carpov

 

AURELIA CARPOV

Șef de departamet
Conferenţiar universitar, doctor în arhitectură

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9
Tel: +373 22 77-38-30
E-mail: aurelia.carpov@arh.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Arhitectură a Universităţii Tehnice a Moldovei a fost creată în anul 1964, odată cu întemeierea Institutului Politehnic (în prezent Universitatea Tehnică a Moldovei). La 17 august 1964, conform ordinului nr. 28, emis de rectoratul Institutului, în calitate de şef al Catedrei Arhitectură şi Construcţii Arhitectonice din cadrul Facultăţii de Inginerie a fost numit arhitectul Viktor SMIRNOV.

Pe parcursul anilor, denumirea catedrei a suferit mai multe modificări. În calitate de şefi catedră au activat: Victor SMIRNOV, dr. arh., prof. univ. (1964-1975); Arşavir TORAMANIAN, dr. arh., prof. univ. (1975-1978); Bronislav MORGUN, dr. arh., conf. univ. (1978-1992); Evgheni BOGNIBOV, dr. arh., conf. univ. (1992-1993); Adriana IANOVICI, dr. arh., conf. univ. (1992-1993); Adriana IANOVICI, dr. arh., conf. univ. (1993-1995); Alexandru ZOLOTUHIN, dr. arh., conf. univ. (1995-1999); Vladimir GAIDAŞ, dr. arh., conf. univ. (1999-2009); Svetlana OLEINIC, arh., lector superior (2009-2010); Valeriu LUPAŞCU, dr. arh., conf. univ.  (2010 – 2014); Aurelia CARPOV, dr. arh., conf. univ. (2014 – prezent).

Pentru asigurarea pregătirii multilaterale a specialiştilor, începând cu anul 1974, au fost create catedre specializate, incluse ulterior în componenţa Catedrei arhitectură:

 • Catedra bazele arhitecturii: şef – dr. arh., conf. univ. Nicolai BOLIŞACOV (1974-1988);
 • Catedra desen, pictură, sculptură: şef – Alexandr PETRICENCO, dr. arh., conf. univ. (1982-1988);
 • Catedra istoria arhitecturii: şef – Valentin VOIŢEHOVSKI, dr. arh., prof. univ. (1968-1974);
 • Catedra sisteme de proiectare automatizată în construcţii: șef – Mihail ŞARGORODSCHII, dr. ing., conf. univ. (1993-1976).

Prin ordinul nr. 235 din 10.06.2015, Catedra a fost transformată în Departamentul Arhitectură. Misiunea Departamentului este să asigure cea mai înaltă calitate a educaţiei  în arhitectură, însă, dincolo de bagajul de cunoștințe, profesorii consideră necesară educarea intelectualilor cu o înaltă cultură artistică, viitorilor lideri de opinie și promotori de idei inovative.

Aceasta impune o adaptare permanentă a programelor de studii la exigenţele progresului ştiinţific, dar şi la realităţile societăţii şi a mediului înconjurător. Procesul de studii este susținut de o serie de activități complementare – stagii de practică (de inițiere, releveu, restaurare, de proiectare) desfășurate în republică și în afară, excursii, participări la expoziții naționale și internaționale. Printre activitățile Departamentului se numără și colaborarea cu reviste de specialitate, posturi tv – în vederea familiarizării publicului larg cu tezaurul arhitecturii naționale, personalităților marcante din domeniu, tendințele actuale în arhitectura universală și locală. Departamentul sprijină mobilitatea studenților și a profesorilor în vederea schimbului de experiență. Totodată, se urmăreşte formarea continuă a personalului didactic. Colectivul  Departamentului participă activ în proiectarea reală și cercetare științifică, ce oferă studenților o viziune amplă a viitoarei profesii.

