caterinciuc2

 

 

CATERENCIUC SVETLANA
Şef de departament
conferențiar universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT
Adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr. 5
Tel: +373 22 50-99-63
E-mail: svetlana.caterenciuc@lm.utm.md, catedra@lm.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Limbi Străine a fost infiintata în anul 1964, odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chișinău (azi – Universitatea Tehnică din Moldova), apoi in  anul 1990 a fost redenumita in Catedra Limbi Moderne, iar  din decembrie 2016, conform Hotararei Senatului, –  Departamentul Limbi Străine.

În prezent în cadrul departamentului activează 19 de cadre didactice cu o bogată experienţă în predarea limbilor străine. Doi membri ai departamentului deţin titlul ştiinţific de doctor, iar cinci urmează studii de doctorat. Angajaţii departamentului îşi perfecţionează competenţele lingvistice şi măiestria pedagogică în diverse instituții din țară și de peste hotare. Obiectivul principal în predarea şi studierea limbilor străine este dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de comunicare în limbaj comun şi specializat. Strategia departamentului are ca obiectiv principal dezvoltarea viitorilor specialişti competenţi de a comunica în limbi străine, fapt ce le-ar permite să activeze cu succes în instituţii din țară şi de peste hotare, îmbinând armonios elementele inginereşti, manageriale şi culturale.

ROLUL DEPARTAMENTULUI ÎN CADRUL STUDIILOR UNIVERSITARE CU PROFIL TEHNIC

Departamentul Limbi Străine are o destinaţie specială în cadrul Universității Tehnice. Menită să asigure perpetuitatea în materie de cunoştinţe de limbă, acumulate în şcoala de cultură generală, îşi justifică existenţa prin predarea limbii străine – limbaj specializat în multiple domenii: arhitectură, construcţii, economie, telecomunicaţii, energetică, mecanică, construcţie de maşini, alimentaţie, industrie uşoară. Limbile de predare în cadrul catedrei sunt: franceza, engleza, germana, spaniola, româna pentru alolingvi. Esenţa Departamentului se reprezintă printr-o formulă triplă: actualitate, flexibilitate, deschidere. De actualitate ţine caracterul cursurilor şi elaborărilor metodico-didactice ale colaboratorilor departamentului. Prin flexibilitate înţelegem proprietatea de a răspunde adecvat exigenţelor formulate de administraţiile facultăţilor UTM în materie de conţinuturi de învăţământ şi organizare internă. Noţiunea de deschidere este definită, în conceptul Departamentului, prin voinţa şi perseverenţa acesteia pe calea iniţierii şi autoformării continue în domeniul tehnologiilor moderne, terminologiilor tehnico-științifice, modalităţilor de interacţiune comunicativă în procesul didactic.

 PRINCIPII DE FUNCŢIONARE

Departamentul prestează servicii lingvistice tuturor facultăţilor UTM, divizându-se în echipe didactice pe facultăţi. Fiecare echipă didactică este gestionată de un şef de echipă, împuternicit să vegheze asupra respectării disciplinei de muncă, coordonând activitatea coechipierilor săi şi asigurând comunicarea cu administraţia Departamentului şi decanatele-gazde ale facultăţilor respective. Această formulă de funcţionare este, deocamdată, cea mai optimă în condiţiile în care efectivul Departamentului este dispersat din punct de vedere geografic:

  • Echipa didactică de la FTA şi FTP (cartierul Râşcani)
  • Echipa didactică de la FIMIT (cartierul Râşcani)
  • Echipa didactică de la FEIE şi FET (cartierul Centru)
  • Echipa didactică de la FCGC, FUA şi FIEB (cartierul Botanica)

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Strategia didactică a Departamentului derivă din ideea că dinamismul cursului ar fi în acord cu ritmurile tinerilor de astăzi. În consecinţă, conţinutul unei unităţi de curs trebuie să dezvolte mai multe competenţe: înţelegerea documentului scris, expresia orală, producţia scrisă, lucrul în autonomie.

La etapa înţelegerii documentului scris se recurge, în prealabil, la strategia prezentării materialului terminologic sub formă de microsisteme euristice, care asigură o bună conceptualizare a problematicii viitorului subiect. În cadrul lucrului cu textul, studenţii învaţă tehnici de sintetizare a informaţiei principale şi de ilustrare ulterioară a acesteia prin imagini grafice, scheme, tabele, figuri, utilizând mijloacele TIC. Informaţia prelucrată în asemenea mod se pretează bine logicii inginereşti, facilitând descrierea sau explicarea unui proces, fenomen etc.

Expresia orală este dezvoltată prin intermediul prezentărilor de subiecte cu suportul imaginii pentru a antrena studenţii să comunice cu publicul. Dezvoltarea producerii scrise este bazată, în particular, pe traducere din limba străină către limba de origine şi viceversa şi prin construirea unor argumentaţii. Lucrul în autonomie al studenţilor este bazat pe elaborarea unor portofolii ce includ informaţii suplimentare la subiectele studiate în cadrul cursului.

