dohotaru

 

LEONID DOHOTARU

Şef departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe fizico-matematice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
Tel: +373 22 50-99-31
E-mail: leonid.dohotaru@mate.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Activitatea inginerească este legată cu studiul şi proiectarea, construcţia şi exploatarea diferitor sisteme (instalaţii, utilaje) – mecanice, de construcții, termice, electroenergetice, cibernetice, tehnologice etc. Descrierea acestor sisteme (deseori mixte), necesită aplicarea unui întreg arsenal de metode matematice: ecuaţii diferenţiale, algebra şi analiza vectorială, calculul variaţional, fizica matematică, funcţii de variabile complexe, analiza armonică, metode aproximative, teoria probabilităţilor etc.

Instruirea inginerilor include un şir de obiecte generale, mecanica teoretică, teoria elasticităţii, hidraulica, termotehnica, electrotehnica ş.a., care pot fi expuse numai unui auditoriu cu o bună pregătire matematică.

Prima şcoală superioară tehnică, în care matematica a fost ridicată la nivelul cuvenit, a fost Şcoala Politehnică din Paris, creată la finele secolului XVIII, unde au activat matematicieni de talie mondială – Laplace , Monge, Lagrange, Poisson, Cauchy ş.a. Acest model a fost preluat de Universităţile Tehnice germane, iar la începutul sec. XX – de către Institutele Politehnice din Rusia, România şi alte ţări. Cerinţele şi normativele procesului pedagogic sunt astăzi relativ standardizate; ele sunt aplicate şi la Universitatea Tehnică a Moldovei.

În ultimul deceniu învăţământul secundar din Republica Moldova a fost restructurat – s-a trecut la sistemul de licee. Unele capitole din matematica superioară au fost incluse în programele liceale de învăţământ.

Conform standardelor europene, în şcoala superioară, cursul de matematică superioară este sistematizat şi aprofundat, se expun mai detaliat diverse aplicaţii, precum şi unele compartimente ale matematicii necesare specialităților respective.

La deschiderea Institutului Politehnic s-a atras o atenţie deosebită formării unui colectiv performant, care să poată asigura procesul de studii în conformitate cu cerințele formulate mai sus, să devină un nucleu ştiinţific veritabil, să poată colabora cu catedrele de profil.

Rectorul noului institut, dl Sergiu Rădăuţan având studii fizico-matematice, acorda o importanţă deosebită pregătirii matematice a viitorilor ingineri. D-lui a apelat la toate colectivele de matematicieni din republică din acea vreme şi a reuşit în scurt timp să creeze nucleul viitoarei catedre. La rugămintea sa profesorul de la Academie, dl Valentin Belousov s-a ocupat timp de câteva luni (mai-august, 1964) cu selectarea cadrelor didactice și organizarea examenelor de admitere. Prin ordinul Ministrului de învățământ din 20 august 1964 I.I. Valuță a fost transferat din postul de decan al facultății de fizică și matematică în post de șef al catedrei de matematică a Institutului Politehnic.Câţiva lectori au fost transferaţi cu tot cu studenţi din cadrul USM şi a Institutului Agricol. Au fost angajaţi şi tineri întorşi din doctorantură sau profesori din şcoli medii.

Prin ordinul nr. 37 din 31 august 1964 au fost numiţi următorii colaboratori ai catedrei: Vitalie Macarov, Elena Musteaţă, Victor Lunchevici – lectori superiori; Lucreţia Socolov, Ala Cosaciov, Ştefan Gajim, Haim Şeinberg, Maia Poplavschi, Lilia Vustean, Dionis Proca, Angela Spinei, Alexei Grădinaru, Ion Pleşcan şi Liubovi Vinogradov – asistenţi. La catedră activa o singură persoană cu grad de doctor în ştiinţe fizico-matematice – Ion Valută, dar în scurt timp V. Macarov, V. Lunchievici, I. Pleșcan, D. Proca, A. Grădinaru, Șt. Gajim au susținut tezele de doctor în științe.

Pe lângă cei indicați menţionăm un şir de cadre didactice, care în decursul a multor ani au activat cu succes la catedră: Petru Osmatescu, Dumitru Botnaru, Alexandru Moloşniuc, Victor Lunchevici, Serghei Miron, Vasile Rojco, Nicolae Moraru, Raisa Grigor, Ion Panici, Ion Pleşcan, Vasile Malai, Timofei Lopuşneac, Angela Spinei, Nicolai Diordiev, Leonid Bivol, Eugen Tăbîrţă, Gheorghe Ceban, Ina Circova, Angelina Duradji, Margareta Coban, Zinaida Sorochina, Pavel Ciumac, Gheorghe Ioniţă.

