CONSTANTIN ȚULEANU

Șef departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 39, corpul de studii nr. 9
Tel: +373 22 77-38-33
E-mail: constantin.tuleanu@acagpm.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Decizia de reorganizate a Facultăţii Urbanism şi Arhitectură şi de înfiinţare a Departamentului Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului (DACAGPM) a fost adoptată prin Hotărârea Senatului UTM din 26.05.2015 şi confirmată prin ordinul rectorului UTM nr. 235-sp din 10.06.2015. DACAGPM a fost creat pe baza catedrelor de profil: Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie şi Ecotehnie, management ecologic şi ingineria apelor UNESCO/Cousteau şi structurat conform organigramei din Figura 1. În cadrul Departamentului ACAGPM au fost instituite trei Programe de studii şi numiţi coordonatorii acestora, după cum urmează:

 • Programul „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie” – coordonator: Constantin ŢULEANU, conf. univ., dr.;
 • Programul „Ingineria şi protecţia apelor” – coordonator:  Ion IONEŢ, conf. univ., dr.;

Programul „Ingineria mediului” – coordonator: Ion IONEŢ, conf. univ., dr.

Fig. 1. Organigrama Departamentului ACAGPM

Fig. 1. Organigrama Departamentului ACAGPM

Evoluția catedrelor ACGV şi EMEIA, în baza cărora a fost fondat Departamentul ACAGPM, este prezentată în Figura 2.

Fig. 2. Parcursul geneologic în formarea Departamentului ACAG şi PM

Fig. 2. Parcursul geneologic în formarea Departamentului ACAG şi PM

Misiunea Departamentului – crearea, dezvoltarea şi consolidarea unei noi generații de ingineri – constructori şi manageri instalatori, apți să activeze în condițiile actuale extrem de dificile ale concurenței de piață, precum şi în circumstanțele generate de crizele politice, sociale, economice, juridice, energetice, ecologice şi, nu în ultimul rând, de cele tehnologice, care amenință şi provoacă în permanență societatea.

Obiectivul Departamentului – identificarea şi studierea de pe pozițiile noilor orientări față de energetica construciilor a soluțiilor moderne de eficientizare energetică şi ecologică a clădirilor şi sistemelor de instalații aferente, destinate pentru asigurarea unei calități durabile a mediului interior şi exterior,  focalizarea acestora spre formarea şi dezvoltarea continuă a competențelor generale şi specifice relevante necesare inginerului absolvent al programelor departamentale de studii. Pregătirea inginerească de înaltă calificare Departamentul Alimentare cu Căldură, Apă, gaze și Protecția Mediului o asigură prin promovarea studiilor universitare în cadrul a trei cicluri dinstincte:

a) Studii superioare de licență, ciclul I– în cadrul cărora se realizează pregătirea inginerilor licenţiaţi pe următoarele trei domenii de formare:

 • Inginera Sistemelor de Alimentări cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie (zi, f/r);
 • Ingineria şi Protecția Apelor (zi, f/r);
 • Ingineria Mediului (zi, f/r).

Studiile în cadrul ciclului I sunt promovate prin două forme de studii  – cu frecvenţă la zi (4 ani) şi cu frecvenţă redusă (5 ani). La finalizarea studiilor superioare de licenţă absolvenţilor domeniilor nominalizate de formare li se acordă titlul de inginer licenţiat. 

b) Studii superioare de master, ciclul II– pentru deţinătorii diplomelor de licenţă, absolvenţi ai domeniilor nominalizate de formare (ciclul I) sau echvalentele acestora, precum şi pentru deţinătorii diplomelor de studii superioare în specialtăţi înrudite.

Studiile de master în cadrul Departamentului ACAG şi PM pot fi promovate la următoarele programe:

 • Ingineria Instalţiilor de Asigurare a Microclimei în Clădiri;
 • Managementul Sistemelor de Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului.

Programele departamentale de formare la nivel de master sunt de pregătire curentă, urmând a fi actualizate în perspectivă după formă şi conţinut, pentru a fi mai relevante pentru industrie şi mediul de afaceri ale economiei naționale, reieşind din prevederile noilor concepţii şi strategii naţionale, orientate spre  eficentizarea consumului de energie şi resurse, valorificare pe scară largă la nivel naţional a surselor regenerabile de energie,  protecţie şi prevenire a degradării mediului.

