pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Metrologia la Daci
In epoca antica dacii au folosit unitatile de masura grecesti si apoi romane. In epoca feudala romanii au avut un sistem propriu de masuri care s-a caracterizat prin unitate si diversitate. >>>>
Umor
Studenta la Arhitectura, sculpteaza figura lui Apollonios. Profesorul:
- Destul de bine! Insa, draga, de unde ai luat ca Apollonios a fost evreu? >>>>
Catedra Electromecanica

In prezent, la catedra EM activeaza 18 cadre didactice: 2 profesori universitari, 9 conferentiari si 6 lectori superiori si lectori asistenti ... >>>>

Facultatea de Energetica
Istoria invatamantului superior electrotehnic in R. Moldova are drept inceput anul 1959 cand in cadrul facultatii de fizica si matematica din Universitatea de Stat a Moldovei se infiinteaza sectia „Inginerie Tehnica”. >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Dictionar Explicativ de termeni Metrologici - S

sarcină / tache / task / çŕäŕ÷ŕ / actiune de amploare limitata ce corespunde unei diviziuni a activitatii ce apartine unei meserii date si care, prin caracteristicile cantitative (cost, durata etc.), pot face obiectul unor serii statistice dand nastere unui calcul al probabilitatilor.
satisfacţie a clientului / satisfaction du client / customer satisfaction / óäîâëĺňâîđĺíčĺ ęëčĺíňŕ / perceptie a clientului despre masura in care cerintele clientului au fost indeplinite.
schema de eşantionare / programme d’echantillonnage / sampling scheme / ďđîăđŕěěŕ âűáîđęč / combinatia de planuri de esantionare cu reguli de comutare de la un plan la altul.
scop / scope / scope / çŕäŕ÷ŕ / descrierea rezultatului material sau intelectual al proiectului, cu performantele sale, calitatea si limitele sale de furnizare.
securitatea funcţionării şi fiabilitatea / securite de fonctionnement et fiabilite/ functional safety and reliability/ áĺçîďŕńíîńňü ôóíęöčîíčđîâŕíč˙ č íŕäĺćíîńňč / construirea produsului astfel incat sa se asigure securitatea si fiabilitatea, sa se evite aparitia riscurilor si sa se garanteze: ca produsul suporta o utilizare normala in conditii ambiante previzibile; ca produsul poate suporta o utilizare necorespunzatoare previzibila; ca erorile logice nu provoaca riscuri.
securitatea în exploatare / securite en exploatation/ operating safety/ îďĺđŕöčîííŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü / securitatea in timpul duratei in care echipamentul este in functiune si in care prezenta personalului de exploatare si/sau a oricaror ocupanti este posibila.
secvenţa de încercări / sequence d'essais / sequence of tests / číňĺđâŕë čńďűňŕíčé / Secventa in timpul careia proba este expusa succesiv la doi sau mai multi factori de mediu.
semnal de măsură / signal de mesure / measurement signal / čçěĺđčňĺëüíűé ńčăíŕë / marime care reprezinta masurandul si cu care este legat functional.
semnatar aprobat (standardizare) / signataire approuve / approved signatory / îäîáđĺííűé ďîäďčńŕâřčéń˙ / persoana recunoscuta de un organism de acreditare pentru a semna procese-verbale de incercari a laboratoarelor agreate.
serveabilitate / serviabilite / serveability performance / óńëóćëčâîńňü / Capacitatea unui serviciu de a fi obtinut la cererea unui utilizator precum si de a continua sa fie furnizat pe o durata de timp dorita, cu tolerante specifice si in conditii date.
serviciu / service [sens general] / service / îáńëóćčâŕíčĺ / Ansamblu de functii oferite unui utilizator de catre o organizatie
severitatea eşantionării / severite de l’echantillonnage / sampling severity of / ńňđîăîńňü âűáîđęč / gradul de discriminare propriu unei scheme de esantionare referitor la trecerea de la un plan normal de esantionare la un plan redus (sever) de esantionare, dupa cum calitatea produsului sau serviciului se imbunatateste (se deterioreaza).
