- UTM - https://utm.md -

Proiectul învățării bazate pe probleme prinde contur

logo_pbl

Proiectul „Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor”, realizat în cadrul Programului ERASMUS+ „Acțiunea cheie 2 – consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior”, cu un buget de 1,544 mil. euro, finanțat din sursele UE și preconizat, conform planului de acțiuni, pentru implementare în perioada 15 octombrie 2015 – 14 octombrie 2018, a ajuns la etapa intermediară „Pachetul de lucru 3”.

În zilele de 23-27 mai 2017 coordonatorul internațional Romeo ȚURCAN, conf. la Universitatea Aalborg, Danemarca, și coordonatorul național dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, prorector UTM, și-au convocat partenerii locali și externi ai consorțiului acestei platforme științifico-didactice din ASEM, UTM, Universitățile „A. Russo” din Bălți, „B. P. Hașdeu” din Cahul, USMF „N. Testemițanu”, precum și din Aalborg, Danemarca; Gloucestershire, Marea Britanie; Siegen, Germania și Institutul Regal de Tehnologie, Suedia, dar și parteneri asociați din cadrul Ministerului Educației, Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învățământul Profesional, Consiliului Național al Organizațiilor Studențești din RM și Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, pentru a examina activitățile derulate până prezent și a puncta pașii următori.

Salutând audiența, coordonatorul internațional R. ȚURCAN a subliniat că în urma vizitelor de lucru privind organizarea învățării bazate pe probleme și centrate pe student, întreprinse la partenerii externi din Universitatea din Aalborg, Danemarca și Universitatea din Gloucestershire, MB, în primele două sesiuni, profesorii universităților din RM vor examina constatările de reper în comparație cu starea de lucruri de acasă, evidențiind părțile forte și cele vulnerabile ale acestei metode de învățare.

Coordonatorul național al proiectului, Larisa BUGAIAN, a salutat disponibilitatea partenerilor din afara țării de a participa la ședințele de inaugurare a platformei cu sugestii privind provocările, implicațiile și consecințele implementării învățării active centrate pe student și eventualele soluții pentru problemelor apărute.

La tribună au vorbit rând pe rând reprezentații tuturor universităților din consorțiu, fiecare cu concluziile sale, în funcție de programul de licență preconizat pentru reformare.

Dr. în științe tehnice, conf. univ. Dumitru CIORBĂ, șef Catedră automatică şi tehnologii informaţionale, FCIM, Mihaela BALAN, lector superior la aceeași catedră, după  vizitele întreprinse la facultățile de profil din Danemarca și Marea Britanie, au venit în fața colegilor cu propuneri și concluzii prețioase privind revizuirea programului de licență oferit de catedră. Pornind de la dinamica foarte rapidă de dezvoltare a mijloacelor TIC, este absolut necesar ca mediul industrial-economic să fie prezent la toate etapele de organizare a procesului didactico-științific de pregătire a inginerilor de profil: începând cu elaborarea noilor planuri de învățământ, racordate la cerințele pieței de muncă, formularea temelor, consultarea și elaborarea proiectelor de an până la implementarea acestora în producere.

Iar conf. univ. Valeriu PODBORSCHI, șef Departament Design Industrial și de Produs, FIMIT, și dr. în tehnică Maxim VACULENCO, inginer-mecanic în același departament, vizitând Universitatea Aalborg, au rămas profund impresionați de logica și claritatea modelului de învățământ PBL, de procesul de elaborare a proiectelor, realizate de grupuri a cate 5 de studenți, dezvoltând spiritul de lucru în echipă, responsabilitatea fiecăruia față de rezultatul final. Deși este evaluat întregul grup de studenți, notarea se face individual, în funcție de rezultatele obținute în timpul realizării proiectului. Comisia de evaluare este alcătuita din titularul cursului, care consultă și supraveghează echipa de proiect, și examinatorii externi, de la alte facultăți, universități, mediul industrial, economic etc. Studenții-membri al echipelor de proiectare își apreciază cu note colegii de echipă, pornind de la ponderea adusă la procesul de lucru asupra proiectului. Această formă de evaluare asigură obiectivitate și claritate procesului de evaluare a proiectului, care asigură partea cea mai importanta a învățământului PBL. În urma vizitei, noi am venit cu propunerea către conducerea universității și Ministerul Educației al RM, de a iniția la UTM, în cadrul Departamentului Design Industrial și de Produs pregătirea inginerilor la o specialitate nouă – “Design de Produs”,  admiterea fiind preconizează începând cu anul de studii 2017-2018.  Totodată, colaboratorii departamentului  nostru, responsabili pentru elaborarea planurilor de învățământ, au restructurat esențial planurile de studii la specialitatea Design Industrial. Obiectul „Atelier Design I-V” a devenit unul interdisciplinar, unde s-au regăsit disciplinele orientate spre elaborarea proiectului de an la specialitate (Atelier Design, Machetare, Arta Proiectării Inginerești, Sisteme Automatizate de Proiectare, etc.). Astfel, noi am redus numărul de discipline pe semestru de la 8-12 până la 4 (semestrele 3-7). Totodată, s-a reușit ridicarea ponderii de credite ECTS acordate realizării proiectului de an la specialitate (10-15 credite pe semestru). De asemenea, s-a mers pe organizarea realizării proiectelor de echipe din 2-4 studenți. Obiectul „Atelier Arte Plastice I-VI” este interdisciplinar, unde s-au regăsit disciplinele de formare artistică (desen artistic, pictura, sculptura etc.). Aceste modificări vor face mai interactive conținuturile disciplinelor și vor ridica responsabilitatea studenților față de formare în specialitate.

Pe 24-26 mai membrii echipelor universitare, asistați de colegii din instituțiile partenere din UE vor trudi asupra propunerilor de identificare a necesităților de schimbare structurală și de conținut a programelor de licență preconizate, de actualizare și îmbunătățire a lor, având ca laitmotiv principiile învățării active bazate pe  probleme și centrate pe student.

În ultima zi echipele universitare vor prezenta și vor argumenta planurile preliminare privind necesitatea schimbărilor la nivel de sector, universitate și program de licență cu formularea foilor de parcurs, după cum urmează: UTM – Design industrial și Tehnologii informaționale, USMF – Medicină, USM – Drept, US Bălți – Administrare publică, US Cahul – Antreprenoriatul și administrarea afacerilor, ASEM – Administrarea afacerilor.

Iar echipele de  administrare și de management a proiectului vor susține o conferință de presă, asigurând transparența realizării acestui proiect important pentru dezvoltarea învățământului universitar din țara noastră.

(Visited 8 times, 1 visits today)