Schimb de experiență în cadrul proiectului ERASMUS+ PBLMD la Universitatea din Aalborg, Danemarca

aalborg-university logo

În perioada 7-13 februarie 2016 reprezentanţi ai 6 instituţii de învăţământ superior din RM (UTM, ASEM, USM, USMF „N. Testemiţanu”, US „A. Russo” din Bălţi, US „B. P. Haşdeu” din Cahul) au efectuat o vizită de studiu la Universitatea din Aalborg, Danemarca, coordonator principal al Proiectului European Erasmus+ „Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students Competitiveness and Employability” (PBLMD – introducerea în RM a metodelor de învăţare bazate pe probleme: sporirea competitivităţii şi angajabilităţii studenţilor).

Obiectivul proiectului constă în modernizarea programelor de studii bazate pe modelul Problem Based Learning (învăţarea bazată pe soluţionarea problemelor şi implementarea acestora la ciclul licenţă al universităţilor partenere din RM). Scopul final este de a îmbunătăţi calitatea metodelor de predare-învăţare, a remodela programele de studii din învăţământul superior din RM, a spori relevanţa absolvenţilor pentru piaţa forţei de muncă. Proiectul prevede şi un compartiment de mobilitate pentru studenţi şi cadre didactice din RM în cadrul instituțiilor partenere din UE.

Agenda vizitei a cuprins multiple activităţi de lucru vizând aspecte esenţiale ale procesului educaţional determinat de principiile modelului PBL – o abordare de învăţare centrată pe student, pe lucrul individual şi de grup, profesorul având rolul de mentor. Au fost prezentate numeroase argumente prin care PBL influenţează pozitiv rezultatele învăţării şi dezvoltă abilităţi necesare la locul de muncă: rezolvarea problemelor, gândire logică, gândire creativă.

Programele de studii ale AAU sunt un rezultat al colaborării continue dintre personalul academic universitar şi studenţi, pe de o parte, şi instituţii/autorităţi publice, dar şi companii private, pe de altă parte. Colaborarea este exprimată instituţional prin existenţa multiplelor comisii de lucru de diferit nivel (universitate, departament, şcoală). Programele oferite de AAU sunt relevante şi orientate spre viitor, reies din necesităţile stringente şi actuale ale societăţii. Acest fapt contribuie la orientarea educaţiei pe soluţionarea unor probleme concrete, descrise de partenerii externi ai universităţii. Principiile PBL au devenit definitorii pentru AAU, o universitate cu varii şi largi relaţii internaţionale, dar şi cu un puternic substrat local.

Identificarea şi soluţionarea problemelor constituie punctul forte al programelor de studii ale AAU (6 semestre pentru ciclul licenţă). O atenţie deosebită se acordă pregătirii metodice continue a profesorilor şi studenţilor, care formează un parteneriat cu responsabilităţi egale. Activităţile acestui parteneriat sunt ghidate de principiile fundamentale PBL ale AAU: interdisciplinaritate, lucru în echipă, învăţare bazată pe cercetare. Este un fapt oportun pentru implementarea la Universitatea noastră – un program de studiu bazat pe un progres liniar determinat de relaţii mai curând la nivel de semestre decât la nivel de discipline, izolate şi distribuite pe anii de studii. Fiecare semestru are o tematică bine definită şi un supervizor (îndrumător) care coordonează activităţile profesorilor şi studenţilor. Tematica unică încheagă modulele semestrului (cursuri/lecţii, seminare, alte activităţi), imprimându-le un sens comun, o motivaţie de studiu. La care se adaugă şi proiectul de semestru, căruia i se acordă 15 credite ECTS (din 30 per semestru), iar celorlalte discipline recomandate – altele 15. Abordarea este una salutară şi permite decongestionarea programului de studii de module oferite de departament (obligatorii sau la alegere) şi oferirea unei libertăţi mai mari academice studenţilor în cadrul proiectelor, în spiritul principiilor PBL.

