I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Urbanism şi Arhitectură (FUA) este în prezent principala structură universitară de stat din Republica Moldova dedicată formării cadrelor specializate în domeniul arhitecturii, urbanismului şi serviciilor aferente. Exercitându-şi atribuţiile în domeniul artei, creatoare a unităţii şi originalităţii funcţional-formale arhitectonice, precum şi în cel al ingineriei, menită a satisface în mod ştiinţific cerinţele utilului economic, FUA deţine prin tradiţie locul cuvenit în consolidarea şi dezvoltarea învăţământului, ştiinţei, artei şi culturii naţionale.

Prin data înfiinţării, prestigiul ştiinţific, prin oferta educaţională, numărul absolvenţilor, calitatea procesului didactic, activitatea ştiinţifică fructuoasă şi recunoscută, putem considera drept pe deplin justificată anvergura naţională a activităţii Facultăţii noastre.

Structura ofertei educaţionale a Facultăţii noastre este foarte diversă. Partea dominantă o reprezintă formarea integrată a arhitecţilor (cu durata studiilor de 6 ani) şi studiile de licenţă la celelalte 10 specialităţi (cu durata studiilor de 4 ani). Facultatea prestează de asemenea studii complimentare de BAC, cursuri de design, programe postuniversitare (masterat şi doctorat), cursuri pentru conducători auto, studii de recalificare și perfecționare etc.

absolvente-fua

(Absolvente FUA)

Înscrisă în tradițiile învățământului superior din Republica Moldova, cultivând valorile universale, racordându-se la solicitările sociale, FUA îşi asumă următoarele misiuni didactice, ştiinţifice şi culturale:

 • Formarea de profesionişti cu pregătire universitară, postuniversitară şi de specializare în domeniile de formare profesională: arhitectură şi urbanism, construcţii şi inginerie civilă, ingineria mediului, tehnologia materialelor, inginerie mecanică;
 • Promovarea liberei expresii artistice, a gândirii critice, a dorinţei de înnoire, a asimilării şi dezvoltării cunoştinţelor şi orientărilor noi, în spiritul adevărului ştiinţific, al frumosului artistic şi al binelui moral;
 • Afirmarea în acest context a identităţii culturale naţionale şi a participării Republicii Moldova la dezvoltarea artei şi științei universale;
 • Implementarea unor programe de învăţământ subordonate exigenţelor contemporane în artă, ştiinţă, tehnologie şi creaţie;
 • Cercetarea ştiinţifică şi tehnologică, creativitatea tehnică şi artistică în domeniul arhitecturii, construcţiilor şi serviciilor aferente;
 • Formarea studenţilor din alte ţări şi participarea la edificarea unităţii europene;
 • Promovarea performanţelor artistice şi ştiinţifice ale membrilor comunităţii academice, în cadrul comunităţii artistice şi ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cooperării interuniversitare.

fua-intro

Scurt istoric

Facultatea Urbanism şi Arhitectură, ca structură aparte, a fost deschisă în august 1972. Aici a fost concentrată pregătirea universitară la toate specialităţile din domeniul construcţiilor şi lucrărilor aferente. FUA are însă o istorie anterioară deoarece, specialităţile şi catedrele existau deja de câțiva ani în cadrul Facultăţii Construcţii, înfiinţată odată cu fondarea în anul 1964 a Institutului Politehnic din Chișinău, în baza Facultăţii de Inginerie și Tehnologie a Universităţii de Stat, fondate în anul 1959.

În anul 1968 a avut loc prima promoţie de ingineri-tehnologi cu specializarea „Materiale şi elemente de constructive” (actualmente specialitatea „Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie”).

file-ist-fua

(File istorice)

În anul 1970 a avut loc prima promoţie de arhitecţi şi ingineri cu specializarea „Inginerie urbană” (actualmente specialitatea „Urbanism şi amenajarea teritoriului”).

În anul 1972, pe baza specialităţilor „Arhitectură, inginerie urbană”, „Materiale şi elemente de constructive”, „Drumuri auto” şi „Alimentări cu apa şi canalizări”, a fost înfiinţată Facultatea Urbanism şi Arhitectură. La faza iniţială, în cadrul facultăţii se făcea pregătirea cadrelor cu studii universitare numai prin învăţământul cu frecvenţă la zi, de aceea în acelaşi an a fost deschisă şi Facultatea Construcţii pentru învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul seral.

La momentul fondării Facultăţii Urbanism şi Arhitectură, în cadrul acesteia au fost incluse catedrele: Arhitectură, Tehnologia materialelor şi elementelor de construcţie, Maşini şi mecanisme pentru construcţii, Inginerie sanitară, Drumuri auto. În anul 1974 au fost înfiinţate Catedra construcţii arhitectonice şi Catedra desen, pictură şi sculptură.

În anul 1975 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Drumuri auto” (actualmente specialitatea „Căi ferate, drumuri şi poduri”).

În anul 1976 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Alimentări cu apă şi canalizări” (actualmente specialitatea „Ingineria şi protecţia apelor”).

