SERGIU DÎNTU

Decanul facultăţii
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
Tel: +373 22 50-99-30
E-mail: sergiu.dintu@gddti.utm.md
Site-ul facultății: fimit.utm.md


Vizualizați o hartă mai mare

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi (FIMIT) a fost organizată odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chişinău, la 30 aprilie 1964, initial numindu-se Facultatea de Mecanică. Ulterior, în 1993, se divizează în două facultăţi, care în 2014 se comasează, formând facultatea cu denumirea actuală. La FIMIT îşi fac studiile circa 500 de studenţi învăţământ cu frecvenţă şi 350 de studenţi învăţământ cu frecvenţă redusă.

Inginerii mecanici și industriali efectuează cercetări, proiectează şi pun în fabricație produse industriale, maşini, echipamente şi sisteme mecanice pentru diverse utilizări, îndeplinesc sarcini ce ţin de evaluarea, instalarea, exploatarea şi întreţinerea atât a echipamentelor şi sistemelor mecanice şi de transport.

Misiunea facultăţii constă în:

 • formarea profesională, iniţială şi continuă la nivelele universitar şi postuniversitar a specialiștilor din domeniile mecanic, industrial și transporturi;
 • promovarea cercetării ştiinţifice, creativității tehnice, inovării și transferului tehnologic.

II . STRUCTURA FACULTĂŢII

Centre

 • Centrul de Elaborare a Transmisiilor Planetere Precesionale “Precesia”
 • Centrul de Elaborare a Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile (CESCER)
 • Centrul Didactico-Ştiinţific „Agroalimentar”
 • Centrul Naţional de Cercetare Inovare şi Proiectare în Transporturi (CNCIPT)
 • Centrul Ştiinţific Interuniversitar “Nanotehnologii de Rezonanţă” (UTM – US “A. Russo” Bălţi)
 • Centrul Specializat de formare continuă a personalului din domeniul transportului rutier
 • Centrul de formare continuă și cercetare “Siguranța Rutieră”
 • Centrul de Proiectare Asistată de Calculator în domeniul Constructiv
 • Centrul de Creativitate Tehnică

 III. FORMELE DE STUDII

Studiile se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din bugetul de stat şi prin contract, fiind organizate în trei cicluri:

1) Studii superioare de licenţă (ciclul I)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului. Învăţământul cu frecvenţă este cu durata de 4 ani şi cel cu frecvență redusă – cu durata de 5 ani, 240 credite ECTS.  Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat.

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi pregăteşte ingineri la programele de studii:

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

 1. 0710.1 Inginerie și management în constructia de masini;
 2. 0710.1 Inginerie și management în transporturi;
 3. 0715.1 Tehnologia construcțiilor de mașini
 4. 0715.2 Masini si sisteme de productie;
 5. 0715.3 Inginerie mecanica;
 6. 0715.4 Mașini și instalații frigorifice, sisteme de climatizare;
 7. 0715.6 Ingineria designului de produs;
 8. 0715.7 Design industrial;
 9. 0716.1 Ingineria transportului auto;
 10. 1041.1 Servicii de transport și expediție.

 2)  Studii superioare de master (ciclul II)

Durata studiilor: 1,5 ani, se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa, 90 credite ECTS.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licenţă. Absolvenţilor ciclului II li se conferă titlul de inginer-master, iar calificarea obţinută este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de ingineri cu categorie mai înaltă, experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţii ciclului II pot să urmeze studii de doctorat (ciclul III).

În prezent FIMIT pregăteţte specialişti la următoarele programe:

 • Inginerie mecanică
 • Managementul şi exploatarea transportului
 • Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier
 • Ingineria produselor şi a proceselor în construcţia de maşini
 • Ingineria sistemelor de conversie a energiilor regenerabile
 • Inginerie şi management în sisteme de producţie
 • Design industrial

 3) Învăţământ de Doctorat (ciclul III) cu frecvenţă cu durata de 3 ani şi cu frecvenţă redusă – 4 ani la specialităţile:

 • 01 – Teoria mașinilor, Mecatronică
 • 03 – Tribologie
 • 05 – Tehnologii, procedee și utilaje de prelucrare
 • 06 – Termotehnică, mașini termice și instalații frigorifice
 • 07 – Mașini și echipamente tehnice
 • 01 – Tehnologii și mijloace tehnice pentru agricultură și dezvoltarea rurală
 • 01 – Ingineria și managementul producerii (pe ramuri ale producerii industriale)

 

 1. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ
 • săli de curs şi seminare
 • peste 30 laboratoare didactice şi de cercetare
 • 2 laboratoare la întreprinderi
 • săli de calculatoare conectate la Internet
 • automobile pentru studii şi instruire
 • bibliotecă cu abonament, colecţie de literatură didactico-ştiinţifică, sală de lectură
 • cantină studenţească etc.
 1. CADRE DIDACTICE

La facultate îşi desfăşoară activitatea 124 de cadre didactice, dintre care 70 cu titluri ştiinţifice (inclusiv 1 academician și 7 doctori habilitaţi).

2.   FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Studenţii FIMIT au posibilitatea să-şi perfecţioneze cunoştinţele în timpul practicii de producere, desfăşurate la întreprinderile din Moldova, România, Rusia, Ucraina etc., pot să obţină permis de conducere a automobilului (categoriile B, C) în cadrul facultăţii.

