caterinciuc2

 

 

CATERENCIUC SVETLANA
Şef de departament
conferențiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT
Adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr. 5
Tel: +373 22 50-99-63
E-mail: svetlana.caterenciuc@lm.utm.md, catedra@lm.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Limbi Străine a fost înființata în anul 1964, odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chișinău (azi – Universitatea Tehnică din Moldova), apoi in  anul 1990 a fost redenumita in Catedra Limbi Moderne, iar  din decembrie 2016, conform Hotărârii Senatului, –  Departamentul Limbi Străine.

În prezent în cadrul departamentului activează 22 de cadre didactice cu o bogată experiență în predarea limbilor străine. Doi membri ai departamentului dețin titlul științific de doctor, iar șapte urmează studii de doctorat. Angajații departamentului își perfecționează competențele lingvistice și măiestria pedagogică în diverse instituții din țară și de peste hotare. Obiectivul principal în predarea și studierea limbilor străine este dezvoltarea abilităților și competențelor de comunicare în limbaj comun și specializat. Strategia departamentului are ca obiectiv principal dezvoltarea viitorilor specialiști competenți de a comunica în limbi străine, fapt ce le-ar permite să activeze cu succes în instituții din țară și de peste hotare, îmbinând armonios elementele inginerești, manageriale şi culturale.

ROLUL DEPARTAMENTULUI ÎN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE CU PROFIL TEHNIC

Departamentul Limbi Străine are o destinație specială în cadrul Universității Tehnice. Menită să asigure perpetuitatea în materie de cunoștințe de limbă, acumulate în școala de cultură generală, își justifică existenta prin predarea limbii străine – limbaj specializat în multiple domenii: arhitectură, construcții, economie, telecomunicații, energetică, mecanică, construcție de mașini, alimentație, industrie ușoară. Limbile de predare în cadrul catedrei sunt: franceza, engleza, germana, spaniola, româna pentru alolingvi. Esența Departamentului se reprezintă printr-o formulă triplă: actualitate, flexibilitate, deschidere. De actualitate ține caracterul cursurilor și elaborărilor metodico-didactice ale colaboratorilor departamentului. Prin flexibilitate înțelegem proprietatea de a răspunde adecvat exigențelor formulate de administrațiile facultăților UTM în materie de conținuturi de învățământ și organizare internă. Noțiunea de deschidere este definită, în conceptul Departamentului, prin voința și perseverența acesteia pe calea inițierii și autoformării continue în domeniul tehnologiilor moderne, terminologiilor tehnico-științifice, modalităților de interacțiune comunicativă în procesul didactic.

 PRINCIPII DE FUNCŢIONARE

Departamentul prestează servicii lingvistice tuturor facultăților UTM, divizându-se în echipe didactice pe facultăți/cartiere. Fiecare echipă didactică este gestionată de un șef de echipă, împuternicit să vegheze asupra respectării disciplinei de muncă, coordonând activitatea coechipierilor săi și asigurând comunicarea cu administrația Departamentului și decanatele-gazde ale facultăților respective. Această formulă de funcționare este, deocamdată, cea mai optimă în condițiile în care efectivul Departamentului este dispersat din punct de vedere geografic:

  • Echipa didactică de la FTA şi FTP (cartierul Râșcani)
  • Echipa didactică de la FIMIT (cartierul Râșcani)
  • Echipa didactică de la FCIM (cartierul Râșcani)
  • Echipa didactică de la FEIE și FET (cartierul Centru)
  • Echipa didactică de la FCGC, FUA și FIEB (cartierul Botanica)

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Strategia didactică a Departamentului derivă din ideea că dinamismul cursului ar fi în acord cu ritmurile tinerilor de astăzi. În consecință, conținutul unei unități de curs trebuie să dezvolte mai multe competente: înțelegerea documentului scris, expresia orală, producția scrisă, lucrul în autonomie.

La etapa înțelegerii documentului scris se recurge, în prealabil, la strategia prezentării materialului terminologic sub formă de microsisteme euristice, care asigură o bună conceptualizare a problematicii viitorului subiect. În cadrul lucrului cu textul, studenții învață tehnici de sintetizare a informației principale și de ilustrare ulterioară a acesteia prin imagini grafice, scheme, tabele, figuri, utilizând mijloacele TIC. Informația prelucrată în asemenea mod se pretează bine logicii inginerești, facilitând descrierea sau explicarea unui proces, fenomen etc.

Expresia orală este dezvoltată prin intermediul prezentărilor de subiecte cu suportul imaginii pentru a antrena studenții să comunice cu publicul. Dezvoltarea producerii scrise este bazată, în particular, pe traducere din limba străină către limba de origine și viceversa și prin construirea unor argumentații. Lucrul în autonomie al studenților este bazat pe elaborarea unor portofolii ce includ informaţii suplimentare la subiectele studiate în cadrul cursului.

 III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

O didactică de succes este imposibilă fără efectuarea cercetărilor în domeniu. În acest scop, colaboratorii Departamentului efectuează, în cadrul Grupului de Observare a Limbajelor Specializate (GOLS), studii individuale cu caracter științific, rezultatele cărora sunt făcute publice prin publicarea ulterioară  în revista universitară  Journal of Social Sciences sau alte reviste de specialitate.

