Viorel Bostan – Rector UTM

Bun venit pe site-ul Universităţii Tehnice a Moldovei – unica instituţie de învăţământ superior ingineresc din Republica Moldova.

Misiunea fundamentală a Universităţii Tehnice a Moldovei este de a oferi studii de calitate, prin îmbinarea educaţiei, cercetării şi inovaţiei, generaţiei tinere, care va contribui la edificarea unei societăţi şi economii durabile bazate pe cunoaştere, şi de a forma personalitatea studentului de tip creativ şi critic.

UTM a fost înfiinţată în 1964, cu trei facultăţi inginereşti. Astăzi, universitatea cuprinde 9 facultăţi cu un corp profesoral-didactic şi ingineresc calificat de peste 733 de lectori, inclusiv cca. 314 cu titluri ştiinţifico-didactice de academicieni, doctori habilitaţi, doctori în ştiinţe, profesori şi conferenţiari universitari, lectori superiori. Numărul studenţilor astăzi constituie peste 9520 studenţi. Dezvoltarea proceselor de globalizare economică şi de constituire a Europei Unite necesită edificarea unui spaţiu universitar european unic în acord cu Procesul Bologna. Conştientă de rolul important al universităţilor în realizarea obiectivelor Procesului Bologna, care au provocat schimbări esenţiale asupra misiunii şi priorităţilor universităţilor, Universitatea Tehnică a Moldovei îşi propune ridicarea valorii învăţământului ingineresc naţional prin: sporirea calităţii educaţiei ca factor determinant al competitivităţii potenţialului uman autohton; dezvoltarea cercetării ştiinţifico-tehnice ca o componentă indispensabilă în formarea profesională inginerească; încurajarea mobilităţii studenţilor şi cadrelor didactice; favorizarea accesului şi integrării absolvenţilor pe piaţa muncii autohtone, etc.

Învăţământul superior din Republica Moldova se află într-o epocă de mari transformări, solicitate de implementarea principiilor Procesului Bologna, care a determinat restructurarea întregului învăţământ universitar naţional. Marea provocare pe care noua concepţie o lansează educaţiei academice este competitivitatea la nivel naţional, european şi global. Pentru a corespunde imperativelor timpului Universitatea Tehnică a Moldovei a structurat procesul de studii în două cicluri, oferind tinerilor o largă diversitate de programe de studii în domeniul tehnic la ciclul I – Licenţă şi ciclul II – Master. Ciclul III – Doctoratul – este în condiţie de pre-implementare.

Inginerul este principala forţă creatoare a societăţii capabil să facă viaţa umană mai confortabilă. Universitatea Tehnică a Moldovei pregăteşte ingineri pentru ramurile economiei naţionale, care au mari perspective şi sunt dezvoltate în conformitate cu cerinţele societăţii moderne: Telecomunicaţii, Energetică, Industria alimentară, Transportul auto, Industria uşoară, Construcţia maşinilor, Construcţii industriale şi civile, Urbanistică şi arhitectură, Informatică şi microelectronică.

Universitatea Tehnică a Moldovei este recunoscută pe scena cercetării ştiinţifice naţionale, cu rezultate remarcabile şi pe plan internaţional. Cele şase centre de cercetare ale UTM pun cu succes în practică strategia de cercetare a universităţii în cadrul a numeroase granturi şi programe de cercetare cîştigate prin competiţie. Rezultatele cercetării sunt materializate în lucrări ştiinţifice, monografii şi brevete de invenţie, toate aducătoare de prestigiu pentru universitate. Studenţii sunt antrenaţi în procesul de cercetare la elaborarea proiectelor de an şi de licenţă, prin prezentarea rezultatelor obţinute la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Colaborarea internaţională în domeniul educaţiei şi cercetării constituie o prioritate a universităţii. UTM are acorduri de colaborare cu cca. 75 de universităţi din Belgia, Belarus, Bulgaria, Canada, Germania, Franţa, Olanda, România, SUA, Suedia, Ucraina, Spania, Rusia, etc. În baza acordurilor bilaterale studenţii de la UTM efectuează stagii de practică tehnologică în ţările europene, profitând şi de oportunitatea de a aprofunda cunoştinţele în domeniul limbilor moderne. Mobilitatea studenţilor şi a cadrelor didactice este în ascendenţă şi constituie una din priorităţile de bază ale vieţii universitare.

Universitatea Tehnică dispune de o bază tehnico-materială impunătoare cu 315 laboratoare, 95 clase de proiectare asistată de calculator, conexiune Internet. Studenţii sunt cazaţi în 12 cămine studenţeşti cu puncte medicale, cantine, etc. Ţinând cont de faptul că studentul îşi doreşte şi alte activităţi de ordin cultural–sportiv-distractiv, Universitatea are o permanentă preocupare în ceea ce priveşte alternarea muncii intelectuale cu efortul fizic, cu participarea în activitatea artistică, etc. În acest scop Universitatea şi-a dezvoltat o bază sportivă modernă pentru studenţii şi angajaţii săi: stadioane de nivel european, terenuri pentru jocul de tenis, sala polivalentă pentru diferite sporturi. UTM este considerată una din cele mai sportive instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova. Ne mândrim cu colectivele artistice la care participă studenţi de la toate facultăţile universităţii: Fanfara UTM este distinsă cu multe diplome şi premii, Ansamblul de muzică şi dans popular „Tinereţea” este cunoscut în ţară şi străinătate, Secţia dansuri sportive se bucură de o mare popularitate printre studenţi.

Universitatea noastră este în permanentă evoluţie impunându-se cu noi standarde în educaţie şi cercetare, care pas cu pas se diseminează în procesul de pregătire profesională a specialiştilor. Eu sper că Dumneavoastră veţi avea oportunitatea să ne vizitaţi campusurile, centrele de cercetare şi laboratoarele didactice ca să vă convingeţi de particularităţile care ne deosebesc în peisajul universitar naţional.