La catedră în diferite perioade au activat iluștri matematicieni, fondatori de scoli științifice, academicienii Valentin Belousov, Constantin Sibirschi, Izrael Gohberg și Eugeniu Grebenicov.

În a. 2014 în baza catedrei a fost instituit Departamentul Matematica. Activitatea departamentului a fost permanent orientată spre formarea de specialişti competenţi în domeniile de profil, care să se integreze armonios în mediul socio-economic prin programul de studii a disciplinelor matematice.

Şefi de Departament (Catedră):

 1. Ion VALUŢĂ 1964 – 1974; 1979 – 1999
 2. Mihai BULAT 1974 – 1979
 3. Vasile PARASCA 1971 – 1973
 4. Vitalie MACAROV 1973 – 1978
 5. Gheorghe NOJAC 1979 – 1990
 6. Tudor BOTEA 1990 – 1984
 7. Mihail IZMAN 1999 – 2004
 8. Vladimir DRAGAN 2004 – 2009
 9. Leonid DOHOTARU din a. 2009

În anii 1974 – 1999 au existat două catedre de matematică

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul asigură procesul de instruire la toate cele nouă facultăţi ale UTM.

Acest domeniu se află mereu în centrul atenţiei activităţii departamentului. Practic fiecare membru al departamentului s-a manifestat prin luări de cuvânt la seminarul „Metodologia şi predarea matematicii”, la conferinţele anuale universitare. Profesorii de la departamentul de Matematică ţin prelegeri şi duc lecţii practice la secţia zi şi cea cu frecvenţă redusă la anul I, la disciplinele de matematică superioară, algebră liniară şi analiză matematică la anul I, iar la unele facultăţi ţin cursuri şi în anii superiori: matematici aplicate, matematica discretă, teoria probabilităţilor şi statistica matematică, programarea liniară, cercetări operaţionale şi altele. Unele cadre didactice sunt implicate şi în predarea cursurilor pentru master.

Calitatea cadrelor didactice, creşterea lor în plan profesional este asigurată de participarea activă a acestora în investigaţiile ştiinţifice menţionate mai sus, inclusiv cu încadrarea studenţilor, în elaborarea şi editarea manualelor şi lucrărilor metodice, lucrărilor de laborator necesare pentru asigurarea desfăşurării cu succes a procesului didactic, prin participarea activă în petrecerea olimpiadelor republicane, internaţionale şi universitare de matematică etc.

Interesele ştiinţifice didactico-metodice a profesorilor de la catedră sunt axate în două direcţii: didactica învăţământului universitar şi a celui preuniversitar. Activitatea principală a profesorilor în aceste direcţii este consacrată elaborării manualelor, materialelor didactice şi articolelor în revistele metodice dedicate studenţilor şi elevilor. Pe parcursul perioadei de activitate la catedră au fost elaborate şi publicate: peste 70 de articole metodice; mai mult de 100 de indicaţii şi prelucrări metodice cu un volum de peste 400 coli de tipar; 13 manuale şi materiale didactice, printre care unele în mai multe volume:

 • I. Valuţă, G. Diligul. Matematica (manual pentru colegii). Moskva „Nauka”, 1980. Tradus în limba armeană. Ediţia a doua 1990
 • I. Goriuc, Elemente de programare liniară, Chişinău, „Lumina”, 1984
 • I. Şcerbaţchi, Curs de analiză matematică (manual, în 3 volume), Chişinău, „Amprenta”, v. I – 2000, v. II – 2002, v. III – 2004
 • A. Costaş, M. Izman, Teste la matematică, 2001
 • P. Ciumac (cu coautori), Teoria probabilităţii şi statistica matematică, „Tehnica”, UTM, 2003
 • A. Moloşniuc, (cu coautori) Matematica I – Matematica V. ,Tehnica”, UTM

Monografii ale membrilor departamentului:

 1. I. Blaj, I. Valuţă, I. Gumovschi, Economiceskie rasscety po modeleam optimalinogo planirovania. Chişinău, „Cartea Moldovenească” 1970
 2. I. Valuţă, Otobrajenia, algebraiceskie aspecty teorii, Chişinău, Ştiinţa”, 1976
 3. M. Cioban, I. Valuţă (coordonatori), Elemente de Istorie a Matematicii şi Matematica în Republica Moldova. Chişinău, 2006
 4. V. Bostan (cu coautori), Sisteme de conversie a energiilor regenerabile, 2008

Procesul de studii este efectuat conform programelor de învăţământ alcătuite de titularii cursurilor şi aprobate la Consiliile facultăţilor respective. Obiectivele disciplinelor sunt realizate prin eforturile tuturor profesorilor şi cadrelor didactice auxiliare.

