Acțiunea cheie 2 – Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior

 • Proiecte în curs de implementare 

 

Proiectul  573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP: Structural project: ELEVATING THE INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA – ELEVATE

Despre proiect

Obiectivul de bază constă în dezvoltarea și implementarea strategiilor, politicilor și măsurilor naționale și instituționale semnificative, transparente și ample care să asigure o abordare sistematică și strategică pe termen lung a internaționalizării învățământului superior și a cercetării, să faciliteze relațiile internaționale între universitățile din Moldova și să ridică calitatea și scopul parteneriatelor internaționale stabilite în cadrul EHEA și ERA.

Obiective

 • Dezvoltarea și avansarea legislației naționale, care va susține procesul de internaționalizare a învățământului superior și de cercetare din Moldova;
 • Crearea funcției de integrare universitară prin politici instituționale pentru internaționalizarea educației, cercetării, mobilității și serviciilor.
 • Consolidarea capacităților instituționale pentru participare efectivă la colaborările internaționale de scară largă.

Rezultate scontate în proiect

 • Strategia națională de internaționalizare a învățământului superior și a cercetării;
 • Standarde naționale de acreditare pentru diplome comune și duble;
 • Strategia națională de mobilitate academică și recunoaștere a diplomelor;
 • Strategii de internaționalizare a universităților / fiecare partener din Moldova;
 • Instrucțiuni universitare pentru recunoașterea academică a gradelor și perioadelor de mobilitate / fiecare partener din Moldova;
 • Strategii universitare de creștere a calitatii și scopului mobilității academice / fiecare partener din Moldova;
 • Instrucțiuni universitare pentru recrutarea doctoranzilor, profesorilor și cercetătorilor străini / fiecare partener din Moldova;
 • Planul de acțiune universitar pentru participarea la Spațiul European de Cercetare / fiecare partener din Moldova;
 • Recomandări pentru managementul proiectelor universitare de cercetare și dezvoltare de talente;
 • Instrumentul de benchmarking online al internaționalizării învățământului superior și cercetării.

Parteneri

Toți paisprezece (14) parteneri ai Consorțiului reprezintă diferite părți interesate în procesul de internaționalizare a învățământului superior și a cercetării: autorități de învățământ superior, universități, organizații nonguvernamentale și angajatori.

Membrii consorțiului ELEVATE sprijină internaționalizarea, participă activ în proiecte și rețele, și dispun de resurse umane adecvate pentru realizarea activităților și a rezultatelor planificate.

 Parteneri lideri  

Parteneri EU

 PARTENERI MD

 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), (https://utm.md/)
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), (http://www.uasm.md/)
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți (USARB), (http://www.usarb.md/)
 • Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USC), (http://www.usch.md/)
 • Universitatea de Stat din Comrat (CSU), (http://kdu.md/ro/)
 • Consiliul Rectorilor din Republica Moldova (CR)
 • Ministerul Educației al Republicii Moldova (MEd), (http://www.edu.gov.md/)

Parteneri asociați

 • „Trimetrica” S.R.L., (http://www.trimetrica.com/)

Mai multe informații la: https://proiecte.utm.md/elevate/

 

 • Proiecte implementate

Proiectul 561884-EPP-1-2015-1-DK-EPPKA2-CBHE-JP: Introducerea învățării bazate pe probleme în Moldova: Pentru sporirea competitivității studenților și a posibilităților de angajare a lor – PBLMD (Introducing Problem Based Learning in Moldova: Toward Enhancing Students’ Competitiveness and Employability)

Despre proiect

PBLMD are ca scop îmbunătățirea calității programelor și metodologiilor de predare pentru învățământul superior în Republica Moldova în același timp sporind relevanța acestora pentru piața forței de muncă și grupurile dezavantajate din societate. Este un proiect de consolidare a capacităților care se concentrează pe reforma curriculară și modernizarea învățământului superior din Republica Moldova în conformitate cu principiile procesului Bologna.