La finalizarea studiilor, după susţinerea cu succes a tezelor de master, absolvenţilor programelor nominalizate de master li se acordă titlul de master în arhitectură şi construcţii, cu specificarea în diploma de master a domeniului (programului) respectiv de formare.

c) Studii superioare de doctorat, ciclul IIIsunt organizate pentru absolvenţii studiilor superioare de master (ciclul II) cu o durată de 3 ani la studii cu frecvenţă la zi şi de 4 ani – la studii cu frecvență redusă. În cadrul Departamentului ACAG și PM studiile doctorale sunt promovate la specialitatea științifică:

 • 03 – Rețele Inginerești în Construcții

La finalizarea studiilor şi după susţinerea cu succes a tezelor de doctor elaborate, absolvenţilor li se conferă titlulul ştiinţific de doctor în științe tehnice.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Activitatea didactico-metodică a Departamentului ACAG şi PM este orientată spre asigurarea sporirii caltăţii învăţământului din domeniile de formare promovate în cadrul programelor departamentale de studii, prin dezvoltarea unui spectru larg de competenţe profesionale şi transversale.  Dezvoltarea setului de competenţe necesare absolvenţilor programelor departamentale pentru încadrarea rapidă în piaţa muncii din ţară sau străinătate, Departamentul ACAG şi PM le asigură prin elaborarea şi actualizarea periodică a pachetului de documente, care includ:

 • Obiectivele generale şi specifice ale programului respectiv de studii;
 • Planurile de învăţământ structurate după formă şi conţinut conform Planului-Cadru;
 • Curriculumul disciplinelor axate pe formare de competenţe;
 • Reglementări privind modul de organizare a evaluărilor curente şi finale.

Strategiile didactico-metodice promovate în cadrul Departamentului ACAG şi PM sunt orientate spre învăţarea activă a studentului, prin selectarea în funcţie de specificul disciplinei studiate a tehnologiilor şi modelelor adecvate de predare-învăţare-evaluare. Procesul de predare-învăţare în cadrul programelor departamentale de studii se realizează în baza curriculumului disciplinar, cursurilor academice (prelegeri, lecţii practice sau seminare, lucrări de laborator) şi a proiectării didactice respective (elaborarea lucrărilor şi proiectelor de an).

Un rol important în organizarea procesului didactic pe discipline de studii îi revine titularului disciplinei (cadrului didactic), care, reieşind din prevederile standardelor educaţionale şi locul disciplinei în planul de învăţământ, stabileşte obiectivele şi sarcinile disciplinei predate, cu specificarea  cunoştinţelor şi competenţelor obţinute de student; determină strategia şi alege modelele adecvate de valorificare a componentelor lanţului predare-învăţare-evaluare, pentru a atinge scopul scontat şi a asigura relevanţa necesară a pregătirii specialistului în domeniul  respectiv de formare.

În acest context, prin grija permanentă a corpului profesoral-didactic, disciplinele studiate în cadrul programelor departamentale de studii sunt asigurate cu un suport curricular bogat (manuale didactice, module de curs, ghiduri de proiectare, îndrumări metodice pentru elaborarea lucrărilor practice şi proiectelor de an etc.), elaborat de titularii cursurilor în conformitate cu concepţia curriculară a învăţământului universitar şi cu teoriile şi principiile învăţământului modern privind:

 • Coerenţa obiectivelor curriculare, conţinuturilor şi activităţilor de învăţare;
 • Orientarea studenţilor la învăţarea activă şi individuală;
 • Asigurarea atingerii obiectivelor generale şi curriculare.

Relevanţa instruirii de laborator în cadrul programelor departamentale de studii se asigură graţie unei dotări adecvate a laboratoarelor cu instalaţii de laborator, realizate în baza utilajelor şi echipamentelor moderne de ultimă generaţie, iar obţinerea unor rezultate veridice a măsurărilor experimentale efectuate de studenţi este posibilă grație existenţei unui parc bogat de aparate performante de măsură şi control.