Activitatea metodico-didactică a departamentului este orientată spre asigurarea calităţii procesului de studii prin intermediul perfecţionării programelor analitice şi editării lucrărilor metodice.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

În esenţă, dar şi formal, cercetările ştiinţifice ale catedrei(departamentului) erau incluse în despărţiturile respective ale planului republican de cercetări, coordonat de Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova. Astfel, de la început, au fost stabilite legături directe cu Institutul de Matematică și Informatică(IMI) al AŞM, dar şi, ce-i foarte important, cu alte centre ştiinţifice din fosta URSS, în primul rând cu cele din Moscova, Novosibirsk, Petersburg, Kiev, Minsk, Kazan ş.a. Cu regret, erau minore contactele cu centrele din Europa, iar cu cele din România erau declarate nedorite, practic fiind interzise, inclusiv şi cu Universitatea din Iaşi şi asta, în pofida faptului, că cei mai de seamă matematicieni-pedagogi ai timpului – VladimirAndrunachievici, fraţii Boris şi Victor Bâcikov, Constantin Kozlovski, Ludmila Vnoroskaia ş.a., – erau absolvenţi ai Universităţii din Iaşi.

După destrămarea Uniunii Sovietice lucrurile au revenit la normal. Pornind din necesităţile procesului de învăţământ, la catedră s-au stabilit următoarele direcţii generale de cercetare:

 1. Algebră generală şi compartimente adiacente teoretice şi aplicative ale ei (Algebră universală, topologie, geometrie, logică matematică, aplicări în economie, lingvistică ş.a.)
 2. Analiză matematică, (inclusiv teoria ecuaţiilor diferenţiale, sisteme dinamice, analiza funcţională şi alte compartimente, cu aplicări)
 3. Metodica predării, metodologia şi istoria matematicii (probleme actuale de organizare a procesului de învăţământ, metodica predării, istoria şi metodologia matematicii etc.)

În continuare vom nominaliza membrii catedrei ce au activat în direcţiile (inclusiv subdirecţiile) indicate care au obţinut grade ştiinţifice sau titluri ştiinţifico-didactice în timpul activităţii la catedră, sau au perseverat esenţial în această privinţă în perioada respectivă, continuând apoi activitatea, eventual, în alte instituţii.

 • Algebră generală şi compartimente adiacente teoretice şi aplicative ale ei. I. Valuţă dr., prof. univ.), D. Botnaru, V. Ursu (doctori habilitaţi, profesori universitari); I. Leah, P. Sclifos, Maria Izman, L. Ursu, I. Şcerbaţchi, E. Cojuhari, E. Zaharova, A. Costaş, V. Bercov (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari), Şt. Odobescu (conferențiar interimar).
 • Logica matematică. E. Pavlova, I. Negru, M. Coban, V. Malai (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari).
 • Topologie şi geometrie. P. Osmatescu (dr., prof. univ.),V. Macarov (dr. hab., prof. univ.), E. Rusu, T. Botea (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari).
 • Analiză matematică. Teoria calitativă a ecuaţiilor diferenţiale ordinare. V. Lunchevici, I. Pleşcan, I. Circova (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari), S. Costaş.
 • Sisteme dinamice. V. Rojco, Mihai Izman, N. Ceban, V. Cernii (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari), V. Orlov (dr.).
 • Ecuaţii diferenţiale în derivate parţiale. N. Jitaraşu (dr. hab., prof. univ.); D. Proca, Gh. Băcioi, V. Dragan, Gh. Nojac, Iu. Baltag, N. Moraru (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari), I. Ocrain, N. Diordiev.
 • Analiză funcţională. P. Cojuhari (dr. hab., prof. univ,), I. Goriuc, V. Parasca, S. Miron (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari), V. Vizitei, V. Eni (doctori în ştiinţe).

Aplicări în diverse domenii. Aceste activităţi au provenit, de regulă, ca rezultat al colaborării Catedrei de Matematică cu alte catedre sau/şi cu unele unităţi ştiinţifice din afara Universităţii Tehnice.