siguranţa funcţionării / surete de functionnement/ dependability / ôóíęöčîíŕëüíîĺ çŕâčńčěîńňü / ansamblu de proprietati ce descriu disponibilitatea si factorii care il conditioneaza: fiabilitate, mentenabilitate si logistica mentenantei.
siguranţă în funcţionare / surete fonctionnelle/ functional safety/ ôóíęöčîíŕëüíŕ˙ áĺçîďŕńíîńňü / aptitudinea sistemului de control casnic de a realiza actiunile necesare pentru a obtine si mentine un nivel corespunzator de securitate (siguranta) atat in conditii normale cat si in caz de defectare sau risc.
simbol al unei unităţi / symbol d’une unite (de mesure) / symbol of a unit (of measurement) / ńčěâîë ĺäčíčöű (čçěĺđĺíč˙) / semn conventional ce simbolizeaza o unitate de masura.
system / systeme / system / ńčńňĺěŕ / ansamblu de elemente corelate sau in interactiune.
sistem de acreditare a laboaratoarelor / systeme d’agrement des laboratoires / laboratory accreditation system / ńčńňĺěŕ ŕęęđĺäčňŕöčč ëŕáîđŕňîđčé / sistem ce are propriile sale reguli de procedura si de management pentru acreditarea unui laborator.
sistem de certificare / systeme de certification / certification system / ńĺđňčôčęŕöčîííŕ˙ ńčńňĺěŕ / sistem care are propriile sale reguli de procedura si conducere pentru efectuarea certificarii conformitatii.
sistem de control al măsurării / maitrise des processus de mesure / measurement control system / ńčńňĺěŕ ďđîâĺđęč čçěĺđĺíč˙ / ansamblu de elemente necesare in corelatie sau care interactioneaza pentru realizarea confirmarii metrologice si controlul continuu al procesului de masurare.
sistem de control casnic / system de control domestique/ home control system/ äîěŕří˙˙ ńčńňĺěŕ ďđîâĺđęč / ansamblu compus din reteaua casnica si toate dispozitivele ce-i sunt atasate, inclusiv regulile privind comanda, comunicarea si gestiunea intre procesele de aplicare.
sistem de eşantionare / systeme d’echantillonnage / sampling system / ńčńňĺěŕ îńóůĺńňâëĺíč˙ âűáîđęč / grup de scheme de esantionare, fiecare cu propriile reguli pentru schimbarea planurilor, impreuna cu criteriile de alegere a schemelor corespunzatoare.
sistem de evaluare / systeme d’evaluation / evaluation system / ńčńňĺěŕ îöĺíęč / un sistem care implica o persoana competenta pentru evaluarea asesorilor si specialistilor tehnici care aplica EN 729 ; astfel de persoane competente ar trebui sa fie calificate la nivelul Inginerilor Europeni in sudura, sau echivalent, si sa aiba minim 7 ani de experienta in sudura la nivel de inginer specialist in unul sau mai multe din mediile universitar, industrie sau organism national privind sudura.
sistem de gestiune a proiectului / systeme de gestion de projet / project control system / ďđîĺęňíŕ˙ ńčńňĺěŕ óďđŕâëĺíč˙ / ansamblul proceselor, regulilor si al mijloacelor necesare pentru asigurarea prelucrarii datelor de gestiune, a interpretarii lor, a elaborarii deciziilor si a executarii actelor de gestiune.
sistem de management / systeme de management / management system / ńčńňĺěŕ óďđŕâëĺíč˙ / sistem prin care se stabilesc politica si obiectivele si prin care se indeplinesc acele obiective.
sistem de management al calităţii / systeme de management de la qualite / quality management / ńčńňĺěŕ óďđŕâëĺíč˙ ęŕ÷ĺńňâîě / sistem de management prin care se orienteaza si se controleaza o organizatie in ceea ce priveste calitatea.
sistem de mărimi / systeme de grandeurs / system of quantities / ńčńňĺěŕ âĺëč÷čí / ansamblu de marimi, in sens general, intre care exista relatii definite.