În perspectivă, activitatea didactico-metodice a Departamentului va fi orientată spre:

 • Reevaluarea şi perfectarea planurilor de învăţământ pentru programelor departamentale de studii (ISACGV, IPA şi IM) în scopul unificării şi optimizării acestora;
 • Revizuirea şi actualizarea programelor de învăţământ la disciplinele de profil predate în cadrul programelor departamentale de studii (ISACGV, IPA şi IM), sub aspectul corelării mai adecvate a acestora la cerinţele societăţii şi ale mediului de afaceri, precum şi a facilitării angajării absolvenţilor în câmpul muncii;
 • Direcţionarea consecventă a activităţilor corpului profesoral-didactic spre implementarea pe larg a procesului educaţional centrat pe student, pe rezultatele învăţării şi pe calitate;
 • Adaptarea şi corelarea sistematică a programelor departamentale de învăţământ la standardele învăţământului european şi mondial din domeniu;
 • Promovarea consecventă a implementării metodelor moderne de predare-învăţare, inclusiv prin aplicarea tehnologiilor informaţionale;
 • Activizarea lucrului seminarelor metodico-didactice în vederea sporirii calităţii componentelor lanţului predare-învăţare-evaluare şi a evidenţierii metodologiilor noi de promovare a acestor dimensiuni, precum şi a modalităţilor de implementare în procesul de instruire a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică în cadrul Departamentului ACAGPM se desfăşoară prin cercetarea doctorală promovată prin intermediul a patru conducători de doctorat abilitaţi cu dreptul de conducere în ordinea stabilită de către CNAA a Republicii Moldova şi prin  activitatea de cercetare promovată în cadrul proiectelor instituţionale, contractelor economice şi a granturilor, care este condusă şi ghidată de un colectiv profesionist de cadre didactice cu grade ştiinţifice şi titluri didactice.

Cercetarea ştiinţifică se realizează pe următoarele domenii aplicative principale:

 • aplicarea tehnicilor de modelare, simulare şi optimizare a proceselor complexe din sistemele de instalaţii pentru clădiri în scopul îmbunătăţirii concepţiei şi a utilizării eficiente a acestora;
 • studii de optimizare şi sporire a calităţii mediului din interiorul clădirilor;
 • crearea clădirilor eficiente din punct de vedere energetic, conservarea energiei în clădiri, eficientizarea consumurilor de energie în clădiri prin adaptarea surselor regenerabile de energie;
 • studii privind intensificarea proceselor de tratare şi purificare a aerului din sistemele de ventilare şi condiţionare a aerului, precum şi cele de protecţie a atmosferei;
 • studii de optimizare şi intensificare a proceselor din instalaţiile de ardere a combustibililor organici;
 • contribuţii la teoria fiabilităţii şi mentenanţei sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru clădiri;
 • intensificarea transferului de căldură şi masă în procesele complexe din sistemele de instalaţii pentru clădiri în scopul sporirii performanţelor energetice a acestora;
 • studii cu privire la elaborarea şi fundamentarea concepţiilor de raionare biologică a bazinelor acvatice din Republica Moldova;
 • elaborarea şi implementarea sistemelor de calitate a mediului pentru condiţiile Republicii Moldova;
 • sporirea fiabilităţii şi a mentenanţei sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare prin auditarea tehnică a acestora;
 • elaborarea şi fundamentarea metodologiilor de normare a pierderilor tehnice şi consumurilor tehnologice de apă din sistemele centralizate de alimentare cu apă potabilă a consumatorilor;
 • promovarea tehnologiilor eficiente de neutralizare (tratare) a deşeurilor menajere solide urbane;
 • promovarea tehnologiilor eficiente de tratare a nămolurilor şi apelor uzate din industria zahărului;
 • elaborarea şi implementarea tehnologiilor eficiente de reducere a încărcăturilor parazitare din nămolurile staţiilor de epurare a apelor uzate;
 • tratarea apelor din bazinele acvatice subterane ale Republicii Moldova.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Pentru realizarea unei pregătiri practice relevante prin efectuarea unui spectru larg de lucrări de laborator, Departamentul ACAGPM dispune de o bogată bază materială şi de laborator, care permite de a pune la dispoziţia studenţilor multiple standuri moderne din domeniul instalaţiilor pentru construcţii, concepute şi realizate în baza tehnologiilor şi utilajelor noi, performante şi char ultraperformante.

Pentru studierea proceselor de tratare şi epurare a apelor şi efectuarea lucrărilor de laborator la disciplinele specifice acestui domeniu de formare sunt folosite laboratoarele întreprinderii specializate SA „Apă-Canal Chişinău”.

La moment Departamentul ACAGPM beneficiază de cinci laboratoare didactice funcţionale şi un laborator pentru cercetarea ştiinţifică masterală şi doctorală.

