RUSLAN BORDOS

Șef  departament

Lector universitar, doctor în construcții

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9
Tel: +373 22 77-38-14
E-mail: ruslan.bordos@dmmc.utm.md

 

 

 

Ingineria structurală este arta de a folosi materiale (a căror proprietăţi pot fi doar estimate)  pentru  a  construi  structuri  (ce  nu pot  fi  modelate  şi  calculate  decât aproximativ)  ca  să  reziste  la  forţe  (care  nu  sunt  cunoscute  cu  precizie),  astfel încât responsabilitatea faţă de siguranţa publicului să fie satisfăcută”.

(Profesorul  Edward  L.  Wilson,  UC Berkeley SUA, membru al Academiei Nationale de Inginerie)

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul „Ingineria Infrastructurii Transporturilor” (iniţial DMMC) din cadrul Facultății Urbanism şi Arhitectură (https://utm.md/subdiviziuni-universitare/facultati/facultatea-urbanism-si-arhitectura/) a fost înstituit la 10 iunie 2015 prin ordinul Rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei nr. 235-sp din 10 iunie 2015, ca rezultat al reorganizării interne a Universității Tehnice din Moldova.

 În componența Departamentului „Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții” (DMMC) au fost incluse catedrele de profil „Căi Ferate, Drumuri și Poduri” și „Tehnologia materialelor și elementelor pentru construcții”. În februarie 2020, prin decizia Senatului UTM a fost modificată denumirea departamentului din „Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții” (DMMC) în „Ingineria Infrastructurii Transporturilor” (DIIT).

În structura Departamentului au fost incluse patru programe de studii:

 • Căi Ferate, Drumuri, Poduri;
 • Ingineria Materialelor și Articolelor de Construcții;
 • Inginerie Mecanică în Construcții;
 • Tehnologia produselor din Ceramică și Sticlă, promovate anterior în cadrul catedrelor de profil „Căi Ferate Drumuri și Poduri” (CFDP) şi „Tehnologia Materialelor și Elementelor de Construcții” (TMEC).

În toamna anului 2019, programele de studii ale departamentului au fost supuse procesului de acreditare externă conform standardelor naţionale şi internaţionale adoptate, şi ca rezultat au fost acreditate 2 programe de studii, iar actualmente departamentul pregăteşte specialişti la următoarele programe de studii:

 • 0732.2 Căi ferate, drumuri, poduri;
 • 072.2 Ingineria materialelor și articolelor de construcție.

Programele de studii nominalizate, au fost şi rămân focusate spre pregătirea inginerilor de înaltă calificare pentru cele mai importante direcţii ale economiei naţionale, cum ar fi:

 • Sectorul construcției, proiectării și exploatării construcțiilor rutiere;
 • Sectorul construcției, proiectării și exploatării construcțiilor feroviare;
 • Sectorul construcției, proiectării și exploatării construcțiilor aeroportuare;
 • Sectorul organizării și siguranței la trafic;
 • Sectorul tehnologiilor de producere a materialelor, elementelor și articolelor de construcție;
 • Sectorul de producere a ceramicii și sticlei;
 • Sectorul de proiectare şi exploatare a mașinilor și utilajelor pentru construcții;
 • Sectoarele de administrare și management a instituțiilor de profil private, dar și a celor de stat.

Importante sunt şi cerințele ce ţin de menţinerea şi dezvoltarea popularităţii programelor de studii  promovate în cadrul Departamentului, precum şi acele ce ţin de păstrarea tradiţiilor colectivelor, de asigurare a unui climat colegial şi de stimă reciprocă.

Departamentul sprijină mobilitatea atât a studenților cât și a profesorilor, în vederea schimbului de experiență. Totodată, se urmăreşte formarea continuă a personalului ştiinţifico-didactic.

Colectivul Departamentului participă activ în proiectarea, construcţia reală și cercetarea științifică, iar experienţa acumulată, fiind aplicată în procesul didactic, oferă studenților o viziune amplă asupra viitoarei profesii.

Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor își concentrează activitățile pe pregătirea inginerilor și promovarea științei în domeniul planificării, proiectării și gestionării ingineriei infrastructurilor pentru transport. Standardele și performanța științifică ridicate sunt obiectivele cheie în toate activitățile de educație și cercetare ale Departamentului.Pregătirea specialiştilor în cadrul Departamentului Ingineria Infrastructurii Transporturilor este axată pe necesităţile actuale ale domeniului infrastructurilor şi cuprinde: modurile de transport (rutier, feroviar, piste aeroportuare, etc.); tipuri de infrastructură de transport (urbane și interurbane, naționale și internaționale, terminale); faze ale proiectelor de transport (planificare, proiectare, licitație, construcție, livrare pentru operare, operare, management, întreținere); tipuri de materiale pentru construcții rutiere; tehnologii și metode pentru construcția drumurilor, atât sub suprafața drumului (de exemplu metrou), cât și deasupra.

