INFORMAŢII GENERALE DESPRE PROGRAMUL ERASMUS+

Erasmus+ este programul UE în domeniile educaţiei, formării, tineretului si sportului pentru perioada 2014-2020 . Educaţia, formarea, tineretul si sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârşitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială.

Programul Erasmus+ se bazează pe realizările celor peste 25 de ani de programe europene în domeniile educaţiei, formării si tineretului, acoperind o dimensiune de cooperare atât intra-europeană, cât și internaţională. Erasmus+ este rezultatul integrării următoarelor programe europene puse în aplicare de Comisie în perioada 2007-2013: Învățare pe tot parcursul vieții (Life Long Learning), Tineret in Acțiune, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, Programe de cooperare cu tarile industrializate.

Aceste programe sprijină acţiuni în domenii precum învăţământul superior (inclusiv dimensiunea sa internaţională), educaţia si formarea profesională, educaţia şcolară, educaţia adulţilor si tineretul (inclusiv dimensiunea sa internaţională).

Programul Erasmus+ include o dimensiune internaţională puternică (de exemplu, cooperarea cu ţările partenere), în special în domeniile învăţământului superior și tineretului.

În domeniul învăţământului superior, Erasmus+ sprijină următoarele acţiuni principale care vizează cooperarea cu ţările partenere:

 • mobilitatea internaţională a creditelor individuale si ale celor din cadrul programelor de masterat comune (în cadrul acţiunii-cheie 1) pentru promovarea mobilităţii personalului si a cursanţilor care vin din si în ţările partenere;
 • proiecte de consolidare a capacităţilor în învăţământul superior (în cadrul acţiunii-cheie 2) pentru promovarea cooperării si a parteneriatelor care au un impact asupra modernizării si internaţionalizării instituţiilor si sistemelor de învăţământ superior din ţările partenere, cu un accent special asupra ţărilor partenere vecine cu UE;
 • sprijin pentru dialogul strategic (în cadrul acţiunii-cheie 3) prin reţeaua de experţi în reformarea învăţământului superior din ţările partenere vecine cu UE, asociaţia internaţională a absolvenţilor, dialogul strategic cu ţările partenere si evenimente internaţionale de atragere si de promovare;
 • activităţile Jean Monnet cu scopul de a stimula în întreaga lume învăţarea, cercetarea si reflecţia în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană.

În domeniul învățământului superior Programul Erasmus+ include următoarele acţiuni:

ACŢIUNEA-CHEIE 1 – Mobilitatea persoanelor

Această acţiune-cheie sprijină:

 • mobilitatea studenţilor si cadrelor didactice universitare, precum și a personalului administrativ din instituţiile de învăţământ superior;
 • Programe de masterat comune Erasmus Mundus: programe de studiu internaţionale integrate, de nivel avansat, oferite de consorţii alcătuite din instituţii de învăţământ superior, care acordă burse integrale pentru programe de studii complete celor mai buni studenţi înscrişi la masterat la nivel mondial

ACŢIUNEA-CHEIE 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici

Această acţiune-cheie sprijină:

 • alianţe ale cunoaşterii între instituţii de învăţământ superior si întreprinderi, care au scopul de a stimula inovarea, antreprenoriatul, creativitatea, inserţia profesională, schimbul de cunostinţe si/sau predarea si învăţarea multidisciplinară;
 • proiectele de consolidare a capacităţilor care susţin cooperarea cu ţările partenere în domeniile învăţământului superior si tineretului. Proiectele de consolidare a capacităţilor urmăresc să sprijine organizaţiile/instituţiile si sistemele în procesul de modernizare si internaţionalizare a acestora. Anumite tipuri de proiecte de consolidare a capacităţilor sprijină activităţile de mobilitate în măsura în care contribuie la obiectivele proiectului; etc.

Tipuri de activități

 1. Mobilități de studiu pentru studenți;
 2. Mobilități de practică pentru studenți (plasamente studențești);
 3. Mobilități de predare și perfecționare pentru cadre didactice.

Mobilități de studiu:

Obiective:

 • să ajute studenții să beneficieze educațional, lingvistic şi cultural de o experiență de studiu în alte țari europene;
 • să promoveze cooperarea între instituții şi îmbogățirea mediului educațional al instituțiilor gazdă;
 • să contribuie la dezvoltarea unui corp comun de tineri calificaţi, cu deschidere şi cu experienţă internaţională, ca viitori specialişti;
 • să faciliteze transferul de credite şi recunoaşterea perioadelor de mobilitate petrecute în străinătate, cu ajutorul sistemului ECTS sau a unui alt sistem de credite compatibil.

