ceban

 

VICTOR CEBAN

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
Tel: +373 22 50-99-28
E-mail: victor.ceban@tran.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Istoria Departamentului Transporturi (DT) începe din anul 1975, odată cu fondarea Catedrei transport auto din cadrul Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Chişinău. În anul 1997 în baza Catedrei transport auto a fost creată Catedra inginerie și management în transport. În anul 2014 ca urmare a reorganizării FIMIT a fost constituit Departamentul Transporturi. Pe parcursul celor peste 40 de ani de pregătire a specialiștilor în domeniul transportului, catedrele de profil i-au avut drept conducători pe următoarele personalități:

 • Vitalie SCALNÂI, conf. univ., dr. ș. t. (1975-1985; 1993-1998)
 • Vasile CALMUŢCHI, prof. univ., dr. hab. (1985-1992)
 • Vladimir POROSEATCOVSCHI (1992- 1993)
 • Valentin AMARIEI, conf. univ., dr. ș. t. (1997-1999, Catedra IMT)
 • Vladimir ENE, conf.univ., dr. ing. (1998-2008, Catedra TA)
 • Tudor ALCAZ, conf.univ., dr. ș. ec. (1999-2007, Catedra IMT)
 • Victor CEBAN, conf. univ., dr. ș. t. (2007-2014, Catedra IMT)
 • Ilie MANOLI, conf. univ. dr. ș. t .(2008 – 2014 catedra TA)

Departamentul Transporturi este una din principalele subdiviziuni didactico-ştiinţifice în structura Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi a UTM și funcţionează în baza prevederilor Codului Educației al Republicii Moldova, Cartei Universitare, altor regulamente  și acte normative ale Ministerului Educaţiei  și Universităţii.

În prezent, Departamentul este principala bază de instruire a cadrelor din domeniul de profil în Republica Moldova, care girează pregătirea inginerilor licenţiaţi, masteranzilor și doctoranzilor de înaltă calificare în domeniul transportului auto și feroviar competitivi pe piața națională și internațională a muncii la trei cicluri de studii în învățământul superior:

a) Ciclul I – studii superioare de licență cu acordarea titlului inginer licenţiat la următoarele programe de studii cu durata de patru ani la studii de zi și de cinci ani la studii cu frecvență redusă:

b) Ciclul II – studii superioare de master cu acordarea titlului de magistru în domeniu la următoarele programe de studii cu durata de 1,5 ani:

 • Managementul şi exploatarea transportului (zi)
 • Siguranţa şi ecologizarea transportului rutier (zi)

c) Ciclul III – studii superioare de doctorat cu acordarea titlului de doctor în științe tehnice la următoarele programe de studii cu durata de trei ani la studii de zi și de patru ani la studii cu frecvență redusă:

 • Ingineria și managementul producerii pe ramuri
 • Autovehicule și tractoare

Departamentul Transporturi, prin intermediul Centrului Universitar de Formare Continuă, organizează formarea profesională inițială și continuă a personalului din domeniul transportului rutier după următoarele programe:

 1. Formare profesională inițială „Inginerie și management în transporturi”– a doua specialitate de studii superioare: 1456 ore, titlul inginer licențiat.
 2. Formarea profesională continuă a personalului din sistemul de pregătire a conducătorilor auto: 144 ore, cu specializarea:
 • cadru didactic de siguranță rutieră,
 • instructor în conducerea auto,
 • evaluator în sistemul de calificare a conducătorilor aut.
 1. Perfecționarea specialiștilor din domeniul transportului rutier și certificare a competențelor profesionale la următoarele specializări:
 • manager transport rutier,
 • manager pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere,
 • expert pentru activitatea de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere,
 • manager pentru activitatea atelierului de autoservice,
 • manager/expert pentru lucrările de montare, verificare a tahografelor, limitatoarelor de viteze,
 • conducător auto transport rutier.
 1. Cursuri de instruire și perfecționare a conducătorilor auto: 21 – 264 ore.
 2. Formarea continuă a cadrelor didactice ale instituțiilor din învățământul profesional tehnic în domeniul de specialitate.