Absolvenţii Departamentului desfăşoară cu succes activităţi în domenii practice şi teoretice, cum ar fi:

 • Proiectarea clădirilor  publice, rezidenţiale şi industriale,
 • Proiectarea urbanistică,
 • Design urban,
 • Restaurarea monumentelor şi conservarea patrimoniului arhitectural,
 • Proiectare peisagistică,
 • Arhitectură de interior,
 • Mobilier (inclusiv urban),
 • Design grafic,
 • Machetare,
 • Proiectarea asistată de calculator,
 • Cercetare in arhitectură, istorie şi teorie a arhitecturii, a urbanismului, artei şi designului.

Programe de formare:

 • CICLUL I/CICLUL II – LICENȚĂ/MASTER (6 ani).
 • CICLUL III – DOCTORAT (secţia zi – 3 ani, cu frecvenţă redusă – 4 ani).
  • 651.02 Teoria și istoria arhitecturii,
  • 212.01 Arhitectura clădirilor și edificiilor,
  • 212.02 Urbanism și amenajarea teritoriului.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Oferta educaţională a Departamentului include următoarele discipline:

DISCIPLINAPROFESORII
Proiectarea de arhitecturădr. arh., conf. univ.: Evgheni BOGNIBOV, Anatoli KUZI; lectori superiori: Nina IAMŞCICOVA, Svetlana OLEINIC, Anatolie BOGNIBOV, Sergiu BOROZAN, Diana ANDRONOVICI, Igor NEGRUŢĂ, Sergiu TRONCIU, Radu ANDRONIC, Evgheni SMOLIN, Ion MORARU;

lectori universitari: Silvia TROFIMOV, Elena CALMIS, Andrei ŞESTACOVSCHI, Anastasia ŞESTACOVSCHI, Alexandru RUSU;

lectori asistenți: Sorina-Nicoleta GRATI

Istoria arhitecturii Moldoveidr. arh., conf. univ. Tamara NESTEROV
Istoria arhitecturii anticedr. arh., conf. univ. Tamara NESTEROV,

lector superior Svetlana OLEINIC

Istoria arhitecturii medievaledr., conf. univ. Tamara NESTEROV
Istoria arhitecturii contemporanedr. arh., conf. univ. Aurelia CARPOV
Bazele compoziţieilector superior Svetlana OLEINIC
Metodologia proiectării de arhitecturălector superior Sergiu BOROZAN
Estetica arhitecturalădr.arh., conf. univ. Aurelia CARPOV
Arhitectura peisagerălector superior Natalia IACHIMOV
Organizarea proiectării de arhitecturălector superior Sergiu BOROZAN
Artele plastice: Desen. Pictura. Sculpturalector superior Mariana HADJI-BANDALAC,

lector superior Svetlana MELNIC,

lector superior Angela MUNTEANU

lector superior Victor DREBOT

Tipologia clădirilorlector superior Diana ANDRONOVICI,

lector superior Sergiu TRONCIU

Istoria urbanismuluilector universitar Elena CALMIS,

lector superior Nina IAMŞCICOVA

Coloristicalector superior Mariana HADJI-BANDALAC,

dr. arh, conf. univ. Tatiana BUIMISTRU

Arhitectura de interiorlector superior Angela MUNTEANU
Fizica construcţiilorlector superior Valeriu IVANOV,

lector superior Ludmila IVANOV

Stiluri în arhitecturălector superior Diana ANDRONOVICI
Teorie urbanălector superior Igor NEGRUŢĂ
Doctrine urbanelector superior Nina IAMŞCICOVA,

lector superior Natalia IACHIMOV

Proiectarea asistată de calculatorlector universitar Viorica NIȚÎ,

lector universitar Andrei ŞESTACOVSCHI

Restaurărilector superior Rita GARCONIŢA
Tehnologii informaționale și videomodelare în arhitecturălector superior Radu ANDRONIC

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Situată la graniţa dintre artă şi ştiinţă, arhitectura se manifestă ca o formă specifică de cercetare. De-a lungul istoriei mediul arhitectural a generat, a experimentat şi a promovat idei şi  teorii noi. Doar cercetarea ridică arhitectura de la domeniul practic la nivel de disciplină, structurează cunoștințele și le valorifică. În arhitectură, spre deosebire de alte domenii artistice, procesul de creaţie în mod obligatoriu este asistat de o argumentare raţională în luarea deciziilor. Opțiunile decizionale sunt livrate de rezultatele cercetării, inclusiv celei interdisciplinare.

