Direcția Investigaţii Ştiinţifice

RODICA CUJBA

Şefă Direcție Investigații Științifice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, cab. 1-311
Tel: +373 22 23-53-05
E-mail: rodica.cujba@adm.utm.md

I. MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Activitatea de cercetare-inovare în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei este coordonată de către Direcţia Investigaţii Ştiinţifice – subdiviziune care asigură managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, fiind subordonată Prorectorului pentru cercetare şi doctorat. Direcţia este responsabilă de gestionarea şi monitorizarea proiectelor de cercetare naţionale şi internaţionale, proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, de înfiinţarea de noi structuri de cercetare. Direcţia asigură suportul necesar în procesul de aplicare pentru obţinerea finanţării naţionale/internaţionale, inclusiv în organizarea seminarelor şi conferinţelor ştiinţifice, congreselor, expoziţiilor naţionale şi internaţionale. Un loc aparte îl deţine organizarea anuală a Conferinţei tehnico-ştiinţifice a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor UTM. Anual sunt editate trei volume cu lucrările prezentate la conferinţa UTM. Direcţia Investigaţii Ştiinţifice asigură evaluarea internă a performanţei ştiinţifice a personalului de cercetare şi este responsabilă de relaţia cu structurile de evaluare/acreditare a activităţilor de cercetare la UTM.

Obiectivele de bază ale cercetărilor la UTM sunt: asigurarea unui nivel înalt de pregătire a cadrelor inginereşti, pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare prin doctorat şi postdoctorat, oferirea unui suport ştiinţific economiei naţionale, realizarea programelor de stat în domeniile respective. Schema de organizare a cercetărilor la UTM include următoarele unităţi: Direcţia Investigaţii Ştiinţifice, 9 facultăţi, catedrele Universităţii, laboratoare şi centre de cercetare.

 

II. DOMENII DE ACTIVITATE

În domeniul ştiinţei şi inovării Universitatea Tehnică a Moldovei a fost acreditată de stat conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova. Conform Hotărârii Comisiei de acreditare a Consiliului Naţional de Acreditare şi Atestare nr. AC-4/1 din 31.05.2012, UTM a fost acreditată în calitate de organizaţie din sfera ştiinţei şi inovării cu cel mai înalt calificativ – „Organizaţie cu recunoaştere internaţională” (categoria A) în cadrul a patru profiluri de cercetare ştiinţifică:

 • Inginerie mecanică şi energetică” (aprecierea performanţei „foarte bine”;
 • Electronică, informatică şi comunicaţii” (aprecierea performanţei „foarte bine”);
 • Inginerie civilă, economie şi management” (aprecierea performanţei „bine”);
 • Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară” (aprecierea performanţei „bine”).

Pe baza acestor profiluri la facultăţile UTM au fost create Centre ştiinţifice de Cercetare-Dezvoltare şi Transfer Tehnologic cu aceeaşi denumire:

 • Centrul (profilul) de cercetare „Inginerie mecanică şi energetică” a fost format în baza colectivelor de cercetare ale catedrelor Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transport şi a Facultăţii Energetică şi Inginerie Electrică.
 • Centrul (profilul) de cercetare „Electronică, informatică şi comunicaţii” încadrează colectivele de cercetare ale Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică şi a Facultăţii Inginerie şi Management în Electronică şi Telecomunicaţii, Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor şi Laboratorului de Micro-Optoelectronică.
 • Centrul (profilul) de cercetare „Inginerie civilă, economie şi management” include colectivele de cercetare a 3 facultăţi: Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii, Facultatea Urbanism şi Arhitectura, Facultatea Inginerie Economică şi Business.
 • Centrul (profilul) de cercetare „Procese tehnologice în industria alimentară şi uşoară” a fost format în baza colectivelor de cercetare ale catedrelor a două facultăţi cu profil tehnologic: Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară și Facultatea Industria Uşoară.

Direcţia Investigaţii Ştiinţifice gestionează realizarea contractelor în cadrul temelor de cercetare derulate în cadrul a patru Centre de cercetare acreditate de stat prin: proiecte instituţionale; proiecte din cadrul Programelor de stat; proiecte bilaterale; granturi internaţionale; proiecte de inovare şi transfer tehnologic; proiecte pentru tineri cercetători;  proiecte procurare echipament; proiecte pentru finanțarea conferințelor; contracte de prestare a serviciilor tehnico-ştiinţifice. Colectivele Centrelor de cercetare acreditate efectuează activităţi de cercetare şi inovare pe direcţii strategice. Prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 150 din 14 iunie 2013 au fost aprobate direcţiile strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2013-2020,  după cum urmează:

 1. Materiale, tehnologii şi produse inovative;
 2. Eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie;
 3. Sănătate şi biomedicină;
 4. Biotehnologie;
 5. Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii.

În cadrul UTM au fost fondate şi activează următoarele laboratoare şi centre naţionale de cercetare: Laboratorul de Micro-Optoelectronică (fondat în 1971); Centrul Naţional de Studiu a Materialelor (fondat în 2002), Centrul Naţional de Tehnologii Spaţiale (fondat în 2011).

Pe parcursul anilor au fost instituite: Centrul Ştiinţific de Instruire şi Transfer Tehnologic în Industria Alimentară; Laboratorul interdepartamental de cercetări ştiinţifice „Structuri semiconductoare de dimensiuni reduse”; Centrul de nanoelectronică; Centrul universitar „ENERGIE PLUS”; Centrul de microproducţie şi instruire „Tehnofrig”; Centrul „Tehnologii moderne pentru studii şi cercetări”; Centrul de încercări şi cercetări „TEHNOCOM”; Centrul-expoziţie de materiale şi tehnologii în construcţie „EXCOTEH”; Centrul de încercări şi cercetare a construcţiilor şi materialelor de construcţie; Asociaţia ştiinţifico-tehnologică „NanoTeh”; Laboratorul de simulări şi modelări computerizate; Centrul de Creativitate Tehnică; Laboratorul de încercări a transmisiilor mecanice; Laboratorul de cercetare-dezvoltare în ingineria calculatoarelor etc.