 

V. FORMAREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A CADRELOR

Formarea profesională continuă a specialiştilor din economia naţională constituie una din prioritățile Departamentului.

Această activitate este promovată prin intermediul Centrului Universitar de Formare Continuă al UTM sub formă de:

 • Studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare tehnice la specializarea „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” (durata studiilor – 9 luni);
 • Studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare, altele decât cele tehnice, la specializarea „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” (durata studiilor – 18 luni);
 • Studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare la specializarea „Exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare” (durata studiilor – 18 luni);
 • Studii de recalificare profesională în baza studiilor superioare la specializarea „Ingineria sistemelor de alimentare cu gaze combustibile naturale” (durata studiilor – 12 luni).

Departamentul asigură şi perfecţionarea specialiştilor din economia naţională,  la solicitarea agenţilor economici şi a mediului de afaceri, prin organizarea cursurilor multidisciplinare de scurtă durată, specifice domeniului de formare instalaţii pentru construcţii (proiectări, construcţii, exploatări, mentenanţă etc.).

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul ACAGPM asigură relaţiile de parteneriat în baza acordurilor semnate cu Departamentul Sisteme Termo-Hidraulice şi Protecţia Atmosferei, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, România; Catedra instalaţii pentru construcţii, Universitatea „Politehnica” din Timişoara, România; Catedra încălzire, ventilație şi protecţia atmosferei, Academia de Construcţii şi Arhitectură din Odesa, Ucraina; Academia Naţională de Protecţie a Naturii şi Construcţiilor Balneare din or. Simferopol; Societatea pe Acţiuni „Termocom”, Chişinău, Departamentul Ingineria Instalaţiilor, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România, SA „Apă-Canal”, Chişinău, R. Moldova, acordurilor de colaborare cu instituții similare din Spania, Portugalia în domeniul protecţiei mediului; SA „TERMOCOM” şi SA „MOLDOVAGAZ”, precum şi 13 acorduri de colaborare cu unităţile de distribuţie din teritoriu afiliate la SA „MOLDOVAGAZ”.

Pentru desfăşurarea în cotutelă a programelor de doctorat Departamentul ACAGPM are semnate acorduri de cotutelă cu Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Politehnica din Bucureşti şi Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, România.

Convenţiile şi acordurile încheiate prevăd un spectru larg de activităţi de interes reciproc, cum ar fi:

 • schimburi de cadre didactice;
 • schimburi de studenți;
 • coordonarea şi sincronizarea planurilor de învăţământ;
 • colaborări în domenii de cercetare;
 • editare de materiale didactice;
 • pregătirea specialiștilor de înaltă calificare pe diverse domenii de formare;
 • alte activități de interes reciproc.

 