Cercetarea în arhitectură vizează, la fel, domeniul urbanismului (unde identificarea unor soluții durabile devine tot mai importantă), iar orașele au devenit la momentul de față câmpul principal de activitate a arhitectului. La fel, istoria și teoria arhitecturii sunt puncte de interes științific major. Datorită saltului tehnologic, în ultimii ani tot mai prezentă este cercetarea tehnologiilor informatice în arhitectură. O conexiune a arhitecturii la tehnologie plasează cercetarea în avangardă și trasează noile direcții de studii și colaborare (tehnologii de proiectare automatizată, imprimare 3D, modelare, machetare). În cadrul acordului comun cu Institutul de Arhitectură din Moscova (Academia de Stat) se desfăşoară cercetări metodice şi ştiinţifice în studierea percepţiei cadrului construit și procesarea automatizată a informaţiilor virtuale.

În activitatea de cercetare Departamentul colaborează cu Academia de Științe a Moldovei, instituțiile naționale și internaționale de cercetare în construcții.

Rezultatele cercetărilor sunt reflectate în lucrări, publicaţii, teze de licenţă, teze de doctorat, comunicări ştiinţifice, monografii, manuale, articole și servesc și domeniului practic.

Pe parcursul existenţei catedrei colaboratorii au elaborat un volum esenţial de lucrări ştiinţifice şi didactico-metodice cu peste 100 coli editoriale, dintre care: monografii; articole, comunicări; lucrări didactico-metodice (cursuri de prelegeri şi indicaţii metodice).

Paralel cu activitatea didactico-metodică şi ştiinţifică, lectorii Departamentului sunt antrenaţi în   creaţia artistică, explorând direcții noi și tradiționale în domeniile arhitecturii, urbanismului, arhitecturii peisajere, designului interior şi grafic, artelor plastice şi decorative, rezultatele fiind valorificate prin participarea activă la expoziţiile de artă din ţară şi de peste hotare. Atât cadrele didactice titulare ale Departamentului, cât şi studenţii de la specialitate au participat la numeroase expoziţii internaţionale, naţionale şi personale, unde au obținut rezultate notabile.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul își desfăşoară activitatea în sălile Facultăţii Urbanism şi Arhitecturî (blocul de studiu nr. 9)  al UTM, unde dispune de spaţii specializate: săli de curs (adaptate pentru prezentări în format digital – proiectoare, ecrane) şi ateliere de proiectare pentru realizarea lucrărilor practice; ateliere de instruire artistică (desen, pictură, sculptură); laborator dotat cu mijloace şi softuri computerizate specializate în arhitectură şi design, bibliotecă, fond metodic.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu:

 1. Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Bucureşti, România
 2. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, Facultatea Arhitectură, Iaşi, România
 3. Institutul de Arhitectură MARHI, Moscova, Rusia
 4. Academia Rusă de Arte, Facultatea Arhitectură, Moscova, Rusia
 5. Universitatea de Stat de Arhitectură şi Inginerie Civilă, Sankt-Petersburg, Rusia
 6. Universita degli Studi di Napoli Federico II, la facolta di Architettura, Italy
 7. Казахская головная архитектурно-строительная академия, Архитектурный факультет, Almaty, Kazahstan

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.Numele, prenumeleTitlul ştiinţificFuncţiaE-mail 
1Andronic Radulector superior, de bază/cumulradu.andronic@arh.utm.md
2Andronovici Dianalector univ., de bazădiana.andronovici@arh.utm.md
3Bognibov Eugeniudr. în arhitectură, conferenţiarconferenţiar univ., de bazăeugeniu.bognibov@arh.utm.md

