1. Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară şi recalificare profesională pentru nivelul 5 ISCED la specialitatea 71210 “Gospodărirea şi protecţia apelor”, specializarea “Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare”
 2. Cu privire la rezultatele evaluării interne a programului de studii superioare de master Ingineria instalaţiilor de asigurare a microclimei în clădiri
 1.  Cu privire la raportul de activitate a Facultăţii Tehnologia Alimentelor pentru perioada anilor 2015-2020
 2. Cu privire la raportul de activitate a Facultăţii Textile şi Poligrafie pentru perioada anilor 2016-2020
 3. Despre totalurile activităţilor de pregătire a blocurilor de studii şi căminelor studenţeşti pentru exploatarea în perioada rece a anului 2020-2021
 1. Cu privire la modificarea procedurii de vot în deciziile privind persoanele, pentru perioada situaţiilor excepţionale declarater în ţară şi sănătate publică
 2. Despre totalurile activităţii de studii în a. u. 2019-2020 şi sarcinile pentru anul universitar curent
 1. Cu privire la Admiterea 2020 – totaluri şi sarcini de perspectivă
 2. Cu privire la rezultatele aplicării învăţămîntului la distanţă în semestrul de primăvară al anului universitar 2019/2020, experienţa acumulată şi perspectivele de aplicare pentru viitor
 3. Cu privire la prelungirea mandatului de Senator
 4. Cu privire la modificarea Direcţiilor prioritare de cercetare stabilite în Strategia Universităţii Tehnice a Moldovei în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada anilor 2019-2020
 5. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor la UTM şi la Regulamentul privind organizarea studiului individual al studenţilor la UTM
 6. Privind organizarea locurilor cu finanţare bugetară rămase vacante după organizarea concursului
 1. Cu privire la organizarea procesului de studii în perioada pandemică
 2. Cu privire la rezultatele implementării procedurii antiplagiat la UTM și perspective de diversificare a modului de realizare
 3. Cu privire la modul de angajare a lectorilio universitari în Instituția Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei” în anul univ. 2020/2021
 4. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul cu privire la ocuparea funcțiilor de conducere și alegerea organelor de conducere în Instituția Publică “Universitatea Tehnică a Moldovei”
 5. Cu privire la promovarea concursului pentru ocuparea funcțiilor științifico-didactic pentru anul univ. 2020/2021
 1. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor pentru perioada anilor 2015-2020
 2. Cu privire la raportul de activitate a Departamentului Alimentări cu Căldură, gaze și Protecția Mediului pentru perioada anilor 2015-2020
 3. Cu privire la aprobarea modificărilor la contractul de colaborare din 21,10,2008 semnat între UTM și “AMIC” SA
 4. Cu privire la aprobarea extinderii iHUB și a contractului de parteneriat prin consorțiu între SEED FORUM MOLDOVA și UTM
 5. Cu privire la recomandarea candidaților UTM pentru concursul național de Burse de Merit, ediția 2020
 1. Cu privire la raportul anual privind activitatea administrației UTM în anul 2020
 2. Cu privire la activitatea Colegiului Tehnic ca subdiviziune a UTM. Sarcini de perspectivă, probleme și căi de soluționare
 1. Cu privire la raportul anual privind executarea bugetului și activitatea administrației UTM în anul 2019
 2. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de licență(ciclul I), integrate și de master (ciclul II) la UTM pe durata stării de urgență, Ediția 1, Revizia 0.
 3. Cu privire la modificarea actelor normative interne cu articol unic privind organizarea ședințelor online în activitatea managerială a Universității.
 4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea CDSI UTM în redacția nouă.
 5. Cu privire la declanșarea procedurii de alegere a noii membri a CDSI UTM.
 6. Cu privire la inițierea programului de formare profesională continuă “Leadership și Management”.
 1. Cu privire la utilizarea produselor program și creșterea competențelor TIC în programele de studii la FIMIT și FIEB
 2. Cu privire la activitatea Centrului Universitar de Informare și Ghidare în Carieră în contextul problemelor de orientare profesională și relații cu întreprinderile
 3. Cu privire la aprobarea programelor de calificare suplimentară în baza studiilor superioare “Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” 
 1. Cu privire la activitate de cercetare ştiinţifică în cadrul UTM
 2. Cu privire la activitatea Şcolilor Doctorale în anul academic 2018-2019
 3. Cu privire la aprobarea planului grafic de formare continuă a cadrelor din învăţămîntul profesional tehnic pentru anul 2020 şi a programelor de perfecţionare în domeniul psihopedagogiei