Direcția Management Academic și Asigurarea Calității

IRINA TUTUNARU
Șefă Direcție Management Academic și Asigurarea Calității
Conferențiar universitar, doctor în inginerie industrială

 

DATE DE CONTACT
Adresa: bd-ul Ştefan cel Mare 168, birou 1-109
Tel: +373 22 23-79-50
E-mail: irina.tutunaru@adm.utm.md

I. INFORMAȚII GENERALE

Direcția Management Academic și Asigurarea Calității este o subdiviziune de primă importanță a Universității ce activează în baza Cartei Universității Tehnice a Moldovei , Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Direcţiei Management Academic şi Asigurarea Calităţii la Universitatea Tehnică a Moldovei  a documentelor normative ce reglementează procesul de învățământ din Republica Moldova, a ordinelor rectorului/prorectorului pentru studii.

Misiunea: conceptualizarea procesului didactic în Universitate prin implementarea politicilor şi strategiilor moderne în activitatea de management academic și dezvoltarea culturii calității în mediul universitar.

Obiectivele de bază: asigurarea calității procesului de formare profesională la ciclul I (studii superioare de licență) și ciclul II (studii superioare de master) în cadrul Universității, monitorizarea și menținerea sistemului de management al calității (în continuare SMC) implementat în Universitate.

 

II. ATRIBUŢII DE BAZĂ

 • Organizarea și monitorizarea procesului de studii la ciclul I (studii superioare de licență ) și ciclul II (studii superioare de master) în cadrul Universității.
 • Formarea și evidența contingentului de studenți ai ciclului I – studii superioare de licență (învățământ cu frecvență și cu frecvență redusă) și ciclului II – studii superioare de master.
 • Coordonarea și realizarea conformității Sistemului de Management al Calității cu standardele de referință și derularea activităților curente legate de evaluarea și asigurarea calității la nivel de universitate.
 • Promovarea și implementarea tehnologiilor moderne în învățământul ingineresc și formarea continuă, promovarea spiritului de studiu/cercetare în echipă, atragerea și includerea tinerilor în programele de cercetare și dezvoltare.
 • Redactarea şi editarea materialelor didactice și metodice din domeniile programelor de studii universitare.

 

III. STRUCTURA DIRECȚIEI

În calitate de subdiviziune universitară, direcția include în structura sa următoarele subdiviziuni:

 • Serviciul Studii:
 • Secția Studii;
 • Secția Evidență și Statistică.
 • Secția Asigurarea Calității:
 • Biroul Dezvoltare Profesională;
 • Biroul Evaluare și Dezvoltare Curriculară.
 • Secția Tehnologia Informației și a Comunicațiilor în Educație:
 • Biroul instruire cadre didactice;
 • Biroul întreținere și actualizare platforme educaționale.
 • Editura „Tehnica-UTM”:
 • Secția Redactare;
 • Secția Tipar.

Principalele atribuții ale subdiviziunilor DMAAC sunt stabilite în corespundere cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Direcției Management Academic și Asigurarea Calității la Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

IV. COLABORATORI

SERVICIUL STUDII

Diana Munteanu

Șef serviciu

diana.munteanu@adm.utm.md

Natalia Bulat

Specialist principal

natalia.bulat@adm.utm.md

Violeta Lupu

Specialist principal

violeta.lupu@adm.utm.md

Aliona Raru

Specialist principal

aliona.raru@adm.utm.md

Silvia Chetraru

Specialist acte studii

silvia.chetraru@adm.utm.md

Tamara Stratan

Specialist documentație studii

tamara.stratan@adm.utm.md

Renata Ababii

Specialist documentație studii

renata.ababii@adm.utm.md

 

SECȚIA ASIGURAREA CALITĂȚII

Luminița Bernaz

Specialist în calitate

luminita.bernaz@mtcp.utm.md

 

SECȚIA TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI A COMUNICAȚIILOR ÎN EDUCAȚIE

Rostislav Călin

Inginer principal, cumul

rostislav.calin@isa.utm.md

 

EDITURA „TEHNICA-UTM”

Nicolae Radu

Șef serviciu

radu.nicolae@adm.utm.md

Eugenia Balan

Redactor

eugenia.balan@adm.utm.md

Dumitru Spoială

Inginer

dumitru.spoiala@adm.utm.md

Maxim Eni-Carp

Inginer

eni-carp.maxim@isa.utm.md

Raisa Ţâganciuc

Tehnician

raisa.tiganciuc@adm.utm.md

 

V. INFORMAȚII UTILE