sistem de măsurare / systeme de mesure / measuring system / čçěĺđčňĺëüíŕ˙ ńčńňĺěŕ / ansamblu complet de instrumente de masura si alte echipamente asamblate pentru a executa masurari specifice.
sistem de unităţi (de măsură) / systeme d’unites (de mesure) / system of units (of measurement) / ńčńňĺěŕ ĺäčíčö / ansamblu de unitati de baza si de unitati derivate, definite dupa reguli date, pentru un sistem de marimi dat.
sistem internaţional de certificare / systeme international de certification / international certification system / ěĺćäóíŕđîäíŕ˙ ńčńňĺěŕ ńĺđňčôčęŕöčč / sistem de certificare organizat si girat de un organism international, guvernamental sau neguvernamental, deschis tuturor tarilor din lume
sistem internaţional de unităţi = SI / systeme international d’unites SI /international system of units, SI / ěĺćäóíŕđîäíŕ˙ ńčńňĺěŕ ĺäčíčö SI / sistem coerent de unitati adoptat si recomandat de Conferinta Generala de Masuri si Greutati.
sistem naţional de certificare / systeme national de certification / national certification system / íŕöčîíŕëüíŕ˙ ńčńňĺěŕ ńĺđňčôčęŕöčč / sistem de certificare organizat si girat, la nivel national, de un organism guvernamental sau neguvernemental
sistem particular (specific) de certificare / systeme particulier de certification / certification scheme / ÷ŕńňíŕ˙ ńčńňĺěŕ ńĺđňčôčęŕöčč / parte a unui sistem de certificare ce acopera un produs, sau grup de produse, carora li se aplica aceleasi reguli specifice (cum sunt reguli pentru incercari de calificare, evaluarea fabricantului, controlul produsului si controlul productiei) si aceeasi procedura.
sistem regionl de certificare / systeme regional de certification / regional certification system / đĺăčîíŕëüíŕ˙ ńčńňĺěŕ ńĺđňčôčęŕöčč / sistem de certificare organizat si girat de o organizatie regionala, guvernamentala sau neguvernamentala, rezervata in general anumitor tari apartinand unei regiuni determinate a lumii
sistem-produs / systeme-produit / system-product / ńčńňĺěŕ-ďđîäóęň / ansamblu de unitati de proces intercorelate material si energetic, care indeplinesc una sau mai multe functii definite.
sistem specific de certificare / systeme particulier de certification / certification scheme / îńîáĺííŕ˙ ńčńňĺěŕ ńĺđňčôčęŕöčč / sistem de certificare aplicat unor produse, procese sau servicii specificate, carora li se aplica aceleasi standarde si reguli specifice si aceeasi procedura.
sistemul calităţii / systeme qualite / quality system / ńčńňĺěŕ ęŕ÷ĺńňâŕ / ansamblul de structuri organizatorice, responsabilitati, proceduri, procese si resurse, care au ca scop implementarea conducerii calitatii.
software / logiciel / software / ďđîăđŕěěíîĺ îáĺńďĺ÷ĺíčĺ / ansamblu de programe, procedee, reguli eventual si documentatie, referitor la functionarea unui ansamblu de prelucrare a informatiei.
solicitant (pentru certificare) / demandeur (en matiere de certification) / applicant (for certification) / ďđĺňĺíäĺíň (äë˙ ńĺđňčôčęŕöčč) / persoana care incearca sa obtina un certificat de competenta de la un organism de certificare.
solicitări asupra mediului / contrainte sur l’environnement/ environmental burdon/ ýęîëîăč÷ĺńęčé ďđĺňĺíäĺíň / orice schimbare adusa mediului care, permanenta sau provizorie, provoaca pierderea resurselor naturale sau deteriorarea calitatii naturale a aerului, apei sau solului.
specialist / specialiste/ expert/ ýęńďĺđň / persoana sau grup care realizeaza o evaluare a ciclului de viata.
