DANIELA POJAR

Şef direcție

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-211
Tel: +373 22 23-24-28
E-mail: daniela.pojar@adm.utm.md

 

 

MISIUNE

Direcția Managementul Resurselor a Universităţii Tehnice a Moldovei are misiunea de a contribui la eficientizarea activităţii Universităţii prin implementarea politicilor şi a procedurilor moderne în activitatea de management financiar și de resurse umane, optimizarea cheltuielilor, folosirea eficientă a resurselor umane şi materiale, în concordanţă cu politica Universităţii în domeniile vizate şi reglementările în vigoare, asigură satisfacerea necesităţilor Universităţii de bunuri şi serviciii, prin implementarea corectă a legislaţiei cu privire la achiziţiile publice.

 

SERVICIUL RESURSE UMANE

Misiune: de a implementa politicile şi strategiile de personal ale UTM şi de a acorda suport administrativ iniţiativelor administraţiei UTM în ceea ce priveşte asigurarea şi utilizarea eficientă a personalului din universitate în conformitate cu reglementările în vigoare.

Obiective:

 • recrutarea, selectarea şi încadrarea de personal calificat, conform cerinţelor ocupaţionale;
 • asigurarea salarizării personalului în mod echitabil şi transparent, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi ţinînd cont de cantitatea, calitatea, complexitatea muncii, gradul de răspundere pe care îl implică lucrările executate, precum şi pentru rezultatele muncii şi/sau de rezultatele activităţii economice a UTM, calităţile profesionale şi performanţele individuale ale salariatului;
 • acordarea suportului necesar administraţiei UTM în vederea implementării politicilor de personal prin realizarea de situaţii şi analize statistice privind resursele umane.

 

SECȚIA BUGET FINANȚE

Misiune: menţinerea şi consolidarea managementului financiar şi bugetar al UTM, fiind responsabil şi de informarea periodică a comunităţii universitare referitor la situaţia economică a Universităţii.

Obiective:

 • întocmirea de comun cu alte subdiviziuni universitare a devizelor de venituri şi cheltuieli ale UTM;
 • analiza economică a activităţii UTM;
 • se pronunţă cu privire la impactul financiar, bugetar sau economic al propunerilor de politici noi şi al proiectelor de acte legislative şi/sau normative;
 • oferă asistenţă şi se expune cu privire la eficienţa şi economia resurselor utilizate în principalele procese manageriale, operaţionale şi de suport în cadrul UTM.

 

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

Misiune: asigurarea resurselor materiale necesare (bunuri, servicii şi lucrări) în vederea îndeplinirii misiunii asumate şi a obiectivelor trasate de către UTM.

Obiective:

 • asigurarea transparenţei şi integrităţii procesului de achiziţie publică;
 • asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor financiare prin aplicarea procedurilor de achiziţie corespunzătoare;
 • comunicarea cu mediul intern şi extern în probleme referitoare la managementul achiziţiilor publice;
 • primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor.

Achiziții publice

organigrama_finante