DORIN TROFIMCIUC

șef direcție

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 7/1, căm. nr. 2
Tel: +373 22 31-90-15
E-mail: dorin.trofimciuc@adm.utm.md

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Direcția Tehnică este subdiviziune componentă a Universităţii Tehnice a Moldovei, care funcţionează în conformitate cu Statutul universităţii în vederea asigurării bunei funcţionări a corpurilor de studii, căminelor studenţeşti, laboratoarelor, cantinelor, bazelor sportive şi de argement, reţelelor inginereşti, păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului universităţii în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, trai şi odihnă a studenţilor şi colaboratorilor universităţii.

Direcția Tehnică are în componenţa sa următoarele subdiviziuni:

Serviciul construcţii, reparații și intervenții (șef SCRI — Averian Tulgara) îşi desfăşoară activitatea privind executarea lucrărilor de construcţii-montaj, reparaţii capitale şi curente,  având ca bază Planul anual de efectuare a lucrărilor de reparaţii la obiectivele UTM, întocmit în raport cu comenzile prezentate de decanii facultăţilor, şefii de subdiviziuni, intendenţii căminelor studenţeşti şi blocurilor de studii, conlucrând cu toate subdiviziunile universităţii.

 Serviciul exploatare cămine și corpuri de studii (şef SEC şi CS— S. Covaci) îşi desfăşoară activitatea privind următoarle:

  • crearea condiţiilor favorabile de trai şi odihnă a studenţilor-locatari cazaţi în cămine, de îmbunătăţirea  bazei materiale a căminelor studenţeşti, asigurarea ordinii în cămine şi pe teritoriile aferente acestora; stabilirea unui control strict al respectării tehnicii securităţii vitale, normelor antiincendiare şi igienico-sanitare; se preocupă de rezolvarea problemelor sociale ale studenţilor, urmăreşte respectarea strictă a „Regulamentului de ordine internă în căminele studenţeşti”.
  • asigurarea procesului de învăţământ în corpurile de studii, laboratoare şi terenurile aferente acestora; stabilirii unui control strict al respectării tehnicii securităţii vitale, normelor antiincendiare şi igienico-sanitare;
  • asigurarea păstrării bunurilor materiale din căminele şi blocurile de studii, depozit, parc, stadion, teritoriul adiacent acestora.

Secţia transport auto (șef STA — Victor Gropa) are drept scop asigurarea cu transport a subdiviziunilor universităţii în raport cu comenzile prezentate de şefii de subdiviziuni, decanate, catedre; menţinerea în stare tehnică satisfăcătoare a autovehicolelor.

II. PERSONAL DIRECȚIEI TEHNICĂ

Dorin Trofimciuc Șef direcție 31 90 15 dorin.trofimciuc@adm.utm.md
Ana Marchitan Secretară prelucrare texte computer 44 21 99 ana.marchitan@adm.utm.md

Serviciul construcţii, reparații și intervenții

Averian Tulgara Șef serviciu 31 90 24 averian.tulgara@adm.utm.md

Secția reparații, construcții și urmărire lucrări

Elena Popa Șef secție 31 90 24 elena.popa@adm.utm.md

Secția intervenții rețele electrice și alimentare cu gaze

Marcel Josan Șef secție 31 91 53 marcel.josan@gpps.utm.md

Secția intervenții rețele termice, canalizare și apeduct

Vasile Revenco Șef secție 31 91 56 vasile.revenco@gpps.utm.md

Secţia transport auto

Victor Gropa Șef secţie 31 91 30 victor.gropa@tran.utm.md

 Serviciul exploatare cămine și corpuri de studii

Sergiu Covaci Șef serviciu 32 33 09 sergiu.covaci@gpps.utm.md

Secția exploatare cămine studențești

Irina Glușco Șef secție 32 33 09 irina.glusco@gpps.utm.md

Secția exploatare corpuri de studii

Ion Tutuescu Șef secție 32 33 09 ion.tutuescu@gpps.utm.md

 

În cadrul Direcției Tehnică activează Echipa sanitară, în componenţa căreia sunt incluşi studenţii universităţii în număr de 15-16 persoane de la diferite facultăţi. Ultimii sunt instruiţi de unul dintre medicii preventoriului şi inginerul SAG — specialist în Protecţia Civilă, în vederea acordării primului ajutor medical în situaţii excepţionale. Începând cu anul 2006, echipa sanitară UTM participă la competiţiile din sectorul Râșcani, din municipiul Chișinău şi din Republica Moldova, unde este menţionată cu diplome de gradele I, II și III.

foto 25

Echipa sanitară a Universității Tehnice a Moldovei, constituită din studenți