SERGIU TRONCIU

Decanul facultăţii
Conferenţiar universitar, doctor 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Academician Sergiu Rădăuțanu, 4, blocul nr. 11
Tel: (+373) 22 323971; (+373) 78802049
E-mail:  sergiu.tronciu@ftp.utm.md,  decanat@ftp.utm.md 
Site-ul facultății: ftp.utm.md


Vizualizați o hartă mai mare

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Instruirea cadrelor inginereşti la profilul „Tehnologia industriei uşoare” a început în anul 1989 la Facultatea Tehnologie a Institutului Politehnic „S. Lazo” din Chişinău, unde în anul 1991 a fost fondată Catedra Tehnologia şi Construirea Confecţiilor. La 1 februarie 1995, prin decizia Guvernului Republicii Moldova, a fost fondată Facultatea Industrie Uşoară (FIU). Principalele repere istoriograficeale FIU:

În anul 1995 au fost deschise: Catedra Bazele Designului şi Creaţiei Tehnice (CBDCT), Catedra Modelarea Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi (CMCȚT) şi Catedra Tehnologia Confecţiilor din Ţesături şi Tricoturi (CTCȚT).

În anul 1998 a fost fondată Catedra modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele (CMTCP).

În anul 2005 CBDCT a fost divizată în: Catedra design şi tehnologii poligrafice (CDTP) şi Catedra Design vestimentar” (CDV).

În anul 2015 a fost inaugurat Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii.

 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

În cadrul facultăţii își desfăşoară activitatea Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPHouse” și 1 departament:

 

III. CADRE DIDACTICE

La Facultate activează 28 de cadre didactice titulare, inclusiv 11 conferențiari, 14 lectori universitari și 3 asistenți universitari.

 

IV. FORMELE DE STUDII

În cadrul Facultăţii studiile se efectuează cu predare în limbile română şi rusă, cu finanţare de la bugetul de stat şi cu taxă de studii prin contract, fiind organizate în două cicluri:

 1. studii superioare de licență (240 ECTS);
 2. studii superioare de master (90 ECTS).

1) Studii superioare de licenţă (ciclul I)

Specialități:

 • Tehnologia și designul confecțiilor textile;
 • Inginerie și management în textile;
 • Design și tehnologii poligrafice;
 • Design vestimentar industrial.

Studiile superioare de licență (240 ECTS) cu o durată de 4 ani de învățământ cu frecvență la zi și 5 ani la învățământ cu frecvență redusă.

Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat, calificare relevantă pe piaţa de muncă şi le permite să activeze în calitate de inginer în domeniul de formare profesională.

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

 

 

2) Studii superioare de master (ciclul II)

Programe de studii:

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de master, ciclul II

 1. Certificat acreditare DDP, FTP
 2. Certificat acreditare DTP, FTP

Studiile superioare de master (90 ECTS) au o durată de 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.

Absolvenţilor ciclului II li se conferă titlul de inginer-master; calificarea obţinută este relevantă pe piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat.

 

Orarul activităților didactice în cadrul FTP în anul de studii 2020-2021, semestrul de toamnă

 

Orarul poate fi găsit pe site-ul facultății  https://ftp.utm.md/ , în subdiviziunea Studii universitare.

 

 

 

V. STUDENȚI

Actualmente la facultate fac studiile 480 studenți, dintre care 194 la învățământul cu frecvență la zi și 92 la învățământul cu frecvență redusă. Peste 60 % din numărul studenţilor de la învăţământul cu frecvenţă îşi fac studiile cu finanţare de la bugetul de stat. Studiile la învățământul cu frecvență redusă sunt cu taxă prin contract. Studenții cu reușită bună au posibilitatea de a participa la diferite concursuri studenţeşti de creaţie, pentru burse de merit, pentru programe de mobilitate universitară, în activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată în cadrul catedrelor şi centrului de excelență, prezentând rezultatele acestei activităţi la conferinţele naţionale şi internaţionale.

Internaționalizarea studiilor prin programe de mobilitate este încurajată și ghidată de facultate, fiind la început de cale în acest sens, sunt deja studenți ai FTP care au realizat mobilitate pentru studii în cadrul Proiectului „CEEPUS” la Universitatea de Tehnologie din Viena, Austria și prin Programul „Erasmus Mundus” la Universitatea din Lisabona, Portugalia. FTP a semnat acorduri de mobilitate în cadrul Programului ERASMUS+ cu Universitatea Politehnica din București și Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iași.

