balan stela

 

STELA BALAN

Şef direcție

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd-ul Ştefan cel Mare 168, cab. 1-106, 1-107
Tel: +373 22 23-54-08
E-mail: stela.balan@adm.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Management Academic şi Asigurarea Calităţii este o subdiviziune importantă a Universităţii, activează în baza Cartei UTM, a documentelor normative ce reglementează procesul de învățământ din Republica Moldova, a ordinelor Rectorului/Prorectorului pentru activitatea didactică.

Misiunea: conceptualizarea procesului de învățământ și asigurarea calității.

Obiectivele de bază:  organizarea şi asigurarea didactică a procesului de învăţământ, evidenţa contingentului de studenţi la ciclul I (licenţă) şi ciclul II (master), mentenanţa SMC implementat la UTM.

 

II. ACTIVITĂȚI

 1. Organizarea şi asigurarea procesului de învăţământ
 • Pregăteşte regulamente, proiecte de ordine privind organizarea şi realizarea procesului de instruire, precum şi proiecte de dezvoltare a sistemului învăţământului universitar.
 • Participă la formarea statelor de funcţii.
 • Asigură cu documentaţia respectivă şi organizează desfăşurarea examenului de licenţă, de master, conferirea calificării respective, organizează completarea şi înmânarea diplomelor absolvenţilor Universităţii.
 • De comun acord cu Secția Asigurarea calităţii, analizează dările de seamă ale facultăţilor şi ale preşedinţilor Comisiilor pentru examenul de licenţă/Comisiilor de evaluare a tezelor de master, elaborând propuneri şi măsuri concrete pentru perfecţionarea procesului de instruire.
 • Promovează şi stimulează implementarea noilor forme şi tehnologii de evaluare a cunoştinţelor.
 • Asigură catedrele şi facultăţile cu formulare, registre, fişe, borderouri, diplome, carnete de student, de master etc.
 • Monitorizează desfăşurarea sesiunilor intermediare şi semestriale, formele şi modalităţile de evaluare a studenților/masteranzilor. Verifică şi analizează rezultatele sesiunilor de examinare.
 • Participă la perfectarea raportului anual al activităţii UTM.
 1. Controlul calităţii şi al eficienţei procesului de învăţământ
 • De comun acord cu decanii facultăţilor, organizează şi participă la controlul calităţii procesului de studii.
 • Este responsabil de asigurarea metodică şi tehnică a procesului de învăţământ.
 • Contribuie la implementarea şi utilizarea noilor tehnologii didactice în procesul de studii.
 • Analizează şi evaluează eficacitatea procesului instructiv-educativ.
 • Pregăteşte rapoartele statistice, informațiile şi materialele solicitate de instanţele superioare.
 • Efectuează controlul privitor la perfectarea documentației decanatelor (registre, fişe personale, carnete de note şi de student, masteranzi etc.).
 • Monitorizează tematica tezelor de licenţă şi de master.
 • Înaintează propuneri privind componenţa Comisiilor pentru examenul de licenţă/Comisiilor de evaluare a tezelor de master; elaborează graficul şi orarul examenului de licenţă/de master.
 • Prezintă propuneri Rectorului pentru luarea măsurilor administrative în caz de încălcare a disciplinei de către cadrele didactice şi de către studenţi/masteranzi.
 1. Evidenţa mobilităţii efectivului de studenţi
 • Verifică prezența ordinelor de promovare a studenţilor pe ani de studiu şi de admitere la examenul de licenţă/de susţinere a tezei de master şi de acordare a titlului.

III. STRUCTURA DEPARTAMENTULUI

În calitate de subdiviziune universitară, departamentul include patru secţii:

 1. Secţia Studii;
 2. Secţia Asigurarea calităţii;
 3. Laboratorul de implementare a noilor tehnologii didactice în învățământul ingineresc;
 4. Editura „Tehnica-info”.

Funcțiile Secției Studii:

 • organizarea şi coordonarea activităţilor de elaborare şi perfecţionare a planurilor de învăţământ la ciclul I și ciclul II (studii superioare de licență și de master);
 • organizarea şi coordonarea activităţilor de calculare a volumului sarcinii de studii, elaborarea propunerilor privind statele corpului profesoral-didactic pentru ciclul I și ciclul II (studii de licență și de master);
 • coordonarea activităţilor de organizare şi desfăşurare a Examenului de licenţă și a susținerii tezelor de master, de completare a actelor şi eliberare a diplomelor;
 • participarea în controlul pregătirii catedrelor către începutul anului universitar;
 • controlul (periodic) al desfăşurării procesului instructiv-educativ la ciclul I și ciclul II (studii superioare de licență și de master);
 • analiza rezultatelor atestărilor, susţinerii examenelor la ciclul I și ciclul II (studii superioare de licență și de master), prezentarea informaţiei respective Consiliului de Administraţie, Senatului.
 • examinarea şi verificarea aplicării actelor normative emise de Ministerul Educației şi de organele de conducere ale UTM cu privire la realizarea procesului de instruire.

Sectorul evidenţă şi statistică

Responsabilităţi:

 • Normarea activităţii didactice;
 • Elaborarea statelor de funcţii;
 • Monitorizarea realizării sarcinii didactice;
 • Organizarea studiilor la învăţământul cu frecvenţa redusă;
 • Monitorizarea orarului și a activității didactice la învăţământul cu frecvenţa la zi, cu frecvenţa redusă, master;
 • Supravegherea întocmirii şi executării orarului examenelor în sesiunile semestriale şi suplimentare.