În anul 1978 Catedra inginerie sanitară a fost divizată în: Catedra alimentări cu apă şi canalizări şi Catedra alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie.

În anul 1980 a fost fondată Catedra bazele arhitecturii, cu funcţia pregătirii iniţiale a arhitecţilor.

În anul 1981 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Alimentări cu căldură şi gaze, ventilaţie” (actualmente specialitatea „Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie”).

Din anul 1987 până în anul 1997 în cadrul FUA a funcţionat şi Catedra geometrie descriptivă şi desen, care la momentul actual este afiliată la altă facultate.

În anul 1988 Catedra arhitectură, Catedra bazele arhitecturii şi Catedra desen, pictură şi sculptură au fuzionat în Catedra arhitectură. În acelaşi an a fost lichidată şi Facultatea Construcţie pentru secţia cu frecvenţă redusă şi secţia serală, studenţii căreia au fost transferaţi la facultăţile corespunzătoare.

Din anul 1989 până în anul 1996 în cadrul Facultăţii a funcţionat şi Catedra sisteme automatizate de proiectare în construcţii, care ulterior a fost lichidată.

În anul 1996 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Maşini şi mecanisme în constructive” (actualmente specialitatea „Inginerie mecanică în construcţii”).

În anul 1997 Catedra drumuri auto şi Catedra maşini şi mecanisme pentru construcţii au fuzionat în Catedra căi ferate, drumuri şi poduri.

lab3-fua

(Laboratorul Departamentului Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții)

În anul 2000 a avut loc prima promoţie de ingineri-manageri cu specializarea „Inginerie şi management în protecţia mediului” (actualmente specialitatea „Ingineria mediului”), iar Catedra alimentări cu apă şi canalizări a fost transformată în Catedra ecotehnie, management ecologic şi ingineria apelor „UNESCO/Cousteau”.

În anul 2001 a avut loc prima promoţie de ingineri cu specializarea „Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă”.

În anul 2003 a început pregătirea specialiştilor cu studii universitare la specialitatea „Design interior în domeniul de formare profesională arhitectură şi urbanism”. Prima promoţie la această specialitate este planificată pentru anul 2007.

În anul 2006 a fost înfiinţată Catedra design interior.

În mai 2015 Senatul Universității a aprobat decizia colectivului privind reformarea structurii Facultății. În baza catedrelor au fost formate Departamentul Arhitectură; Departamentul Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții; Departamentul Alimentare cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului.

În aprilie 2016, la inițiativa șefilor de Programe Design Interior și Urbanism, Departamentul Arhitectura a fost divizat în Departamentul Arhitectura și Departamentul Urbanism și Design Urban.

Din anul 1964 până în prezent au fost pregătiţi peste 10 mii de specialişti, inclusiv 8344 la învăţământ cu frecvenţă la zi şi 2520 la învăţământul cu frecvenţă redusă şi învăţământul seral.

 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

În prezent FUA  are următoarele subdiviziuni:

 1. Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze și Protecția Mediului
 2. Departamentul Arhitectură
 3. Departamentul Ingineria Infrastructurii Transporturilor
 4. Departamentul Urbanism și  Design Urban
 5. Biblioteca
 6. Centrul de Calcul
 7. Şcoala de Design
 8. Centrul de Formare Continuă
 9. Şcoala de Instruire a Conducătorilor Auto

Departamentele Facultății dispun de laboratoare și ateliere didactico-științifice moderne echipate cu standuri, instalații, machete,  3 săli cu calculatoare, săli de proiectare, machetare, desen și pictură.

sala-expozitii

(Sala de expoziții)

 

III. FORMELE DE STUDII

La facultate se pregătesc specialişti cu studii universitare din 5 domenii de formare profesională:

 • 211 Arte plastice
 • 522 Inginerie mecanică
 • 581 Arhitectură şi urbanism
 • 582 Construcții şi inginerie civilă
 • 583 Ingineria Mediului

1) Studii superioare de licență (Ciclu I)

Studiile se efectuează la 10 specialități în limbile română și rusă cu frecvenţă la zi (durata 4 ani) și cu frecvenţă redusă (durata 5 ani).

Studii superioare integrate (licenţă şi masterat) cu durata 6 ani (360 de credite) – 581.1 Arhitectură.

lab2-fua

(Laboratorul de testare a materialelor de construcții)

  Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

2) Învățământ de masterat la zi (ciclul II) cu durata de 1,5 ani (90 ECTS) la programele:

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II

 1. Certificat acreditare DMMC, FUA
 2. Certificat acreditare IIAMC, FUA
 3. Certificat acreditare PUR, FUA
(Laboratorul Departamentului Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului)

(Laboratorul Departamentului Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului)

3) Învăţământ de doctorat la zi (ciclul III) cu durata de 3 ani şi cu frecvenţă redusă cu durata de 4 ani la specialităţile:

