carpov

 

AURELIA CARPOV

Șef de departamet
Conferenţiar universitar, doctor în arhitectură

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9
Tel: +373 22 77-38-30
E-mail: aurelia.carpov@arh.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Arhitectură a Universităţii Tehnice a Moldovei a fost creată în anul 1964, odată cu întemeierea Institutului Politehnic (în prezent Universitatea Tehnică a Moldovei). La 17 august 1964, conform ordinului nr. 28, emis de rectoratul Institutului, în calitate de şef al Catedrei Arhitectură şi Construcţii Arhitectonice din cadrul Facultăţii de Inginerie a fost numit arhitectul Viktor SMIRNOV.

Pe parcursul anilor, denumirea catedrei a suferit mai multe modificări. În calitate de şefi catedră au activat: Victor SMIRNOV, dr. arh., prof. univ. (1964-1975); Arşavir TORAMANIAN, dr. arh., prof. univ. (1975-1978); Bronislav MORGUN, dr. arh., conf. univ. (1978-1992); Evgheni BOGNIBOV, dr. arh., conf. univ. (1992-1993); Adriana IANOVICI, dr. arh., conf. univ. (1992-1993); Adriana IANOVICI, dr. arh., conf. univ. (1993-1995); Alexandru ZOLOTUHIN, dr. arh., conf. univ. (1995-1999); Vladimir GAIDAŞ, dr. arh., conf. univ. (1999-2009); Svetlana OLEINIC, arh., lector superior (2009-2010); Valeriu LUPAŞCU, dr. arh., conf. univ.  (2010 – 2014); Aurelia CARPOV, dr. arh., conf. univ. (2014 – prezent).

Pentru asigurarea pregătirii multilaterale a specialiştilor, începând cu anul 1974, au fost create catedre specializate, incluse ulterior în componenţa Catedrei arhitectură:

 • Catedra bazele arhitecturii: şef – dr. arh., conf. univ. Nicolai BOLIŞACOV (1974-1988);
 • Catedra desen, pictură, sculptură: şef – Alexandr PETRICENCO, dr. arh., conf. univ. (1982-1988);
 • Catedra istoria arhitecturii: şef – Valentin VOIŢEHOVSKI, dr. arh., prof. univ. (1968-1974);
 • Catedra sisteme de proiectare automatizată în construcţii: șef – Mihail ŞARGORODSCHII, dr. ing., conf. univ. (1993-1976).

Prin ordinul nr. 235 din 10.06.2015, Catedra a fost transformată în Departamentul Arhitectură. Misiunea Departamentului este să asigure cea mai înaltă calitate a educaţiei  în arhitectură, însă, dincolo de bagajul de cunoștințe, profesorii consideră necesară educarea intelectualilor cu o înaltă cultură artistică, viitorilor lideri de opinie și promotori de idei inovative.

Aceasta impune o adaptare permanentă a programelor de studii la exigenţele progresului ştiinţific, dar şi la realităţile societăţii şi a mediului înconjurător. Procesul de studii este susținut de o serie de activități complementare – stagii de practică (de inițiere, releveu, restaurare, de proiectare) desfășurate în republică și în afară, excursii, participări la expoziții naționale și internaționale. Printre activitățile Departamentului se numără și colaborarea cu reviste de specialitate, posturi tv – în vederea familiarizării publicului larg cu tezaurul arhitecturii naționale, personalităților marcante din domeniu, tendințele actuale în arhitectura universală și locală. Departamentul sprijină mobilitatea studenților și a profesorilor în vederea schimbului de experiență. Totodată, se urmăreşte formarea continuă a personalului didactic. Colectivul  Departamentului participă activ în proiectarea reală și cercetare științifică, ce oferă studenților o viziune amplă a viitoarei profesii.