Specialiștii care finisează studiile la unul din aceste programe pot activa în calitate de conducători de departamente, președinți de asociații și firme, directori și manageri, ingineri-șefi sau directori tehnici, directori comerciali a întreprinderilor, ingineri mecanici, șefi de secții.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul Transporturi al FIMIT asigură predarea a circa 30 de discipline. Procesul de instruire se desfășoară prin intermediul următoarelor forme de activitate didactică:

 • prelegeri,
 • lecții practice sau de seminar,
 • lucrări de laborator,
 • lucrări și proiecte de an,
 • stagii practice tehnologice și de producere la întreprinderi.

Fiecare activitate didactică este susținută cu materialele metodice, instalațiile și utilajul necesar. Studenţii au acces liber la reţeaua internet, dispun de softuri specializate.

Direcțiile actuale de activitate didactico-metodică DT sunt următoarele:

 • Identificarea, repartizarea și aprobarea prin standarde de formare profesională a competențelor actuale ale specialistului cu studii superioare de licență, master și doctorat în domeniul transporturilor.
 • Sporirea atractivității specialităților studiate prin actualizarea planurilor de învățământ, elaborarea curriculumului astfel încât competențele să fie reflectate pe deplin.
 • Optimizarea activităţii didactice prin ierarhizarea volumului de cunoştinţe în funcţie de treptele de specializare (student, masterand, doctorand).
 • Creşterea gradului de compatibilitate a programelor de învățământ la nivel național şi european, integrarea planurilor de învățământ, conform principiului maximei suprapuneri a disciplinelor, cu respectarea standardelor în vigoare.
 • Realizarea unui învăţământ performant, centrat pe student.
 • Elaborarea și publicarea cursurilor universitare și manualelor.
 • Modernizarea procesului de transmitere a cunoştinţelor prin introducerea cursurilor interactive şi, în special, a celor de tip e-learning.
 • Organizarea seminarelor metodico-științifice pe cicluri de discipline în vederea examinării metodelor moderne de instruire, implementării rezultatelor cercetărilor științifice în procesul de instruire.
 • Ameliorarea condițiilor de desfășurare a stagiilor practice profesionale, printr-o colaborare mai bună între Departament şi mediul socio-economic.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Departamentul Transporturi reprezintă un colectiv cu preocupări didactice și de cercetare, orientate spre domenii de mare actualitate și interes pentru domeniul de profil. În activitatea de cercetare sunt incluse nouă tineri cercetători până la 35 de ani, 14 de doctori în științe tehnice şi economice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi. Potenţialul ştiinţific mare al DT este unul destul de productiv. Anual cadrele didactice ale departamentului organizează Conferinţa Naţională Ştiinţifico-Practică cu participare internaţională „Transporturi: inginerie, economie şi management”.

Pe parcursul ultimilor ani prin implicarea cadrelor ştiinţifice ale DT au fost realizate următoarele proiecte semnificative:

 • 1998: Strategia Dezvoltării Transportului Public în mun. Chişinău, proiect de cercetare implementat cu susținerea Tacis INPHORMM. Conducător ştiinţific şi coordonator de activităţi Departamentul Transporturi.
 • 2002-2004: Crearea reţelei naţionale de formare continuă multidisciplinară la distanţă în Republica Moldova (În cadrul proiectului Tempus/Tacis IB-JEP-22081-2001). Coordonator şi responsabil de proiect – Universitatea Tehnică a Moldovei.
 • 2005-2006: Managementul sistemului de transport urban public în municipiul Chişinău (În parteneriat cu BCI, UTM cu suportul financiar LGI/OSI, Budapesta).
 • 2006-2008: Crearea serviciului universitar de informare şi orientare profesională a studenţilor (În cadrul proiectului Tempus/Tacis JEP-25121-2004). Coordonator şi responsabil de proiect – Universitatea Tehnică a Moldovei.
 • 2010-2011: Proiectul TransNEW „Transport research capability in Republic of Moldova” (TCS8-GA-2009-234330) finanțat prin intermediul Programului Cadru 7 al UE.
 • 2011: Proiectul „Optimizarea transportului public în municipiul Chişinău”, implementat în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”.