 1. În Fizica Teoretică şi Matematică. L. Dohotaru (Dezvoltarea metodelor diagramatice pentru cercetarea sistemelor electronice puternic corelate, dr., conf. univ.);
 2. În Teorii şi Practici Economice. A. Duradji, A. Grădinaru, V. Slobodeniuc (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari).
 3. Lingvistică. V. Goncearenco, E. Tarasova (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari).
 4. Informatică, Cibernetică. M. Bulat, L. Bivol, S. Comanescu (doctori în ştiinţe, conferenţiari universitari).
 5. Probabilităţi, Statistică Matematică. S. Gajim, V. Nagonenco, P. Ciumac (primele două persoane, doctori în ştiinţe, a treia conferenţiar interimar).
 6. Metodica Predării, Metodologia şi Istoria Matematicii. Activităţile în acest domeniu s-au finalizat cu două teze de doctor în ştiinţe pedagogice susţinute (A. Spinei şi G. Diligul – colaborator al Colegiului Electromecanic şi a Facultăţii de Economie).

După obţinerea independenţei republicii noastre au intervenit noi posibilităţi în activităţile ştiinţifico-didactice constând, în primul rând, în stabilirea unor strânse colaborări cu centrele ştiinţifice din România, dar şi alte ţări europene. Ca un rezultat al acestor colaborări putem indica pregătirea şi susţinerea tezelor de doctor în ştiinţe de E. Rusu, conducători ştiinţifici profesorii Cabiria Cazacu (Bucureşti) şi Petre Osmatescu (UTM), precum şi Ana Costaş, conducător ştiinţific profesorul Mihai Ursu (Oradea). Colaboratorul catedrei V. Orlov a susţinut cu succes teza de doctor, conducător ştiinţific M. Popa (IMI).

Membrii catedrei participă în proiecte ştiinţifice finanţate de Guvern şi diverse instituţii internaţionale, dintre care menţionăm: în 2004 “ Elaborarea metodelor constructive în aplicaţiile teoriei KAM (Kolmogorov – Arnold – Mozer) şi teoriei metodelor asimptotice Bogoliubov în teoria oscilaţiilor neliniare, dinamica şi stabilitatea în sens Liapunov”- conducător dr., cer. şt. sup V. Dragan, în 2007-2008 „Elaborarea, fabricarea şi cercetarea experimentală a turbinelor orizontale cu profiluri aerodinamice NACA pentru sistemele de conversiune a energiei hidraulice” din cadrul Programului de stat „Asigurarea competitivităţii produselor industriale în construcţia de maşini în baza inovaţiilor Know-How, materialelor noi şi a tehnologiilor avansate” – conducător dr. hab. V. Bostan, în 2009-2010 proiectul „Elaborarea şi fabricarea prototipului industrial al microhidrocentralei cu ax orizontal şi profil hidrodinamic al palelor pentru conversia energiei cinetice a apei râurilor” din cadrul Programului de stat „Valorificarea resurselor regenerabile de energie în condiţiile Republicii Moldova şi elaborarea Satelitului Moldovenesc”- conducător dr. hab. V. Bostan.

În a. 2001 catedra de Matematică a participat la organizarea Primei Conferinţe a matematicienilor din Republica Moldova, în a. 2002 – a organizat Conferinţa ştiinţifică consacrată memoriei prof. P. Osmatescu cu participarea matematicienilor şi de la alte universităţi din Republica Moldova şi România, în 2006, în colaborare cu Institutul Politehnic din Munich – The 9th International Workshop on Computer Algebra in Scientific Computing.

La departament activează seminarul ştiinţific fondat de prof. P. Osmatescu. O parte din membrii departamentului participă şi la lucrările altor seminare ştiinţifice de la USM şi de la IMI. Rezultatele ştiinţifice ale membrilor departamentului sunt prezentate la seminarul științific al departamentului, precum şi al celor de la IMI, USM la diverse conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale printre care menţionăm: Odesa, Cernăuţi, Kiev (Ucraina), Novosibirsk, Dubna (Rusia), Estergom (Ungaria), Freiburg (Elveţia), Braşov, Piteşti (România), Cairo (Egipt) şi altele. Mulţi membri ai catedrei participă la conferinţele anuale CAIM organizate de Asociaţia Română de Matematică Aplicată şi Industrială, I. Valuţă fiind membru al redacţiei la secţiunea „Educaţie”.