Proiectul a apărut din necesitatea de a aborda problema diminuării competitivității și scăderii nivelului de angajare a studenților din Republica Moldova, precum și din necesitatea punerii în aplicare a inițiativelor ce vizează studenții dezavantajați. Proiectul a fost, de asemenea, informat de rezultatele proiectului structural finanțat în cadrul proiectului Tempus “Consolidarea Autonomiei Universitare în Moldova” (EUniAM), și anume:

 • Necesitatea predării bazate pe cercetare
 • Necesitatea unor noi metodologii de predare
 • Necesitatea calității sporite a predării
 • Necesitatea prezentării la nivel internațional a universităților
 • Necesitatea cooperării cu industria

PBLMD intenționează să abordeze aceste necesități prin introducerea metodologiilor și metodelor de predare noi, inovatoare (pentru universitățile din Moldova), cum ar fi învățarea bazată pe probleme (PBL), învățarea bazată pe întrebări (EBL) și simulări, precum și re-organizarea a șase programe de studii în baza acestor metode:

 • BSc în Administrarea afacerilor (BSc-AA, ASEM)
 • BSc în Tehnologii informaționale (BSc-TI, UTM)
 • BSc în Drept (BSc-Drept, USM)
 • BSc în Politici europene și administrare publică(BSc-PEAP, USARB)
 • BSc în Antreprenoriat și administrarea afacerilor (BSc-AAA, USC)
 • BA în Medicină (BA-MED, USMF)

Proiectul PBLMD este finanțat cu suportul Uniunii Europene în cadrul programului Erasmus+ pentru o perioadă cuprinsă între 15 octombrie 2015 și 14 octombrie 2018. Universitatea din Aalborg este solicitantul și coordonatorul principal al proiectului PBLMD.

Bugetul total al proiectului este de € 1,544,760, din care € 657,275 sunt prevăzuți pentru mobilitățile studenților și a personalului

Termen executare:    15.10.2015 – 14.10.2019

Coordonator UE: Universitatea Aalborg, Danemarca, Dr. Romeo Turcanu

Coordonator național: Universitatea Tehnică a Moldovei, Prof. Larisa Bugaian, Prorector

Partenerii proiectului

Proiectul este implementat de către un consorțiu format din 6 universități  din Moldova (MD) și 4 universități din UE, împreună cu 5 parteneri asociați.

Parteneri MD:

 • Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) – ase.md
 • Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți (USARB) – www.usarb.md
 • Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (USC) – http://usch.md/
 • Universitatea de Stat a Moldovei (USM) – www.usm.md
 • Universitatea de Stat de Medicină și Farmaceutică “Nicolae Testemițanu” (USMF) – http://usmf.md/
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM) – www.utm.md

Parteneri EU:

Parteneri asociați:

 • Ministerul Educației (MEd) – edu.gov.md
 • Agenția Națională pentru Asigurarea Calității și Acreditare (ANACA) – www.anacip.md
 • Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Moldova (CNOSM)
 • Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODSIMM) – odimm.md

Strand de Mobilitate

Proiectul PBLMD conţine un Strand Special de Mobilitate, în cadrul căruia sunt planificate 15 mobilități pentru personalul academic şi 30 de mobilităţi pentru studenţii ce vor realiza studiile în baza programului actualizat  “Tehnologii informaționale” . Criteriile de selecție le găsiți pe http://www.pblmd.aau.dk/pblmd-ro/componenta-speciala-de-mobilitate/”

Fiecare partener de proiect este responsabil pentru procesul de selecție a candidaţilor pentru mobilitate, respectând ghidul general de mobilitate şi următoarele criterii de incluziune convenite între parteneri: Continuitate, Implicare și Durabilitate. Ca urmare a acestor criterii echipele de mobilitate de predare și învăţare vor fi formate din persoane care: (1) fac parte din echipele de Dezvoltare a Programelor de Studii și de Dezvoltare a Programelor de Formare Profesională; (2) au participat la activitățile de formare profesională realizate în cadrul proiectului PBLMD; (3) vor face parte din echipele de implementare a activităţilor de proiect.

Metodologia proiectului privind Benchmarking-ul este fundamentul și ghidul în toate activitățile de mobilitate. Înainte de realizarea mobilităţii fiecare participant va elabora o agendă ţinând cont de obiectivele proiectului și dezvoltarea personală. După mobilitate fiecare participant trebuie să prezinte un raport privind reflecțiile personale de învățare / realizarea obiectivelor pe parcursul perioadei de mobilitate și să prezinte experiențele proprii colegilor din instituția sa.

