cartofeanu foto

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) a fost organizată odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chişinău, la 30 aprilie 1964, inițial numindu-se Facultatea Mecanică. Ulterior, în 1993, FM se divizează în două facultăţi, care în 2014 se comasează, formând facultatea cu denumirea actuală. La FIMIT îşi fac studiile circa 750 de studenţi la secţia zi şi 430 de studenţi la secţia cu frecvenţă redusă.

Inginerii mecanici și industriali efectuează cercetări, proiectează şi pun în fabricație produse industriale, maşini, echipamente şi sisteme mecanice pentru diverse utilizări, îndeplinesc sarcini ce ţin de evaluarea, instalarea, exploatarea şi întreţinerea echipamentelor şi sistemelor mecanice și de transport.

Misiunea facultăţii constă în:

 • formarea profesională, iniţială şi continuă la nivelele universitar şi postuniversitar a specialiștilor din domeniile mecanic, industrial și transporturi;
 • promovarea cercetării ştiinţifice și a creativității tehnice; a inovării și transferului tehnologic.

 

II . STRUCTURA FACULTĂŢII

Centre

 

III. FORMELE DE STUDII

Studiile se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din bugetul de stat şi prin contract, fiind organizate în trei cicluri:

1) Studii superioare de licenţă (ciclul I)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului. Învăţământ superior universitar la zi cu durata de 4 ani şi cu frecvență redusă (f/r) cu durata de 5 ani, 240 credite ECTS. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat.

În cadrul FIMIT se pregătesc ingineri în specialităţile:

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

2) Studii superioare de master (ciclul II)

Durata studiilor: 1,5 ani, se asigură numai la învăţământul cu frecvenţa la zi, 90 credite ECTS.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licenţă. Absolvenţilor ciclului II li se conferă titlul de inginer-master, iar calificarea obţinută este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de ingineri cu categorie mai înaltă, experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţi ciclului II pot să urmeze studii de doctorat (ciclul III).

În prezent FIMIT pregătește specialişti în următoarele programe:

 • Inginerie mecanică,
 • Managementul şi exploatarea transportului,
 • Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier,
 • Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini,
 • Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile,
 • Inginerie şi managemant în sisteme de producţie,
 • Design industrial.

3) Învăţământ de Doctorat (ciclul III), cu frecvență la zi, cu durata de – 3 ani şi cu frecvenţă redusă – 4 ani, 180 credite ECTS,  la specialităţile:

 • 242.01 – Teoria mașinilor, Mecatronică,
 • 242.03 – Tribologie,
 • 242.05 – Tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare,
 • 242.06 – Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice,
 • 242.07 – Mașini și echipamente tehnice,
 • 255.01 – Tehnologii și mijloace tehnice pentru agricultură și dezvoltarea rurală,
 • 271.01 – Ingineria și managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale).

Directorul școlii doctorale: dr. hab., prof. univ. Valeriu DULGHERU.

Orarul activitatii didactice pentru anul de studii II universitar

Orarul activitatii didactice pentru anul de studii II universitar

Grupele anul I FIMIT cu frecvenţă redusă

Grupele anul I FIMIT cu frecvenţă 

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

 • săli de studii şi seminare,
 • 30 laboratoare didactice şi de cercetare,
 • 2 laboratoare la întreprinderi,
 • săli de calculatoare conectate la Internet,
 • automobile pentru studii şi instruire,
 • bibliotecă cu abonament, colecţie de literatură didactico-ştiinţifică, sală de lectură,
 • cantină studenţească.

 

V. CADRE DIDACTICE

La Facultate îşi desfăşoară activitatea 155 de cadre didactice, dintre care 88 de doctori și doctori habilitaţi.

 

VI. FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Studenţii FIMIT au posibilitatea să-şi perfecţioneze cunoştinţele în timpul practicii de producere, desfăşurate la întreprinderile din Moldova, România, Rusia, Ucraina etc., pot să obţină permis de conducere a automobilului (categoriile B, C) în cadrul facultăţii.

Facultatea acordă o atenţie deosebită angajării în câmpul muncii a absolvenţilor. La solicitarea studenţilor se studiază aprofundat limbile moderne pentru a avea ocazia să-şi continue studiile peste hotarele ţării.