Facultatea acordă o atenţie deosebită problemei angajării în câmpul muncii a absolvenţilor. La solicitarea studenţilor se studiază aprofundat limbile moderne pentru a avea ocazia să-şi continue studiile peste hotarele ţării.

Învăţământul şi cercetarea la facultate asigură formarea competenţelor profesionale ce ţin de:

 • promovarea dezvoltării industriale durabile în baza inovaţiilor şi transferului tehnologic, designului şi cercetării-dezvoltării, proiectării asistate de calculator, tehnologiilor informaţionale industrial,
 • promovarea sporirii competitivităţii întreprinderilor industriale prin restructurare şi un nivel avansat managerial,
 • promovarea dezvoltării economiei naţionale în baza propriilor resurse de tehnică performantă,
 • conceperea produselor la nivel de design şi tehnic, conceperea proceselor de fabricare şi a sistemelor tehnologice,
 • gestiunea fabricării, calităţii şi mentenanţei pe parcursul ciclului de viaţă al produselor, organizarea şi conducerea întreprinderilor mici în domeniile de construcţiei de maşini, industriei alimentare şi uşoare, transporturilor etc.,
 • crearea şi utilizarea unor noi şi moderne procese de producţie, procese tehnologice, mijloace de automatizare,
 • crearea şi utilizarea sistemelor de informatică industrial,
 • crearea unui mediu de îmbunătăţire continuă a produselor şi proceselor industriale, promovarea calităţii şi siguranţei ecologice în conformitate cu exigenţele normelor standardelor ISO 9000 şi ISO 14000.

Conţinutul şi forma învăţământului la facultate sunt determinate de contextul contemporan industrial şi de atmosfera universitară în conformitate cu declaraţia de la Bologna.

Prin absolvenţi şi colaborare cu agenţii industriali, Facultatea orientează procesul didactico-ştiinţific spre asigurarea creşterii competitivităţii industriei bazată pe inovaţii şi tehnologii înalte şi sofisticate, prin asigurarea unui progres continuu în cercetare, în calificarea cadrelor în diverse domenii.

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Relaţiile internaţionale ale facultăţii şi catedrelor sunt axate pe direcţiile:

 • colaborarea în realizarea granturilor de cercetare ştiinţifică,
 • efectuarea cercetărilor ştiinţifice în regim de parteneriat,
 • organizarea conferinţelor internaţionale de comunicări ştiinţifice,
 • pregătirea cadrelor ştiinţifice tinere,
 • stagii ştiinţifice,
 • schimb de experienţă pentru îmbunătăţirea procesului didactic, inclusiv şi prin implementarea sistemului calităţii.

Facultatea, catedrele facultății au semnat şi realizează acorduri de colaborare cu:

 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România
 • Universitatea Politehnica, Bucureşti, România
 • Universitatea de Ştiinţe Aplicate, Konstanz, Germania
 • Universitatea Tehnică Karsruhe, Germania
 • Universitatea Tehnică Darmstadt, Germania
 • Universitatea „Transilvania”, Braşov, România
 • Academia Tehnică Militară, Bucureşti, România
 • Universitatea Florida, Miami, SUA
 • Universitatea de Stat Wayne, Detroit, SUA
 • Universitatea din Texas, Arlington, SUA
 • Institutul Tehnic ITT, Arlington, SUA
 • Universitatea Tehnică „N. Bauman”, Rusia
 • Institutul de Auto şi Drumuri din or. Moskova, Rusia
 • Institutul de Auto şi Drumuri din or. Kiev, Ucraina
 • Universitatea Tehnică Naţională din Donetsk, Ucraina
 • Universitatea Naţională de Tehnologi Alimentare din Kiev, Ucraina
 • Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi, România
 • Universitatea Tehnică Timişoara, România
 • Universitatea Politehnică Sankt-Petersburg, Rusia
 • Universitatea Tehnicii Agricole, Rostov pe Don, Rusia
 • Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România
 • Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, România
 • Academia Politehnică de Stat din Belarusi
 • cu întreprinderi ale complexului agroindustrial, de transport şi uzine din Moldova, România, Ucraina, Rusia.

 

VIII. REALIZĂRI

Pe lângă procesul didactic atât cadrele didactice, cât şi o bună parte din studenţi, desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică. Activitatea de cercetare ştiinţifică a colaboratorilor este concretizată în cărţi, manuale, monografii, referate, comunicări, articole ştiinţifice, contracte de cercetare, brevete de invenţii etc.

Temele şi programele de cercetare răspund unor probleme majore ridicate de societate cu privire la dezvoltarea ştiinţei şi industriei.

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi este certificată în domeniul implementării şi menţinerii a Sistemului de Management al Calităţii, care îndeplineşte cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008 în următoarele domenii: învăţământ superior universitar (licenţă, master, doctorat) în inginerie, formarea continuă postuniversitară, activităţi de formare iniţială şi continuă psihopedagogică, activităţi de perfecţionare în specialitate, cercetare-dezvoltare în inginerie.

bloc6

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi. Corpul de studii nr. 6 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenţilor, 9/8