AURELIA CHIRSANOVA

Şef de departament
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr.5
Tel: +373 22 50-99-59
E-mail: aurica.chirsanova@toap.utm.md

 

 

 

I. INFORMAŢII GENERALE

 Departamentul „Alimentație și Nutriție” a fost constituit în urma comasării catedrei  „Tehnologia și Organizarea Alimentației Publice” şi filiera francofonă „Tehnologies Alimentaires”  în ianuarie 2017 (decizia Senatului UTM nr. 3 din 29 noiembrie 2016, confirmată prin ordinul rectorului UTM nr. 14-sp din 04.01.2017), ca urmare a modificării structurii organizatorice a facultăţii „Tehnologia Alimentelor”.

Date istorice succinte despre catedra „Tehnologia și Organizarea Alimentației Publice” în baza cărora a fost fondat Departamentul Alimentație și Nutriție:

Specialitatea  “Tehnologia şi Managementul  Alimentaţei Publice” a fost iniţiată în cadrul catedrei Tehnologia Produselor Alimentare,  în cadrul Institutului Politehnic “Serghei Lazo” din Chişinău (din 1992 – Universitatea Tehnică a Moldovei), instituţie de învăţămînt superior de stat în anul 1977.

În calitate de catedră separată  “Tehnologia şi Organizarea Alimentaţei Publice”  a fost fondată în 1979.  Temeiul pentru crearea catedrei a fost necesitatea în asigurarea instruirii specialiştilor cu studii superioare pentru domeniul alimentaţiei publice. În cadrul departamentului din 1997 activează filiera francofonă ”Tehnologies Alimentaires” sub egida Agenţiei Universităţilor francofone în exclusivitate în limba franceză.  Diplomele absolvenţilor fiind echivalente cu cele din ţările francofone (aproximativ 60 ţări). Astfel studenţii au posibilitatea să-şi continue studiile și activitatea profesională in Franţa Canada. etc.  La începutul anilor 2000 catedra a asigurat pregătirea specialiştilor pentru alimentaţia publică precum şi pentru  domeniul procesării laptelui şi produselor lactate la nivel de licenţă precum şi la studii postuniversitare.

Şefi de catedră de-a lungul istoriei: Ciumac Jorj, dr. prof. univ. (șef catedră: 1979-1985; 1989-2000); Bognibova Elena, dr. conf. univ. (șef catedră – 1985-1989); Dupouy Eleonora, dr. conf. univ. (șef catedră – 2000-2009); Reşitca Vladislav, dr. conf. univ. (șef catedră – 2009-2010); Deseatnicova Olga, dr. prof. univ.(șef catedră – 2010 – 2016). Din ianuarie 2017 și până în prezent, în urma reorganizării catedrei în departament, șef al departamentului Alimentație și Nutriție este dna dr. conf. univ.  Chirsanova Aurelia.

 

II. DOMENII DE ACTIVITATE A ABSOLVENȚILOR

Domeniile de activitate profesională a absolvenţilor departamentului Alimentație și Nutriție  acoperă o gamă largă de ocupaţii. Absolvenţii obţin titlul de inginer licenţiat în Tehnologii de fabricare și Prelucrare şi pot fi angajaţi la întreprinderi şi organizaţii din industria alimentară și alimentația publică cu funcţii ce presupun următoarele activități:

Absolvenții specialității „ Tehnologie si Managementul Alimentaţiei Publiceposedă o pregătire profesională în domeniul de administrare a procesului tehnologic în cadrul restaurantelor, cafenelelor, cantinelor, barurilor etc, cît şi în domeniul tehnologic axat  pe probleme de preparare şi servire a bucatelor.

Absolvenții Filierei Francofone “Tehnologies Alimentaires” posedă pregătire profesională în domeniul Tehnologiei Produselor Alimentare cu posibilitatea specializării în: transformarea laptelui și produselor lactate, transformarea cărnii și produselor din carne, oenologie, transformarea legumelor și fructelor, managementul restaurantelor.

Cunoștințele acumulate permit angajarea în calitate de manager, director, inginer-tehnolog, şef de producere, bucătar în diferite  unităţi din ramură şi în organele de control a calităţii produselor alimentare, în instituțiile de învățământ profesional, şcoli de meserii, cât şi cel superior în calitate de inginer, maistru, profesor în domeniul ştiinţei alimentelor, tehnologiei şi managementului alimentaţiei publice etc.

 

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

În prezent departamentul   asigură procesul de instruire la nivel universitar în trei limbi : română, rusă, franceză  şi postuniversitar  (masterat şi doctorat).

Ciclul I – Pregătirea inginerilor licenţiaţi  în următoarele domenii:

 • Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice  (240 credite ECTS;  zi- 4 ani; f/r -5 ani), coordonator conf. univ., dr. Capcanari Tatiana
 • Tehnologies Alimentaires  (240 credite ECTS; zi – 4 ani – instruire în limba franceză), coordonator conf. univ., dr. Aurelia Chirsanova

Ciclul II –  Pregătirea la nivel post universitar prin masterat la specialitatea:

 • “Managementul restaurantelor şi serviciilor de catering”- (90 credite ECTS; zi- 1,5 ani), coordonator conf. univ., dr. Aurelia Chirsanova

Ciclul III – doctorat – Pregătirea la nivel post universitar prin doctorat la specialitatea:

 • Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea  produselor şi procedeelor)

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE

La departament funcţionează doctorantura cu funcţia de pregătire a specialiştilor de înaltă calificare – doctori în ştiinţe tehnice la specialitatea “Tehnologia produselor alimentaţiei publice”.