 

VI. REALIZĂRI/CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE

Activitatea de cercetare științifică la facultate este parte componentă esențială a procesului de formare a specialiștilor la programele de studii realizate. Potențialul de cercetare reprezintă cadrele didactice cu titluri științifice, doctoranzii și masteranzii, care realizează investigații aplicative la teme actuale domeniului cu implicarea studenților de la anii superiori.

Direcţiile de cercetare ale Facultății Textile și Poligrafie:

 • Probleme de proiectare inginerească în industria de confecţii din ţesături şi tricoturi. Coordonator – conf., dr.ing. Stela BALAN.
 • Optimizarea tehnologiilor şi proceselor de fabricaţie a produselor vestimentare. Coordonator: conf., univ., dr. Angela SCRIPCENCO.
 • Teoria şi metodologia instruirii profesionale Coordonator: conf.univ., dr. Olga SUGAC.
 • Optimizarea proiectării și tehnologiei produselor din piele și înlocuitori și management industrial. Coordonatori: conf. univ., dr. ing. Marina MALCOCI, conf.univ., dr. V. BULGARU.
 • Design vestimentar și textile. Coordonator: Elena MUSTEAȚĂ.
 • Valorificarea patrimoniului cultural și istoric al Republicii Moldova prin        produsele publicitare, editoriale       și tipografice, inclusiv în contextul integrării europene. Coordonator: conf. univ., dr. în arte Constantin SPÂNU.
 • Protecția, conservarea, modernizarea tehnologiilor și îmbunătățirea continuă a produselor publicitare, editoriale și tipografice în condiții de eficiență economică, prin prisma asigurării sănătății, securității ecologice și a securității muncii. Coordonator: conf. univ., dr. ing. Viorica CAZAC.

Anual cadrele didactice, doctoranzii și studenţii FTP participă cu comunicări ştiinţifice la lucrările Conferinţei tehnico-știinţifice a colaboratorilor, doctoranzilor şi studenţilor UTM, ce se organizează în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei în luna noiembrie. La FTP activează Simpozionul științific interuniversitar internațional „Creativitate. Tehnologie. Marketing”.

În perioada 1995-2015, colaboratorii facultăţii au obţinut 6 brevete de invenţie, au înregistrat la AGEPI peste 15 modele industriale de încălţăminte, au editate 20 de manuale şi monografii, circa 100 de articole au publicat în revistele de specialitate din ţară şi străinătate, circa 850 de teze şi articole ştiinţifice au publicat în culegeri de materiale ale conferinţelor şi simpozioanelor. Cadrele didactice și studenții facultăţii sistematic participă la expoziţii de artă şi design vestimentar în Republica Moldova şi în străinătate.

Proiecte educaționale și de cercetare:

 • 2008-2016. Proiectul internaţional „Consolidarea sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Moldova (CONSEPT)”, susținut de Fundația LED în RM – lector superior ALCAZ Olga, Catedra MCȚT.
 • 2012-2015. Proiectul 530537-TEMPUS-1-2012-1-DE-TEMPUS-SMGR „Development of Quality Assurance in Higher Education in Moldova”. – S. BALAN, şef catedră MCŢT.
 • 2011-2014. Proiectul 516597-TEMPUS-1-2011-1-FR-TEMPUS-JPCR – „Création réseau universités thématiques en sciences appliquées en sciences économiques en Moldavie” – A. SCRIPCENCO, şef catedră TCŢT, V. CAZAC, şef catedră DTP, C. GHENCEA, Catedra DTP.
 • 2009-2012. Proiectul moldo-german „Dezvoltarea sistemului de pregătire și certificare a maiștrilor de instruire profesională în Republica Moldova”, realizat de Camera de Comerţ şi Industrie a RM în cooperare cu Societatea Germană de Formare GIZ – conf. univ., dr. IROVAN Marcela, Catedra MCȚT.
 • 2008-2010. Proiectul JPHES-144544-2008 „Dezvoltarea parteneriatului universităților cu întreprinderile din Republica Moldova” – C. SPÂNU, S. BALAN, V. BULGARU, A. SCRIPCENCO, L. BERNAZ, A. GHELBET.
 • 2006-2008. Proiectul ID: UM JEP-26091-2005 TACIS „Implementarea unui sistem instituţional de gestiune şi asigurare internă a calităţii instruirii în învăţământul superior din Moldova”. C. SPÂNU, S. BALAN, V. BULGARU, A. SCRIPCENCO.
 • 2004-2006. Proiectul susţinut de Fundaţia SOROS: „Proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii conform standardului ISO 9000:2000 în cadrul a trei instituţii de învăţământ superior din Republica Moldova (Universitatea Tehnică a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova şi Universitatea Agrară de Stat din Moldova) ”. – C. SPÂNU, decan FIU, S. BALAN, şef catedră MCŢT, V. BULGARU, şef catedră MTCP, A. SCRIPCENCO, şef catedră TCŢT.
 • 2004-2006. Proiect ID: TP SCM – T001A04-2004 TACIS: „Scenariu de adaptare a învăţământului superior din R. Moldova la procesul de la Bologna” – C. SPÂNU, S. BALAN, V. BULGARU, A. SCRIPCENCO.
 •  2015-2018. Proiect instituțional: 48/Inst Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic european. Conducătorul proiectului: conf.univ., dr. Viorica CAZAC.
 •  2011-2014. Proiect instituțional: Structuri vestimentare multicomponente cu grad înalt de confort pentru purtători cu dizabilităţi. Conducătorul proiectului: conf. univ., dr. Angela SCRIPCENCO.
 •  210-2013. Proiect național. Optimizarea proceselor tehnologice în companiile de confecții textile. Organizator: ODIMM, Director de proiect Oleg STIOPA; membru al echipei: Olga SUGAC, dr., conf. univ. CTCȚT.
 •  2007-2008. Proiect pentru tinerii cercetători. 07.420.16. INDA. Studii antropometrice privind perfecţionarea tehnologiei de fabricare a încălţămintei terapeutice. Conducătorul proiectului: Marcela IROVAN, conferenţiar universitar, doctor în tehnică.

