verejan

 

ANA VEREJAN

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe chimice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/9, corpul de studii nr. 5
Tel: +373 22 50-99-61
E-mail: ana.verejan@chim.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra chimie a Universităţii Tehnice a Moldovei are un parcurs istoric interesant. În anul 1964 odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chişinău au fost create:

 • Catedra chimie neorganică, înființată de conferenţiarul Ţilea CONUNOV, transferată de la USM;
 • Catedra chimie fizică, coloidală şi organică, fondată de profesorul Mihail CHERDIVARENCO.

Aceste catedre pe parcursul anilor au suferit multiple modificări, care au culminat cu comasarea lor în anul 1999.

Pe parcursul anilor șefi ai catedrelor chimie au fost profesorii: Ţilea CONUNOV (1964-1975), Mihail CHERDIVARENCO (1964-1996), Eugen ZOBOV (1964-1970), Anatol BÂRCĂ (1975-1977), Veronica AMARII (1977-1979, 1980-1986, 1993-1999, 2001-2005); Larisa CERNEGA (1979-1980, 1986-1993), Vasile GUŢANU (1996-2001), Rodica STURZA (2005-2007), Ana VEREJAN (2007 – în prezent).

De-a lungul anilor, la catedrele/catedra chimie au activat peste 90 de colaboratori. Actualmente catedra întruneşte 19 colaboratori, inclusiv 1 profesor universitar, 7 conferenţiari, 4 lectori superiori, 7 ingineri şi tehnicieni. Calitatea studiilor viitorilor ingineri în mare parte este garantată de calificarea înaltă a cadrelor didactice. În 2016 Catedra chimie a fost redenumită în Departamentul chimie conform Hotărârile Senatului UTM nr. 4 din 27.12. 2016.

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul asigură predarea chimiei: cursuri speciale la Facultatea Energetică și Inginerie Electrică, Facultatea Urbanism şi Arhitectură, Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii şi Facultatea Industria Uşoară; cursurile de chimie anorganică şi analitică, organică, fizică şi coloidală la Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. Сolaboratorii catedrei sunt autori ai mai multor materiale metodice, inclusiv:

 • manualul „Chimia anorganică” – conf. A. VEREJAN, L. CERNEGA, IU. SUBOTIN, G. ŞINIC (elaborat în a. 2009);
 • manualul „Chimia lemnului” – conf. M. GHEŢIU, V. TOPOREŢ (elaborat în a. 2010);
 • manualul „Chimie analytique” fr. – prof. Ţ. CONUNOV ş. a. (elaborat în a. 1994);
 • manualul „Chimia organică” – conf. M. GHEŢIU (elaborat în a. 1999);
 • ciclurile de prelegeri la chimia analitică „Analiza volumetrică” şi „Aplicaţii şi probleme la analitică” – conf. CERNEGA, V. AMARII, G. ŞINIC (elaborate în a. 2002 şi, respective, în a. 2004);
 • ciclul de prelegeri la metode fizico-chimice de analiză – conf. R. STURZA, Iu. SUBOTIN (elaborat a. 1999);
 • îndrumări pentru lucrări de laborator, lucrări de control în limbile română, franceză şi rusă, pentru toate specialităţile universităţii – în total în ultimii 10 ani, peste 50.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Colaboratorii departamentului sunt implicați în activități de cercetare științifică, antrenând și studenți, masteranzi, doctoranzi, dar și elevi din liceele „Natalia Dadiani”, „Ion Creangă” ș.a. Rezultatele investigațiilor științifice realizate sub conducerea profesorilor Catedrei sunt aprobate anual la conferințele științifice studențești și diverse conferințe nationale și internationale.

Direcţiile principale de cercetare ale departamentului:

 • Fortificarea produselor alimentare cu diverși micronutrienţi (fier, calciu, iod, substanțe bioactive naturale);
 • Obţinerea compuşilor și compozițiilor bioactive cu efect scontat pe bază de acid hialuronic și alte substanțe pentru utilizarea ulterioară în industria alimentară, farmaceutică și cosmetic;
 • Stabilizarea fizico-chimică a substanțelor biologic active și cercetarea proceselor fizico-chimice în produsele alimentare finite.

Proiecte de cercetare

Elaborarea unor tehnologii avansate de fortificare a produselor alimentare cu iod și potasiu pe bază de surse vegetale locale, din cadrul Programului de Stat 1.1.2. Tehnologii de prelucrare a materiei prime agricole și de păstrare a producției agroalimentare cu consum redus de energie. Termenul executării: 2006-2007. Conducătorul proiectului: Rodica STURZA, conf. univ., dr. în chimie.

Elaborarea și cercetarea compozițiilor bioactive în baza acidului hialuronic obținut din surse naturale locale pentru utilizarea practică în industria alimentară, cosmetică și farmaceutică. Termenul executării: 2006-2010. Conducătorul proiectului: Larisa ZADOROJNÎI, conf. univ., dr. în chimie.

Proiect pentru tineri cercetători „Alimente fortificate cu fier în scopul reducerii ratei de anemie feriptivă în Republica Moldova”. Termenul executării: 2007-2008. Conducătorul proiectului: Iurie SUBOTIN, conf. univ., dr. în chimie.

Cercetarea și elaborarea schemei tehnologice de producere a acidului hialuronic (AH) din surse naturale locale. Termenul executării: 2011-2015. Conducătorul proiectului: Larisa ZADOROJNÎI, conf. univ., dr. în chimie.

