Direcția Tehnică

DORIN TROFIMCIUC

șef direcție

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 7/1, căm. nr. 2
Tel: 022 31 90 15; 022 44 21 99
E-mail: dorin.trofimciuc@adm.utm.md

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Direcția Tehnică este subdiviziune componentă a Universităţii Tehnice a Moldovei, care funcţionează în conformitate cu Statutul universităţii în vederea asigurării bunei funcţionări a reţelelor inginereşti din corpurile de studii, căminele studenţeşti, laboratoarelor, cantinelor, bazelor sportive şi de argement; păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului universităţii în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, trai şi odihnă a studenţilor şi colaboratorilor universităţii.

Direcția Tehnică are în componenţa sa următoarele subdiviziuni:

Serviciul construcţii, reparații și intervenții (șef SCRI — Averian Tulgara) îşi desfăşoară activitatea privind executarea lucrărilor de construcţii-montaj, reparaţii capitale şi curente, lucrări tehnico-sanitare,  având ca bază Planul anual de efectuare a lucrărilor de reparaţii la obiectivele UTM, întocmit în raport cu comenzile prezentate de decanii facultăţilor, şefii de subdiviziuni, şefii căminelor studenţeşti şi administartorilor blocurilor de studii, conlucrând cu toate subdiviziunile universităţii.

 Serviciul exploatare cămine și corpuri de studii (şef SEC şi CS— S. Covaci) îşi desfăşoară activitatea privind următoarle:

  • asigurarea procesului de învăţământ în corpurile de studii, laboratoare şi terenurile aferente acestora; stabilirii unui control strict al respectării tehnicii securităţii vitale, normelor antiincendiare şi igienico-sanitare;
  • asigurarea păstrării bunurilor materiale din blocurile de studii, parc, stadion, teritoriul adiacent acestora.

Secţia transport auto (șef STA — Victor Gropa) are drept scop asigurarea cu transport a subdiviziunilor universităţii în raport cu comenzile prezentate de şefii de subdiviziuni, decanate, catedre; menţinerea în stare tehnică satisfăcătoare a autovehicolelor.

 

II. PERSONAL DIRECȚIEI TEHNICĂ

Nume, PrenumeFuncțiaTelefonE-mail
Dorin TrofimciucȘef direcție31 90 15dorin.trofimciuc@adm.utm.md
Ana MarchitanSecretar administrative superior44 21 99ana.marchitan@adm.utm.md
I. Serviciul construcţii, reparații și intervenții
Averian TulgaraȘef serviciu31 91 65averian.tulgara@adm.utm.md
Secția reparații, construcții și urmărire lucrări
Elena PopaȘef secție31 90 24elena.popa@adm.utm.md
Secția intervenții rețele electrice și alimentare cu gaze
Marcel JosanȘef secție31 91 53marcel.josan@gpps.utm.md
Secția intervenții rețele termice, canalizare și apeduct
Vasile RevencoȘef secție31 91 56vasile.revenco@gpps.utm.md
II. Secţia transport auto
Victor GropaȘef secţie31 91 30victor.gropa@tran.utm.md
 III. Serviciul exploatare corpuri de studii
Sergiu CovaciȘef serviciu32 33 09sergiu.covaci@gpps.utm.md
Ion Tutuescuinginer32 33 09ion.tutuescu@gpps.utm.md
foto 25
Echipa sanitară a Universității Tehnice a Moldovei, constituită din studenți

MENIU