În cadrul departamentului funcţionează:

 • Centrul Naţional de Cercetare, Inovare şi Proiectare în Transporturi (CNCIPT),
 • Centrul de formare continuă și cercetare „Siguranța rutieră”.

Principalele domenii științifice de cercetare, dezvoltare și inovare a Departamentului Transporturi sunt definite în cadrul strategiilor de nivel european și național după cum urmează:

a) Surse de energie sigure, ecologice şi eficiente. Sursele de energie şi obiceiurile de consum ale industriilor europene, transporturilor, construcţiilor, oraşelor şi municipiilor sunt în mare măsură nesustenabile, ceea ce creează un impact semnificativ asupra mediului şi schimbări climaterice. Astfel, eficienţa energetică poate asigura una dintre cele mai rentabile modalităţi de a reduce cererea de energie, sporind astfel siguranţa aprovizionării cu energie, reducerea impactului asupra mediului şi asupra climei şi stimularea competitivităţii.

b) Mijloace de transport inteligente, ecologice şi integrate. Cercetarea şi inovarea contribuie în mod substanţial la dezvoltarea şi adoptarea soluţiilor necesare pentru a reduce în mod substanţial emisiile generate de activităţile de transport, nocive pentru mediu (cum ar fi CO2, NOx şi SOx); pentru a-şi reduce dependenţa faţă de combustibilii fosili şi, prin urmare, pentru a reduce impactul transportului asupra biodiversităţii şi a conserva resursele naturale.

Activitatea ştiinţifică a cadrelor științifico-didactice a Departamentului Transporturi se realizează prin următoarele direcţii de cercetare:

 • integrarea economică și dezvoltarea sistemelor de transport,
 • managementul întreprinderilor de transport,
 • exploatarea tehnică și fiabilitatea mijloacelor de transport,
 • tribologia cuplelor cinematice greu solicitate,
 • sisteme şi tehnologii informaţionale în transport,
 • strategii de dezvoltare sistemelor de transport-logistice,
 • modelarea, planificarea şi prognozarea în transport,
 • transportului urban,
 • funcţionarea economico-financiară a sistemelor de transport-logistice,
 • perfecționarea bazelor metodologice de instruire a conducătorilor mijloacelor de transport,
 • organizarea şi siguranţa circulației rutiere,
 • siguranța ecologică,
 • marketing și calitatea serviciilor de transport.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Pentru realizarea programelor de învățământ, precum și a proiectelor de cercetare Departamentul dispune de săli de studii renovate, un parc rulant de automobile și următoarele unități de învăţământ și de cercetare:

 • Laboratorul „Materiale de exploatare”,
 • Laboratorul „Echipament electric şi electronic”,
 • Laboratorul „Construcţia automobilului cu MAS”,
 • Laboratorul „Construcţia automobilului cu MAC”,
 • Laboratorul „Diagnosticarea automobilelor”,
 • Laboratorul „Tehnologia reparaţiei automobilelor”,
 • Laboratorul „Încercarea motoarelor auto”,
 • Laboratorul „Organizarea și securitatea circulaţiei rutiere”,
 • Laboratorul „Cercetări tribologice”.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul a încheiat contracte de colaborare cu „Transfrigo” SRL, „Orizontul” SRL, „Parcul Urban de Autobuze” ÎM, Calea Ferată din Moldova ÎS, Direcţia Generală Transport Public şi Căi de Comunicaţie, alte întreprinderi de transport – lideri în ramură, care dispun de o bază tehnico-materială dezvoltată, cu tehnologii performante de organizare a transporturilor.

Relații cu instituțiile de resort: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor; Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație mun. Chișinău.

Relații cu organizațiile socio-economice: Uniunea Transportatorilor și Drumarilor; întreprinderi de transport auto.

Relații de colaborare instituțiile de profil: Universitatea Politehnică, București, România; Universitatea „Transilvania”, Brașov, România; Universitatea din Piteşti, România; Societatea Inginerilor de Automobile din România; Netherlands Maritime University, Rotterdam, Olanda;

Universitatea Tehnică de Stat de Automobile și Drumuri din Moscova, Rusia.