În cadrul proiectului a fost realizat studiul fizico-chimic al compozițiilor cu biopolimeri și coloranți. Aplicații practice. Responsabil: Alexei BAERLE, conf. univ., dr. în chimie.

Au fost publicate peste 1000 de lucrări științifice, inclusiv înregistrate peste 40 de brevete de invenții, 8 monografii, 6 manuale și peste 200 de materiale didactice. Colaboratorii catedrei participă la conferințe științifice naționale și internationale (România, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Canada, Franța), la diverse expoziții de profil, unde prezintă cu succes rezultatele cercetărilor științifice.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul de chimie dispune de 2 săli pentru profesori, 12 laboratoare pentru instruirea studenţilor şi cercetări ştiinţifice, amenajate cu aparate şi mobilă necesară pentru desfăşurarea procesului didactic şi ştiinţific, cu veselă şi substanţe chimice pentru realizarea lucrărilor de laborator la chimia anorganică, chimia analitică, chimia organică.

Departamentul este asigurat şi cu mijloace tehnice pentru procesul de studii: calculatoare, diaproiector pentru prezentarea anumitor cursuri în program Power Point, standuri didactice.

 

V. COLABORĂRI

Membrii departamentului colaborează cu USM (Facultatea Chimie şi Tehnologie Chimică, Facultatea Fizică), AŞM (Institutul de Chimie, Institutul de Microbiologie, Institutul de Fiziologie a Plantelor), USMF „N. Testimiţanu”, cu savanţi şi profesori din universităţi de profil din România, Bulgaria, Canada, Franţa, Ucraina, Rusia. Colaborările se soldează cu misiuni de cercetare şi schimb de experienţă (profesori, studenţi), cu proiecte ştiinţifice, participări la simpozioane, conferinţe, elaborări de culegeri şi manuale etc.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Numele, prenumele cadrului didacticTitlul ştiinţific, studii de doctorat, funcţiaDiscipline asigurateE-mail
Cadre didactice titulare
Ana VEREJANDr. în chimie, şef departament, conferenţiar universitarChimie anorganică, chimie analiticăana.verejan@chim.utm.md
Rodica STURZADoctor habilitat, profesor universitarChimie anorganică, chimie analitică, chimie fizică şi coloidală, Metode fizico-chimicerodica.sturza@chim.utm.md
Iurie SUBOTINDr. în chimie, prodecan FTMIA, conferenţiar universitar Chimie anorganică, chimie analitică metode fizico-chimiceiurie.subotin@ftmia.utm.md
Raisa DRUŢĂDr. în chimie, prodecan FTMIA, conf. univ.Chimie fizică şi coloidală, chimia şi microbiologia apeiraisa.druta@ftmia.utm.md
Larisa ZADOROJNÂIDr. în chimie, conferenţiar universitarChimia organică, chimie analitică, Metode fizico-chimicelarisa.zadorojnai@chim.utm.md
Svetlana HARITONOVDr. în chimie, conferenţiar universitarMetode fizico-chimice, chimie generală cu elemente de specialitate (electrochimie)svetlana.haritonov@chim.utm.md
Angela GUREVDr. în chimie, conferenţiar universitarChimia organicăangela.gurev@chim.utm.md
Alexei BAERLEDr. în chimie, conf. univ., conducător de doctoratChimie fizică şi coloidală,

chimia lemnului

alexei.baerele@chim.utm.md
Veronica DRAGANCEADr. în chimie, conferenţiar universitarChimia generală cu elemente de specialitate (substanţe liante), chimia organică, chimia specială (domeniul artei decorative)veronica.dragancea@chim.utm.md
Diana MUNTEANUStudii competitive doctorale absolvite, lector superior, cumulChimia generală cu elemente de specialitate (substanţe liante), chimia organicădiana.munteanu@adm.utm.md
Liudmila GUSINAStudii doctorale absolvite, lector superiorChimia generală cu elemente de specialitate (elemente de electrochimie), chimia programei BACliudmila.gusina@chim.utm.md
Personal non-didactic
Iulia ŢURCANStudii universitare în domeniul vinificaţiei, șef laborator, inginer cat.IDeservirea lucrărilor de laborator la chimia anorganică, metode fizico-chimiceiulia.turcan@tlc.utm.md
Eleonora MÎRZACStudii universitare în domeniul pedologiei, inginer cat. IDeservirea lucrărilor de laborator la chimia anorganică, metode fizico-chimice
Vergilia PASATStudii universitare în domeniul biochimiei, inginer cat. IDeservirea lucrărilor de laborator la chimia analitică
Viorica CHIŢANStudii universitare în domeniul chimiei,  majistru, inginer cat. IDeservirea lucrărilor de laborator la chimia organică, chimia fizică şi coloidală, chimia polimerilor
Olga DIMOVAStudii universitare în domeniul chimiei, studii doctorale, inginer cat. IDeservirea lucrărilor de laborator la chimia organică, chimia fizică şi coloidală, chimia lemnului
Cristina MUNTEANStudii universitare în domeniul chimiei, inginer cat. IDeservirea lucrărilor de laborator la chimia organică, chimia fizică şi coloidală, chimia lemnului
Leonid SIROTEANUinginer cat. I, cumul extern
Mihail LIVCUTNICtehnician cat. I, cumulmihail.livcutnic@toap.utm.md