Mobilităţi de plasament (practica) pentru studenţi (în întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare şi alte organizaţii):

Plasamentul este considerat o perioadă de practică profesională într-o întreprindere sau organizaţie din altă ţară participantă la Program, având ca scop formarea studenţilor în vederea adaptării la cerinţele pieţei de muncă prin dobândirea unor cunoştinţe practice.

Organizațiile gazdă pentru plasamentele studențești pot fi întreprinderi, centre de formare, centre de cercetare, alte tipuri de organizații profesionale care trebuie sa dețină cod PIC (Participant Identification Code).

Caracteristicile plasamentelor individuale sunt:

 • asigurarea recunoașterii integrale de către instituția de învățământ superior de origine a perioadei petrecute în străinătate;
 • semnarea unui acord de stagiu referitor la programul perioadei de plasament; acest contract trebuie aprobat de către instituția de învățământ superior de origine şi de către organizaţia gazdă.
 • efectuarea plasamentului în baza unui contract aprobat de către instituţia de învăţământ superior de origine, organizaţia gazdă şi de beneficiar.

Mobilităţi de predare ale cadrelor didactice în instituţii de învăţământ superior

Obiective:

 • să permită studenţilor care nu pot să participe într-un plan de mobilităţi să beneficieze de cunoştinţele şi expertiza unor cadre didactice universitare din alte ţări europene;
 • să promoveze schimbul de expertiză şi experienţa în ceea ce priveşte metodologia de predare;
 • să încurajeze universităţile să îşi extindă şi să îşi îmbogăţească conţinutul cursurilor pe care le oferă.

Pentru mai multe informații despre program accesați www.erasmusplus.md  și http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ .

Link-uri utile:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/study-mobility_en.htm

Aplicări 2018/2019: 

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/a._international_credit_mobility_-_2pg_2019_0.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/c._capacity_building_action_-_2pg_2019_-__0.pdf

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/d._jean_monnet_activities_-_2pg_2019_0.pdf

International Credit Mobility Handbook

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/international-credit-mobility-handbook_en_0.pdf

Erasmus+ în cadrul UTM

ACŢIUNEA-CHEIE 1 – Mobilitatea persoanelor

Pentru ca să facilităm procesul de participare a studenților și cadrelor didactice de la UTM în activitățile de mobilitate organizate în cadrul programului Erasmus + administrația UTM și conducerea facultăților au întreprins anumite măsuri, conform bunelor practici ale universităților din UE, în scopul implementării programului și organizării mobilității studenților și cadrelor didactice.

Fiecare facultate a numit o persoană responsabilă (prodecan sau un cadru didactic – profesor sau conferențiar) – responsabil Erasmus al facultății. Responsabilul Erasmus din facultate se ocupă de pregătirea și organizarea selecției studenților pentru mobilitate; oferă conciliere studenților selectați cu privire la alegerea cursurilor și completarea formularelor Learning Agreement (acord de studiu), recunoașterea studiilor efectuate în străinătate; monitorizează stagiul studenților asigurând asistență academică necesară; anunță secretariatului facultății numele studenților aflați în mobilitate pentru ca studenții să poată primi în continuare bursa, dacă e cazul; împreună cu comisia de echivalare din cadrul facultății recomandă Decanului echivalențele și notele pentru recunoașterea perioadelor de studii în străinătate, asigură concilierea studenților străini veniți în cadrul programului Erasmus + la facultate, etc.

Facultățile, departamentele/catedrele UTM inițiază semnarea Acordurilor Interinstituționale cu instituții de învățământ superior din țările UE, în forma stabilită de Comisia Europeana, care vor servi drept bază pentru organizarea și efectuarea mobilităților în ambele sensuri. Pentru început aceste Acorduri pot fi semnate cu universitățile din România folosind relațiile deja existente cu colegii din aceste instituții.

