Absolvenții programului de master „Inginerie electrică” (IE) din cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică, UTM au finalizat simultan și programul de master „Tehnici avansate în mașini și acționări electrice” (TAMAE) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), obținând o dublă diplomă oferită de cele două universități: UTM și USV.

Programul de master cu dublă diplomă IE-TAMAE a fost înființat prin semnarea în 2017 a Acordului interinstituțional de studii superioare de master cu diplomă dublă dintre UTM și USV. Conform actului adițional, disciplinele studiate în cadrul programului „Inginerie electrică”, UTM, apreciate cu 90 de credite transferabile au fost echivalate cu cele din cadrul programului de master TAMAE, USV, diferența de 30 de credite fiind inclusă într-un modul specific. Astfel, studenții de la programul de master „Inginerie electrică”, UTM au avut posibilitatea de a studia în laboratoarele USV șase discipline noi legate de diagnostica sistemelor electrice, tehnologii CAD avansate și control inteligent ale acționărilor electrice, modelarea și comanda roboților etc. Studenții UTM de la programul de master cu dublă diplomă TAMAE USV au susținut toate cursurile teoretice, au realizat stagiul de practică respectiv, iar sub îndrumarea în cotutelă a coordonatorilor de la UTM și USV au elaborat și susținut cu succes și tezele de master.

Studenții programului de master „Inginerie electrică” au susținut tezele de master la UTM și obținut diploma de master UTM în ianuarie 2019. Iar pe 9 iulie 2019 ei au sustinut examenul de absolvire a programului de master „Tehnici avansate în mașini și acționări electrice” din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Comisiile de evaluare a tezelor de master au menționat actualitatea, importanța practică și valoarea științifică a lucrărilor prezentate. La solicitarea companiei ALONIX SRL din Chișinău studentul Artiom Moldovan a realizat teza de master în cadrul unui proiect internațional, în care autorul a elaborat și a implementat softul PLC și sistemul SCADA de control al acționărilor electrice (cu puterea totală de cca 1 MW) utilizate la stația de tratate a apei din Tbilisi.

Tezele studenților Mihai Borozan, Vasile Cocieru și Petru Țurcan au fost axate pe dezvoltarea sistemelor de acționare și automatizare a unor mașini și procese industriale reale (mașini de injecție mase plastice, vopsirea covoarelor, protecția și confortul ascensoarelor de pasageri) cu propunerea unor soluții inovative.

În lucrarea sa, Octavian Mangos a realizat studii experimentale aprofundate referitor la conversia termică a energiei solare, iar Maxim Grițunic – studii de prefezabilitate a unui parc eolian de cca 14 MW pe care intenționează să-l implementeze.

Eficiența energetică a proceselor tehnologice de pompare reglabile a constituit obiectul de studii al tezei studentului Gheorghe Mihailov, iar a lui Mihai Robu – cercetarea convertoarelor specializate pentru conversia energiei fotovoltaice.

Tezele studenților Gh. Mihailov, M. Gruțunic și E. Vengher au fost finalizate cu confecționarea machetelor demonstrative. În rezultat, toate tezele de master susținute de studenții UTM în cadrul programului de master TAMAE, USV au fost apreciate cu note mai mari de 9.5, iar cele ale masteranzilor A. Moldovan, O. Mangos, M. Borozan, Gh. Mihailov și Petru Țurcanu au obținut nota maximă – 10.

Datorită utilizării potențialului uman și tehnico-științific al ambelor universități, absolvenții programului de master „Inginerie electrică” de la UTM au apreciat posibilitatea obținerii unor cunoștințe extinse în cadrul programului de master cu dublă diplomă TAMAE de la USV. Concomitent, ei își exprimă recunoștința pentru susținerea permanentă din partea conducerii și cadrelor didactice de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, îndeosebi pentru aportul personal al dlui rector Adrian Graur, al decanului Facultății Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, dr. ing. , prof. Ștefan Pentiuc și directorului Departamentului Electrotehnică, dr. ing., prof. Radu Pentiuc.

(Visited 10 times, 1 visits today)