Direcția Managementul Resurselor

I. PREZENTARE GENERALĂ

Direcția Managementul Resurselor este o subdiviziune universitară constitutiă la data de 01.06.2016 în conformitate cu Hotărârea Senatului UTM din 30.05.2016.

 

II. MISIUNE

Direcția Managementul Resurselor a Universităţii Tehnice a Moldovei are misiunea de a contribui la eficientizarea activităţii Universităţii prin implementarea politicilor şi a procedurilor moderne în activitatea de management financiar și de resurse umane, optimizarea cheltuielilor, folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale, în concordanţă cu politica Universităţii în domeniile vizate şi reglementările în vigoare, asigură satisfacerea necesităţilor Universităţii de bunuri şi serviciii, prin implementarea corectă a legislaţiei cu privire la achiziţiile publice.

 

III. ORGANIGRAMA

organigrama_finante

 

 

IV. SUBDIVIZIUNI

4.1 SERVICIUL RESURSE UMANE

Misiunea Serviciului Resurse Umane constă în implementarea politicilor şi strategiilor de personal ale UTM şi de a acorda suport administrativ iniţiativelor administraţiei UTM în ceea ce priveşte asigurarea şi utilizarea eficientă a personalului din universitate în conformitate cu reglementările în vigoare.
Întru realizarea misiunii serviciului sunt trasate următoarele obiective:
recrutarea, selectarea şi încadrarea de personal calificat, conform cerinţelor ocupaţionale;
asigurarea salarizării personalului în mod echitabil şi transparent, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi ţinînd cont de cantitatea, calitatea, complexitatea muncii, gradul de răspundere pe care îl implică lucrările executate, precum şi pentru rezultatele muncii şi/sau de rezultatele activităţii economice a UTM, calităţile profesionale şi performanţele individuale ale salariatului;
acordarea suportului necesar administraţiei UTM în vederea implementării politicilor de personal prin realizarea de situaţii şi analize statistice privind resursele umane.

 

PERSONAL

BIROUL PERSONAL DIDACTIC, ȘTIINȚIFICO-DIDACTIC ȘI DE CERCETARE

 1. Natalia SCUTELNIC, specialist principal serviciu personal;
 2. Luminița LOMACA

DATE DE CONTACT
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-103
Tel: +373 22 23-53-44
E-mail: natalia.scutelnic@adm.utm.md; luminita.lomaca@adm.utm.md

BIROUL SALARIZARE

 1. Adriana BĂLĂȚEL, specialist principal;
 2. Anastasia LUPU, specialist principal

DATE DE CONTACT
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-103
Tel: +373 22 23-53-44
E-mail: adriana.balatel@adm.utm.md; anastasia.lupu@adm.utm.md

 

4.2 SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Misiunea Serviciului Achiziții Publice constă în asigurarea resurselor materiale necesare (bunuri, servicii şi lucrări) în vederea îndeplinirii misiunii asumate şi a obiectivelor trasate de către UTM. În vederea realizării misiunii respective, au fost trasate următoarele obiective:

 • asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
 • asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor financiare prin aplicarea procedurilor de achiziţie corespunzătoare;
 • comunicarea cu mediul intern şi extern în probleme referitoare la managementul achiziţiilor publice;
 • primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor.

PERSONAL

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

 1. Esenia TURCHIN, specialist principal serviciu achiziții publice;
 2. Olga GHERMAN, specialist principal serviciu achiziții publice;
 3. Vilena Tinicu, specialist principal serviciu achiziții publice;
 4. Ludmila CHIHAI, specialist principal serviciu achiziții publice;

DATE DE CONTACT
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-111
Tel: +373 22 23-35-03
E-mail: esenia.turchin@adm.utm.md; olga.gherman@adm.utm.md; vilena.tinicu@adm.utm.md; ludmila.chihai@adm.utm.md

SECȚIA APROVIZIONARE ȘI LOGISTICĂ

 1. Maria ZAGOREȚ, șef secție;
 2. Dorin MAȚCO, șef depozit UTM,

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Studenților 9/1
Tel: +373 22 31-91-40
E-mail: maria.zagoret@adm.utm.md; aliona.caraganciu@adm.utm.md

 

4.3 SECȚIA BUGET FINANȚE

Misiune: menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al UTM, fiind responsabil şi de informarea periodică a comunităţii universitare referitor la situaţia economică a Universităţii.

Obiective:

 • întocmirea de comun cu alte subdiviziuni universitare a devizelor de venituri şi cheltuieli ale UTM;
 • analiza economică a activităţii UTM;
 • se pronunţă cu privire la impactul financiar, bugetar sau economic al propunerilor de politici noi şi al proiectelor de acte legislative şi/sau normative;
 • oferă asistenţă şi se expune cu privire la eficienţa şi economia resurselor utilizate în principalele procese manageriale, operaţionale şi de suport în cadrul UTM.

PERSONAL

 1. Natalia CHISTRUGĂ, șef secție buget-finanțe;
 2. Olga ZAHAROV, economist principal;
 3. Aliona CARAGANCIU, economist;

DATE DE CONTACT
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-307
Tel: +373 22 23-54-12
E-mail: natalia.chistruga@adm.utm.md; olga.zaharov@adm.utm.md; aliona.caraganciu@adm.utm.md

 

V. ACHIZIȚII PUBLICE

MENIU