Acorduri Inter-Instituționale Erasmus+ încheiate în perioada 2015-2018

 • Agrosup Dijon, Franța (FTA)
 • Agrocampus Ouest, Franța (FTA; FTP)
 • Ecole Nationales d’Ingenieurs de Saint-Etienne (ENISE), Franța (FCGC, catedra Geodezie, Cadastru și Geotehnică)
 • Universitatea Tehnologică Belfort-Montbeliard, Franța
 • University of Patras, Grecia, (FCIM, catedra Microelectronică și Bioinginerie Medicală)
 • Universitatea de Științe Sociale Aplicate, Klaipeda, Lituania
 • Universitatea Politehnica București, România (FTP)
 • Universitatea Transilvania Brașov, România (Rectorat)
 • Universitatea de Arte „George Enescu”, Iași, Școala Doctorală, România
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FCGC, catedra Construcții și Mecanica Structurilor)
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FCGC, catedra Geodezie, Cadastru și Geotehnică))
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FTA)
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FIEE, catedra Electromecanică și Metrologie)
 • Universitatea Politehnica Timișoara, România (FUA, catedra Arhitectură)
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, România (FTP)
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, România (FCGC, catedra Geodezie, Cadastru și Geotehnică)
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iași, România (FUA, catedra Arhitectură)
 • Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, România (DCI)
 • Universidad Politecnica de Valencia, Spania (FIMET)

PROIECTE ERASMUS+ ACȚIUNEA CHEIE 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior implementate la UTM

1. 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP: Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor – PBLMD (Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability)

Despre proiect

PBLMD are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior în Republica Moldova în același timp sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. Este un proiect de consolidare a capacităților care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna.

Proiectul a apărut din necesitatea de a aborda problema diminuării competitivității și scăderii nivelului de angajare a studenților din Republica Moldova, precum și din necesitatea punerii în aplicare a inițiativelor ce vizează studenții dezavantajați. Proiectul a fost, de asemenea, informat de rezultatele proiectului structural finanțat în cadrul proiectului Tempus “Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova” (EUniAM), și anume:

 • Necesitatea predării bazate pe cercetare
 • Necesitatea unor noi metodologii de predare
 • Necesitatea calității sporite a predării
 • Necesitatea prezentării la nivel internațional a universităților
 • Necesitatea cooperării cu industria

PBLMD intenționează să abordeze aceste necesități prin introducerea metodologiilor și metodelor de predare noi, inovatoare (pentru universitățile din Moldova), cum ar fi învățarea bazată pe probleme (PBL), învățarea bazată pe întrebări (EBL) și simulări, precum și re-organizarea a șase programe de studii în baza acestor metode:

 • BSc în Administrarea afacerilor (BSc-AA, ASEM)
 • BSc în Tehnologii informaționale (BSc-TI, UTM)
 • BSc în Drept (BSc-Drept, USM)
 • BSc în Politici europene și administrare publică(BSc-PEAP, USARB)
 • BSc în Antreprenoriat și administrarea afacerilor (BSc-AAA, USC)
 • BA în Medicină (BA-MED, USMF)

Proiectul PBLMD este finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ pentru o perioadă cuprinsă între 15 octombrie 2015 și 14 octombrie 2018. Universitatea din Aalborg este solicitantul și coordonatorul principal al proiectului PBLMD.

Bugetul total al proiectului este de € 1,544,760, din care € 657,275 sunt prevăzuți pentru mobilitățile studenților și a personalului

Termen executare:    15.10.2015 – 14.10.2018

Coordonator UE: Universitatea Aalborg, Danemarca, Dr. Romeo Turcanu

Coordonator național: Universitatea Tehnică a Moldovei, Prof. Larisa Bugaian, Prorector

Partenerii proiectului

Proiectul este implementat de către un consorțiu format din 6 universități  din Moldova (MD) și 4 universități din UE, împreună cu 5 parteneri asociați.

Parteneri MD:

 • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) – ase.md
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți (USARB) – www.usarb.md
 • Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USC) – http://usch.md/
 • Universitatea de Stat a Moldovei (USM) – www.usm.md
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică “Nicolae Testemițanu” (USMF) – http://usmf.md/
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) – www.utm.md

Parteneri EU:

Parteneri asociați:

 • Ministerul Educației (MEd) – edu.gov.md
 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Acreditare (ANACA) – www.anacip.md
 • Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM)
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODSIMM) – odimm.md

