studiile în cadrul Universității se finalizează cu susținerea examenului de licență, care include 2 probe teoretice și susținerea proiectului/tezei de licență. Majorității absolvenților li se acordă titlul de inginer licențiat în domeniul general de studii (Inginerie și activități inginerești), domeniul de formare profesională (în total 22 domenii) și în specialitate, eliberându-li-se diplome de licență.
Absolvenților specialităților Marketing și logistică, Business și administrare, Contabilitate, Drept, Informatică, Management informațional li se acordă titlul de „licențiat”.

Absolvenților specialității Arhitectură li se eliberează diplome de studii integrate (licență și master) și li se acordă titlul de „arhitect”.