În prezența unui select auditoriu, constituit din profesori ai UTM, academicieni, membri-corespondenți, cercetători științifici din cadrul AȘM, seminarul științific de profil (SȘP) „Nanotehnologii, materiale noi multifuncționale și dispozitive electronice” a asistat, pe 12 februarie 2020, la prima examinare a tezei de doctor în tehnică a doctorandului Vasile POSTICA cu tema „PROPRIETĂȚILE SENZORIALE ALE STRUCTURILOR HIBRIDE ÎN BAZĂ DE OXIZI METALICI ȘI A REȚELELOR LOR”, Școala Doctorală Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică, specialitatea 233.01 Nano-microelectronică și optoelectronică; conducător științific: dr. hab., prof. univ. Oleg LUPAN.

Președintele SȘP – dr. în șt. fiz. mat., prof. univ. Victor ȘONTEA, vicepreședintele – dr. hab. în fizică, prof. univ. Vasile TRONCIU, secretarul științific – dr. în tehnică, conf. univ. Serghei RAILEAN, au remarcat rezultatele excepționale ale cercetărilor doctorandului, expuse pe coperțile mai multor reviste internaționale cu renume, cercetări care se încadrează în domeniul nanotehnologiilor și oferă oportunități de generare şi dezvoltare a unei noi generaţii de senzori pentru dispozitivele utilizate în domeniul ecologiei și protecției mediului ambiant. Se știe că efectele poluării aerului conduc la o serie de efecte negative: probleme respiratorii, încălzire globală, ploi acide, găuri în ozon, afectarea faunei și florei. Totodată, se evidențiază criza energetică pe motiv că resursele naturale sunt limitate. Astfel, apare necesitatea elaborării senzorilor și nanosenzorilor de gaze și compușilor organici volatili pentru monitorizarea în timp real și avertizarea rapidă a scurgerilor de gaze sau a concentrațiilor care prezintă pericol.

Scopul tezei de doctor constă în elaborarea procedeelor tehnologice pentru fabricarea peliculelor columnare de ZnO utilizate ca materiale selective pentru etanol și H2, identificarea structurilor hibride optime în baza ZnO-MexOy și ZnO-ZnxMeyOz (Me = Fe, Cu, Al, Bi sau Sn) pentru îmbunătățirea proprietăților senzoriale (sensibilitatea și selectivitatea la etanol, H2, CH4, CO, NH3), precum și elucidarea mecanismelor senzor și fizica nanosistemelor funcționale în scopul înțelegerii efectelor de suprafață și îmbunătățirea ulterioară a proprietăților senzoriale.

Autorul a publicat cca 90 de lucrări științifice, peste 50 de articole cotate ISI și SCOPUS, a obținut un brevet de invenție. Rezultatele au fost prezentate și la prestigioase conferințe naționale și internaționale. Autorul are indicele H 17, depășind cifra de 1000 de citări în baza de date SCOPUS. Lucrările științifice recenzate au fost publicate într-o serie de reviste internaționale de specialitate: Advanced Functional Materials (Impact Factor-3.3), Journal of Materials Chemistry A (IF-10), ACS Applied Materiales and Interfaces (IF-8.1), Nanoscale (IF-7.2), Sensors and Actuators B (IF-5.7), Physica Status Solidi RRL (IF-3.3), Applied Physics Letters (IF-3.5) etc., iar rezultatele cercetărilor au fost selectate pentru coperțile prestigioaselor reviste internaționale Advanced Functional Materials, SMALL Nano Micro și Physica Status Solidi RRL.

Rezultatele științifice au fost implementate parțial în procesul instructiv-educativ la Universitatea Tehnică a Moldovei, dar și la elaborarea tezelor de licență a studenților Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, programului de studii „Microelectronică și Nanotehnologii”.

(Visited 11 times, 1 visits today)