Învăţământul şi cercetarea la facultate asigură formarea competenţelor profesionale ce ţin de:

 • promovarea dezvoltării industriale durabile în baza inovaţiilor şi transferului tehnologic, designului şi cercetării-dezvoltării, proiectării asistate de calculator, tehnologiilor informaţionale industriale,
 • promovarea sporirii competitivităţii întreprinderilor industriale prin restructurare şi un nivel avansat managerial,
 • promovarea dezvoltării economiei naţionale în baza propriilor resurse de tehnică performantă,
 • conceperea produselor la nivel de design şi tehnic, conceperea proceselor de fabricare şi a sistemelor tehnologice,
 • gestiunea fabricării, calităţii şi mentenanţei pe parcursul ciclului de viaţă al produselor, organizarea şi conducerea întreprinderilor mici în domeniile de construcţiei de maşini, industriei alimentare şi uşoare, transporturilor şi altele,
 • crearea şi utilizarea unor noi şi moderne procese de producţie, procese tehnologice, mijloace de automatizare,
 • crearea şi utilizarea sistemelor de informatică industrială,
 • crearea unui mediu de îmbunătăţire continuă a produselor şi proceselor industriale, promovarea calităţii şi siguranţei ecologice în conformitate cu exigenţele normelor standardelor ISO 9000 şi ISO 14000.

Conţinutul şi forma învăţământului la facultate sunt determinate de contextul contemporan industrial şi de atmosfera universitară în conformitate cu declaraţia de la Bologna.

Prin absolvenţi şi colaborare cu agenții industriali, Facultatea orientează procesul didactico-ştiinţific spre asigurarea creşterii competitivităţii industriei bazată pe inovaţii şi tehnologii înalte şi sofisticate, prin asigurarea unui progres continuu în cercetare, prin calificarea cadrelor în diverse domenii.

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Relaţiile internaţionale ale facultăţii şi departamentelor sunt axate pe direcţiile:

 • colaborarea în realizarea granturilor de cercetare ştiinţifică,
 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice în regim de parteneriat,
 • organizarea conferinţelor internaţionale de comunicări ştiinţifice,
 • pregătirea cadrelor ştiinţifice tinere,
 • stagii ştiinţifice,
 • schimb de experienţă pentru îmbunătăţirea procesului didactic, inclusiv şi prin implementarea sistemului calităţii.

Facultatea și departamentele au semnat şi realizează acorduri de colaborare cu:

 • Universitatea Tehnică „Gh” Asachi”, Iaşi, România,
 • Universitatea „Politehnica”, Bucureşti, România,
 • Universitatea de Ştiinţe Aplicate, Konstanz, Germania,
 • Universitatea Tehnică Karsruhe, Germania,
 • Universitatea Tehnică Darmstadt, Germania,
 • Universitatea „Transilvania”, Braşov, România,
 • Academia Tehnică Militară, Bucureşti, România,
 • Universitatea Florida, Miami, SUA,
 • Universitatea de Stat Wayne, Detroit, SUA,
 • Universitatea din Texas, Arlington, SUA,
 • Institutul Tehnic ITT, Arlington, SUA,
 • Universitatea Tehnică „N. Bauman”, Rusia,
 • Institutul de Auto şi Drumuri din or. Moskova, Rusia,
 • Institutul de Auto şi Drumuri din or. Kiev, Ukraina,
 • Universitatea Tehnică Naţională din Donetsk, Ukraina,
 • Universitatea Naţională de Tehnologi Alimentare din Kiev, Ucraina,
 • Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România,
 • Universitatea Tehnică Timişoara, România,
 • Universitatea Politehnică Sankt-Petersburg, Rusia,
 • Universitatea Tehnicii Agricole, Rostov pe Don, Rusia,
 • Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România,
 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, România,
 • Academia Politehnică de Stat din Belarus.

 

VIII. REALIZĂRI

Pe lângă procesul didactic, cadrele didactice şi o bună parte din studenţi desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, care este concretizată în manuale, monografii, referate, comunicări, articole ştiinţifice, contracte de cercetare, brevete de invenţii etc.

Temele şi programele de cercetare răspund unor probleme majore abordate de societate cu privire la dezvoltarea ştiinţei şi industriei.

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi este certificată în domeniul implementării şi menţinerii Sistemului de Management al Calităţii, care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 în următoarele domenii: învăţământ superior universitar, doctorat în inginerie, formarea continuă postuniversitară, activităţi de formare iniţială şi continuă psihopedagogică, activităţi de perfecţionare în specialitate, cercetare-dezvoltare în inginerie.

bloc6

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi. Corpul de studii nr. 6 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenţilor, 9/8