Scobioala Viorica

 

VIORICA CAZAC

Șef de departament
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4, corpul de studii nr. 11
Tel: +373 22 31-06-82
E-mail: viorica.cazac@dtp.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Instruirea în cadrul programului de formare profesională la specialitatea „Design și tehnologii poligrafice” a demarat în anul 1999, iar Catedra design și tehnologii poligrafice a fost înființată în anul 2005.

Misiunea catedrei derivă din misiunea UTM:

 • educaţie şi cercetare la un înalt standard de calitate pentru formarea specialiştilor capabili să lucreze în posturi manageriale şi de cercetare atât pe plan naţional, cât şi internațional;
 • formarea continuă a personalului didactic;
 • îmbunătățirea continuă a suportului didactic și logistic al catedrei:
 • consolidarea relațiilor cu mediul economic și cu instituțiile de învățământ cu programe de formare similare.

Competențe obținute:

 • Designul produselor tipografice: ediții de carte, reviste, ziare, afișe publicitare, pliante, materiale corporative, etichete, ambalaje utilizând soft-urile computerizate;
 • Realizare editorială și tehnoredactare;
 • Machetare computerizată;
 • Aplicarea tehnologiilor de imprimare: offset, flexografic, serigrafic, digital, tehnologiile hibride în realizarea produselor poligrafice;
 • Managementul proceselor poligrafice.

Program de formare:

 • CICLUL I – LICENȚĂ (240 de credite, 4 ani)
  • 543.4 Specialitatea „Design și tehnologii poligrafice”
 • CICLUL II – MASTER (90 de credite, 1,5 ani)
  • 543.4 Specialitatea „Design și tehnologii poligrafice”
 • CICLUL III – DOCTORAT (3 ani)
  • 17.00.04. Specialitatea „Arte vizuale”

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

La Catedră activează 17 cadre didactice: 4 conferențiari universitari, 8 lectori superiori, 2 lectori universitari și 2 lectori asistenți, care asigură desfășurarea activității didactice la programul de formare profesională „Design și tehnologii poligrafice”, conform prevederilor planurilor de învățământ.

Pe durata anilor de studii studenții desfășoară următoarele stagii de practică în cadrul atelierelor facultății, agențiilor de design și publicitate, editurilor și întreprinderilor poligrafice din Republica Moldova:

 • Practica artistică – 120 de ore, 4 săptămâni
 • Practice de design – 60 de ore, 2 săptămâni
 • Practica editorială – 60 de ore, 2 săptămâni
 • Practica de design – 60 de ore, 2 săptămâni
 • Practica în producție – 60 de ore, 2 săptămâni
 • Practica de documentare pentru proiectul de licență – 120 de ore, 4 săptămâni

Cadrele didactice au elaborat numeroase lucrări metodice ce vizează domeniul tehnologiilor editoriale, fotografice și poligrafice, note de curs, culegeri de probleme, îndrumare metodice pentru realizarea lucrărilor practice și de laborator, proiectelor și lucrărilor de an.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Angajații CDTP efectuează cercetări științifice în domeniile:

Istoria și teoria designului grafic:

  • design grafic – elemente, principii și mijloace aplicate;
  • evoluția graficii de carte în R Moldova;
  • promovarea valorilor și asigurarea autenticității produselor poligrafice prin design;
  • soluționarea estetică a produselor poligrafice utilizând grafica computerizată 2D și 3D;
  • studiul interferențelor imaginii și textului în perspectiva asigurării integrității produselor poligrafice în procesul de machetare.
 • Materiale poligrafice noi:
  • constituire structural-morfologică a materialelor poligrafice noi – identitate și particularități;
  • optimizarea caracteristicilor materialelor și asigurarea compatibilității structural-funcțional a acestora;
  • elaborarea ambalajelor biodegradabile în vederea protecției mediului ambiant.
 • Tehnologii editoriale actuale:
  • modernizarea proceselor pre-press;
  • implicarea tehnologiilor informaționale în procesele pre-press;
  • optimizarea și asigurarea conformității cromatice a produselor poligrafice;
  • asigurarea calității pregătirii editoriale a produselor poligrafice.
 • Tehnologii tipografice moderne de fabricație:
  • optimizarea tehnologiilor de fabricație poligrafice și asigurarea compatibilității elementelor de fabricație;
  • optimizarea tehnologiilor speciale de imprimare și finisare a produselor poligrafice;
  • îmbunătățirea continuă a calității proceselor de fabricație poligrafice.

Cadrele didactice ale catedrei participă activ la manifestările științifice naționale și internaționale, având publicate peste 400 de lucrări.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de spaţii moderne de instruire în specialitate: săli de curs şi laboratoare pentru realizarea lucrărilor practice şi de laborator; ateliere de instruire artistică; laboratoare dotate cu mijloace şi softuri computerizate specializate aplicate în domeniul designului grafic, editorial și tipografic, o bibliotecă și un fond metodic.