Valoarea finală a metodei PBL se bazează pe elaborarea şi soluţionarea unui proiect per grup urmat de o susţinere a rezultatelor acestuia, completat cu o examinare orală a disciplinelor studiate conform curriculei semestriale. Acest lucru implică factori motivanţi pentru studenţi, combină munca în echipă, rezolvarea problemelor (activităţi practice, teoretice, metodologice), îmbunătăţesc capacitatea de a reflecta şi a comunica. Comisia de examinare include şi un examinator extern, fie din companie, fie din altă universitate, selectat pe baza unor criterii de performanţă specifice. Acest factor sporeşte calitatea şi transparenţa evaluării, fiind un element important al învăţământului superior.

Lucrul în echipă permite studenţilor să înveţe să lucreze în grup, iar efectul de sinergie umple golurile din cunoştinţele studenţilor. Este o metodă eficientă de învăţare, activizează cunoştinţele anterioare, intensifică învăţarea în special acolo unde se aplică abordarea bazată pe probleme într-un context relevant.

La întâlnirea cu prorectorul AAU, dna Inger ASKEHAVE, a fost abordat un factor important pentru dezvoltarea universităţii – infrastructura educaţională. La Biblioteca Universităţii Aalborg am studiat soluţii informaţionale de cercetare – VBN, care în tandem cu platforma Moodle creează un mediu integrat şi o platformă unică de cercetare şi învăţare. Aceste utilităţi contribuie la predarea bazată pe cercetare şi permit o monitorizare eficientă a proiectelor de semestru, stagiilor de practică şi tezelor, inclusiv posibilitatea detectării automate a plagiatului, contribuind la consolidarea profilului internaţional al universităţii şi internaţionalizarea acesteia.

Întâlnirea cu reprezentanţii mediului de afaceri a demonstrat că metoda de predare PBL, orientată și pe colaborarea cu piaţa muncii, se soldează cu creşterea nivelului de angajare a absolvenţilor, iar întâlnirea cu masteranzii moldoveni care îşi continuă studiile la AAU a arătat că absolvenţii noştri se pot reorienta la metode noi de predare-învăţare și pledează pentru implementarea modelului PBL în universităţile din RM.

În opinia reprezentanților celor 6 universități din RM, implementarea PBL este semnificativă pentru universităţile din Moldova, deoarece își propune să schimbe cultura pedagogică existentă prin transmiterea cunoştinţelor de la profesor la student individual, precum și abordarea tradiţională centrată nu pe profesor, ci pe student, contribuind astfel la îmbunătăţirea calității predării şi metodologiei învăţării, a programelor de învăţământ, curriculei universitare și a relevanţei acestora pentru piaţa forţei de muncă.

UTM a făcut deja un pas important în acest sens: implementarea metodei de predare-învăţare PBL în cadrul a două  programe de studii-pilot la ciclul I licenţă – Tehnologii informaţionale şi Design de produs.

Larisa BUGAIAN, prorector, coordonator proiect PBLMD,

Dinu ŢURCANU, lector superior, FIMET,

Dumitru CIORBĂ, lector superior, FCIM

Proiectul PBLMD este implementat cu sprijinul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.
Mai multe informații despre PBLMD pot fi găsite pe www.pblmd.aau.dk și https://www.facebook.com/pblmd.erasmusplus/
și pagina PBLMD UTM https://proiecte.utm.md/pblmd/

[av_gallery ids=’7994,7993,7992,7991,7990,7995′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’6′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’ av_uid=’av-2unqad’]

Distribuie

Conținutul website-ului utm.md este destinat exclusiv informării publicului larg. Preluarea materialelor se permite în limita a maximum 500 de semne, dar nu mai mult de jumătate din articolul preluat. În aceste condiţii, este obligatorie citarea sursei şi a autorului, iar în cazul portalurilor informaţionale – indicarea linkul ce conduce direct la sursă. Republicarea integrală a conținutului site-ului este interzisă în lipsa unui acord prealabil din partea Universității Tehnice a Moldovei. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați pe pr@adm.utm.md .

DIN ACEEAȘI CATEGORIE

MENIU