UTM a înregistrat o nouă performanță în vederea pregătirii specialiștilor pentru sectorul apă și canalizare al Republicii Moldova – a primit în dar o bază de date cu itemi de teste pentru evaluarea competențelor profesionale, elaborată în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova” (AQUAPROF II).

Obiectivul general al Proiectului AQUAPROF II a constat în crearea unor oportunităţi mai bune pentru dezvoltarea şi perfecţionarea forţei de muncă în sectorul apă şi canalizare, iar scopul acestuia vizează pregătirea, instruirea şi consolidarea capacităţilor a patru şcoli profesionale şi a Centrului universitar de formare continuă din cadrul UTM privind alimentarea cu apă potabilă şi epurarea apelor reziduale prin instalarea unor sisteme performante în regiunile rurale, şi formarea profesională a forţei de muncă necesare pentru a instala, menţine şi repara sistemele respective.

Realizările proiectului AquaProf II „Consolidarea Capacităților Furnizorilor de Pregătire Profesională în Sectorul Apă și Canalizare în Republica Moldova” sunt:

  1. Formarea capacităților a 4 școli profesionale în implementarea curriculumului modernizat la meseriile: electromontor la repararea și întreținerea utilajului electric și lăcătuș-instalator tehnică sanitară prin: prganizarea sesiunilor de formare pentru profesori și maiștri, dotarea școlilor partenere cu echipament performant; elaborarea ghidului pentru implementarea curriculumului; implementarea curricula noi cu circa 450 elevi; organizarea evaluării competențelor profesionale.
  2. Elaborarea și implementarea cursurilor de scurtă durată pentru adulți la 2 meserii în domeniul apă ți canalizare – lăcătuș la lucrări de intervenție și reconstrucție și mașinist la instalațiile de pompare cu 210 persoane și dotarea cu echipament modern a Centrului de Formare Continuă, UTM.
  3. Elaborarea bazei de date cu instrumentele de evaluare a competențelor profesionale cu opțiunea de evaluare online.

Proiectul a beneficiat de un buget de 645 000 euro, a fost finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA) din mijloacele Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi implementat de către Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale (IFCP).

La ceremonia de încheiere a proiectului, dl Dinu ȚURCANU, șef Direcție Tehnologia Informației și Comunicațiilor a semnat din partea Universității  Tehnice a Moldovei actul de primire-predare a bazei de date cu itemi de teste pentru evaluarea competențelor profesionale, inclusiv a codului sursă.

Scopul bazei de date respective este de a aduce plus valoare procesului de evaluare a competențelor profesionale. Sistemul reprezintă un motor practic de generare a testelor. Acesta se adresează furnizorilor de instruire și formare profesională care își propun să pregătească o forță de muncă înalt calificată și competitivă pentru economia țării.

Itemii de test introduși în baza de date constituie rezultatul muncii mai multor cadre didactice de la instituțiile profesionale și practicienilor înalt calificați din cadrul întreprinderilor de profil. În urma participării la sesiunile de formare în metodele de generare a instrumentelor de evaluare din cadrul proiectelor AquaProf I „Şcoala profesională ca furnizor de instruire şi formare pentru sectorul apă şi canalizare în Republica Moldova” și AquaProf II „Consolidarea capacităților furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă și canalizare în Republica Moldova”, aceștia au elaborat itemii de test incluși în baza de date. Probele practice și testele teoretice urmează a fi utilizate la evaluarea formativă și sumativă a formabililor la meseriile din cadrul instituțiilor de învățământ.

Instrumentele de evaluare au fost elaborate și validate în baza atribuțiilor, sarcinilor de lucru, competențelor, modulelor de instruire identificate cu participarea nemijlocită a reprezentanților mediului educațional și pieței muncii și incluse în standardele ocupaționale și curricula.

„Datorită proiectului AquaProf II, implementat de IFCP, am avut parte de un suport deosebit, atât financiar, cât și metodologic, în perfecționarea cadrelor întreprinderilor „Apă-Canal”, prin intermediul Institutului de Formare Continuă în domeniul AAC. Colaborarea cu IFCP, în procesul de desfășurare a cursurilor de perfecționare, de care au beneficait 210 persoane, a fost una dintre cele mai fructuoase”, a menționat Sergiu CALOS, conf., dr. șt. teh., director IFC AAC, UTM.

În continuare, Direcția Tehnologia Informației și Comunicațiilor din cadrul UTM va asigura accesul utilizatorilor interesaţi şi relevanţi din sectorul formării profesionale inițiale și continue conform priorităţilor şi strategiei de funcţionare a Universității Tehnice din Moldova.

La eveniment au fost prezenți înalți reprezentanți ai Ministerului Educației și ai Biroului Austriac pentru Cooperare Tehnică în Republica Moldova, profesori din cadrul Universității Tehnice a Moldovei și echipele manageriale și didactice ale instituțiilor partenere.

Actul de primire – predare 

 

(Visited 4 times, 1 visits today)