Strand de Mobilitate

Proiectul PBLMD conţine un Strand Special de Mobilitate, în cadrul căruia sunt planificate 15 mobilităţi pentru personalul academic şi 30 de mobilităţi pentru studenţii ce vor realiza studiile în baza programului actualizat  “Tehnologii informaționale” . Criteriile de selecţie le găsiți pe http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/componenta-speciala-de-mobilitate/”

Fiecare partener de proiect este responsabil pentru procesul de selecție a candidaţilor pentru mobilitate, respectând ghidului general de mobilitate şi următoarele criterii de incluziune convenite între parteneri:

 • Continuitate
 • Implicare
 • Durabilitate

Ca urmare a acestor criterii echipele de mobilitate de predare și învăţare vor fi formate din persoane care:

(1) fac parte din echipele de Dezvoltare a Programelor de Studii și de Dezvoltare a Programelor de Formare Profesională; (2) au participat la activitățile de formare profesională realizate în cadrul proiectului PBLMD; (3) vor face parte din echipele de implementare a activităţilor de proiect.

Metodologia proiectului privind Benchmarking-ul este fundamentul și ghidul în toate activitățile de mobilitate. Înainte de realizarea mobilităţii fiecare participant va elabora o agendă ţinând cont de obiectivele proiectului și dezvoltarea personală. După mobilitate fiecare participant trebuie să prezinte un raport privind reflecțiile personale de învățare / realizarea obiectivelor pe parcursul perioadei de mobilitate și să prezinte experiențele proprii colegilor din instituția sa.

Persoana de contact responsabilă pe mobilitate: tatiana.lucinschi@adm.utm.md

Mai multe informații la adresa www.pblmd.aau.dk

 

2. 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP: Crearea unei rețele E-network în Moldova pentru promovarea instruirii inovative în domeniul educației profesionale continue – TEACH ME (Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education)

cropped-logo-3Despre proiect:

Beneficiarii primari ai acestui proiect sunt profesorii din instituțiile de învățământ superior din Moldova, dispuși să-și diversifice abilitățile, abordările și capacitățile pedagogice pentru a transmite mai eficient cunoștințele lor către studenți. Indirect, de proiect vor beneficia și studenții din educația terțiară, cursanții adulți și studenții cu dizabilități.

Proiectul își propune să integreze tehnologiile e-Learning în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe. De asemenea, vor fi elaborate, acreditate și testate (de către o instituție abilitată din Europa) două module inovative pentru formatorii de profesori. Modulele vor permite cadrelor didactice să alcătuiască situații de învățare în care cursanții vor fi încurajați să-și contureze obiective proprii, să creeze diverse strategii de învățare, să poată stabili relații complexe în grupuri și să opereze autonom. Implementarea noilor abordări, a tehnologiilor e-Learning și a instrumentelor digitale va genera, nemijlocit, sporirea calității, atractivității și accesibilității învățământului superior din Moldova.

Coordonator UE: Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania (DE)

Coordonator național: Universitatea de Stat din Tiraspol (TSU, Chișinău)

Universități partenere din UE:

 • Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania (DE) – www.fh-mittelstand.de
 • Kingston University, London (KUL), Regatul Unit(UK) – www.kingston.ac.uk
 • University of Nice Sophia Antipolis (UNS), Nice, Franța (FR) – unice.fr/en
 • National Association of Distance Education (NADE), Kaunas, Lituania (LT)
 • World University Service of the Mediterranean (WUSMED), Girona, Spania (ES) – www.wusmed.org/

Universități partenere din R. Moldova:

 • Universitatea de Stat din Tiraspol (TSU, Chișinău) – www.ust.md
 • Universitatea Alecu Russo din Bălți (USARB, Bălți) – www.usarb.md
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM, Chișinău) – www.utm.md
 • Universitatea de stat B.P.Hasdeu din Cahul (USC, Cahul) – http://usch.md/
 • Universitatea de stat din Comrat (CSU, Comrat) – www.kdu.md/
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (SAUM, Chișinău) – www.uasm.md
 • Institutul de educație continuă (CEI, Chișinău) – https://www.iic.md

Durata proiectului: 15.10.2015 – 14.10.2018 (36 luni)

Volum finanțare:  buget total – 683.225, inclusiv 66641 Euro finanțare UTM

Obiectivul principal al proiectului:     

 • Îmbunătățirea şi stimularea abilităților pedagogice şi digitale ale cadrelor didactice

Obiective specifice:

