Irovan Marcela

 

MARCELA IROVAN

Șef de departament
conferențiar universitar, doctor în tehnică

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11
Tel: +373 22 32-95-75
E-mail: marcela.irovan@mctt.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie a fost format în baza Ordinului rectorului UTM nr.184-r din 28.02.2019 (Cu privire la reorganizarea Facultății de Textile și Poligrafie), în urma comasării departamentelor: Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele, Design Vestimentar și Design și Tehnologii Poligrafice.

Misiunea departamentului Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie, ca parte componentă a învățământului superior din țară, rezidă în promovarea oportunităților de ordin instructiv-educativ, științific și cultural, răspunzând la necesitățile mediului economic și a societății per ansamblu, societate ce se află în permanentă schimbare.

Misiunea departamentului Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie al Facultății Textile și Poligrafie vizează dezvoltarea școlii superioare în domeniile:

 • design și tehnologii în vestimentație, încălțăminte și marochinărie și
 • design și tehnologii poligrafice,

în contextul pregătirii specialiștilor competitivi, cu studii superioare de licență (ciclul I), de master (ciclul II) și, în perspectivă, de doctorat (ciclul III), în conformitate cu exigenţele standardelor educaţionale europene de calitate, aplicate în învăţământul superior și raportate la necesităţile fluctuante ale pieţei.

Misiunea și obiectivele programelor de studii asigurate de departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie reflectă în totalitate cerințele Cadrului Naţional al Calificărilor în domeniu și sunt în deplină corespundere cu Planul de dezvoltare strategică a UTM, se bazează pe Hotărârile Senatului UTM, Strategia Universității Tehnice a Moldovei în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării, Strategia de Internaţionalizare Instituţională a Universităţii Tehnice a Moldovei, Strategia Universității Tehnice a Moldovei de formare profesională continua, Strategia națională de dezvoltare „Moldova 2030”, planurile strategice de dezvoltare ale UTM și ale facultății.

Misiunea programelor constă în pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniile design și tehnologii în vestimentație, încălțăminte și marochinărie și design și tehnologii poligrafice, asigurând compatibilitatea și competitivitatea activităților și rezultatelor sale la nivel național și european.

Obiective principale ale departamentului sunt asigurarea calității și excelenței academice în educație și cercetare, prin dezvoltarea și motivarea resurselor umane și diversificarea metodelor de predare-învățare, precum și dezvoltarea parteneriatelor cu industria și mediul de afaceri.

Obiective și activități specifice de program

În obiectivele departamentului se înscriu:

 • proiectarea și dezvoltarea, prin îmbunătățire continuă, a conținuturilor formative ale programelor de studii;
 • crearea și asigurarea condițiilor de desfășurare a activităților de predare-învățare, cercetare științifică și de dezvoltare a parteneriatului social;
 • asigurarea calității instruirii și cercetării în domeniile de specializare ale programelor de studii, prin recrutarea și perfecționarea resurselor umane la departament;
 • dezvoltarea relațiilor și formelor de colaborare cu instituțiile academice cu profil similar (mai ales, din străinătate);
 • dezvoltarea relațiilor de colaborare lucrative cu unitățile economice din domeniile de profil ale departamentului; încheierea acordurilor, convențiilor de parteneriat;
 • promovarea imaginii departamentului și a programelor de studii.

Programul de activitate pentru perioada 2020-2025 se încadrează în Planul de dezvoltare strategică instituțională a Universității Tehnice a Moldovei și se orientează spre obiectivul 4 Educație relevantă și de calitate, din SND Moldova 2030 și are ca bază tendințele principale în dezvoltarea învățământului superior:

 • Democratizarea cunoașterii și accesului la cunoaștere
 • Concurență crescută pe piața serviciilor educaționale și concurența în finanțare
 • Tehnologii digitale
 • Mobilitate globală
 • Integrarea cu industria, mediul de afaceri.

Programul TDCT (IPTP) a obținut acreditare din patrea AQAS pentru perioada 2016-2021.

Departamentul elaborează planuri de învăţământ, curricule și fișe ale unitățile de curs, coordonează programele analitice la disciplinele general – inginereşti, asigură procesul prin activități didactice teoretice şi practice și suport curricular.

 

 II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul DTTP asigură procesul de instruire la programe de licență și de master:

Ciclul I, studii superioare de licență

 • Tehnologia și designul confecțiilor textile. Acreditat internaţional. Decizia Comisiei de acreditare a Agenţiei pentru asigurarea calităţii prin acreditare a programelor de licenţă (AQAS), Germania. Perioada de valabilitate 24.05.2016 – 30.09 2021
 • Design Vestimentar Industrial. Acreditat. Certificat de evaluare externă a calităţii, seria ÎS nr. 0030- 19. Perioada de valabilitate 04.07.2019 – 04.07 2024.
 • Design și Tehnologii Poligrafice. Acreditat. Certificat de evaluare externă a calităţii, seria ÎS nr. 0029-19. Perioada de valabilitate 04.07.2019 – 04.07 2024.
 • Inginerie și management în textile. Acreditat.

Ciclul II, studii superioare de master

 • Design și Dezvoltare de Produs. Master știinţific. Domeniul de studii profesionale 0723 Textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele). Acreditare internă UTM.
 • Design și Tehnologii Poligrafice. Domeniul de studii profesionale 0722 Tehnologia materialelor. Acreditare internă UTM.
 • Ingineria și Managementul Afacerilor în Textile. Domeniul de studii profesionale 0710 Inginerie și management (pe domenii). Acreditare internă UTM.

Programe de doctorat:

Specialitatea științifică  17.00.04 Arte vizuale (cu specificarea: arta plastică, decorativă, aplicată) cu 3 doctoranzi, din care 2 la învățământ cu frecvență și 1 la învățământ cu frecvență redusă. 

Programe comune, realizate în colaborare cu instituții de învățământ superior (din țară sau din străinătate):

Facultatea Textile și Poligrafie a semnat Acordul cu Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România, privind instruirea în cadrul Programului de masterat Design şi dezvoltare de produs în vederea obţinerii dublei diplome. În acest an 3 studente au absolvit acest program, finalizând studiile cu succes atât la UTM, cât şi la facultatea de Design Industrial şi Managementul Afacerilor a Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, România.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Personalul științifico-didactic și didactic a departamentului este implicat în activitatea de cercetare ştiinţifică, antrenând în cercetare şi studenţii anilor II – V. Anual, departamentul organizează conferinţe ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la nivel de facultate şi universitate. În departament îşi desfăşoară lucrările Seminarul Ştiinţific cu temele:

 1. Realizări şi performanţe în domeniul proiectării confecțiilor textile și din piele.
 2. Optimizarea proiectării și tehnologiei articolelor de marochinărie și încălțăminte.
 3. Studiul proprietăților ergonomice a pieilor și înlocuitorilor de piele pentru încălțăminte și articole de marochinărie.
 4. Cercetări antropometrice ale membrelor inferioare umane în scopul analizei evoluției dimensiunilor, formelor și anomaliilor piciorului.
 5. Managementul întreprinderilor: studiul timpului și proiectarea muncii; studiul organizării procesului de producție, formarea profesională a cadrelor pentru activități manageriale; managementul confecțiilor.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice sunt prezentate la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, fiind publicate şi în literatura periodică de specialitate.

Activitatea de cercetare se realizează conform direcției de cercetare:  Creşterea calităţii produselor şi proceselor in contextul protejării mediului şi sănătăţii.

 

 IV.BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

În cadrul facultăţii departamentul are la dispoziţie aule, studiou de modelare, proiectare și confecționare a îmbrăcămintei, atelier experimental de confecţii, ateliere pentru confecții din piele și înlocuitor, centru de calcul pentru proiectarea asistată de calculator, bibliotecă şi cămin pentru studenţi.

În noiembrie 2012 în cadrul departamentul a fost fondat Laboratorul Experimental de Proiectare și Dezvoltare de Produs (LEPDP), înzestrat tehnic cu suportul financiar al Fundației Internaționale „Liechtenstein Development Service” LED Moldova.

Pentru efectuarea cercetărilor laboratorul dispune de manechine ale corpurilor tip pentru femei şi bărbaţi, instrumente pentru măsurători antropometrice, soft specializat „GEMINI” (România), plotter. La fel, laboratorul are o bibliotecă și un fond metodic, dotate cu literatură de specialitate procurată şi donată de universităţile tehnice de profil din România, Rusia, Ukraina, precum şi elaborată de cadrele didactice ale departamentului, care se folosește în procesul de studii și de cercetare.

Stagiile de practică în producţie și de documentare pentru proiectul de licență se realizează la următoarele întreprinderi de confecţii şi de tricotaje din Republica Moldova: S.A. “Ionel”, S.A. ”Artizana”, Î.C.S „EuroMARBE” S.R.L., S.A. „STAG”, S.A. “Steaua Reds”, S.A „Infinity”, S.R.L. ”Mobile”, S.R.L. „Codru” din Chişinău, S.A. „Codreanca” din or. Călărași, S.A. “Bălţeanca” din Bălţi, S.A. “Tricon” din Cahul, S.A.”Fantezia” din or. Rîșcani, S.R.L. „Beccara” din s. Varnița, S.A.T.Î. “Vestra” din Tighina, S.A. „Inter-Centr-Lux”, S.A.T.Î. „Tiratex” din Tiraspol,

Studenții desfășoară activitățile practice la întreprinderile:  S.A. „Rotan”, S.A.”Romaniţa”, ÎCS „Mold Rom Simpex Cristina” SRL,  SRL ”Oldcom”, SRL ”Tiras” , SRL ”Goltvis Lux”, SRL ”Olsa Shoes,  SRL ”Tabita Com”, „Hîncu Com„ SRL, S.A. „Artima”; S.R.L.”TiTiTi &C”; SRL ”IL Ponti 3L”,  S.R.L. „Arilux”, SRL ”Bitprogram”, etc.

Biblioteca facultăţii şi a departamentului este dotată cu literatură de specialitate procurată şi donată de universităţile tehnice de profil din România, Rusia, Ukraina, precum şi elaborată de cadrele didactice ale facultății.

 

V. COLABORĂRI

Printre colaborările inițiale ale departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie se pot menţiona relaţiile de colaborare stabilite cu instituţii de profil din România – Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial; Universitatea din Oradea; Ucraina – Academia de Stat de Industrie Uşoară, actualmente Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Kiev.

În prezent, în afara colaborărilor tradiționale cu universitățile prezentate mai sus, departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie are relaţii de colaborare cu Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti,  Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Sankt-Petersburg, Universitatea de Stat de Tehnologii şi Design din Moscova şi Academia de Stat de Textile din Ivanovo, Rusia, Departamentul de Textile a Universității din Ghent, Belgia, precum şi întreprinderile de tricotaje şi confecţii din Republica Moldova.

Relaţiile internaţionale vizează interese comune privind schimbul de experienţă, familiarizarea cu noile tehnologii educaţionale şi de fabricaţie a produselor vestimentare, stagierea cadrelor didactice, participarea la expoziţii şi diverse concursuri, participarea la conferinţe, seminare ştiinţifice şi susţinerea tezelor de doctorat, publicaţii în reviste de specialitate.

Este elocventă şi menţionarea activităţii de participare a studenţilor specialităţii “Ingineria produselor textile și din piele” la olimpiada internaţională în domeniul proiectării constructive a îmbrăcămintei, organizată anual la Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Kiev. Astfel, pe parcursul ultimilor 5 ani studenţii şi absolvenţii specialităţii nominalizate au înregistrat succese deosebite și rezultate frumoase la olimpiada din Ucraina, ocupând locuri de frunte și demonstrând competitivitate pe plan internațional.

Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie activează în strânsă colaborare cu instituţiile profesionale de profil: Colegiul Tehnologic din Chişinău şi Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi, Centrul de Excelență în Industria Ușoară, în vederea coordonării planurilor de învăţământ, curricule-lor disciplinelor de specialitate, atestării cadrelor didactice, pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice prin masterat, formării continue a cadrelor didactice și inginerești din economia națională.

Pe parcursul anilor diverse personalități au vizitat departamentul și au predat studenților:

 • Liviu Mărcuş, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România.  În 2008, 2010 și în 2014  a susținut  cursuri la masterat la disciplina Dezvoltări în proiectarea încălțămintei.
 • Paul Kiekens, doctor, profesor universitar, şeful Departamentului Textile al Universităţii din Gent, Belgia. În 2009 a vizitat facultatea cu scopul stabilirii relațiilor de colaborare, schimbului de experiență și pentru a elabora un proiect bilateral de cercetare.
 • Johanna Louwagie, şefa Laboratorului de testări fizico-mecanice a materialelor din cadrul Departamentului de Textile Textile al Universităţii din Gent, Belgia.
 • Aura Mihai, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România. În 2003 a susținut cursuri la masterat la disciplina “Dezvoltări în proiectarea încălțămintei”.
 • Marina Cocea, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România. În 2003 a susținut cursuri la masterat la disciplina “Proiectarea asistată de calculator”.
 • Dan Florin Croitoru, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România.  A susținut  cursuri la masterat la disciplina Tehnologii avansate de fabricație în încălțăminte.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Corpul profesoral-didactic este constituit din specialişti de o pregătire profesională superioară în domeniu-profesori, conferenţiari universitari, lectori universitari.