Absolvenţii Departamentului desfăşoară cu succes activităţi în domenii practice şi teoretice, cum ar fi:

 • Proiectarea clădirilor  publice, rezidenţiale şi industriale,
 • Proiectarea urbanistică,
 • Design urban,
 • Restaurarea monumentelor şi conservarea patrimoniului arhitectural,
 • Proiectare peisagistică,
 • Arhitectură de interior,
 • Mobilier (inclusiv urban),
 • Design grafic,
 • Machetare,
 • Proiectarea asistată de calculator,
 • Cercetare in arhitectură, istorie şi teorie a arhitecturii, a urbanismului, artei şi designului.

Programe de formare:

 • CICLUL I/CICLUL II – LICENȚĂ/MASTER (6 ani).
 • CICLUL III – DOCTORAT (secţia zi – 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani).
  • 651.02 Teoria și istoria arhitecturii,
  • 212.01 Arhitectura clădirilor și edificiilor,
  • 212.02 Urbanism și amenajarea teritoriului.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Oferta educaţională a Departamentului include următoarele discipline:

DISCIPLINA PROFESORII
Proiectarea de arhitectură dr. arh., conf. univ.: Evgheni BOGNIBOV, Anatoli KUZI; lectori superiori: Nina IAMŞCICOVA, Svetlana OLEINIC, Anatolie BOGNIBOV, Sergiu BOROZAN, Diana ANDRONOVICI, Igor NEGRUŢĂ, Sergiu TRONCIU, Radu ANDRONIC, Evgheni SMOLIN, Ion MORARU;

lectori universitari: Silvia TROFIMOV, Elena CALMIS, Andrei ŞESTACOVSCHI, Anastasia ŞESTACOVSCHI, Alexandru RUSU;

lectori asistenți: Sorina-Nicoleta GRATI

Istoria arhitecturii Moldovei dr. arh., conf. univ. Tamara NESTEROV
Istoria arhitecturii antice dr. arh., conf. univ. Tamara NESTEROV,

lector superior Svetlana OLEINIC

Istoria arhitecturii medievale dr., conf. univ. Tamara NESTEROV
Istoria arhitecturii contemporane dr. arh., conf. univ. Aurelia CARPOV
Bazele compoziţiei lector superior Svetlana OLEINIC
Metodologia proiectării de arhitectură lector superior Sergiu BOROZAN
Estetica arhitecturală dr.arh., conf. univ. Aurelia CARPOV
Arhitectura peisageră lector superior Natalia IACHIMOV
Organizarea proiectării de arhitectură lector superior Sergiu BOROZAN
Artele plastice: Desen. Pictura. Sculptura lector superior Mariana HADJI-BANDALAC,

lector superior Svetlana MELNIC,

lector superior Angela MUNTEANU

lector superior Victor DREBOT

Tipologia clădirilor lector superior Diana ANDRONOVICI,

lector superior Sergiu TRONCIU

Istoria urbanismului lector universitar Elena CALMIS,

lector superior Nina IAMŞCICOVA

Coloristica lector superior Mariana HADJI-BANDALAC,

dr. arh, conf. univ. Tatiana BUIMISTRU

Arhitectura de interior lector superior Angela MUNTEANU
Fizica construcţiilor lector superior Valeriu IVANOV,

lector superior Ludmila IVANOV

Stiluri în arhitectură lector superior Diana ANDRONOVICI
Teorie urbană lector superior Igor NEGRUŢĂ
Doctrine urbane lector superior Nina IAMŞCICOVA,

lector superior Natalia IACHIMOV

Proiectarea asistată de calculator lector universitar Viorica NIȚÎ,

lector universitar Andrei ŞESTACOVSCHI

Restaurări lector superior Rita GARCONIŢA
Tehnologii informaționale și videomodelare în arhitectură lector superior Radu ANDRONIC

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Situată la graniţa dintre artă şi ştiinţă, arhitectura se manifestă ca o formă specifică de cercetare. De-a lungul istoriei mediul arhitectural a generat, a experimentat şi a promovat idei şi  teorii noi. Doar cercetarea ridică arhitectura de la domeniul practic la nivel de disciplină, structurează cunoștințele și le valorifică. În arhitectură, spre deosebire de alte domenii artistice, procesul de creaţie în mod obligatoriu este asistat de o argumentare raţională în luarea deciziilor. Opțiunile decizionale sunt livrate de rezultatele cercetării, inclusiv celei interdisciplinare.