 • Crearea rețelei de Centre universitare de Formare Profesională Continua e-instruire ;
 • Elaborarea şi implementarea cursurilor noi de formare profesională continua cu abordări pedagogice inovative şi utilizarea TIC;
 • Adaptarea serviciilor de Formare Profesională Continuă la strategiile de predare inovativă

Rezultate scontate în proiect

 • Studierea practicilor moderne de predare şi învățare inovative în formare continua a adulților în Europa;
 • Reproiectarea metodologiei cursurilor de formare profesională continua a cadrelor didactice la Dep. FC CD;
 • Dezvoltarea şi acreditarea a 2 cursuri noi de formare profesională continua: “Abordări pedagogice inovative” şi “E-instruirea pentru formarea continuă a cadrelor didactice”;
 • Diseminarea strategiei proiectului în formarea profesională continua a adulților (specialiștilor din economia națională) la centrele specializate de formare profesională continua UTM.

Mai multe informații la adresa: http://www.infonex.eu

Blog de noutăți TEACH ME: vezi aici –>>

 

3. Reference number: 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP: Structural project: ELEVATING THE INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA – ELEVATE

Summary:

The Project addresses the process of internationalisation of higher Education  (IoHE) in Moldova as the one that requires immediate national and institutional response and joint action. Enabling national Higher Education (HE) bodies and Higher Education Institutions (HEIs) to strategically manage internationalisation in the provision of education, research, mobility and services are regarded to be the project’s overall objective and the main underpinning of Moldovan’s accountable and complementary role in EHEA and ERA.

 

The project’s key target groups are Moldovan academics, researchers, students and administrators who are participating or wish to participate in international collaboration. The qualitative leap in the process of internationalisation they will benefit from stems from the project’s main outcomes:

 1. Consolidation of national legislative that has been lacking to date by developing of National Strategy of Internationalisation of Higher Education; Accreditation Standards for Joint and Double degrees, and  National Strategy of Academic Mobility and Recognition of Degrees (in line with the Moldovan Development Strategy »Moldova2020« and New Educational Code).
 2. Developing and implementing of internationalisation strategies at university level along with coherent institutional measures capable of steering comprehensive internationalisation, improving institutional capacities for the growing participation in international projects and strengthening the process of internal integration of Moldovan universities.

 

Through partnering with the „TRIMETRICA” S.R.L., which represents international company in Moldova, the project addresses the link between employability and internationalisation, so as to raise public awareness of competences valued in the domestic and global labour markets. The project will transfer tailor-made know-how, best practices and expertise from the EU partners to app. 150 members of the Moldovan HE community (authorities, academics, students and staff) during the study visits and trainings and a much wider array of HE stakeholders during workshops and forums.

 

Overall Objective:

Strengthening the role of Moldovan HEIs within the European Higher Education Area (EHEA) and European Research Area (ERA) through building up of comprehensive internationalisation of higher education (IoHE) in Moldova in order to enhance the quality of education and research, and to make meaningful contribution to society.

 

Specific Objectives:

 • To develop and advance national legislative which will sustain the process of internationalisation of Moldovan higher education and research.
 • To develop and implement comprehensive internationalisation strategies at universities in Moldova.
 • To encourage flexible and sustainable European and international cooperation and capacity-building in respect of research and education at university level.

 

Partners:

MOLDOVA

 1. Academy of Economic Studies of Moldova – coordinating organisation
 2. Technical University of Moldova
 3. State Agrarian University of Moldova
 4. Alecu Ruso State University of Balti
 5. Cahul State University “B. P. Hasdeu
 6. Comrat State University
 7. Rectors` Council of Moldova
 8. Ministry of Education of Moldova

EU:

 1. Buckinghamshire New University, United Kingdom
 2. Mykolas Romeris University, Lithuania
 3. University of Maribor, Slovenia
 4. Maastrich University, Netherlands
 5. European Policy Development and Research Institute, Slovenia

Associated partner:

 1. „Trimetrica” S.R.L.
4. 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP: Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazakhstan, Vietnam- LMPI (Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam)

Descrierea proiectului

Proiectul a LMPI are scopul de a stabili programe e-learning de licență și master în domeniul protecției sistemelor și rețelelor de calculatoare din trei țări partenere, Moldova, Vietnam și Kazahstan. Pentru a acoperi lacunele de competențe la nivel de tehnician și de inginer, partenerii vor dezvolta un program de învățare pe tot parcursul vieții în acest domeniu pentru angajatori. Curriculum-ul care urmează să fie dezvoltat va satisface nevoile companiilor private care caută specialiști pentru a se proteja împotriva criminalității informatice.