La departament se desfăşoară pregătirea tezelor de doctorat, conducători ştiinţifici fiind, în decursul perioadei indicate, profesorii I. Valuţă, P. Osmatescu, D. Botnaru, E. Grebenicov, actualmente aceste activităţi sunt prestate de profesorii V. Ursu, V. Bostan, conferenţiarii universitari L. Dohotaru şi V. Dragan. În lucrul de cercetare sunt antrenaţi şi studenţi, care participă practic la toate conferinţele ştiinţifice a studenţilor şi doctoranzilor. Membrii departamentului au publicat peste 300 de articole ştiinţifice în diverse reviste din ţară şi de peste hotare.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul este dotat cu un cabinet didactico-metodic, 18 calculatoare, 2 imprimante și un proiector . Membrii departamentului se folosesc de asemenea de serviciile centrului de calcul al FIMIT şi bibliotecii UTM.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul de Matematică în domeniul activităților științifice și didactico-metodice colaborează cu: Institutul de Matematică și Informatică al A.Ș. din R.M.; Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Pedagogică de Stat din Tiraspol, Universitatea din Piteşti (România), Universitatea din Odesa (Ucraina), departamentul “Analiza neliniară” al Centrului de Calcul “A.A. Dorodnitzyn” al A.Ş. din Rusia, Universitatea din Sedliţe (Polonia), Laboratorul de fizică teoretică al Institutului Unificat de cercetări nucleare din Dubna (Rusia) ș. a.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.

crt

Nume, prenume,

funcția, titlul

Studii

Discipline predate

E-mail

1

Dohotaru Leonid

Șef departament,

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea de Fizică, USM.

Fizician, profesor de fizică și matematică, profesor de matematică – grad superior.

 • Studii de doctorat:

01.04.02 – Fizica Teoretică și matematică.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1, 2
 • Matematica Discretă
 • Cercetări Operaționale
 • Modelarea Matematică a Sistemelor de Transport
 • Teoria Probabilităților și a Informației
leonid.dohotaru@mate.utm.md
2

 Ursu Vasile

Prof. univ. dr. hab.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică şi Informatică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – Logica Matematică, Algebra şi Teoria Numerelor.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1, 2
 • Programare Liniară
 • Teoria Sistemelor Algebrice
vasile.ursu@mate.utm.md
3

Valuţă Ion

Prof. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea de Fizică şi Matematică, Institutul Pedagogic de Stat “I. Creangă”

Matematician, profesor de matematică

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – Logica matematică, Algebra şi Teoria Numerelor.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1, 2
 • Logica Matematică și Teoria
 • Mulțimilor
 • Algebra Universală
 • Matematică Aplicată
 • Statistica Matematică
ion.valuta@mate.utm.md
4

 Baltag Iurie

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematica şi Cibernetica, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.02 – Ecuații diferențiale.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
 • Matematici Aplicative în Economie

 

iurie.baltag@mate.utm.md
5

 Cernii Victor

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematica şi Cibernetica, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.02 – Ecuații diferențiale.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2

 

victor.cernii@mate.utm.md
6

Cojuhari Elena

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematica şi Cibernetica, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – „Logica matematică, Algebra şi Teoria numerelor”.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
 • Matematica Discretă
 • Cercetări Operaţionale
elena.cojuhari@mate.utm.md
7

Costaş Ana

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Fizică şi Matematică, UST (cu sediul în Chişinău).

Matematician, profesor de matematică şi informatică.

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – „Logica matematică, Algebra şi Teoria numerelor”.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Elementară Competitivă
 • Matematica Superioară 1,2

 

ana.costas@mate.utm.md
8

Goriuc Ion

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Mecanică şi Matematică, Universitatea „M. V. Lomonosov”, Moscova.

Matematician.

 • Studii de doctorat:

01.01.01 – Analiza funcţională.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
 • Analiza funcţională
 • Teoria funcţiilor de variabilă complexă.
ion.goriuc@mate.utm.md
9

Izman Maria

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematica şi Fizica, Institutul Pedagogic de Stat „Ion Creangă” din Chişinău.

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – Logica matematică, Algebra şi Teoria numerelor.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
maria.izman@mate.utm.md
10

  Leah Ion

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Fizică şi Matematică, Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi.

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – Logica matematică, Algebra şi Teoria numerelor.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2

 

ion.leah@mate.utm.md
11

Negru Ion

Conf. univ., dr.