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE

Principalele direcții strategice promovate de FTP în domeniul cooperării internaționale sunt dezvoltarea parteneriatelor cu universități, companii și organizații de peste hotare; participarea cadrelor didactice și a studenților în proiecte internaționale educaționale, de cercetare, mobilitate academică; organizarea și participarea la manifestări științifice.

Facultatea menține relații de colaborare în aspectele didactico- metodic şi de cercetare cu instituţiile de învăţământ superior din:

România – Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iaşi; Universitatea Politehnica din București, Universitatea de Arte Vizuale „Ioan Andreescu” din Cluj-Napoca, Universitatea din Arad; Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Textile-Pielărie (INCDTP) din București care prevede posibilitatea studenților de a realiza stagii de practică și de cercetare în cadrul laboratoarelor performante ale instituției date, participarea la conferințe și seminare precum și participarea în comun în proiecte de cercetare.

Ucraina – Academia de Tipar din Livov, Universitatea de Stat de Tehnologii şi Design din Kiev, acord semnat în 2014;

Rusia – Universitatea de Stat de Design şi Tehnologii din Moscova, Universitatea de Stat de Tehnologii şi Design din Sankt-Petersburg.

Participarea membrilor facultății în proiecte internaționale a permis crearea, cu suportul financiar al Fundației Internaționale „Liechtenstein Development Service” LED Moldova, a Laboratorului Experimental de Proiectare și Dezvoltare de Produs.

 

VIII. ABSOLVENȚI FIU

Până în prezent Facultatea Textile și Poligrafie are 2696 de absolvenți, după cum urmează:

Specialitatea, ciclul I- licență

Număr de absolvenți

Modelarea şi tehnologia confecţiilor din țesături 1572
Modelarea şi tehnologia tricotajelor 157
Modelarea şi tehnologia confecţiilor din piele şi înlocuitori 219
Tehnologii poligrafice 72
Design și tehnologii poligrafice 209
Design vestimentar industrial 250
Inginerie și management în industria ușoară 217

Absolvenţii Facultăţii de Textile și Poligrafie sunt solicitați de întreprinderile din ramură, iar o parte din ei lansează propriile afaceri în domeniu. Datele statistice demonstrează că peste 80% din absolvenţi sunt angajați în câmpul muncii în domeniul industriei ușoare.

Facultatea întreţine relaţii de parteneriat cu întreprinderile din domeniul industriei ușoare din țară, care oferă posibilitate studenților să desfășoare stagiile de practică, iar cadrelor didactice – să se familiarizeze cu tehnologiile moderne și cele mai bune practicii din domeniu. Feed-backul cu absolvenții angajați în câmpul muncii permite perfecționarea curriculei la specialitățile facultății și adaptarea la cerințele mediului socio-economic.