Cercetarea în arhitectură vizează, la fel, domeniul urbanismului (unde identificarea unor soluții durabile devine tot mai importantă), iar orașele au devenit la momentul de față câmpul principal de activitate a arhitectului. La fel, istoria și teoria arhitecturii sunt puncte de interes științific major. Datorită saltului tehnologic, în ultimii ani tot mai prezentă este cercetarea tehnologiilor informatice în arhitectură. O conexiune a arhitecturii la tehnologie plasează cercetarea în avangardă și trasează noile direcții de studii și colaborare (tehnologii de proiectare automatizată, imprimare 3D, modelare, machetare). În cadrul acordului comun cu Institutul de Arhitectură din Moscova (Academia de Stat) se desfăşoară cercetări metodice şi ştiinţifice în studierea percepţiei cadrului construit și procesarea automatizată a informaţiilor virtuale.

În activitatea de cercetare Departamentul colaborează cu Academia de Științe a Moldovei, instituțiile naționale și internaționale de cercetare în construcții.

Rezultatele cercetărilor sunt reflectate în lucrări, publicaţii, teze de licenţă, teze de doctorat, comunicări ştiinţifice, monografii, manuale, articole și servesc și domeniului practic.

Pe parcursul existenţei catedrei colaboratorii au elaborat un volum esenţial de lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice cu peste 100 coli editoriale, dintre care: monografii; articole, comunicări; lucrări didactico-metodice (cursuri de prelegeri şi indicaţii metodice).

Paralel cu activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică, lectorii Departamentului sunt antrenaţi în   creaţia artistică, explorând direcții noi și tradiționale în domeniile arhitecturii, urbanismului, arhitecturii peisajere, designului interior şi grafic, artelor plastice şi decorative, rezultatele fiind valorificate prin participarea activă la expoziţiile de artă din ţară şi de peste hotare. Atât cadrele didactice titulare ale Departamentului, cât şi studenţii de la specialitate au participat la numeroase expoziţii internaţionale, naţionale şi personale, unde au obținut rezultate notabile.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul își desfăşoară activitatea în sălile Facultăţii Urbanism şi Arhitecturî (blocul de studiu nr. 9)  al UTM, unde dispune de spaţii specializate: săli de curs (adaptate pentru prezentări în format digital – proiectoare, ecrane) şi ateliere de proiectare pentru realizarea lucrărilor practice; ateliere de instruire artistică (desen, pictură, sculptură); laborator dotat cu mijloace şi softuri computerizate specializate în arhitectură şi design, bibliotecă, fond metodic.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu:

 1. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România
 2. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea Arhitectură, Iaşi, România
 3. Institutul de Arhitectură MARHI, Moscova, Rusia
 4. Academia Rusă de Arte, Facultatea Arhitectură, Moscova, Rusia
 5. Universitatea de Stat de Arhitectură şi Inginerie Civilă, Sankt-Petersburg, Rusia
 6. Universita degli Studi di Napoli Federico II, la facolta di Architettura, Italy
 7. Казахская головная архитектурно-строительная академия, Архитектурный факультет, Almaty, Kazahstan

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific Funcţia E-mail 
1 Andronic Radu lector superior, de bază/cumul radu.andronic@arh.utm.md
2 Andronovici Diana lector univ., de bază diana.andronovici@arh.utm.md
3 Bognibov Eugeniu dr. în arhitectură, conferenţiar conferenţiar univ., de bază eugeniu.bognibov@arh.utm.md