În cadrul departamentului sunt oferite 25 de cursuri de licență la programul „0732.2 Căi ferate, drumuri și poduri”, 25 de cursuri de licență la programul „0722.2 Ingineria Materialelor și Articolelor de Construcții” și 5 cursuri de masterat la programul „Drumuri Materiale şi Mecanizare în Construcţii” și 4 cursuri de licență și 3 de masterat pentru studenții de la alte școli de inginerie cu specializare în transport, inginerie de infrastructură și materiale pentru drumuri.

În cadrul departamentului sunt 2 centre de cercetare:

→ Observatorul pentru siguranța infrastructurii rutiere, înființat în februarie 2019,

→ Centrul de cercetare în domeniul construcțiilor rutiere, înființat în ianuarie 2018.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Cursurile oferite de departament implică:

 • Planificarea, proiectarea, construcția și întreținerea infrastructurilor de transport (drumuri, căi ferate, piste de aviaţie și aeroporturi);
 • Inginerie pentru trafic și autostradă;
 • Tehnologia materialelor și elementelor de construcție;
 • Ceramica și sticlă;
 • Mașini și echipamente pentru construcții;
 • Administrarea și conducerea organizațiilor private și publice.

 

III. COLABORĂRI

În prezent, Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor colaborează pe diferite domenii cu următoarele universități europene și instituții de cercetare:

 • Universitatea Tehnică Națională din Atena, Grecia. Departamentul de Planificare și Inginerie a Transporturilor. Observatorul siguranței rutiere;
 • Universitatea de Tehnologie din Bialystok, Polonia;
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Iași, România;
 • Universitatea Tehnică de Construcții, București, România;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România;
 • Universitatea Tehnică din Timișoara, România;
 • Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, România. Facultatea de Inginerie Mecanică din Brăila;
 • Institutul de cercetări în construcţii „ICECON” SA, Burureşti, România, etc.

Dintre studenţii absolvenţi ai programelor de studii din cadrul departamentului, 4 sunt acum la universitățile din UE:

 1. BADARAU Cristina, L’Ecole Nationale d’Ingenieurs de Saint-Etienne (Enise, France), https://www.enise.fr/en/
 2. BURDUJA Valeriu, VIA University College, Denmark, https://en.via.dk/about-via
 3. MESINA Artur, VIA University College, Denmark, https://en.via.dk/about-via
 4. TURCANU Ilie, Deutsche Bundesbahn University.

Corpul ştiinţifico-didactic al departamentului este implicat în diferite activități de consultanță şi cercetări ştiinţifice atît în Republica Moldova cât și în străinătate.

Exemple de colaborări în Europa sunt următoarele:

Numele companiei

Ţara de origine

Detalii despe cooperare

Persoane de contact

EGIS International

Franţa

Servicii de consultanţă (Ilie BRICICARU)

Mr. Arnaud DE RUGY

arnaud.DERUGY@egis.fr

Expertise France

Franţa

Servicii de consultanţă (Ilie BRICICARU)

Mr. Samuel LE BERRE

samuel.le-berre@expertisefrance.fr

Roughton International

Marea Britanie

Servicii de consultanţă

(Ilie BRICICARU, Alexandru RAILEAN)

Mr. Edin BEGOVIC edin.begovic@roughton.com

AVENSA Consulting

România

Servicii de consultanţă

(Ilie BRICICARU)

Mrs. Roxana NECHITA

roxana.nechita@avensa.ro

IMC Worldwide

Marea Britanie

Servicii de consultanţă

(Ilie BRICICARU)

Mr Patrick GLESSON 

Patrick.Gleeson@imcworldwide.com

UNDP Moldova

UNDP

Servicii de consultanţă

(Alexandru RAILEAN)

Mr. Denis Suschevici

denis.suschevici@undp.org

IFAD Moldova

IFAD

Specialist infrastructuri (Alexandru RAILEAN)

Mr. Victor Roșca

victor.rosca@ucipifad.md

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Astăzi direcțiile prioritare de cercetare în cadrul Departamentului Ingineria Infrastructurii Transporturilor sunt:

 • Elaborarea structurilor modificate și a metodelor raționale de proiectare, construcție și exploatare a infrastructurilor rutiere;
 • Cercetarea compozițiilor rutiere din materiale locale;
 • Elaborarea, cercetarea și reparația mașinilor de construcții și de drumuri, etc.