Criminalitatea informatică afectează aproape toate țările. Pentru a face față acestor probleme, este nevoie de specialiști bine pregătiți în tehnologii avansate de calculatoare. Cele trei țări partenere participante în proiect suferă de un deficit de manageri, tehnicieni și ingineri pentru a aborda această problemă majoră. Nevoia unui proiect care ar dezvolta studii universitare în acest sector este, prin urmare, destul de evidentă. Sunt necesari absolvenți cu înaltă calificare profesională, de nivelul personalului academic și profesional care le va oferi training. La fel de necesar este și învățământul continuu, capabil să țină specialiștii la curent cu cele mai recente evoluții în acest domeniu avansat. Proiectul se axează pe dezvoltarea curriculum-ului în domeniul științelor informatice sau, mai exact, serviciilor de securitate.
Un studiu, care va implica 500 de companii, va analiza necesitățile în materie de competențe de bază și specifice a întreprinderilor și, prin urmare, necesitățile de formare și specializare necesare pentru studiile de licență și de master în domeniu. Va fi elaborat conținutul cursurilor și a resurselor educaționale în fiecare din cele trei țări. Vor fi înființate centre de excelență în fiecare dintre cele trei universități de bază (centru de resurse și platforma tehnologică echipată de proiect).

Proiectul prevede, de asemenea, cursuri de formare care pot fi accesate on-line. Fiecare universitate parteneră va construi sau ajusta un spațiu virtual didactic, în care vor avea loc toate activitățile. Pentru a răspunde în mod flexibil la nevoile întreprinderilor, proiectul va construi, de asemenea, un sistem modular care să acopere toate domeniile de administrare a rețelei și securitatea sistemelor informatice (10 module). În special, acestea acoperă următoarele domenii: mecanisme și aplicații criptografice; administrarea și sistemul de securitate a rețelei; Inginerie software ; UML și securitate; certificate și dezvoltare sigură; dispozitive mobile fără fir; etc. În fiecare țară parteneră vor fi instruiți online câte 50 de specialiști.

Obiective

Scopul proiectului LMPI este de a ajuta la securizarea sistemelor și rețelelor companiilor din Moldova, Kazahstan și Vietnam, prin formare profesională, resurse umane și dezvoltarea abilităților cetățenilor din țările în cauză.

Obiectivele proiectului sunt:

 •  înlăturarea lacunelor în proiectarea și menținerea securității sistemelor informatice corporative, îmbunătățirea capacității de inserție profesională a studenților și de specializare a competențelor angajaților.
 • Profesionalizarea curriculum-ului universităților în dezvoltarea, administrarea, gestionarea și protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare, în conformitate cu procesul de la Bologna și cu Cadrul european al calificărilor (EQF).
 • Crearea a două noi cursuri disponibile în ODL pentru dezvoltarea și protecția rețelelor de calculatoare și tehnologia informației în întreprinderi, adaptate la nevoile acestora;
 • Crearea unui program de licență în administrarea și gestionarea sistemelor și rețelelor de calculatoare;
 • Crearea unui program de master în administrarea și gestionarea profesională, cu o specializare în securitatea sistemelor informatice și a rețelelor corporative;
 • Instruirea în fiecare țară, a câte cel puțin 270 de studenți în primul an de studii în cele 2 programe noi (180 în programul de licență; 90 în primul an de master);
 • Specializarea a 24 de profesori în UE (10KZ, 8MD, 6 VN); digitalizarea cursurilor și resurselor de învățare;
 • Crearea unui sistem modular de formare pe tot parcursul vieții, în același domeniu de educație și instruirea a 50 de profesioniști pentru fiecare țară;
 • Crearea unui centru de excelență în fiecare țară, unui centru de resurse, care să sprijine noua oferta, etc.

Parteneri: GIP FIPAG (Coordonator general), Franța, Universitatea ”UniNettuno” (Contractant), Italia, Universitatea din Piraeus, Grecia, Universitatea VIGO, Spania, CESIE, Italia, etc.

UTM, USARB, USM, ASEM, Ministerul Educației al Republicii Moldova, etc.

Pentru mai multe informații accesați: http://www.uninettunouniversity.net/en/p1_lmpi.aspx