 

4Buimistru Tatianadr. în arhitectură, conferenţiarconferenţiar univ., cumultatiana.buimistru@udu.utm.md
5Bulat Marialector univ., de bază/cumulmaria.bulat@arh.utm.md
6Burdujel Iulianalector univ., de bazăiuliana.bulat@arh.utm.md
7Calmîş Elenalector univ., cumulelena.calmis@arh.utm.md
8Carcea Alalector univ., cumulala.carcea@dmmc.utm.md
9Carpov Aureliaşef departament, dr. în arhitecturăconferenţiar univ., de bazăaurelia.carpov@arh.utm.md
10Chisărău Mihaidr. în arhitecturăconferenţiar univ., de bază
11Ciocanu Sergiusdr. în arhitecturălector univ., cumul
12Drebot Victorlector superior, de bazăvictor.drebot@arh.utm.md
13Florescu Tiberiudr. în arhitecturăprofesor univ, de bază
14Garconiţa Ritalector univ., cumulrita.garconita@arh.utm.md
15Grati Sorina-Nicoletaasistent univ., de bază/cumulsorina.grati@arh.utm.md
16Hadji-Bandalac Marianalector univ., de bază/cumulbandalac.hadji@arh.utm.md
17Iachimiv Natalialector univ., de bază/cumulnatalia.iachimov@arh.utm.md
18Iamşicova Ninalector univ., de bazănina.iamsicova@arh.utm.md
19Ivanov Ludmilalector univ., de bază/cumulludmila.ivanov@arh.utm.md
20Ivanov Valeriulector superior, de bazăvaleriu.ivanov@arh.utm.md
21Kuzi Anatolidr. în arhitectură, conferenţiarconferenţiar univ., cumulanatoli.kuzi@arh.utm.md
22Melnic Svetlanalector univ., de bazăsvetlana.melnic@arh.utm.md
23Mitrea Andreidr. în arhitecturăconferenţiar univ., de bază
24Moraru Ionlector superior, de bazăion.moraru@arh.utm.md
25Munteanu Angeladr. în studiul artelorconferenţiar univ., de bază/cangela.munteanu@arh.utm.md
26Mîrza Anatoliasistent univ., cumul
27Naval Teodorlector univ., cumulteodor.naval@arh.utm.md
28Negruţa Igorlector univ., de bază/cumuligor.negruta@arh.utm.md
29Nesterova Tamaradr. în studiul artelor, conferenţiarconferenţiar univ., cumultamara.nesterova@arh.utm.md
30Niţî Ionlector univ., cumul
31Oleinic Svetlanalector superior, de bază/cumul
32Ostapov Alinalector univ., de bazăalina.ostapov@arh.utm.md

 

33Podlesnaia Nataliadr. în studiul artelorconferenţiar univ., de bazănatalia.podlesnaia@arh.utm.md
34Rusu Alexandr.ulector univ., de bazăalexandru.rusu@arh.utm.md
35Severin Sergheilector univ., cumul
36Smolin Evghenilector univ., cumul
37Studzinschi Irinaasistent univ., cumul
38Trofimov Silvialector univ., de bazăsilvia.trofimov@arh.utm.md
39Tronciu Sergiulector univ., de bazăsergiu.tronciu@arh.utm.md
40Vatamaniuc Andreiasistent univ., cumul
41Vianu Ştefandr. în filosofieconferenţiar univ., de bază
42Zubco Romanasistent univ., de bază

Personal non-didactic

1Apostol Silviasecretar cu problem de instruire, de bază
2Botnar Tatianatehnician cat. I, de bază
3Codreanu Mihaelaşef laborator cumul, inginer cat I, de bază
4Iachimov Nataliatehnician cat. I, de bazănatalia.iachimov@arh.utm.md