Persoana de contact responsabilă pe mobilitate: Dr. Carolina Timco,  carolina.timco@adm.utm.md

Mai multe informații la: www.pblmd.aau.dk, https://proiecte.utm.md/pblmd/

 

Proiectul 573901-EPP-1-2016-1-IT-EPPKAZ-CBHE-JP: Licență și masterat profesional pentru dezvoltarea, administrarea, gestiunea, protecția sistemelor și rețelelor informatice în întreprinderile din Moldova, Kazakhstan, Vietnam- LMPI (Licence, Master professionnels pour le développement, l’administration, la gestion, la protection des systèmes et réseaux informatiques dans les entreprises en Moldavie, au Kazakhstan, au Vietnam)

Descrierea proiectului

Proiectul a LMPI are scopul de a stabili programe e-learning de licență și master în domeniul protecției sistemelor și rețelelor de calculatoare din trei țări partenere, Moldova, Vietnam și Kazahstan. Pentru a acoperi lacunele de competențe la nivel de tehnician și de inginer, partenerii vor dezvolta un program de învățare pe tot parcursul vieții în acest domeniu pentru angajatori. Curriculum-ul care urmează să fie dezvoltat va satisface nevoile companiilor private care caută specialiști pentru a se proteja împotriva criminalității informatice.

Criminalitatea informatică afectează aproape toate țările. Pentru a face față acestor probleme, este nevoie de specialiști bine pregătiți în tehnologii avansate de calculatoare. Cele trei țări partenere participante în proiect suferă de un deficit de manageri, tehnicieni și ingineri pentru a aborda această problemă majoră. Nevoia unui proiect care ar dezvolta studii universitare în acest sector este, prin urmare, destul de evidentă. Sunt necesari absolvenți cu înaltă calificare profesională, de nivelul personalului academic și profesional care le va oferi training. La fel de necesar este și învățământul continuu, capabil să țină specialiștii la curent cu cele mai recente evoluții în acest domeniu avansat. Proiectul se axează pe dezvoltarea curriculum-ului în domeniul științelor informatice sau, mai exact, serviciilor de securitate.
Un studiu, care va implica 500 de companii, va analiza necesitățile în materie de competențe de bază și specifice a întreprinderilor și, prin urmare, necesitățile de formare și specializare necesare pentru studiile de licență și de master în domeniu. Va fi elaborat conținutul cursurilor și a resurselor educaționale în fiecare din cele trei țări. Vor fi înființate centre de excelență în fiecare dintre cele trei universități de bază (centru de resurse și platforma tehnologică echipată de proiect).

Proiectul prevede, de asemenea, cursuri de formare care pot fi accesate on-line. Fiecare universitate parteneră va construi sau ajusta un spațiu virtual didactic, în care vor avea loc toate activitățile. Pentru a răspunde în mod flexibil la nevoile întreprinderilor, proiectul va construi, de asemenea, un sistem modular care să acopere toate domeniile de administrare a rețelei și securitatea sistemelor informatice (10 module). În special, acestea acoperă următoarele domenii: mecanisme și aplicații criptografice; administrarea și sistemul de securitate a rețelei; Inginerie software ; UML și securitate; certificate și dezvoltare sigură; dispozitive mobile fără fir; etc. În fiecare țară parteneră vor fi instruiți online câte 50 de specialiști.

Obiective

Scopul proiectului LMPI este de a ajuta la securizarea sistemelor și rețelelor companiilor din Moldova, Kazahstan și Vietnam, prin formare profesională, resurse umane și dezvoltarea abilităților cetățenilor din țările în cauză.

Obiectivele proiectului sunt:

 • Înlăturarea lacunelor în proiectarea și menținerea securității sistemelor informatice corporative, îmbunătățirea capacității de inserție profesională a studenților și de specializare a competențelor angajaților.
 • Profesionalizarea curriculum-ului universităților în dezvoltarea, administrarea, gestionarea și protecția sistemelor și rețelelor de calculatoare, în conformitate cu procesul de la Bologna și cu Cadrul european al calificărilor (EQF).
 • Crearea a două noi cursuri disponibile în ODL pentru dezvoltarea și protecția rețelelor de calculatoare și tehnologia informației în întreprinderi, adaptate la nevoile acestora;
 • Crearea unui program de licență în administrarea și gestionarea sistemelor și rețelelor de calculatoare;
 • Crearea unui program de master în administrarea și gestionarea profesională, cu o specializare în securitatea sistemelor informatice și a rețelelor corporative;
 • Instruirea în fiecare țară, a câte cel puțin 270 de studenți în primul an de studii în cele 2 programe noi (180 în programul de licență; 90 în primul an de master);
 • Specializarea a 24 de profesori în UE (10KZ, 8MD, 6 VN); digitalizarea cursurilor și resurselor de învățare;
 • Crearea unui sistem modular de formare pe tot parcursul vieții, în același domeniu de educație și instruirea a 50 de profesioniști pentru fiecare țară;
 • Crearea unui centru de excelență în fiecare țară, unui centru de resurse, care să sprijine noua oferta, etc.

