Programul de studii Drept din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru și-a înscris în palmares două apariții editoriale de valoare: manualul „Drept civil. Introducere” (500 p.) şi lucrarea metodică „Drept civil. Introducere” (studiu practic: speţe, studii de caz) (220 p.), elaborate în baza curriculum-ului la disciplina de studii Drept civil 1. Partea generală, prevăzută pentru studenții anului I. Autori: conf. univ., dr. Viorica URSU și lect. univ. Natalia CHIRIAC.

Un manual şi un îndrumar metodic mult aşteptate, datorită multor modificări apărute în Codul Civil Modernizat al RM, intrat în vigoare la 01.03.2019, dar şi pentru faptul că Dreptul civil 1 este una din cele 4 parţi ale Dreptului Civil, prevăzută la examenul de licenţă în Drept.

Dreptul civil este disciplina fundamentală a învăţământului juridic superior. În sistemul dreptului naţional, dar şi în alte sisteme de drept, Dreptul civil are un rol deosebit de important – prin normele sale, contribuie la ocrotirea valorilor patrimoniale şi nepatrimoniale ale persoanelor fizice şi juridice. De asemenea, Dreptul civil reprezintă o garanţie a formării unei conştiinţe juridice corecte, precum şi a respectării şi consolidării moralei. Un aspect important al rolului pe care îl ocupă Dreptul civil în sistemul dreptului naţional constă în poziţia sau funcţia sa de a fi drept comun faţă de alte ramuri de drept. Aceasta înseamnă că, ori de câte ori o altă ramură de drept învecinată nu conţine norme juridice proprii care să reglementeze un anumit aspect al unui raport juridic sau când normele sale ar fi insuficiente, se va recurge la norma corespunzătoare din dreptul civil. De altfel, unele ramuri de drept prevăd în mod expres împrumutarea unor norme juridice de la dreptul civil.

Problematica cursului este alcătuită pe baza legislaţiei în vigoare, a literaturii juridice şi practicii judiciare, iar scopul rezidă în transmiterea cunoştinţelor privind evoluţia şi actualitatea diverselor noţiuni din domeniul dreptului civil; cunoașterea prevederilor Codului Civil Modernizat al Republicii Moldova, precum şi a altor acte normative în vigoare, dar şi formarea deprinderilor practice de a aplica corect cunoștințele în diverse situații concrete şi de a găsi soluţiile corecte. Tematica este formulată astfel încât să stimuleze gândirea independenţă a studenţilor, interesul pentru cunoașterea problemelor din activitatea practică, să dezvolte preocuparea pentru studiul individual sistematic.

În aceeași ordine de idei, îndrumarul metodic a fost conceput ca un instrument inedit, menit să contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor practice, facilitând aplicarea cunoștințelor acumulate la curs privind soluţionarea speţelor, prevăzute pentru toate temele cuprinse în manualul „Drept civil. Introducere”. Fiecare temă este reprezentată şi de un studiu de caz, pentru ca studentul să conştientizeze volumul de cunoştinţe aplicate unui dosar, posibilitatea şi modalitatea de soluţionare a problemei, aplicarea şi interpretarea corectă a legislaţiei în vigoare, ceea ce este necesar şi firesc pentru studenţii de la Drept – viitori jurişti.

Trăind bucuria acestui fapt împlinit, autoarele conf. univ., dr. Viorica URSU și lect. univ. Natalia CHIRIAC au ținut să exprime sincere mulțumiri tuturor celor care le-au susținut în acest demers: recenzentului lucrărilor – conf. univ., dr. Igor TROFIMOV, șef departament, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI;  conf. univ., dr. Ina BOSTAN, șef program Drept; prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, șef Departament Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, FCGC; conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, decan FCGC; dar și membrilor Consiliului FCGC, Senatului UTM, care au apreciat și aprobat editarea celor două lucrări;  Editurii UTM, care a asigurat tiparul, astfel încât studenții să beneficieze de noul manual și îndrumarul metodic respectiv pentru disciplina „Drept” chiar de la 1 septembrie 2020.

 

 

(Visited 70 times, 2 visits today)