Direcţia principală de cercetare ştiinţifică – “Ameliorarea valorii nutritive şi a compoziţiei chimice a produselor alimentare”. Direcţiile principale de investigaţii la tema menţionată sunt următoarele: ‘Suplimentarea cu micronutrienţi a produselor alimentare’ şi  ‘Elaborarea procedeelor tehnologice de reducere a componenţilor antinutritivi şi toxici din alimente’.

 

V. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul  este dotat cu 5 laboratoare, inclusiv 2 laboratoare didactice şi 3 laboratoare pentru cercetări ştiinţifice. Laboratoarele sunt utilate cu utilaj tehnologic de specialitate şi de cercetare.

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul  menţine relaţii de colaborare cu următoarele universităţi şi întreprinderi:

 • Institutul Ştiinţifico –Practic de Horticultura şi Tehnologii Alimentare
 • Universitatea de Stat de Medicina şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”
 • Centrul Naţional de Sănătate Publică (Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Medicină Preventivă)
 • Institutul de Fitotehnie Porumbeni (Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg al Asociaţiei Ştiinţifice de Producere „Hibrid”)
 • Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi, România
 • Universitatea “Ştefan cel Mare”, Suceava, România
 • Universitatea Bacău, România
 • Universitatea “Alma Mater”,Sibiu, România
 • University of Food Technologie Plovdiv
 • Univerity of Chemical Technology and Metalurgy
 • Universitatea Quebec, Canada
 • Şcoala Superioară de Agronomie, Toulouse, Franţa
 • Universitatea Lund, Suedia
 • Agrocampus Ouest, Rennes, Franța
 • ONIRIS, Nantes, Franța

 

VII. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI  

Personal  didactic

Deseatnicova Olga Dr., prof. univ. olga.deseatnicova@toap.utm.md
Ciumac Jorj Dr., prof. univ. jorj.ciumac@toap.utm.md
Todos Petru Dr., prof. univ. cumul  petru.todos@adm.utm.md
Găină Boris Dr.hab., prof. univ., cumul ext. boris.gaina@ffta.utm.md
Timco Carolina Dr., conf. univ., cumul ext. carolina.timco@emm.utm.md
Reșitca Vladislav Dr., conf. univ. resitca.v@mail.utm.md
Coșciug Lidia Dr., conf. univ., lidia.cosciug@toap.utm.md
Mija Nina Dr., conf. univ., nina.mija@toap.utm.md
Chirsanova Aurica Dr., conf. univ., aurica.chirsanova@toap.utm.md
Popovici Cristina Dr., conf. univ., cristina.popovici@toap.utm.md
Siminiuc Rodica Dr., conf. univ., rodica.siminiuc@toap.utm.md
Capcanari Tatiana Dr., conf. univ., tatiana.capcanari@toap.utm.md
Paladi Daniela Dr., conf. univ., daniela.paladi@toap.utm.md
Netreba Natalia Dr., conf. univ.,cumul natalia.netreba@tpa.utm.md
Botez Alexei Dr., conf. univ.,cumul alexei.botez@gddti.utm.md
Comendant Vasile Dr., conf. univ.,cumul vasile.comendant@bpm.utm.md
Cumpanici Andrei Dr., conf. univ.,cumul andrei.cumpanici@tpa.utm.md
Gherciu-Mustață Lidia Dr., conf. univ.,cumul lidia.gherciu@enl.utm.md
Luca Nicolae Dr., conf. univ.,cumul nicolae.luca@emin.utm.md
Musteață Grigore Dr., conf. univ.,cumul grigore.musteata@enl.utm.md
Popescu Liliana Dr., conf. univ.,cumul liliana.popescu@tpa.utm.md
Rubțov Silvia Dr., conf. univ.,cumul silvia.rubtov@tpa.utm.md
Stratan Ion Dr., conf. univ.,cumul ion.stratan@fiz.utm.md
Boaghi Eugenia L.  universitar eugenia.boaghi@toap.utm.md
Boiștean Alina L. universitar, alina.boistean@toap.utm.md
Popovici Violina L. universitar, cumul violina.popovici@toap.utm.md
Livcutnic Mihail L. universitar, cumul mihail.livcutnic@toap.utm.md
Chiaburu Vasile L. universitar, cumul vasile.chiaburu@pmai.utm.md
Cerepanov Mariana L. universitar, cumul mariana.cerepanov@ffta.utm.md
Ciumac Ludmila L. universitar, cumul ludmila.ciumac@lm.utm.md
Costaș Svetlana L. universitar, cumul svetlana.costas@mate.utm.md
Ghencea Cristina L. universitar, cumul cristina.ghencea@dtp.utm.md
Melenciuc Mihai L. universitar, cumul mihail.melenciuc@pmai.utm.md
Carauș Viorica L. universitar, cumul ext. viorica.caraus@efm.utm.md
Harabagiu Rodica L.  universitar, cumul ext. rodica.harabagiu@ffta.utm.md

Personal non-didactic

Livcutnic Mihail Inginer coordonator  – 1 un. titular mihail.livcutnic@toap.utm.md
Popovici Violina Specialist documentație studii cat.I – 1 un., titular violina.popovici@toap.utm.md
Boiștean Alina Inginer cat. I –  cumul alina.boistean@toap.utm.md
Boaghi Eugenia Inginer cat. I, cumul – 0.5 unit. eugenia.boaghi@toap.utm.md
Națibulina Maria Inginer cat. I – 1 un., titular maria.natibulina@toap.utm.md
Zaiaț Daniela Inginer cat. I – 1 un., titular daniela.zaiat@toap.utm.md