Parteneri:

 • GIP FIPAG (Coordonator general), Franța,
 • Universitatea „UniNettuno” (Contractant), Italia,
 • Universitatea din Piraeus, Grecia,
 • Universitatea VIGO, Spania,
 • CESIE, Italia,
 • UTM,
 • USARB,
 • USM,
 • ASEM,
 • Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova.

Mai multe informații la: http://www.uninettunouniversity.net/en/p1_lmpi.aspx, https://proiecte.utm.md/lmpi/

 

cropped-logo-3

 561820-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP: Crearea unei rețele E-network în Moldova pentru promovarea instruirii inovative în domeniul educației profesionale continue – TEACH ME (Creating Moldovan E-network for promoting innovative e-teaching in the continuing professional education)

Despre proiect

Beneficiarii primari ai acestui proiect sunt profesorii din instituțiile de învățământ superior din Moldova, dispuși să-și diversifice abilitățile, abordările și capacitățile pedagogice pentru a transmite mai eficient cunoștințele lor către studenți. Indirect, de proiect vor beneficia și studenții din educația terțiară, cursanții adulți și studenții cu dizabilități.

Proiectul își propune să integreze tehnologiile e-Learning în programele de educație profesională continuă pentru profesori, care să sporească atractivitatea și accesul la aceste programe. De asemenea, vor fi elaborate, acreditate și testate (de către o instituție abilitată din Europa) două module inovative pentru formatorii de profesori. Modulele vor permite cadrelor didactice să alcătuiască situații de învățare în care cursanții vor fi încurajați să-și contureze obiective proprii, să creeze diverse strategii de învățare, să poată stabili relații complexe în grupuri și să opereze autonom. Implementarea noilor abordări, a tehnologiilor e-Learning și a instrumentelor digitale va genera, nemijlocit, sporirea calității, atractivității și accesibilității învățământului superior din Moldova.

Coordonator UE: Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania (DE)

Coordonator național: Universitatea de Stat din Tiraspol (TSU, Chișinău)

Universități partenere din UE:

 • Fachhochschule des Mittelstands (FHM), Bielefeld, Germania (DE) – www.fh-mittelstand.de
 • Kingston University, London (KUL), Regatul Unit(UK) – www.kingston.ac.uk
 • University of Nice Sophia Antipolis (UNS), Nice, Franța (FR) – unice.fr/en
 • National Association of Distance Education (NADE), Kaunas, Lituania (LT)
 • World University Service of the Mediterranean (WUSMED), Girona, Spania (ES) – www.wusmed.org/

Universități partenere din R. Moldova:

 • Universitatea de Stat din Tiraspol (TSU, Chișinău) – www.ust.md
 • Universitatea Alecu Russo din Bălți (USARB, Bălți) – www.usarb.md
 • Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM, Chișinău) – www.utm.md
 • Universitatea de stat B.P.Hasdeu din Cahul (USC, Cahul) – http://usch.md/
 • Universitatea de stat din Comrat (CSU, Comrat) – www.kdu.md/
 • Universitatea Agrară de Stat din Moldova (SAUM, Chișinău) – www.uasm.md
 • Institutul de educație continuă (CEI, Chișinău) – https://www.iic.md

Durata proiectului: 15.10.2015 – 14.10.2018 (36 luni)

Volum finanțare:  buget total – 683.225, inclusiv 66.641 euro finanțare UTM

Obiectivul principal al proiectului:     

 • Îmbunătățirea şi stimularea abilităților pedagogice şi digitale ale cadrelor didactice.

Obiective specifice:

 • Crearea rețelei de Centre universitare de Formare Profesională Continua e-instruire;
 • Elaborarea şi implementarea cursurilor noi de formare profesională continua cu abordări pedagogice inovative şi utilizarea TIC;
 • Adaptarea serviciilor de Formare Profesională Continuă la strategiile de predare inovativă.

Rezultate scontate în proiect

 • Studierea practicilor moderne de predare şi învățare inovative în formare continua a adulților în Europa;
 • Reproiectarea metodologiei cursurilor de formare profesională continua a cadrelor didactice la Dep. FC CD;
 • Dezvoltarea şi acreditarea a 2 cursuri noi de formare profesională continua: “Abordări pedagogice inovative” şi “E-instruirea pentru formarea continuă a cadrelor didactice”;
 • Diseminarea strategiei proiectului în formarea profesională continua a adulților (specialiștilor din economia națională) la centrele specializate de formare profesională continua UTM.

Mai multe informații la adresa: http://www.infonex.euhttps://proiecte.utm.md/teachme/

Blog de noutăți TEACH ME: vezi aici –>>