Fișele unităților de curs

ANUL I

Semestrul I

 1. F.01.O.0.01, Geometria Descriptiva, FISA
 2. F.01.O.0.02, Studiul si Tehnologia Materialelor, FISA
 3. F.01.O.0.03, Bazele Designului I, FISA
 4. G.01.O.0.13, Tehnologii Informationale, FISA
 5. G.01.O.0.14, Limba Straina I, Engleza, FISA
 6. G.01.O.0.14, Limba Straina I, Franceza, FISA
 7. G.01.O.0.15, Educatia fizica I, FISA
 8. G.01.O.0.16, Limba Romana I, FISA
 9. S.01.O.0.25, Atelier Arte Plastice I, FISA

Semestrul II

 1. F.02.O.0.04, Desen Tehnic si Inforgafica, FISA
 2. F.02.O.0.05, Matematica Superioara, FISA
 3. F.02.O.0.06, Bazele Designului II, FISA
 4. G.02.O.0.17, Limba Straina II, Engleza, FISA
 5. G.02.O.0.17, Limba Straina II, Franceza, FISA
 6. G.02.O.0.18, Educatia fizica II, FISA
 7. G.02.O.0.19, Limba Romana II, FISA
 8. S.02.O.0.26, Atelier Arte Plastice II, FISA
 9. S.02.O.0.38, Practica de Initiere (bionica), FISA
 10. U.02.O.0.21, Filosofia si logica fomarii profesionale, FISA

ANUL II

Semestrul III

 1. F.03.O.0.07, Modelare 3D, FISA
 2. F.03.O.0.08, Inginerie Mecanica, FISA
 3. F.03.O.0.09, Istoria Artelor si Designului, FISA
 4. F.03.O.0.27, Atelier Design I, FISA
 5. S.03.O.0.28, Atelier Arte Plastice III, FISA

Semestrul IV

 1. F.04.O.0.10, Ergonomie, FISA
 2. S.04.O.0.29, Atelier Design II, FISA
 3. S.04.O.0.30, Atelier Arte Plastice IV, FISA
 4. S.04.O.0.39, Practica Tehnologica, FISA
 5. U.04.O.0.22, Teoria economica si Integrarea Europeana, FISA

ANUL III

Semestrul V

 1. F.05.O.0.11, Anatomia Plastica, FISA
 2. S.05.A.1.31, Ambalaj si Grafica Industriala, FISA
 3. S.05.A.1.32, Atelier Design III, FISA
 4. S.05.A.1.33, Atelier Arte Plastice V, FISA

Semestrul VI

 1. G.06.O.0.20, Protectia muncii si a mediului ambiant, FISA
 2. S.06.A.1.34, Atelier Design IV, FISA
 3. S.06.A.1.35, Atelier Arte Plastice VI, FISA
 4. S.06.O.0.40, Practica de Productie, FISA
 5. U.06.O.0.23, Economia Ramurii Dreptul, FISA

ANUL IV

Semestrul VII

 1. F.07.O.0.12, Dreptul de Autor, FISA
 2. S.07.A.1.37, Atelier Design V, FISA
 3. S.07.O.0.36, Softuri Avansate in Design, FISA
 4. U.07.O.0.24, Management si Marketing, FISA

Semestrul VIII