 

 • Studii superioare:

Facultatea Fizică şi Matematica, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – Logica matematică, Algebra şi Teoria numerelor.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
 • Matematica Discretă
 • Programare Liniară

 

ion.negru@mate.utm.md
12

Rusu Elena

Conf. univ., dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică şi Cibernetică, USM;

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, UTM.

Matematician, profesor de matematică şi informatică.

 • Studii de doctorat:

01.01.01 –Analiza matematică şi Ecuaţii diferenţiale

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
 • Cercetări Operaționale

 

elena.rusu@mate.utm.md
13

Ursu Leonid

Conf. univ., dr.

 

 • Studii superioare:

Facultatea Fizică şi Matematică, Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălţi.

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – Logica matematică, Algebra şi Teoria Numerelor.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
 • Matematică Aplicată
 • Cercetări Operaționale

 

leonid.ursu@mate.utm.md
14

 Orlov Victor

Lector superior, dr

 • Studii superioare:

Facultatea Fizică şi Matematică, UST (cu sediul în Chişinău).

Matematician, profesor de matematică.

 • Studii de doctorat:

01.01.02 – Ecuații diferențiale cu derivate parțiale.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2

 

victor.orlov@mate.utm.md
15

Ţurcanu Alina

Lector superior, dr.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematica şi Cibernetica, USM.

Matematician, profesor de matematică;

Facultatea „Finanțe”, ASEM.

 • Studii de doctorat:

01.01.06 – „Logica matematică, Algebra şi Teoria numerelor”.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2

 

alina.turcanu@mate.utm.md
16

Avornic Ana

Lector univ.

 

 • Studii superioare:

Facultatea Fizică şi Matematică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Matematica Elementară
 • Matematică Superioară 1,2

 

ana.avornic@mate.utm.md
17

  Costaş Svetlana

Lector superior

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică şi Cibernetică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

Studii de doctorat:

01.01.01 – Analiza matematică şi Ecuaţii diferenţiale.

 • Matematica Elementară
 • Matematică Superioară 1,2
 • Matematica Discretă

 

svetlana.costas@mate.utm.md
18

Cebotaru Elena

Lector superior

 

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Magistratura:

Specialitatea: Matematica pură.

 • Studii de doctorat:

01.01.02 – Ecuații diferențiale.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1, 2
elena.cebotaru@mate.utm.md
19

Ciuhrii Veronica

Lector univ.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică şi Informatică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Magistratura:

Specialitatea: Matematica pură.

 • Studii de doctorat:

01.01.02 – Ecuații diferențiale.

 

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1, 2
veronica.ciuhrii@mate.utm.md
20

  Jardan Ion

Lector superior

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică şi Informatică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Magistratura:

Specialitatea: Matematica pură.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
jardan.ion@mate.utm.md
21

Odobescu Ştefan

Lector univ.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
stefan.odobescu@mate.utm.md
22

Popescu Aurica

Lector univ.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică Aplicată, USM

Matematician, profesor de matematică;

Facultatea Contabilitatea și Impozitarea în Republica Moldova, ASEM.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2

 

aurica.popescu@mate.utm.md
23

Stanciu Liuba

Lector univ.

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică şi Informatică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Magistratura:

Specialitatea: Matematica pură.

 • Studii de doctorat:

01.01.02 – Ecuații diferențiale.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1, 2
liuba.stanciu@mate.utm.md
24

  Stratan Constantin

Lector univ.

 • Studii superioare:

Facultatea Fizică şi Matematică, Universitatea Pedagogică din Tiraspol.

Matematician, profesor de matematică.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1, 2
 • Matematica Economică
constantin.stratan@mate.utm.md
25

Crivoruc-Jardan Iuliana

Lector universitar

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică şi Informatică, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2

 

iuliana.crivoruc@mate.utm.md
26

Melnic Vladimir

Asistent universitar, cumul

 • Studii superioare:

Facultatea Matematică şi Informatica, USM.

Matematician, profesor de matematică.

 • Matematica Elementară
 • Matematica Superioară 1,2
vladimir.melnic@mate.utm.md
27

Kuleva Liliana

Inginer cat. II

 

 • Studii superioare:

Facultatea Tehnologie şi Management în Industria Alimentară, UTM.

Inginer tehnolog licenţiat

 • Magistratura:

„Relaţii internaţionale”, Academia de Administrare Publică pe lângă Preşedintele RM.

 • Studii de doctorat:

05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară.