Se anunţă ședința de susţinere publică a tezei de doctorat a candidatului Oxana RADU

Tema tezei: „Compoziţii alimentare pe baza uleiului de nucă (Juglans regia L.) rezistente la degradări oxidative”

Specialitatea: „Tehnologii Biologice şi Chimice în Industria Alimentară”, cod 253.06

Conducători de doctorat:

Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Alexei BAERLE, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Membrii comisiei de îndrumare:

Jorj CIUMAC, dr., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Liliana POPESCU, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Cristina POPOVICI, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Membrii Comisiei de Doctorat:

Rodica STURZA, președinte, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei;

Elisaveta SANDULACHI, secretar științific, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Eugen IORGA, dr., conf. cerc., Institutul Ştiinţifico – Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare

Referenți oficiali:

Valeriu RUDIC, dr. hab., prof. univ., academician, Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie

Valentina CALMÂȘ, dr., conf. univ., Academia de Studii Economice a Moldovei

Liliana POPESCU, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică a Moldovei

Data: _18.12.2020_, Ora: _14:00_

Local: Universitatea Tehnică a Moldovei, blocul de studii nr.5, aud. 120, str. Studenților 9/9, or. Chişinău, MD-2045

Pentru susținerea publică online a tezei se va folosi platforma Microsoft Teams pe link-ul de mai jos: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac2afbba8af1247bd84f1ff98808b6e4f%40thread.tacv2/1605464279861?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%229dbc0858-afe8-4a24-a984-a0c0bc907996%22%7d

Membrii comunității academice care doresc să participe la susținerea publică în regim online a tezei de doctorat vor avea în vedere următoarele aspecte:

1. Membrii comunității academice din cadrul UTM pentru participare vor accesa link-ul de mai sus.

2. Persoanele din exteriorul UTM care doresc să participe la eveniment trebuie să completeze o solicitare de participare la eveniment aici, iar pentru accesare vor urma același link, în care vor introduce numele, prenumele indicat în formular.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca Universităţii Tehnice a Moldovei şi pe pagina web a ANACEC (www.anacip.md).

Avizele/comentariile/propunerile la teză pot fi transmise la adresa electronică a Direcției doctorat și Postdoctorat sau depuse în forma pe hârtie la Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 168, bir. 303 între orele 8.00-16.00).

 

COORDONAT

Conducător ştiinţific
Alexei BAERLE, dr., conf. univ.

Director ȘD ȘAIEM
Pavel TATAROV, dr. hab., prof. univ.

Avizul scanat poate fi descărcat aici.

(Visited 181 times, 1 visits today)