Activitatea de cercetare a colaboratorilor departamentului se încadrează în Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2014-2020), care reunește toate programele de finanțare ale Uniunii Europene în materie de cercetare și inovare.

O direcție strategică importantă rămâne a fi stimularea relațiilor de parteneriat cu instituțiile de cercetare internaționale pe domenii prioritare și creșterea vizibilității internaționale prin intermediul publicațiilor științifice în ediții de specialitate cotate ISI, revistele indexate în bazele de date internațional, sau ca surse bibliografice indicate cu alte universități din țară și din străinătate.

În scopul promovării activității de cercetare științifică și disemnării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice, colaboratorii Departamentului Ingineria Infrastructurii Transporturilor, participă în fiecare an cu publicaţii şi comunicări la Conferințe naţionale şi internaționale. La FUA, tradiţional o dată la doi ani se organizează Conferința Tehnico-științifică internațională „Problemele actuale ale Urbanismului și Amenajării Teritoriului”, la care colaboratorii Departamentului la fel publică mai multe articole științifice.

Exemple de publicații ale colaboratorilor Departamentului Ingineria Infrastructurii Transporturilor în cadrul Conferințelor naţionale şi internaționale sunt următoarele:

 • Bricicaru I. Integrated road safety management of the existing road network in the Republic of Moldova. From data collection to improvement and assessment. Romanian National Conference of Roads and Bridges, Iasi – 2018. 
 • Bricicaru I., Burlacu A. F. The actual stage of the speed management on public roads from the Republic of Moldova and the measures of their improvement. PIARC XXVth World Road Congress, Seoul, 02-06 of November, 2015.
 • Bricicaru I. Current stage of crash statistics in Ukraine & recommendations.Technical workshop on road crash data collection and database. EIB- TA2015013 UA EST – Modernisation and Safety Improvements of the Road Network in Ukraine. Kiev, Ukraine, 03/06/2016;
 • Bricicaru I. Basic Road Safety Engineering Training Program and Course for Road Engineers.EIB- TA2015013 UA EST – Modernisation and Safety Improvements of the Road Network in Ukraine. Kiev, Ukraine, March 2017.
 • Bricicaru I. In-Depth Road Safety Audit Training Program and Course.EIB- TA2015013 UA EST – Modernisation and Safety Improvements of the Road Network in Ukraine. Kiev, Ukraine, April 2018.
 • Bricicaru I. Road Safety Audit Manual.EIB- TA2015013 UA EST – Modernisation and Safety Improvements of the Road Network in Ukraine. Kiev, Ukraine, April 2017.
 • Bricicaru I. Road Safety Inspection Manual.EIB- TA2015013 UA EST – Modernisation and Safety Improvements of the Road Network in Ukraine. Kiev, Ukraine, December 2018.
 • J.Vollpracht, D. Jovanov, I. Bricicaru and all. – Practical Guide for Road Safety Auditors and Inspectors. 2018; ISBN: 978-86-915169-5-6. With the support of PIARC; Automobile and Motorcycle Association of Serbia – Center for Motor Vehicles, Belgrade.
 • Railean A. – Rigid pavement performance models by means of Markov Chains with half-year step time”, SPRINGER – International Journal of CIVIL ENGINEERING, ISSN 1735-0522, Int J Civ Eng DOI 10.1080/10298436.2017.1353390;
 • Railean A. – Dynamic Simulation Models of the Behavior of Viaducts Supported Viscoelastically Considering Exterior Perturbing Actions. Symposium of Acoustics and Symposium of Robotics – SISOM 2122 may 2013;
 • Railean A. – Parametric correlations of the elastomeric support devices with viaducts and crossing bridges with ensured stability. „Acoustics and vibration of Mechanical Structures” 23-24 may 2013;
 • Railean A. – Bearings with Elastic and Proper Damping Characteristics Used for Equipping Bridges. Multi-Conference on Systems & Structures (SysStruc ’13) 28-28 September 2013;
 • Railean A. – Analiza modală a viaductelor rutiere rezemate pe dispozitive antiseismice elastomerice. Days of the Academy of Technical Sciences from România, Braşov, 04 – 05 October 2013;
 • Railean A. – The Influence of the Stiffness of the Support Devices on the Vibration Eigen modes of the Viaducts – 38th International Conference on Mechanics of Solids, Acoustics and Vibrations, ICMSAV XXXVIII, Piteşti, 3-5 September 2014;
 • Railean A. – Behavior of a Bridge Beam for the Transylvania Highway at Tests Performed on Stand – 38th International Conference on Mechanics of Solids, Acoustics and Vibrations, ICMSAV XXXVIII, Piteşti, 3-5 September 2014;
 • Railean A. – Analiza modală a mişcărilor unui viaduct cu legături elastice la bază, SINUC 2014; 10. Dynamic analysis of viaducts’ behavior on dynamic action – Romanian Journal of Acoustics and Vibration, Romanian Journal of Acoustics and Vibration, Volume XI, Issue 2, 2014, ISSN 1584-7284;