specialist tehnic / expert technique / technical expert / ňĺőíč÷ĺńęčé ýęńďĺđň / organismele de acreditare pot folosi specialisti tehnici pentru ca un membru al echipei de evaluare sa furnizeze cunostinte specifice sau expertiza in legatura cu un subiect tehnic specific evaluat; specialistii tehnici se disting de asesori prin aceea ca ei nu au calificarea, instruirea si experienta asesorilor; specialistii tehnici nu trebuie sa aiba cunostinte amanuntite despre tehnicile de evaluare; specialistii tehnici nu vor conduce activitati de evaluare neinsotiti de un asesor dar, de obicei, asesorii sunt cei care conduc si isi vor lua raspunderea pentru raportarea oricaror neconformitati.
specificaţia încercării / specification d’essai/ test specification/ ńďĺöčôčęŕöč˙ čńďűňŕíč˙ / prescriptii privind incercarea, indeosebi in scopul de a estima sau de a verifica masurarile de fiabilitate sau de a compara doua entitati de conceptii diferite, deasemenea eventualele specificatii sau limitele in timp, aparatajul pentru incercare sau numarul de entitati de incercat.
specificaţie / specification / specification / ńďĺöčôčęŕöč˙ / documentul care prescrie conditiile cu care produsul, procesul sau serviciul trebuie sa fie conform.
specificaţie tehnică / specification technique / technical specification / ňĺőíč÷ĺńęŕ˙ ńďĺöčôčęŕöč˙ / document ce defineste caracteristicile cerute unui proces sau serviciu, ca nivelul de calitate sau de performanta, securitate sau dimensional; el poate contine sau sa se refere, exclusiv, la prescriptii privind terminologia, simbolul, incercarea si metode de incercare, ambalare, marcare sau etichetare.
specificaţii de bază / specifications de base/ basic specifications/ îńíîâíűĺ ńďĺöčôčęŕöčč / specificatii ce contin pentru un subiect determinat, informatii comune pentru toate componentele sau pentru un numar oarecare de familii de componente.
specificaţii generale / specifications generiques/ generic specifications/ îáůčĺ ńďĺöčôčęŕöčč / informatii avand subiecte comune unei familii sau subfamilii ca de exemplu terminologia, metode de masura sau incercari.
specificaţii intermediare / specifications intermediaires/ sectional specifications/ ďđîěĺćóňî÷íűĺ ńďĺöčôčęŕöčč / specificatii ce contin un nivel suplimentar de documentare privind o subfamilie ca de exemplu: programe de incercari ce contin selectia si metodele de incercare, mostrele de incercat, criterii de acceptare si de securitate precum si valori preferentiale ale dimensiunilor si caracteristicilor.
specificaţii particulare / specifications particulieres/ detail specifications/ ÷ŕńňíűĺ ńďĺöčôčęŕöčč / specificatii care dau direct (sau trimitind la alte documente) toate informatiile necesare pentru a descrie complet o componenta data sau o gama de componente si pentru a asigura conformitatea lor cu cerintele de asigurare a calitatii.
stabilitate / constance / stability / ńňŕáčëüíîńňü / proprietate a unui mijloc de masurare de a mentine constante caracteristicile sale metrologice in decursul timpului.
standard / norme/ standard / ńňŕíäŕđň / document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care prevede, pentru folosire comuna si repetata, reguli, linii directoare sau caracteristici pentru activitati si rezultatele lor.
standard de bază / norme de base / basic standard / îńíîâíîé ńňŕíäŕđň / standard de folosinta generala sau care contine dispozitii generale pentru un domeniu specific.
standard de interfata / norme d’interface / interface standard / ńňŕíäŕđň číňĺđôĺéńŕ / standard ce specifica cerintele relativ la compatibilitatea produselor sau sistemelor in punctele lor de comunicare.
standard de încercare / norme d’essai / testing standard / čńďűňŕňĺëüíűé ńňŕíäŕđň / standard ce trateaza, exclusiv, metode de incercari, uneori completate cu alte dispozitii privind incercarea, cum ar fi esantionarea, folosirea metodelor statistice, numarul incercarilor etc.
standard de performanţe / norme de performance / performance standard / ńňŕíäŕđň äîńňčćĺíč˙ / standard de produs specificand cerintele pentru una sau mai multe caracteristici de performanta.