 

V. COLABORĂRI

Catedra colaborează fructuos cu colegii din instituţiile de învățământ superior de profil din ţară şi de peste hotare în următoarele direcţii:

 • formare prin mobilitate academică în cadrul parteneriatelor europene în programul ERASMUS și a parteneriatelor cu unitățile economice;
 • stagii pentru cadrele didactice în vederea îmbunătățirii continue a activităţilor didactice, tehnico-ştiinţiifice;
 • organizarea bilaterală a seminarelor ştiinţifico-metodice, conferințelor şi simpozioanelor;
 • constituirea bilaterală a colectivelor de coautori ce ar activa asupra elaborării planurilor de învăţământ, indicaţiilor metodice privind realizarea lucrărilor practice, lucrărilor de laborator, suporturilor de curs, manualelor, monografiilor, publicaţiilor ştiinţifice, lucrărilor ştiinţifice;
 • schimb de cadre didactice pentru ţinerea cursurilor universitare;
 • implicări bilaterale în proiecte de dezvoltare internaţionale specializate;
 • colaborări bilaterale studenţeşti: participări la conferinţe, concursuri, proiecte, delegaţii etc;
 • organizarea taberelor de creaţie bilaterale cu implicarea cadrelor didactice şi a studenţilor.

În particular, merită a fi specificate relaţiile de colaborare cu:

 • Universitatea Politehnica din București, România;
 • Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, România;
 • Universitatea Politehnică din Timişoara, România;
 • Academia de Poligrafie din Lvov, Ucraina;
 • Asociația Tipografilor „Transilvania”, România.

 

VI. COMPONENŢA CATEDREI

Nr. Numele, prenumele Titlul ştiinţific, funcţia didactică E-mail
1 Viorica CAZAC șef departament, conf. univ., dr.; de bază şi cumul viorica.cazac@dtp.utm.md
2 Constantin SPÎNU conf. univ., dr.; cumul constantin.spinu@dtp.utm.md
3 Natalia MARCENCO lector superior, de bază natalia.marcenco@dtp.utm.md
4 Alexandra OSOBA lector superior, de bază alexandra.osoba@dtp.utm.md
5 Marina STĂNILĂ lector superior, de bază marina.stanila@dtp.utm.md
6 Natalia ONICI lector superior, de bază natalia.onici@dtp.utm.md
7 Marin CUCERENCU lector universitar, de bază şi cumul marin.cucerencu@dtp.utm.md
8 Lucia ADASCALIȚA lector universitar, de bază lucia.adascalița@dtp.utm.md
9 Jana ATODIRESEI lector universitar, de bază jana.atodiresei@dtp.utm.md
10 Igor VLAS lector universitar, de bază igor.vlas@dtp.utm.md
11 Ivan OSOBA  asistent universitar, cumul ivan.osoba@dtp.utm.md
12 Nicoleta BOGDAN  asistent universitar, cumul
13 Svetlana GANGAŞ conf. univ., dr.; cumul svetlana.gangas@fiu.utm.md
14 Jana CÎRJA conf. univ., dr.; cumul jana.cirja@tctt.utm.md
15 Luminiţa ROŞCA  asistent universitar, cumul
Personal non-didactic
1 Cristina SARANCII inginer cat. I, de bază
2 Jana CÎRJA laborant superior, cumul jana.cirja@tctt.utm.md
3 Nicoleta BOGDAN laborant superior, cumul

 

VII. ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELOR DIDACTICE

Catedra asigură desfășurarea activității de formare continuă prin organizarea:

 • cursurilor de perfecționare/specializare multidisciplinară pentru absolvenții cu studii medii de specialitate și studii superioare în:
  • proiectarea asistată de calculator – 200 de ore;
  • grafica asistată de calculator – 200 de ore;
  • videoprocesarea computerizată a imaginii – 200 de ore;
  • design publicitar – 200 de ore;
 • cursurilor de perfecționare pentru angajații instituțiilor editoriale și întreprinderilor poligrafice cu studii superioare în domeniu:
  • design și tehnologii editorial-poligrafice – 72 de ore.

La solicitarea agenților economici, suntem deschiși să asigurăm formarea continuă în domeniul tehnologiilor de tipar: tipar offset, tipar flexografic, tipar serigrafic, tipar tampografic, tipar digital, tehnologii de finisare a produselor tipografice.

 

VIII. ANGAJAREA ABSOLVENȚILOR

Absolvenții programului „Design și tehnologii poligrafice” sunt angajați sută la sută în calitate de designeri graficieni în cadrul agențiilor de publicitate și design, studiouri preocupate de procesarea computerizată a imaginii (foto-video-animație), companii de televiziune, companii specializate în Web design, edituri și tipografii; ingineri în tipografii ce utilizează tiparul ofset, înalt, flexografic, serigrafic, tampografic, digital, tehnologii hibride de tipar și tehnologiile de finisare; manageri în domeniul tipografic și în cadrul instituțiilor de învățământ specializat.