 

VII. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. Nume, prenume Funcția, titlul

ştiinţifico-didactic

E-mail
1 Victor Ceban șef departament, conf. univ., dr. victor.ceban@tran.utm.md
2 Fiodor Alcaz conf. univ., dr. fiodor.alcaz@tran.utm.md
3 Grigore Ambrosi conf. univ., dr. grigore.ambrosi@tran.utm.md
4 Ilie Beiu lect. univ. ilie.beiu@tran.utm.md
5 Dumitru Ceban lect. univ. dumitru.ceban@tran.utm.md
6 Anatolie Corpocean lect.univ. anatolie.corpocean@tran.utm.md
7 Ion Cotruţă lect. superior ion.cotruta@tran.utm.md
8 Gheorghi Dolomanji lect. univ. gheorgi.dolomanji@tran.utm.md
9 Nina Garştea lect. superior, dr. nina.garstea@tran.utm.md
10 Vladimir Goian conf. univ., dr. vladimir.goian@tran.utm.md
11 Nicolai Hîncu lect. univ., dr. nicolai.hincu@tran.utm.md
12 Alexandra Hotineanu lect. superior alexandra.hotineanu@tran.utm.md
13 Serghei Kant lect. superior serghei.kant@tran.utm.md
14 Anatolii Lisnic conf. univ., dr. anatolii.lisnic@tran.utm.md
15 Aliona Lîsîi conf. univ., dr. aliona.lisii@tran.utm.md
16 Alexandr Malanciuc lect. univ. alexandr.malanciuc@tran.utm.md
17 Ilie Manoli conf. univ., dr. ilie.manoli@tran.utm.md
18 Valentin Amariei conf. univ., dr., cum. valentin.amariei@adm.utm.md
19 Sergiu Armaşu lect. univ., dr., cum. sergiu.armasu@tran.utm.md
20 Olivian Pădure conf. univ., dr. olivian.padure@tran.utm.md
21 Oleg Petrov lect. univ., dr. oleg.petrov@tran.utm.md
22 Vasile Plămădeală lect. superior vasile.plamadeala@fimit.utm.md
23 Igor Rotaru lect. superior igor.rotaru@tran.utm.md
24 Mihail Rusu lect. univ. mihail.russu@tran.utm.md
25 Vladimir Bejan lect. univ.,cum.
26 Elena Bivol lect. univ. elena.bivol@tran.utm.md
27 Iacob Cocoş lect. univ.,cum.
28 Diana Dohotaru lect. univ. diana.dohotaru@tran.utm.md
29 Leonid Dohotaru conf. univ., dr., cum. leonid.dohotaru@tran.utm.md
30 Oleg Frunze lect. univ.,cum. oleg.frunze@tran.utm.md
31 Valentina Lungu conf. univ., dr. hab., cum. valentina.lungu@acagpm.utm.md
32 Eugeniu Manoli lect. univ.,cum. eugeniu.manoli@tran.utm.md
33 Mihail Roşcovan conf. univ., dr., cum. mihail.roscovan@tran.utm.md
34 Natalia Starţeva-Sennicova lect. univ.,cum. natalia.starteva@tran.utm.md
35 Ţarină Ruslan conf. univ., dr. ruslan.tarna@pmai.utm.md
36 Natalia Şestenco-Diacek lect. superior natalia.sestenco@tran.utm.md
37 Iurie Tezec conf. univ., dr. iurie.tezec@tran.utm.md
38 Galina Voloșcenco conf. univ., dr. galina.voloscenco@tran.utm.md
39 Margareta Vîrcolici conf. univ., dr. margareta.vircolici@tran.utm.md

Personal non-didactic

1 Ilie Beiu şef. lab., cum. ilie.beiu@tran.utm.md
2 Ludmila Beiu inginer
3 Gheorghi Dolomanji inginer cat. I, 0,5 cum. gheorghi.dolomanji@tran.utm.md
4 Maria Filip metodist cat. I maria.filip@fimit.utm.md
5 Serghei Kant inginer, cum. serghei.kant@tran.utm.md
6 Alexandr Malanciuc lab. sup., cum. alexandr.malanciuc@tran.utm.md
7 Tamara Moraru şef lab.
8 Gheorghe Putregai maistru instruire de prod. sup. cat. I
9 Oxana Radu tehnician cat. II oxana.radu@sa.utm.md