standard de produs / norme de produit / product standard / ńňŕíäŕđň ďđîäóęňŕ / standard specificand total sau partial cerintele la care trebuie sa raspunda un produs (sau grup de produse) pentru a asigura aptitudinea sa in utilizare; in afara cerintelor poate sa mai contina elemente cum sunt: terminologie, esantionare, incercare, ambalare, etichetare si uneori cerinte de procedura cunoscute sub denumirea “cod de buna practica”.
standard de securitate / norme de securite / safety standard / ńňŕíäŕđň áĺçîďŕńíîńňč / standard ce vizeaza securitatea persoanelor si bunurilor; standardul de securitate contine, in general, cerinte bazate pe evaluarea optima a unui numar de factori (inclusiv factori netehnici, ca de exemplu comportamentul uman) ce vizeaza obtinerea unui grad cat mai inalt de securitate, practic posibil.
standard de servicii / norme service / service standard / ńňŕíäŕđň îáńëóćčâŕíč˙ / standard ce specifica total sau partial cerintele la care trebuie sa raspunda un serviciu pentru a asigura aptitudinea sa de utilizare; aceste standarde pot fi elaborate pentru domenii specifice cum ar fi: curatatorie, vopsitorie, hotelier, intretinere automobile, comunicatii (posta, telefon, telegraf), asigurari, bancar, comert etc.
standard de terminologie / norme de terminologie / terminology standard / ńňŕíäŕđň ňĺđěčíîëîăčč / standard tratand in exclusivitate termeni, in general, insotiti de definitiile lor si uneori de note explicative, ilstratii, exemple etc.
standard descriptiv / norme descriptive / descriptive standard / îďčńŕňĺëüíűé ńňŕíäŕđň / standard de produs specificand cerintele pentru una sau mai multe caracteristici descriptive.
standard internaţional / norme international / international standard / ěĺćäóíŕđîäíűé ńňŕíäŕđň / standard care este adoptat de o organizatie internationala cu activitate normativa/de standardizare si care este pus la dispozitia publicului.
standard pentru gestiunea diversităţii / norme de gestion de la diversite / variety control standard / ńňŕíäŕđň óďđŕâëĺíč˙ đŕçíîîáđŕçč˙ / standard destinat gestiunii diversitatii, continand, in general, serii de valori sau caracteristici alese ale produsului.
standard regional / norme regional / regional standard / đĺăčîíŕëüíűé ńňŕíäŕđň / standard care este adoptat de o organizatie regionala cu activitate normativa/de standardizare si care este pus la dispozitia publicului.
standard naţional / norme nationale / national standard / íŕöčîíŕëüíűé / standard care este adoptat un organism national de standardizare si care este pus la dispozitia publicului.
standard teritoral / norme territorial / provincial standard / ňĺđđčňîđčŕëüíűé ńňŕíäŕđň / standard care este adoptat la nivelul unui departament teritoral al unei tari si care este pus la dispozitia publicului.
stare a unui produs / etat d’un produit / product status / ńňŕňóń čçäĺëč˙ / una din cele cinci stari de referinta in care se prezinta un produs pe parcursul ciclului sau de viata.
stare critică / etat critique / critical state / ęđčňč÷ĺńęîĺ ńîńňî˙íčĺ / Stare a unei entitati considerata capabila a provoca raniri, pagube materiale importante, avand consecinte inacceptabile.
stare de disponibilitate / etat de disponibilite / up state / ńîńňî˙íčĺ ăîňîâíîńňč / Stare a unei entitati, caracterizata prin capacitatea acesteia de a indeplini o cerinta functionala, presupunand asigurarea corespunzatoare a mijloacelor exterioare necesare.
stare de funcţionare / (etat de) fonctionnement / operating state / ńîńňî˙íčĺ ôóíęöčîíčđîâŕíč˙ / Stare a unei entitati in care aceasta indeplineste o cerinta functionala
stare de incapacitate / etat d'incapacite / disabled state / ńîńňî˙íčĺ íĺńďîńîáíîńňč / Stare a unei entitati caracterizata prin incapacitatea sa de a indeplini o cerinta functionala, oricare ar fi cauza.