 • Railean A. – Dynamic Isolation in Case of an Elastic Supported Viaduct – Romanian Journal of Acoustics and Vibration, Romanian Journal of Acoustics and Vibration, Volume XI, Issue 2, 2014, ISSN 1584-7284;
 • Railean A. – Cerințe de exigență pentru sistemele de rezemare elastomerice și dispozitive la poduri și viaducte la acțiuni seismice. International Scientific and Technical Conference VI, Chisinau, 15-16 November 2012;
 • Railean A. – Perspectivele construcției a îmbrăcăminților rutiere din beton de ciment. International Scientific and Technical Conference VI, Chisinau, 15-16 November 2012;
 • Bordos R. – Evaluation of the dynamic effect of the forced vibrations on the compaction of the concrete put in the work, in The 40thInternational Conference on Mechanics of Solids, Acoustics and Vibrations ICMSAV 2016 and The 6th International Conference on Advanced Composite Materials Engineering COMAT – Braşov 24-25 November 2016;
 • Bordos R. – The energy dissipated in the vibration compaction process of fresh concrete, in The 40th International Conference on Mechanics of Solids, Acoustics and Vibrations ICMSAV 2016 and The 6th International Conference on Advanced Composite Materials Engineering COMAT – Braşov 24-25 November 2016;
 • Bratu P., Bordos R., – Study of compaction of fresh concrete under forced vibration, in The 12th conference of the science and engineering of oxide materials, Sinaia, România, 16-20 September 2016, ISSN 2285-6145;
 • Pințoi R.; Bordos R. – Characterization of the vibration compaction process, in The 8th International Scientific-Technical Conference, Chişinău, 17-19 November 2016, ISBN 978-9975-71-850-9;
 • BRATU, S. BEJAN, R. BORDOS Zener complex viscoelastic model for dynamic isolation of viaducts during seismic movements, Days of the Academy of Technical Sciences from România, Creativity in the development of knowledge, 14th edition, Chişinău, 17-18 November 2019.
 • DOBRESCU, S. BEJAN,R. BORDOSE. BRAGUŢA, A. BURAGA The influence of stabilized porosity on the modification of the dynamic rigidity module during the vibration compaction process, in The 43rd International Conference on „Mechanics of Solids” – ICMS 2019 – „P.P. Teodorescu” and The 8th International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC – 2019, Braşov 21-22 November 2019;
 • DOBRESCU, E.BRAGUŢA, A. BURAGA The technological significance of the laboratory determinations for the parameters of resistance and deformability of the ecologically stabilized lands for road works, în The 43rd International Conference on „Mechanics of Solids” – ICMS 2019 – „P.P. Teodorescu” and The 8th International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC – 2019, Braşov 21-22 November 2019;
 • DOBRESCU, S. BEJAN,O. TONCIU, A. LEOPA Calibrarea răspunsului dinamic la modificarea rigidităţii terenului în funcţie de trecerile ruloului compactor vibrator, în The 43rd International Conference on „Mechanics of Solids” – ICMS 2019 – „P.P. Teodorescu” and The 8th International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC – 2019, Braşov 21-22 noiembrie 2019;
 • DOBRESCU, S. BEJAN,O. TONCIU, E. BRAGUŢA Modelarea reologică histeretică a pământurilor în procesul de compactare dinamică, în The 7th edition of the Multi-Conference on Systems and Structures (SysStruc 2019), Reşiţa 7-8 noiembrie 2019;
 • BRATU, A. LEOPA, A. BURAGA Analiza parametrică a mașinilor de compactat prin vibrare pentru structuri de drumuri, în The 7th edition of the Multi-Conference on Systems and Structures (SysStruc 2019), Reşiţa 7-8 noiembrie 2019;
 • PINȚOI, R. BORDOS Elaboration of a concrete recipe based on aggregates sorted from recycled glass,in The 7th edition of the Multi-Conference on Systems and Structures (SysStruc 2019), Reşiţa 7-8 November 2019;
 • Dobrescu C. F., Braguța E., – Evaluation of strength and deformation parameters of soil based on laboratory tests, Multi-Conference on Systems & Structures (SysStruc 17) of University Eftimie Murgu din Reșița 9-11 noiembrie 2017;
 • Pințoi R., Bordos R., Braguța E., – Vibration Effects in the Process of Dynamic Compaction of Fresh Concrete and Stabilized Earth, Journal of Vibration Engineering & Technologies – Volume 5, december 2017, ISSN 2321-3558;
 • Dobrescu C. F., Braguța E., – Optimization of Vibro-Compaction Technological Process Considering Rheological Properties, Acoustics and Vibration of Mechanical Structures—AVMS-2017, Proceedings of the 14th AVMS Conference, Timișoara, Romania, ISBN 978-3-319-69822-9, ISSN 0930-8989;
 • Dobrescu C. F., Braguța E., Experimental determinations of strength and deformation soil parameters in laboratory conditions, 1st International Conference on Experimental Mechanics in Engineering (EMECH); 8-9 June 2016, Braşov, Romania;
 • Dobrescu C. F., Braguța E., ”Dynamic modeling of vibro-compaction process on cohesionless granular soils” Acoustics and Vibration of Mechanical Structures“ May 25-26, 2017 – Timișoara, Romania.

V. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Pentru realizarea calitativă a activităților practice şi de laborator la programele de studii, a cercetărilor ştiinţifice din cadrul Departamentului Ingineria Infrastructurii Transporturilor, acesta dispune de o bază materială şi de laborator bogată, care permite de a pune la dispoziţia atît a studenţilor, masteranzilor, docotranzilor cît şi a colaboratorilor multiple standuri de laborator, săli de proiectare, săli de calculatoare dotate cu internet, proiectoare, etc. Aceste laboratoare sunt dotate cu materialele necesare, ce permit formarea competențelor studenților în domeniu și asigură realizarea obiectivelor programelor de studii ale departamentului.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Echipa Departamentului Ingineria Infrastructurii Transporturilor este formată din 20 de membri după cum urmează:

Nr.

Numele, Prenumele

Titlul ştiinţific

Funcţia

E-mail

1

Arnaut Panteleimon

 

Asistent universitar, de bază

panteleimon.arnaut @dmmc.utm.md

2

Bejan Sergiu

doctor

Conferenţiar univ.,

de bază/cumul

sergiu.bejan@fua.utm.md

3

Bordos Ruslan

doctor

Lector univ.,

de bază/cumul

ruslan.bordos@dmmc.utm.md

4

Braguţa Eugeniu

doctor

Lector univ.,

de bază

eugeniu.braguta@dmmc.utm.md

5

Bricicaru Ilie

doctor

Conferenţiar univ.,

de bază

ilie.bricicaru@dmmc.utm.md

6

Brinișter Valentin

doctor

Conferenţiar univ.,

cumul

valentin.brinister@dmmc.utm.md

7

Buraga Andrei

 

Lector univ.,

de bază

andrei.buraga@dmmc.utm.md

8

Cadocinicov Anatolie

 

Conferenţiar univ.,

de bază

anatolie.cadocinicov@dmmc.utm.md

9

Dobrescu Cornelia

doctor

Conferenţiar univ.,

de bază

 

10

Lungu Valeriu

doctor

Conferenţiar univ.,

de bază

valeriu.lungu@fua.utm.md

11

Naval Daniela

 

Asistent universitar, de bază

daniela.naval@dmmc.utm.md

12

Pogorlețchi Ghenadie

 

Asistent universitar, de bază

genadie.pogorletchi@dmmc.utm.md

13

Priscu Tatiana

 

Asistent universitar, de bază

tatiana.priscu@dmmc.utm.md

14

Proaspăt Eduard

doctor

Conferenţiar univ.,

de bază

eduard.proaspat@dmmc.utm.md

15

Răilean Alexandru

doctor

Conferenţiar univ.,

de bază

alexandru.railean@dmmc.utm.md

16

Rusu Ion

doctor hab.

Profesor univ.,

De bază

ion.rusu@dmmc.utm.md

17

Saracuța Petru

 

Lector univ.,

cumul

petru.saracuta@dmmc.utm.md

18

Șuvari Dorin

 

Asistent universitar, de bază

dorin.suvari@dmmc.utm.md

Personal non-didactic

1

Cucoş Victor

 

Inginer,

de bază

 

2

Eleţchih Albina

 

Inginer,

de bază

 

3

Podoprigora Andrei

 

Inginer,

de bază

 

4

Raţoi Victor

 

Specialist documentaţie,

de bază