 

4 Buimistru Tatiana dr. în arhitectură, conferenţiar conferenţiar univ., cumul tatiana.buimistru@udu.utm.md
5 Bulat Maria lector univ., de bază/cumul maria.bulat@arh.utm.md
6 Burdujel Iuliana lector univ., de bază iuliana.bulat@arh.utm.md
7 Calmîş Elena lector univ., cumul elena.calmis@arh.utm.md
8 Carcea Ala lector univ., cumul ala.carcea@dmmc.utm.md
9 Carpov Aurelia şef departament, dr. în arhitectură conferenţiar univ., de bază aurelia.carpov@arh.utm.md
10 Chisărău Mihai dr. în arhitectură conferenţiar univ., de bază
11 Ciocanu Sergius dr. în arhitectură lector univ., cumul
12 Drebot Victor lector superior, de bază victor.drebot@arh.utm.md
13 Florescu Tiberiu dr. în arhitectură profesor univ, de bază
14 Garconiţa Rita lector univ., cumul rita.garconita@arh.utm.md
15 Grati Sorina-Nicoleta asistent univ., de bază/cumul sorina.grati@arh.utm.md
16 Hadji-Bandalac Mariana lector univ., de bază/cumul bandalac.hadji@arh.utm.md
17 Iachimiv Natalia lector univ., de bază/cumul natalia.iachimov@arh.utm.md
18 Iamşicova Nina lector univ., de bază nina.iamsicova@arh.utm.md
19 Ivanov Ludmila lector univ., de bază/cumul ludmila.ivanov@arh.utm.md
20 Ivanov Valeriu lector superior, de bază valeriu.ivanov@arh.utm.md
21 Kuzi Anatoli dr. în arhitectură, conferenţiar conferenţiar univ., cumul anatoli.kuzi@arh.utm.md
22 Melnic Svetlana lector univ., de bază svetlana.melnic@arh.utm.md
23 Mitrea Andrei dr. în arhitectură conferenţiar univ., de bază
24 Moraru Ion lector superior, de bază ion.moraru@arh.utm.md
25 Munteanu Angela dr. în studiul artelor conferenţiar univ., de bază/c angela.munteanu@arh.utm.md
26 Mîrza Anatoli asistent univ., cumul
27 Naval Teodor lector univ., cumul teodor.naval@arh.utm.md
28 Negruţa Igor lector univ., de bază/cumul igor.negruta@arh.utm.md
29 Nesterova Tamara dr. în studiul artelor, conferenţiar conferenţiar univ., cumul tamara.nesterova@arh.utm.md
30 Niţî Ion lector univ., cumul
31 Oleinic Svetlana lector superior, de bază/cumul
32 Ostapov Alina lector univ., de bază alina.ostapov@arh.utm.md

 

33 Podlesnaia Natalia dr. în studiul artelor conferenţiar univ., de bază natalia.podlesnaia@arh.utm.md
34 Rusu Alexandr.u lector univ., de bază alexandru.rusu@arh.utm.md
35 Severin Serghei lector univ., cumul
36 Smolin Evgheni lector univ., cumul
37 Studzinschi Irina asistent univ., cumul
38 Trofimov Silvia lector univ., de bază silvia.trofimov@arh.utm.md
39 Tronciu Sergiu lector univ., de bază sergiu.tronciu@arh.utm.md
40 Vatamaniuc Andrei asistent univ., cumul
41 Vianu Ştefan dr. în filosofie conferenţiar univ., de bază
42 Zubco Roman asistent univ., de bază

Personal non-didactic

1 Apostol Silvia secretar cu problem de instruire, de bază
2 Botnar Tatiana tehnician cat. I, de bază
3 Codreanu Mihaela şef laborator cumul, inginer cat I, de bază
4 Iachimov Natalia tehnician cat. I, de bază natalia.iachimov@arh.utm.md