stare de indisponibilitate / etat d'indisponibilite / down state / ńîńňî˙íčĺ íĺâîçěîćíîńňč čńďîëüçîâŕíč˙ / Stare a unei entitati caracterizata printr-o defectiune sau printr-o eventuala incapacitate de a indeplini o cerinta functionala in timpul unei intretineri preventive.
stare de ne-funcţionare / (etat de) non-fonctionnement / non-operating state / ńîńňî˙íčĺ íĺôóíęöčîíčđîâŕíč˙ / Stare a unei entitati in care aceasta nu indeplineste nici o cerinta functionala.
stare inactivă = stare de repaus = stare liberă / etat vacant / idle state / ďŕńńčâíîĺ ńîńňî˙íčĺ / Stare a unei entitati care este disponibila dar in stare de ne-functionare in timpul unei perioade nesolicitate.
stratificare / stratification / stratification / ńňđŕňčôčęŕöč˙ / divizarea unei populatii si subpopulatii in mod mutual exclusiv si complet (straturile), estimata mai omogena decat populatia totala in ceea ce priveste caracteristicile de investigare.
structura produsului / structure du produit / product breakdown structure / ńňđóęňóđŕ čçäĺëč˙ / reprezentare a legaturilor de competenta intre diversele elementele constitutive ale unui produs complex.
structura complementară / structure complementaire/ other structure/ äîďîëíčňĺëüíŕ˙ ńňđóęňóđŕ / structura care nu este considerata ca element structural semnificativ; orice structura complementara externa sau interna este definita in interiorul zonei.
structură organizatorică / structure organisatorique /organizational structure / îđăŕíčçŕöčîííŕ˙ ńňđóęňóđŕ / ansamblu de responsabilitati, autoritati si relatii intre persoane.
studiu de concepţie / etude de conception / conceptual design / čçó÷ĺíčĺ ęîíöĺďöčč / activitate de studiu al operatiilor de efectuat intr-o lucrare care permite definirea caracteristicilor produsului/produselor, a mijloacelor, a caracteristicilor functionale si dimensionale ale materiilor, materialelor si utilitatilor necesare productiei precum si analiza modurilor de defectare, a efectelor si a criticitatii lor.
studiu de detaliu / etude de detail / detailed engineering / äĺňŕëüíŕ˙ đŕçđŕáîňęŕ / ansamblu de documente de detaliu care permite realizarea unei lucrari.
studiu de fezabilitate / etude de faisabilite / feasibility study / ňĺőíčęî-ýęîíîěč÷ĺńęîĺ îáîńíîâŕíčĺ / studiu care pune in evidenta existenta sau absenta solutiilor la studiul asupra oportunitatii unei lucrari; el se bazeaza pe studiul de piata si cuprinde studii tehnico-economice succinte ale tehnicilor avute in vedere, studiul de impact, studiul de rentabilitate, definirea obiectivului si previzionarea resurselor.
studiu de impact / etude d’impact / environmental study / ýęîëîăč÷ĺńęîĺ čçó÷ĺíčĺ / analiza conditiilor de orice fel (geografice, ecologice, de mediu, sociologice, economice, juridice, de dezvoltare etc.) in care se pune problema si care trebuie sa permita eliminarea a priori a solutiilor inacceptabile.
studiu de piaţă / etude de marche / market study / đűíî÷íîĺ čçó÷ĺíčĺ / analiza conjuncturala a cererii si a ofertei, pentru un produs sau serviciu ce trebuie furnizat ; el se bazeaza pe datele disponibile de orice fel (geografice, sociologice, economice, statistici vamale, dezvoltare nationala sau regionala etc.) ponderate prin studii specifice.
studiu de procedură / etude de procede / process design / čçó÷ĺíčĺ ńďîńîáŕ / studiul operatiilor de efectuat asupra materiilor prime date, permitand definirea caracteristicilor principale ale unei lucrari, specificatia generala a echipamentelor si a unitatilor principale si care cuprinde schema de principiu, schemele de procedura, datele si specificatiile de procedura, bilanturile de materiale si energetice.