 III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

O didactică de succes este imposibilă fără efectuarea cercetărilor în domeniu. În acest scop, colaboratorii Departamentului efectuează, în cadrul Grupului de Observare a Limbajelor Specializate (GOLS), studii individuale cu caracter ştiinţific, rezultatele cărora sunt făcute publice la sfârşit de an universitar, în paginile anuarului ştiinţific al Departamentului „Limbaje specializate”.

Limbajele specializate sunt abordate sub două aspecte: teoretic – prin descrierea componentelor acestora, şi practic – prin abordarea lor în scopuri didactice: structura textului de specialitate şi organizarea lecturii funcţionale a acestuia, metodele de apropriere a conceptelor prin intermediul terminologiei şi a traducerii, mecanismele de elaborare a discursului în context profesional, etc. Această activitate permanentă impune efectuarea la zi a lecturilor de specialitate, ajută la formularea clară a preocupărilor didactice, la identificarea răspunsurilor, la observarea unor fenomene lingvistice de pe poziţia cercetătorului, făcând referinţă la nume notorii în domeniu.

În luna martie a fiecărui an, tradiţional, în cadrul zilelor Francofoniei în Republica Moldova, Departamentul organizează Conferinţa ştiinţifică studenţească „Ştiinţele în limbi străine”. Obiectivele acesteia rezidă în antrenarea studenţilor în activitatea de cercetare ştiinţifică în domeniul lor de specialitate şi dezvoltarea discursului profesional.

 IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de 5 săli de curs, o sală pentru colaboratori, o sală de autoinstruire cu o bibliotecă de cca 3000 de titluri de carte, 4 calculatoare, 3 imprimante, 2 proiectoare, un scaner, un videocasetofon, casetofoane, casete video şi audio etc.

V. COLABORĂRI

Departamentul Limbi Străine a implementat în cadrul programului TEMPUS-TACIS un proiect aprobat de Comisia Comunităţii Europene în 1994. În 1995 a perfectat dosarul de aderare la Agenţia Universităţilor Francofone. De asemenea, Departamentul colaborează cu instituţii din România, Franţa, Germania, Anglia, cu Fundaţia Soros şi Alianţa Franceză, Agenţia Universităţilor Francofone, Asociaţia profesorilor de limbă franceză din Republica Moldova.

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. Nume, prenume Titlul Specialitatea E-mail
1 Svetlana Caterenciuc Șef dep., dr., conf. univ . l. engleză svetlana.caterenciuc@lm.utm.md
2 Mariana Ababii Lector superior/titular/cum. l. engleză mariana.ababii@lm.utm.md
3 Lidia Bivol Lector superior/titular/cum. l. franceză lidia.bivol@lm.utm.md
4 Lilia Burdila Lector universitar/ titular/cum. l. engleză lilia.burdila@lm.utm.md
5 Mariana Cerepanova Lector superior/titular/cum. l. franceză mariana.cerepanova@lm.utm.md
6 Ludmila Ciumac Lector univ./titular/cum. l. engleză ludmila.ciumac@lm.utm.md
7 Valentina Cuciuc Lector superior/titular l. română valentina.cuciuc@lm.utm.md
8 Mariana Golovaci Lector universitar/titular/cum. l. română mariana.golovaci@lm.utm.md
9 Alina Havric Lector superior/titular/cum. l. franceză alina.havric@lm.utm.md
10 Elena Hodinitu Lector superior/titular l. română elena.hodinitu@lm.utm.md
11 Jechiu Ala Lector superior/titular/cum. l. engleză ala.jechiu@lm.utm.md
12 Lilia Moscalenco Lector superior/titular l. română lilia.moscalenco@lm.utm.md
13 Liliana Prozor-Barbalat Lector superior/titular/cum. l. engleză liliana.prozor@lm.utm.md
14 Valentina Stoicev Lector superior/titular l. română valentina.stoicev@lm.utm.md
15 Aurica Școlnic Lector universitar/ cum. l. germană aurica.scolnic@lm.utm.md
16 Ludmila Ungureanu Dr., conf. univ./titular/cum. l. franceză ludmila.ungureanu@lm.utm.md
17 Tamara Gogu Dr., conf. univ/cumul extern tamara.gogu@lm.utm.md
18 Olga Zingan Lector superior/titular/cum. l. engleză olga.zingan@lm.utm.md
19 Svetlana Cebotari Lector superior/concediu l. franceză svetlana.cebotari@lm.utm.md
20 Maria Iordanov Lector universitar/titular/cum. l. engleză maria.iordanov@lm.utm.md
21 Raisa Marcenco Lector universitar/cumul extern raisa.marcenco@lm.utm.md
22 Elena Babără Lector universitar/titular
23 Lilia Caţer Lector universitar/titular
24 Laurenţia Dutova Lector universitar/titular/cum.
25 Alla Mămăligă Lector universitar/cum. l. engleză/franceză
Personal non-didactic
1 Svetlana Ionașcu Metodist coordonator, metodist cat. I cum. svetlana.ionascu@lm.utm.md