Universitatea Tehnică dispune de o bază experimentală – Centrul de Cercetări Tehnico-Ştiinţifice şi Implementare a Tehnologiilor Avansate în Economia Naţională „ETALON”, care are un statut special şi se află la autogestiune şi autofinanţare.

Un factor de integrare a cercetării şi transferului tehnologic îl reprezintă Incubatorul de Inovare „POLITEHNICA”. Incubatorul „POLITEHNICA” a fost creat în baza Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei, fiind gestionat de către Universitatea Tehnică a Moldovei. Incubatorul activează în baza Hotărârii Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică nr. 57 din 24 martie 2011, Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Legii cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare nr. 138-XVI din 21.06.2007 şi alte acte normative. Incubatorul de Inovare „POLITEHNICA” este încadrat în structura de cercetare-dezvoltare a UTM, fiind amplasat teritorial la uzina experimentală „Etalon”.

Direcţia Investigaţii Ştiinţifice susţine prezentarea realizărilor cercetătorilor UTM la prestigioase Saloane de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic. Rezultatele ştiinţifice obţinute au fost prezentate la peste 100 de Saloane, unde au fost apreciate cu peste 200 de medalii de aur, argint şi bronz, peste 40 de premii speciale şi distincţii personale. Primele participări la Saloane Internaţionale recunoscute au fost: Salonul de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi Transfer Tehnologic INVENTICA din Iaşi (1992-prezent); Salonul Mondial de Cercetare, Inovare şi Transfer Tehnologic EUREKA, Bruxel (1994); Salonul de Aeronautică „Le Bourget” Franţa (1998); saloanele de la Geneva (1999), INPEX, Pitsburgh, SUA (1999); Kasablanca, Maroc (1998); INFOINVENT, Chişinău (1999-prezent); Inventica, Bucureşti (2006-prezent); EcoInvent (2003-2009); PROINVENT, Cluj Napoca (2007- prezent); EUROINVENT, Iaşi (2009-prezent); Arhimed, Moscova (2009-prezent); New Times, Sevastopol (2008-2013); IWIS, Varşovia (2012-prezent); INOVA, Zagreb (2013-prezent); SzhouShou, China (2012), Expoziţiile mondiale de la Hanovra (2006) şi Stuttgart (2014) ş.a.

Un rol important îl are susţinerea brevetării şi publicarea rezultatelor ştiinţifice. La 9 februarie 1995 a fost fondată  revista de publicaţii tehnico-ştiinţifice şi aplicative „Meridian ingineresc”. Fondatori: Universitatea Tehnică a Moldovei şi Asociaţia Inginerilor din Moldova. Pe parcursul întregii perioade revista este redactată de prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU, fiind editată de 4 ori pe an cu un tiraj de 100 de exemplare. Pe parcursul anilor au fost scoase de sub tipar zeci de numere ale revistei „Meridian ingineresc”, care au inclus sute de articole, acoperind o arie largă de domenii inginereşti. Majoritatea articolelor ştiinţifice publicate au fost prezentate de la instituţii din Republica Moldova şi România, dar şi din Canada, Ucraina, Israel, Germania, SUA, Siria etc.

 

III. SECȚII/SERVICII DIS

Direcţia Investigaţii Ştiinţifice asigură managementul activităţilor de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică prin intermediul unei secţii şi a cinci servicii:

 • Secţia finanţe în ştiinţă şi inovare
 • Serviciul resurse umane şi evidenţă cheltuieli de personal a cadrelor ştiinţifice
 • Serviciul evidenţă contabilă şi rapoarte financiare ştiinţifice
 • Serviciul de evidenţă a achiziţiilor în cadrul proiectelor ştiinţifice
 • Serviciul expoziţii şi manifestări ştiinţifice
 • Serviciul de înregistrare şi monitorizare a rezultatelor ştiinţifice

 

IV. PERSONALUL DIS

Personalul DIS este format din angajaţi titulari (cercetători ştiinţifici, ingineri, tehnicieni) şi cadre ştiinţifico-didactice de la departamentele/catedrele, laboratoarele şi centrele de cercetare ale UTM care realizează activităţi de cercetare prin cumul.

Statele de personal ale Direcţiei se aprobă în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Direcţia este condusă de şeful Direcţiei, care are în subordine un şef adjunct şi un şef de secţie.

Şef DirecţieRodica CUJBA 
Program: Luni-Vineri, 800-1700
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 1-311
Tel: +373 22 23-53-05
E-mail: rodica.cujba@adm.utm.md

Inginer coordonatorNatalia GUDIMA
Program: Luni-Vineri, 800-1700
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 1-301
Tel: +373 22 23-54-05
Fax: +373 22 23-54-05
E-mail: natalia.gudima@adm.utm.md

Şef-adjunctVictoria IOVU
Program: Luni-Vineri, 800-1700
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 1-301
Tel: +373 22 23-54-04
Fax: +373 22 23-54-04
E-mail: victoria.iovu@adm.utm.md

Şef secţieElena GÎRLEA
Program: Luni-Vineri, 800-1700
Adresa: bd. Ştefan cel Mare, 168, bir. 1-301
Tel: +373 22 23-54-04
Fax: +373 22 23-54-04
E-mail: elena.girlea@adm.utm.md