studiu de realizare / etude de realisation / design study / čçó÷ĺíčĺ îńóůĺńňâëĺíč˙ / studiu care furnizeaza elementele pentru realizarea unor lucrari, a unor materiale, echipamente si utilitati pe baza caracteristicilor si documentelor preliminare ; el cuprinde specificatii tehnice detaliate, planuri de ghidare a lucrarilor, dosare de consultare a furnizorilor, etc.
studiu de rentabilitate / etude de rentabilite / profitability study / čçó÷ĺíčĺ đĺíňŕáĺëüíîńňč / are ca obiect estimarea costului complet al unui produs sau al costurilor de exploatare, costul global (life cycle cost) si compararea tehnicilor avute in vedere de celelalte procedee existente.
studiu preliminar / etude preliminaire / preliminary study / ďđĺäâŕđčňĺëüíîĺ čçó÷ĺíčĺ / studiu care defineste datele generale de baza ale lucrarii si/sau ale echipamentelor, si/sau a ansamblurilor industriale
subgrup (în sensul unei măsurări) / sous-groupe (dans le sens d’une mesure) / sub-group (measurement sens) / ďîäăđóďďŕ (â ńěűńëĺ čçěĺđĺíč˙) / un ansamblu de grupuri de observatii obtinut prin subdivizarea unui grup mai mare de observatii.
succesiune izolată de loturi / sequence isolee de lots / isolated sequence of lots / čçîëčđîâŕííŕ˙ ďîńëĺäîâŕňĺëüíîńňü ďŕđňčé / un grup de loturi in succesiune, dar care nu face parte dintr-o succesiune mai larga sau dintr-un proces continuu.
suport logistic / soutien logistique/ logistic support/ ëîăčńňč÷ĺńęŕ˙ ďîääĺđćęŕ / orice materiale si resurse necesare pentru exploatarea si mentenanta unui produs incluzand elementele materiale si echipamentele.
suportabilitate / aptitude au soutien / supportability / ňĺđďčěîńňü / gradul in care caracteristicile de proiectare ale produsului si mijloacele de sustinere logistica prevazute satisfac conditiile de utilizare operationala a produsului.
supraveghere / surveillance / surveillance / íŕáëţäĺíčĺ / functie care consta in a compara o situatie data cu o situatie previzionala si in a verifica daca anomaliile constatate sunt corectate intr-un mod satisfacator.
supraveghere = supervizare / surveillance / monitoring / íŕáëţäĺíčĺ / ansamblul operatiilor manuale sau automate destinate observarii starii unei entitati.
supraveghere a fiabilităţii şi a mentenabilităţii / surveillance de la fiabilite et de la maintenabilite / reliability and maintainability surveillance / íŕáëţäĺíčĺ çŕ íŕäĺćíîńňüţ č đĺěîíňîďđčăîäíîńňüţ / Observare continua a situatiei procedurilor, metodelor, conditiilor, produselor, proceselor si serviciilor impreuna cu analiza datelor inregistrate, in vederea verificarii daca exigentele de fiabilitate si mentenabilitate sunt satisfacute
supraveghere a producţiei /surveillence de la production / production surveillance / íŕáëţäĺíčĺ çŕ ďđîčçâîäńňâîě / o evaluare pentru a determina conformitatea continua a produsului certificat cu cerintele specificate.
sustenabilitate / aptitude du systeme de soutien / supportability, sustainability / ńęëîííîńňü ďîääĺđćęč ńčńňĺěű / ansamblul performantelor proprii sistemului de sustinere in punerea in practica a proceselor de sustinere (intretinere, aprovizionare, urmarire tehnica) care concureaza la obtinerea obiectivelor de disponibilitate si de cost de sprijin.

ABCDEFGIÎJKLMNOPRSŞTŢUVZ

Scheletul fiecărei catedrale este un semn de întrebare.
Selectează o literă
Galeria foto

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc