Irovan Marcela

 

MARCELA IROVAN

Șef de departament
conferențiar universitar, doctor în tehnică

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, blocul nr. 11
Tel: +373 22 32-95-75
E-mail: marcela.irovan@mctt.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele a fost constituită în data de 02 decembrie 2017 prin comasarea catedrelor Modelarea Confecțiilor din Țesături și Tricoturi, Tehnologia Confecțiilor din Țesături și Tricoturi și Modelarea și Tehnologia Confecțiilor din Piele.

Misiunea DMTCTP, ca parte componentă a învățământului superior din țară, rezidă în promovarea oportunităților de ordin instructiv-educativ, științific și cultural, răspunzând la necesitățile industriei ușoare și a societății per ansamblu, societate ce se află în permanentă schimbare.

Misiunea și obiectivele programelor de studii asigurate de DMTCTP reflectă în totalitate cerințele Cadrului Naţional al Calificărilor în domeniu și sunt în deplină corespundere cu strategia de dezvoltare instituțională, se bazează pe Hotărârile Senatului UTM, planurile strategice de dezvoltare ale UTM, facultății și al departamentelor de specialitate.

Misiunea programelor constă în pregătirea cadrelor de înaltă calificare în domeniul industriei de confecții/tricotaje/încălțăminte și marochinărie asigurând compatibilitatea și competitivitatea activităților și rezultatelor sale la nivel național și european.

Obiective principale ale departamentului sunt asigurarea calității și excelenței academice în educație și cercetare, prin dezvoltarea și motivarea resurselor umane și diversificarea metodelor de predare-învățare, precum și dezvoltarea parteneriatelor cu industria și mediul de afaceri.

Obiectivele procesului de studiu în cadrul DMTCTP urmăresc:

 • studierea aprofundată a disciplinelor fundamentale și de specialitate pentru formarea gândirii inginerești;
 • formarea deprinderilor de elaborare a strategiilor de fabricație;
 • dezvoltarea flexibilității de implementare a modificărilor în fabricație;
 • posedarea metodelor de proiectare ale produselor și ale proceselor;
 • posedarea tehnologiilor avansate;
 • formarea deprinderilor de întreținere a relațiilor umane;
 • dezvoltarea creativității la viitorii specialiști în domeniul industriei textile și de confecții.

 

 II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul MTCTP asigură procesul de instruire la programe de licență și de master:

Programe de licenţă (listă conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor)

Departamentul MTCTP asigură procesul de instruire la două programe de licență:

 • 542.1 Ingineria Produselor Textile și din Piele
 • 521.8 Inginerie şi Management în Industria Uşoară

Conform noului Nomenclator:

 • 0723.1 Tehnologia și designul confecțiilor textile
 • 0723.2 Tehnologia și designul încălțămintei și articolelor de marochinărie
 • 0710.1 Inginerie și management în textile

Programe de master

Departamentul MTCTP asigură procesul de instruire la două programe de masterat:

 • Design şi Dezvoltare de Produs; Domeniul general de studiu: 072 Tehnologii de fabricare și prelucrare, Master științiic, 90 credite.
 • Ingineria şi Managementul Afacerilor în Textile. Domeniul general de studiu: 071 Inginerie și activități inginești Master științiic, 90 credite.

Programul IPTP a obținut acreditare din patrea AQAS pentru perioada 2016-2021.

Departamentul elaborează planuri de învăţământ, curricule și fișe ale unitățile de curs, coordonează programele analitice la disciplinele general – inginereşti, asigură procesul prin activități didactice teoretice şi practice și suport curricular.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Personalul științifico-didactic și didactic a departamentului este implicat în activitatea de cercetare ştiinţifică, antrenând în cercetare şi studenţii anilor II – V. Anual, departamentul organizează conferinţe ştiinţifice ale studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la nivel de facultate şi universitate. În departament îşi desfăşoară lucrările Seminarul Ştiinţific cu temele:

 1. Realizări şi performanţe în domeniul proiectării confecțiilor textile și din piele.
 2. Optimizarea proiectării și tehnologiei articolelor de marochinărie și încălțăminte.
 3. Studiul proprietăților ergonomice a pieilor și înlocuitorilor de piele pentru încălțăminte și articole de marochinărie.
 4. Cercetări antropometrice ale membrelor inferioare umane în scopul analizei evoluției dimensiunilor, formelor și anomaliilor piciorului.
 5. Managementul întreprinderilor: studiul timpului și proiectarea muncii; studiul organizării procesului de producție, formarea profesională a cadrelor pentru activități manageriale; managementul confecțiilor.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice sunt prezentate la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice pe plan naţional şi internaţional, fiind publicate şi în literatura periodică de specialitate.

Activitatea de cercetare se realizează conform direcției de cercetare:  Creşterea calităţii produselor şi proceselor in contextul protejării mediului şi sănătăţii.

 

 IV.BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

În cadrul facultăţii departamentul are la dispoziţie aule, studiou de modelare, proiectare și confecționare a îmbrăcămintei, atelier experimental de confecţii, ateliere pentru confecții din piele și înlocuitor, centru de calcul pentru proiectarea asistată de calculator, bibliotecă şi cămin pentru studenţi.

În noiembrie 2012 în cadrul departamentul a fost fondat Laboratorul Experimental de Proiectare și Dezvoltare de Produs (LEPDP), înzestrat tehnic cu suportul financiar al Fundației Internaționale „Liechtenstein Development Service” LED Moldova.

Pentru efectuarea cercetărilor laboratorul dispune de manechine ale corpurilor tip pentru femei şi bărbaţi, instrumente pentru măsurători antropometrice: antropometrul tip Martin, compas antropometric, dispozitiv pentru măsurarea unghiului de înclinaţie a umerilor, dispozitiv pentru măsurarea înălţimii umărului, rigle ajutătoare, mașini de cusut, presă, mese și fiare de călcat, diverse ustensile, accesorii și SDV-uri, cabină pentru probe, soft specializat „GEMINI” (România), plotter. La fel, laboratorul are o bibliotecă și un fond metodic, dotate cu literatură de specialitate procurată şi donată de universităţile tehnice de profil din România, Rusia, Ukraina, precum şi elaborată de cadrele didactice ale departamentului, care se folosește în procesul de studii și de cercetare.

Stagiile de practică în producţie și de documentare pentru proiectul de licență se realizează la următoarele întreprinderi de confecţii şi de tricotaje din Republica Moldova: S.A. “Ionel”, S.A. ”Artizana”, Î.C.S. „Prevent-Moldova” S.R.L., Î.C.S „EuroMARBE” S.R.L., S.A. „STAG”, S.A. “Steaua Reds”, S.A „Infinity”, S.R.L. ”Mobile”, S.R.L. „Codru” din Chişinău, Î.C.S. „IcaTex-Pro”, S.R.L. din Anenii Noi, S.A. „Codreanca” din or. Călărași, S.A. “Bălţeanca”, S.A. „Flautex” şi S.A. “Rada” din Bălţi, S.A. “Tricon” din Cahul, S.A. “Dana”,  S.A. „Sotex – grup”, S.A. „Ermo – grup” şi S.A. “Noul stil” din Soroca, S.A.”Fantezia” din or. Rîșcani, S.R.L. „Beccara” din s. Varnița, S.A.T.Î. “Vestra” din Tighina, S.A. “Odema”, S.A. „Olimp”,  S.A. „Inter-Centr-Lux”, S.A.T.Î. „Tiratex” din Tiraspol,

Studenții desfășoară activitățile practice la întreprinderile:  S.A. „Zorile”, S.A. „Rotan”, S.A.”Romaniţa”, ÎCS „Mold Rom Simpex Cristina” SRL,  SRL ”Oldcom”, SRL ”Tiras” , SRL ”Goltvis Lux”, SRL ”Olsa Shoes,  SRL ”Tabita Com”, „Hîncu Com„ SRL, S.A. „Artima”; S.R.L.”TiTiTi &C”; SRL ”IL Ponti 3L”,  S.R.L. „Arilux”, SRL ”Bitprogram”, etc.

Biblioteca facultăţii şi a departamentului este dotată cu literatură de specialitate procurată şi donată de universităţile tehnice de profil din România, Rusia, Ukraina, precum şi elaborată de cadrele didactice ale facultății.

 

V. COLABORĂRI

Printre colaborările inițiale ale departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele se pot menţiona relaţiile de colaborare stabilite cu instituţii de profil din România – Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi, Facultatea de Textile-Pielărie și Management Industrial; Universitatea din Oradea; Ucraina – Academia de Stat de Industrie Uşoară, actualmente Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Kiev.

În prezent, în afara colaborărilor tradiționale cu universitățile prezentate mai sus, departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele are relaţii de colaborare cu Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielărie, Bucureşti,  Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Sankt-Petersburg, Universitatea de Stat de Tehnologii şi Design din Moscova şi Academia de Stat de Textile din Ivanovo, Rusia, Departamentul de Textile a Universității din Ghent, Belgia, precum şi întreprinderile de tricotaje şi confecţii din Republica Moldova.

Relaţiile internaţionale vizează interese comune privind schimbul de experienţă, familiarizarea cu noile tehnologii educaţionale şi de fabricaţie a produselor vestimentare, stagierea cadrelor didactice, participarea la expoziţii şi diverse concursuri, participarea la conferinţe, seminare ştiinţifice şi susţinerea tezelor de doctorat, publicaţii în reviste de specialitate.

Este elocventă şi menţionarea activităţii de participare a studenţilor specialităţii “Ingineria produselor textile și din piele” la olimpiada internaţională în domeniul proiectării constructive a îmbrăcămintei, organizată anual la Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Kiev. Astfel, pe parcursul ultimilor 5 ani studenţii şi absolvenţii specialităţii nominalizate au înregistrat succese deosebite și rezultate frumoase la olimpiada din Ucraina, ocupând locuri de frunte și demonstrând competitivitate pe plan internațional.

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele activează în strânsă colaborare cu instituţiile profesionale de profil: Colegiul Tehnologic din Chişinău şi Colegiul de Industrie Ușoară din Bălţi, Centrul de Excelență în Industria Ușoară, în vederea coordonării planurilor de învăţământ, curricule-lor disciplinelor de specialitate, atestării cadrelor didactice, pregătirii şi perfecţionării cadrelor didactice prin masterat, formării continue a cadrelor didactice și inginerești din economia națională.

Pe parcursul anilor diverse personalități au vizitat departamentul și au predat studenților:

 • Liviu Mărcuş, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România.  În 2008, 2010 și în 2014  a susținut  cursuri la masterat la disciplina Dezvoltări în proiectarea încălțămintei.
 • Paul Kiekens, doctor, profesor universitar, şeful Departamentului Textile al Universităţii din Gent, Belgia. În 2009 a vizitat facultatea cu scopul stabilirii relațiilor de colaborare, schimbului de experiență și pentru a elabora un proiect bilateral de cercetare.
 • Johanna Louwagie, şefa Laboratorului de testări fizico-mecanice a materialelor din cadrul Departamentului de Textile Textile al Universităţii din Gent, Belgia.
 • Aura Mihai, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România. În 2003 a susținut cursuri la masterat la disciplina “Dezvoltări în proiectarea încălțămintei”.
 • Marina Cocea, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România. În 2003 a susținut cursuri la masterat la disciplina “Proiectarea asistată de calculator”.
 • Dan Florin Croitoru, doctor inginer, profesor universitar, Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Facultatea Textile Pielărie, Catedra Confecţii din piele,  Iaşi, România.  A susținut  cursuri la masterat la disciplina Tehnologii avansate de fabricație în încălțăminte.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Corpul profesoral-didactic este constituit din specialişti de o pregătire profesională superioară în domeniu-profesori, conferenţiari universitari, lectori universitari.

Nr. ord. Nume, prenume Funcție E-mail
1. Bugaian Larisa prof. univ., dr. hab. larisa.bugaian@adm.utm.md
2. Gheorghiță Maria prof. univ., dr. hab.
3. Balan Stela conf. univ., dr. stela.balan@adm.utm.md
4. Bulgaru Valentina conf. univ., dr. valentina.bulgaru@fiu.utm.md
5. Cangaș Svetlana conf. univ., dr. svetlana.cangas@fiu.utm.md
6. Cîrja Jana conf. univ., dr. jana.cirja@tctt.utm.md
7. Irovan Marcela conf. univ., dr. marcela.irovan@mctt.utm.md
8. Malcoci Marina conf. univ., dr. marina.malcoci@mtcp.utm.md
9. Scripcenco Angela conf. univ., dr. angela.scripcenco@adm.utm.md
10. Tutunaru Irina conf. univ., dr. irina.tutunaru@adm.utm.md
11. Alcaz Olga lector universitar olga.alcaz@mctt.utm.md
12. Bernaz Luminița lector universitar luminita.bernaz@mctt.utm.md
13. Buștiuc Angela lector universitar angela.bustiuc@tctt.utm.md
14. Cazac Mihaela lector universitar mihaela.cazac@tctt.utm.md
15. Cojocaru Mariana lector universitar elena.ursu@tctt.utm.md
16. Florea-Burduja Elena lector universitar elena.florea@mctt.utm.md
17. Ghelbet Angela lector universitar angela.ghelbet@mtcp.utm.md
18. Iachimov Cristina lector universitar cristina.iachimov@tctt.utm.md
19. Ischimji Ana lector universitar ana.ischimji@mtcp.utm.md
20. Ischimji Nicolai lector universitar nicolai.ischimji@mtcp.utm.md
21. Ursu Elena lector universitar angela.bustiuc@tctt.utm.md

 

Corpul auxiliar-didactic, la fel, înglobează cadre de o calificare înaltă – ingineri, ingineri coordonatori.

Nr. ord. Nume, prenume Funcție E-mail
1. Ciobanu Nadejda inginer coordonator nadejda.ciobanu@ mctt.utm.md
2. Danila Victoria inginer victoria.danila@mctt.utm.md
3. Gheorghiștean Dina inginer dina.gheorghiștean@mctt.utm.md
4. Ionașcu Leon inginer leon.ionașcu@mtcp.utm.md
5. Ischimji Ana inginer ana.ischimji@mtcp.utm.md
6. Lojchina Svetlana inginer svetlana.lojchina@ mctt.utm.md
7. Odochiciuc Eva inginer coordonator eva.odochiciuc@mtcp.utm.md

 

VII. CREATIVITATEA STUDENȚEASCĂ ȘI A TINERILOR CERCETĂTORI

Departamentul Modelarea și Tehnologia Confecțiilor Textile și din Piele menţine relaţii de colaborare cu catedrele de profil din Universitatea de Tehnologii și Design din Kiev, Ukraina și anual pregăteşte studenţii pentru  participarea la Olimpiada studenţească din Ukraina la specialitatea “Produse vestimentare”. Ca urmare studenţii obţin diplome în diverse nominaţii ale concursului, totodată se menţionează colectivul profesoral didactic al Universităţii Tehnice a Moldovei cu diploma de onoare pentru pregătirea specialiştilor în domeniu.

Studenții DMTCTP sunt antrenați în activitatea de cercetare pe parcursul studiilor de licență, rezultatele fiind conturate în lucrări științifice prezentate la Conferințele Tehnico-Științifice ale Colaboratorilor, Studenților și Doctoranzilor UTM, tezele de licență ale absolvenților conțin elemente de cercetare științifică conform direcțiilor de cercetare aprobate la catedre, studenții ciclului II studii masterat sunt implicați activ în cercetarea științifică.