Sectorul stagii practice

Responsabilităţi:

 • Organizarea şi controlul calităţii stagiilor de practică.
 • Coordonarea elaborării regulamentelor, programului/curriculum-ului stagiilor de practică.
 • Organizarea seminarelor şi conferinţelor coordonatorilor stagiilor de practică.
 • Monitorizarea organizării conferinţelor de evaluare a stagiilor de practică la facultăţile UTM.
 • Stabilirea condiţiilor de colaborare a UTM cu întreprinderile-bază de realizare a stagiilor de practică.

Sectorul eliberarea actelor de studii

Responsabilităţi:

 • Pregătirea documentaţiei pentru examenul de licenţă/de master, a orarului şi supravegherea îndeplinirii acestora la facultăţi.
 • Monitorizarea realizării prevederilor orarului de susținere a tezelor de master/a examenelor de licenţă.
 • Supravegherea eliberării actelor de studii (a diplomelor de licenţă, de master, a certificatelor, carnetelor de note şi de student, a diplomelor de bacalaureat).
 • Eliberarea duplicatelor actelor de studii (în baza certificatului de arhivă, a registrului şi anunţului în „Monitorul oficial”).

Sectorul organizare studii studenţi străini

Responsabilităţi:

 • Prezentarea dosarului cetăţenilor străini la ME pentru acceptul înmatriculării la studii.
 • Corespondenţa cu organele de stat, ambasade şi consulate în scopul legalizării studenţilor în ţară, evidenţei domicilierii şi perfectării vizelor de intrare-ieşire şi a invitaţiilor.
 • Încheierea contractelor de studii a studenţilor străini cu UTM.
 • Examinarea cererilor de transfer, repetarea anului sau semestrului de studii, înmatricularea la a doua specialitate.

Sectorul asigurare informaţională a organizării procesului de studii

Responsabilităţi:

 • Elaborarea sistemului informaţional de organizare a procesului didactic la UTM.
 • Automatizarea circulaţiei documentelor, a dărilor de seamă etc.
 • Perfecţionarea planificării şi controlului realizării procesului de studii.

Funcţiile secţiei Asigurarea calității:

 • stabilirea, implementarea şi menţinerea proceselor necesare ale Sistemului de Management al Calităţii;
 • promovarea în cadrul UTM a politicii de conştientizare a cerinţelor clientului, cerinţelor legale şi de reglementare;
 • formarea culturii calității în UTM;
 • menţinerea legăturii cu părţile externe în aspecte referitoare la Sistemul de Management al Calităţii;
 • elaborarea şi gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calităţii;
 • implementarea politicii şi a obiectivelor referitoare la calitate, declarate de conducerea Universităţii;
 • analiza neconformităţilor constatate în implementarea şi menţinerea conformităţii Sistemului de Management al Calităţii cu cerinţele specificate şi propunerea conducerii Universităţii a acţiunilor corective sau de îmbunătăţire;
 • analiza eficienţei Sistemului de Management al Calităţii Universităţii şi finalizarea acţiunilor corective rezultate ca urmare a auditurilor interne, analizelor efectuate de Biroul Senatului şi a auditurilor externe;
 • activităţi în vederea certificării conformităţii Sistemului de Management al Calităţii universităţii cu cerinţele stabilite;
 • organizarea evaluărilor interne și externe ale programelor de studiu la ciclul I și ciclul II în vederea acreditățrii acestora;
 • colaborarea cu toate structurile academice şi administrative ale Universităţii în vederea îmbunătăţirii continue a Sistemului de Management al Calităţii.

La nivel de facultăți funcţionează Comisii de Management al Calităţii, conduse de Preşedinţi.

Preşedinţii Comisiilor de Management al Calităţii la facultăţile UTM
Facultatea Nume, prenume Funcţia Telefon
FIMET Vera MOROZOV conf. univ., dr., Catedra TLC 022-23-52-41
FEIE Valeriu BLAJĂ conf. univ., dr., Catedra EMM 022-23-76-19
FIMIT Elena RUSU conf.univ., dr., Departamentul Matematica 022-50-99-31
FCIM Lucia STADLER conf. univ., dr., Catedra IA 022-50-99-01
FTMIA Liliana POPESCU conf. univ., dr., Catedra TPA 022-50-99-58
FIU Jana CÂRJA conf. univ., dr., Catedra TCŢT 022-32-95-75
FCGC Oleg CUCU conf. univ., dr., Catedra TC 022-77-35-52
FUA Svetlana OLEINIC lector superior, Departamentul Arhitectura 022-77-38-33
FIEB Rina ŢURCAN conf. univ., dr., Catedra EMI 022-56-78-59

Funcţiile laboratorului de implementare a noilor tehnologii didactice în învățământul ingineresc:

 • Elaborarea strategiilor de dezvoltare a e-learning-ului şi de implementare a noilor tehnologii didactice la UTM;
 • Planificarea activităţilor de formare a cadrelor didactice în domeniul e-learning, TICE;
 • Organizarea seminarelor didactice, consultaţiilor zilnice pentru cadre didactice şi studenţi în domeniu;
 • Întreţinerea şi reînnoirea platformei Moodle.

Funcțiile Editurii „TEHNICA-INFO”:

 • formarea planurilor de editare a lucrărilor didactico-metodice;
 • consultarea cadrelor didactice privind pregătirea manuscriselor;
 • redactarea şi editarea lucrărilor didactico-metodice;
 • multiplicarea blanchetelor de documente și formularelor tip, registrelor grupelor academice.