VII. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. ord. Numele, prenumele Domenii de activitate didactică şi de cercetare E-mail
1 Constantin ŢULEANU, şef departament, conf. univ., dr., b/c Alimentări cu gaze; Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile; Asigurarea calităţii mediului interior şi a confortului ambiental din clădiri constantin.tuleanu@acagpm.utm.md
2 Dumitru UNGUREANU, prof. univ., dr., b/c Epurarea apelor uzate; Exploatarea sistemelor de AAC; Tehnologii avansate de epurare a apelor uzate şi tratare a nămolurilor staţiilor de epurare; Surse regenerabile de energie dumitru.ungureanu@acagpm.utm.md
3 Ion IONEŢ, conf. univ., dr., b/c Reţele şi instalaţii de canalizare; Alimentări cu apă şi canalizări; Tehnologia lucrărilor de construcţii a sistemelor de AAC; Ingineria sistemelor de producţie ion.ionet@acagpm.utm.md
4 Valentin TONU, conf. univ., dr., b/c Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile; Procese şi instalaţii de ardere a combustibililor organici; Transportul gazelor naturale combustibile; Staţii de compresoare; Regimul de consum, distribuţie şi transport gaze naturale valentin.tonu@acagpm.utm.md
5 Vera GUŢUL, conf. univ., dr., b/c Instalaţii de ventilare; Instalaţii de climatizare; Bazele teoretice de asigurare a microclimei; Aerodinamica ventilării; Procese şi instalaţii de tratare a aerului vera.gutul@acagpm.utm.md
6 Sergiu CALOS, conf. univ., dr., b/c Tratarea apei; Pompe, staţii de pompare sergiu.calos@acagpm.utm.md
7 Natalia BEGLEŢ, conf. univ., dr., de bază Alimentarea centralizată cu căldură; Termodinamica; Termodinamica tehnică avansată natalia.beglet@acagpm.utm.md
8 Mihaela-Anca CONTAŞEL, lect. univ., de bază Mecanica aplicată a fluidelor; Captarea apei; Reţele de distribuţie a apei mihaelaanca.contasel@acagpm.utm.md
9 Serghei PALAŞ,  dr., b/c Alimentarea centralizată cu căldură; Termodinamica; Termodinamica tehnică avansată; Reţele de alimentare cu căldură şi gaze serghei.palas@acagpm.utm.md
10 Serghei PUTIVEŢ, lector superior, de bază Alimentarea centralizată cu căldură;  Instalaţii de ventilare;   Instalaţii de climatizare serghei.putivet@acagpm.utm.md
11 Tatiana COLOMIEŢ, lector superior, b/c Bazele ecologiei şi protecţiei aerului; Depoluarea reziduurilor gazoase; Sisteme tehnico-sanitare interioare; Reţele de alimentare cu căldură şi gaze, ventlaţie tatiana.colomiet@acagpm.utm.md
12 Natalia CIOBANU, lector univ., b/c Reţele de alimentare cu apă şi canalizare; Sisteme tehnico-sanitare; Dezvoltarea durabilă a sistemelor AAC natalia.ciobanu@fua.utm.md
13 Ion ŞARAGOV, lector univ., de bază Mecanica aplicată a fluidelor; Pompe, ventilatoare suflante; Acţionări hidraulice; Utilaj în sisteme AAC ion.saragov@acagpm.utm.md
14 Nicolae ANDONI, lector superior, de bază Centrale termice, Surse netradiţionale de căldură, Alimentări cu gaze nicolae.andoni@acagpm.utm.md
15 Oleg CHILARI, lector superior, de bază Termotehnica construcţiilor; Instalaţii de încălzire; Iniţierea în specialitate oleg.chilari@acagpm.utm.md
16 Ludmila VÎRLAN, lector superior, de bază Dezvoltarea durabilă; Controlul şi monitorizarea mediului; Legislaţia ecologică; Hidrologia; Construcţii hidrotehnice ludmila.virlan@acagpm.utm.md
17 Lilian BALMUŞ, lector superior, de bază Mecanica aplicată a fluidelor;  Reţele de alimentare cu apă şi canalizare; Instalaţii tehnico-sanitare;  Reţele de alimentare cu apă contra incendiilor; Proiectarea asistată de calculator; Exploatarea sistemelor AAC, Hidrologia lilian.balmus@acagpm.utm.md
18 Dionisie BEŢ, lector universitar, de bază Instalaţii de ventilare; Reţele termice; Reţele ACG dionisie.bet@acagpm.utm.md
19 Vera GUŢUL, lector universitar, de bază Instalaţii de ventilare; Instalaţii de climatizare; Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile vera.gutul@acagpm.utm.md
20 Mariana Haiducova, lector  universitar, de bază Alimentări cu gaze, Procese şi aparate de ardere a gazelor combustibile mariana.haiducova@acagpm.utm.md
21 Livia LEANCA, lector universitar, de bază Organizarea şi tehnologii de execuţie a reţelelor ACG; Bazele ecologiei şi protecţia aerului; Exploatrea instalaţiilor şi reţelelor ACGV; Alimentări cu gaze livia.leanca@acagpm.utm.md
22  Ion CERNICA, conf. univ., dr., b/c ion.cernica@bpm.utm.md
23 Valentina LUNGU conf. univ., dr. hab., cumul valentina.lungu@acagpm.utm.md
24 Dumitru PARASCA, conf. univ., dr., de bază
25 Ion ROTARU, conf. univ., dr., b/c ion.rotaru@tc.utm.md
26 Ion VALUŢĂ, prof. univ., dr., cumul ion.valuta@mate.utm.md
Personal non-didactic
1 Andrian LEANCA, inginer cat. I cumul, şef laborator de bază adrian.leanca@acagpm.utm.md
2 Elena ISAC, inginer cat. I, de bază cateli88@mail.ru
3 Natalia HAREA, laborant superior, de bază natalia.harea@acagpm.utm.md
4 Alexandr GREC, laborant, de bază
5 Vladimir NICU, inginer cat. I, de bază
6 Natalia POSTORONCA, inginer cat. I, de bază
7 Ion STRATAN, inginer cat. I, de bază