Cadrele ştiinţifico-didactice


Nr. d/o


Numele, prenumele cadrului didactic


Funcția, titlul științifico-didactic


Postul, gradul şi titlul


E-mail
1. Bulgaru Valentina decan FTP, conf.univ., dr. cumul intern valentina.bulgaru@fiu.utm.md
2. Cangaş Svetlana prodecan FTP, conf.univ., dr. cumul intern svetlana.cangas@fiu.utm.md
3. Irovan Marcela șef departament DTTP, conf.univ., dr cumul intern marcela.irovan@mctt.utm.md
4. Cazac Viorica conf.univ., dr. titular viorica.cazac@dtp.utm.md
5. Cîrja Jana conf.univ., dr titular jana.cirja@tctt.utm.md
6. Ghelbet Angela conf.univ., dr titular angela.ghelbet@mtcp.utm.md
7. Malcoci Marina conf.univ., dr titular marina.malcoci@mtcp.utm.md
8. Scripcenco Angela conf.univ., dr titular angela.scripcenco@adm.utm.md
9. Sugac Olga conf.univ., dr. titular olga.sugac1@dv.utm.md
10. Balan Stela conf.univ., dr cumul intern stela.balan@adm.utm.md
11. Balan Petru conf.univ., cumul extern  
12. Malcoci Vitalie conf.univ., dr cumul extern vitalie.malcoci@dtp.utm.md
13. Saviţcaia-Baraghin Iarîna conf.univ. dr. cumul extern iarina.savitcaia@dv.utm.md
14. Spînu Constantin conf.univ. dr. cumul extern constantin.spinu@dtp.utm.md
15. Tutunaru Irina conf.univ., dr. cumul intern irina.tutunaru@adm.utm.md
16. Adascaliţa Lucia lector univ. titular lucia.adascalita@dtp.utm.md
17. Cojocaru Mariana lector univ. titular mariana.cojocaru@tctt.utm.md
18. Cucerencu Marin lector univ. titular marin.cucerencu@dtp.utm.md
19. Florea-Burduja Elena lector univ. titular elena.florea@mctt.utm.md
20. Gâncul Liviu lector univ. Titular liviu.gancul@dv.utm.md
21. Ghencea Crisina lector univ. titular cristina.ghencea@dtp.utm.md
22. Marcenco Natalia lector univ. titular natalia.marcenco@dtp.utm.md
23. Osoba Alexandra lector univ. titular alexandra.osoba@dtp.utm.md
24. Palamarciuc Anna lector univ. titular anna.palamarciuc@dv.utm.md
25. Tocarciuc Alina lector univ. titular alina.tocarciuc@dv.utm.md
26. Vlas Igor lector univ. titular igor.vlas@dtp.utm.md
27. Zastavniţchi-Şeremet Ludmila lector univ. titular ludmila.zastavnitchi@dv.utm.md
28. Bernaz Luminiţa lector univ. cumul intern luminita.bernaz@mtcp.utm.md
29. Bujorean Tatiana lector univ. cumul extern tatiana.bujorean@dv.utm.md
30. Ischimji Nicolai lector univ. cumul extern nicolai.ischimji@mtcp.utm.md
31. Danila Victoria lector univ. cumul intern victoria.danila@mctt.utm.md
32. Cîrja Ana Maria asistent univ. cumul intern anamaria.cirja@dtp.utm.md
33. Capbătut Larisa asistent univ. cumul extern larisa.capbatut@dtp.utm.md
34. Iachimov Cristina asistent univ. titular cristina.iachimov@tctt.utm.md
35. Ursu Elena asistent univ. titular elena.ursu@tctt.utm.md

 

Cadrele nondidactice


Nr. d/o


Numele, prenumele cadrului didactic


Funcția, titlul științifico-didactic


E-mail
1. Ciobanu Nadejda inginer nadejda.ciobanu@tctt.utm.md
2. Danila Victori inginer victoria.danila@mctt.utm.md
3. Gorcea Violeta inginer violeta.gorcea@dttp.utm.md
4. Georghiștean Dina inginer dina.gheorghistean@mctt.utm.md
5. Ivașco Victoria inginer  victoria.ivasco@ftp.utm.md
6. Ionașco Leon inginer leon.ionascu@mtcp.utm.md
7. Ischimji Ana specialist documentație ana.ischimji@mtcp.utm.md
8. Josan Olga administrator corp de studii nr. 11 olga.josan@gpps.utm.md
9. Lojchina Svetlana inginer svetlana.lojchina@mctt.utm.md
10. Odochiciuc Eva ing. superior eva.odochiciuc@mtcp.utm.md

 

VII. CREATIVITATEA STUDENȚEASCĂ ȘI A TINERILOR CERCETĂTORI

Departamentul Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie menţine relaţii de colaborare cu catedrele de profil din Universitatea de Tehnologii și Design din Kiev, Ukraina și anual pregăteşte studenţii pentru  participarea la Olimpiada studenţească din Ukraina la specialitatea “Produse vestimentare”. Ca urmare studenţii obţin diplome în diverse nominaţii ale concursului, totodată se menţionează colectivul profesoral didactic al Universităţii Tehnice a Moldovei cu diploma de onoare pentru pregătirea specialiştilor în domeniu.

Studenții DDTTP sunt antrenați în activitatea de cercetare pe parcursul studiilor de licență, rezultatele fiind conturate în lucrări științifice prezentate la Conferințele Tehnico-Științifice ale Colaboratorilor, Studenților și Doctoranzilor UTM, tezele de licență ale absolvenților conțin elemente de cercetare științifică conform direcțiilor de cercetare aprobate la catedre, studenții ciclului II studii masterat sunt implicați activ în cercetarea științifică.