 • 02 – Mecanica corpului solid,
 • 02 – Materiale de construcții, elemente și edificii,
 • 03 – Rețele inginerești în construcții,
 • 01 – Arhitectura clădirilor și edificiilor,
 • 07 – Mașini și echipamente tehnice,
 • 04 – Design de interior, mediu și arta peisajului.
(În atelierul Sculptură)

(În atelierul Sculptură)

 

ORARUL activităților didactice în cadrul FUA (secția ZI) în anul de studii 2021/2022, semestrul de toamnă

ORARUL activităților didactice în cadrul FUA (secția FRECVENȚĂ REDUSĂ) în anul de studii 2021/2022, semestrul de toamnă

 

VEZI GHIDUL STUDENTULUI FUA
[/av_notification]

 

IV. CADRE DIDACTICE

La Facultate activează 102 cadre didactice, inclusiv 34 de conferenţiari universitari, dr., 5 profesori universitari, dr. habilitaţi.

 

V. RELAŢII INTERNAŢIONALE

 • Departamentul Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediuluia încheiat o Convenţie de colaborare cu Asociaţia ENERGY SAVING INTERNATIONAL AS (ENSI) din Norvegia, care prevede colaborări ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în domeniul auditului energetic al clădirilor civile.
 • Departamentul Arhitectură a semnat un contract de colaborare în domeniul tehnico-ştiinţific („Видеомоделирование в учебном архитектурном проектировании”, 2004) cu Institutul de Arhitectură din Moscova (Rusia).
 • Departamentul Arhitectură – Contract cu Foundazione Romualido di Bianco, Florence, (Italia).
 • Drumuri, Materiale și Mașini pentru Construcții – cu Institutul de Cercetări pentru Echipamente şi Tehnologii în Construcţii din Bucureşti, România.

 

VI. REALIZĂRI

La Facultate anual se editează „Culegeri ştiinţifice ale colaboratorilor Facultăţii Urbanism şi Arhitectură”.

Începând cu anul 2002, odată la 2 ani, este organizată Conferinţa internaţională tehnico-știinţifică „Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”.

Colaboratorii şi studenţii Facultăţii participă la expoziţii şi simpozioanele naționale și internaţionale.

Participarea la proiecte instituţionale de cercetare în perioada 2005-2016:

 1. Prognoza consumului de gaze în sectorul socio-comunal (2005);
 2. Îmbunătăţirea proceselor tehnologice de potabilizare a apelor de suprafaţă şi subterane – anii 2008-2010. A fost realizată o instalaţie pilot de tratare a apelor subterane, montată în or. Nisporeni;
 3. Proiectul instituţional 121 b/s ,,Elaborarea tehnologiei de tratare biologică anaerob-aerobă a apelor uzate cu obţinerea şi utilizarea biogazului în reducerea economiei de energie” (2010-2014).
 4. Proiectul nr. 329 b/s (cod: 06.408.061A) „Instalaţii pentru eliminarea compuşilor azotului şi fosforului în vederea epurării avansate a apelor uzate ale localităţilor” (2006-2010).

Participarea la proiecte internaționale

 • Reform of education through international knowledge exchange RETHINKe. (Reforma educaţiei prin schimb internaţional de cunoştinţe) TEMPUS 544178-2013-PT-JPCR, cu participarea a 18 universități din 10 țări.
 • Water Harmony – II (Armonia apei-II). Eurasia Programme CPEALA-2015/10036 Water Harmony – Integration of Education, Research, Innovation and Entrepreneurship, cu participarea a 10 universități din 7 țări.
(Seminarul de deschidere a proiectului RETHINKe la FUA)

(Seminarul de deschidere a proiectului RETHINKe la FUA)

 

VII. FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Studenții facultății participă în diferite programe de mobilitate. Ei pot studia șase sau zece luni în universități din Europa sau Statele Unite a Americii. Pe parcursul anilor de studii studenții participă la conferințe, seminare, școli de vară internaționale din România, Ucraina, Ungaria, Polonia, Spania, Norvegia, China etc. Studenții de la ciclurile II și III (masterat și doctorat) au posibilitatea de a obține diploma dublă în universitățile din Spania sau Portugalia în cadrul proiectului RETHINKe.â

fua_otdih

Absolvenții Facultății sunt angajați în diferite companii și întreprinderi din republică și de peste hotare. Facultatea a semnat contracte de colaborare cu întreprinderile din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor și Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Agenția „Apele Moldovei”, AO „Moldovagaz”, AO „Apă-Canal”, AO „Lafarge Ciment Moldova” etc.

 

VIII. PROGRAME CULTURAL-SPORTIVE

În cadrul Facultății se organizează competiții sportive, manifestări culturale, studenții frecventeză diferite secții sportive, taraful, ansamblul de dansuri „Tinerețea” etc., participă la Balul bobocilor, Miss UTM, Mister UTM, TVC, concursul Mașina Rube Goldberg;

(Echipa câştigătoare a concursului „Rube Goldberg”)

(Echipa câştigătoare a concursului „Rube Goldberg”)

Blocul de studii al Facultăţii Urbanism şi Arhitectură

Blocul de studii al Facultăţii Urbanism şi Arhitectură