Limbajele specializate sunt abordate sub două aspecte: teoretic – prin descrierea componentelor acestora, şi practic – prin abordarea lor în scopuri didactice: structura textului de specialitate şi organizarea lecturii funcţionale a acestuia, metodele de apropriere a conceptelor prin intermediul terminologiei şi a traducerii, mecanismele de elaborare a discursului în context profesional, etc. Această activitate permanentă impune efectuarea la zi a lecturilor de specialitate, ajută la formularea clară a preocupărilor didactice, la identificarea răspunsurilor, la observarea unor fenomene lingvistice de pe poziţia cercetătorului, făcând referinţă la nume notorii în domeniu.

În luna martie a fiecărui an, tradițional, Departamentul organizează Săptămâna Limbilor Străine cu genericul  „Ştiinţele în limbi străine”. Obiectivele acesteia rezidă în antrenarea studenților în activitatea de cercetare științifică în domeniul lor de specialitate și dezvoltarea discursului profesional.

 IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de 5 săli de curs, o sală pentru colaboratori, o sală de autoinstruire cu o bibliotecă de cca 3000 de titluri de carte, 4 calculatoare, 3 imprimante, 2 proiectoare, un scaner, un videocasetofon, casetofoane, casete video şi audio etc.

V. COLABORĂRI

Departamentul Limbi Străine a semnat un acord de colaborare cu Universitatea din Craiova, în luna martie 2020 a fost depus 1 proiect la Ministerul Culturii a Republicii Italiene (prin intermediul Ambasadei Italiei în Republica Moldova), grație căruia, actualmente, sunt organizate  3 grupe de studenți și cadre didactice care studiază limba italienă.

Grație Acordului de colaborare a DLS cu Universitatea din Craiova, România, în perioada 03 -04 februarie 2020, dl Sorin Cazacu, lect., univ., dr., şeful departamentului Studii Anglo-Americane și Germanice și Carson Parent, Fulbright English Teaching Assistant au fost invitați în calitate de Visiting Professors la DLS. În cadrul acestei vizite de lucru au avut loc mai multe activități, printre care 1 workshop cu cadrele didactice din cadrul departatamentului Limbi Străine și un training de Academic Writing cu cadrele didactice universitare și doctoranzii.

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.

Nume, prenume

Titlul

Specialitatea

E-mail

1

Caterenciuc Svetlana

Șef dep., dr., conf. univ .

l. engleză

svetlana.caterenciuc@lm.utm.md

2

Ungureanu Ludmila

Dr., conf. univ.

l. franceză

ludmila.ungureanu@lm.utm.md

3

Armaș Svetlana

Asistent universitar

l. engleză

svetlana.armas@lm.utm.md

4

Balan Mihail

Asistent universitar

l. engl., germ.

mihai.balan@lm.utm.md

5

Bivol Lidia

Asistent universitar

l. franceză

lidia.bivol@lm.utm.md

6

Burdila Lilia

Asistent universitar

l. engleză

lilia.burdila@lm.utm.md

7

Cerepanova Mariana

Asistent universitar

l. fr.., l. engl.

mariana.cerepanova@lm.utm.md

8

Ciumac Ludmila

Asistent universitar

l. engleză

ludmila.ciumac@lm.utm.md

9

Crudu Corina

Asistent universitar

l. engleză

corina.crudu@ia.utm.md

10

Cuciuc Valentina

Asistent universitar

l. română

valentina.cuciuc@lm.utm.md

11

Dutova Laurenţia

Asistent universitar

l. engleză

laurentia.dutova@lm.utm.md

12

Golovaci Mariana

Lector universitar

l. rom., l. fr.

mariana.golovaci@lm.utm.md

13

Havric Alina

Asistent universitar

l. franc., l. engl.

alina.havric@lm.utm.md

14

Iordanov Maria

Asistent universitar

l. engleză

maria.iordanov@lm.utm.md

15

Jechiu Ala

Asistent universitar

l. engleză

ala.jechiu@lm.utm.md

16

Mihail-Veleșcu Lilia

Asistent universitar

l. engleză

lilia.mihail-velesco@lm.utm.md

17

Prozor-Barbalat Liliana

Asistent universitar

l. engleză

liliana.prozor@lm.utm.md

18

Pușcașu Ala

Asistent universitar

l. engleză

ala.puscasu@lm.utm.md

19

Stoicev Valentina

Asistent universitar

l. română

valentina.stoicev@lm.utm.md

20

Șișianu Ala

Asistent universitar

l. engleză

ala.sisianu@ia.utm.md

21

Tintiuc Corina

Asistent universitar

l. engleză

corina.tintiuc@ia.utm.md

22

Zingan Olga

Asistent universitar

l. engleză

olga.zingan@lm.utm.md

Personal non-didactic

1

Ionașcu Svetlana

Specialist documentație studii

svetlana.ionascu@lm.utm.md