dulgheru1

 

VALERIU DULGHERU

Şef departament
Profesor universitar, doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
Tel: +373 22 50-99-39
E-mail: valeriu.dulgheru@bpm.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Ingineria este o mare profesiune. Este fascinaţia de a vedea cum o plăsmuire a imaginaţiei se transformă cu ajutorul ştiinţei într-un plan pe hârtie. Ca apoi să se materializeze în piatră, metal sau energie. Ca apoi să ducă la creşterea standardului de viaţă…Spre deosebire de alte profesiuni inginerului îi revine menirea să îmbrace scheletul ştiinţei cu viaţă, confort şi speranţe.

(Herbert Hoover – preşedinte al SUA, 1929-1933)

„Ingineria este o mare profesiune” spunea cu bună cunoştinţă de cauză fostul preşedinte al SUA în perioada 1929-1933 – perioada marii crize economice. „Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri” a declarat în acelaşi context cunoscutul prim ministru, unul dintre fondatorii statului român modern, I.C. Brătianu. Sunt adevăruri incontestabile, în special, în această perioadă deosebit de incertă când Omenirea se confruntă cu cele mai Mari Probleme Globale–compromiterea mediului, epuizarea resurselor energetice şi materiale, alimentarea unui număr tot mai mare al populaţiei. Aceste Probleme pot fi rezolvate doar de către ingineri.

Este binecunoscut faptul că disciplinele predate în departamentul „Bazele Proiectării Maşinilor” pun bazele formării inginerului mecanic. De aceea este strict necesar de a efectua optimizarea structurală şi de conţinut a disciplinelor predate pentru a îmbunătăţi pregătirea inginerească conform cerinţelor viitorului. Acest lucru a devenit posibil în rezultatul formării departamentului „Bazele Proiectării Maşinilor” în baza catedrelor „Teoria Maşinilor şi Organe de Maşini”, „Rezistenţa Materialelor” şi „Studiul şi Tehnologia Materialelor”. Toate aceste trei catedre au fost fondate în a. 1964 când o jumătate de secol în urmă lua fiinţă prima instituţie de învăţământ tehnic superior din Republică – Institutul Politehnic din Chişinău (ulterior Universitatea Tehnică a Moldovei) – rămasă până în prezent unică instituţie de profil tehnic superior din Republica Moldova. În baza ordinului rectorului nr. 774-r din 05.07.2012 în urma comasării catedrelor „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini” şi „Rezistenţa Materialelor” a fost fondată catedra „Bazele Proiectării Maşinilor”. În a. 2014 în rezultatul restructurărilor efectuate la Universitate prin crearea facultăţii „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi” în baza facultăţilor „Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini” şi „Inginerie Mecanică şi Transporturi” prin ordinul rectorului nr.390-r din 07.07.2014 a fost creat departamentul „Bazele Proiectării Maşinilor”. În figură este prezentată structura organizațională a Departamentului. În continuare se va prezenta evoluţia separată a celor trei catedre până la momentul comasării lor.

struct_dep_org

Structura organizațională a departamentului

Catedra „Organe de Maşini şi Instalaţii de Ridicare-Transportare” a fost creată la 1 septembrie 1964 ca urmare a fondării Institutului Politehnic din Chişinău şi asigura predarea disciplinei „Teoria Mecanismelor şi Maşinilor”. Predarea disciplinelor „Organe de Maşini” şi „Maşini de Ridicat şi Transportare” au început în a. 1965 şi, respectiv, 1966. Istoricul evoluţiei catedrei şi, în primul rând, al dezvoltării activităţii didactice şi ştiinţifice pe parcursul acestei jumătăţi de secol, a fost marcată de o serie de evenimente, care şi-au pus amprenta asupra activităţii în ansamblu a Catedrei. Primul şef de catedră a fost conf.univ.dr.Ivan Bancaliuc (1964-1965), urmat de conf.univ.dr. Alexandr Persianov (1965). Printre primele cadre didactice angajate la Catedră au fost Luca Vasile, Minaev Nicolae, Diomina Tatiana, Rozenberg Marc ş.a. Însă pe bună dreptate fondatorul Catedrei este considerat conf.univ. dr. Constantin Gluşco, care a fost în fruntea Catedrei din a. 1965 până în 1975 (în a 1967 a fost numit decan al Facultăţii de Mecanică). În această perioadă la Catedră au fost invitate cadre tinere: Victor Mudreac, Sergiu Macarişin, Vasile Ajder, Ion Tofan, Ion Cosniceanu, Vasile Comendant, Nicolae Balaban, Vladimir Guşan, Galina Roşca, Ion Bostan, tânăr inginer tehnolog de la uzina Moldovahidromaş, Gheorghe Popovici, Gheorghe Rudic ş.a. În continuare în funcţia de şef catedră este ales conf. univ.dr. (ulterior prof.dr.hab.) Victor Mudreac (1975-1985), care modifică denumirea catedrei din „Organe de Maşini şi Maşini de Ridicare” în „Teoria mecanismelor şi organe de maşini”. În această perioadă colectivul Catedrei a fost completat cu cadre cu experienţă precum doctorul în ştiinţe tehnice, cercetător ştiinţific superior, Zaharia Donţu, dar şi cu cadre tinere: Anatol Oprea, Anatol Lisnic, Gheorghe Poştaru, Victor Ceban, rămaşi după absolvire în Catedră, şi Valeriu Dulgheru, invitat de la Uzina de Tractoare din Chişinău. În următorii cinci ani din a. 1985 în funcţia de şef catedră a fost ales dr.conf.univ. Vasile Ajder. Din 1990 în fruntea catedrei este ales prof.univ.dr.hab. Ion Bostan (1990-1995). În a.1990 se formează o nouă catedră – „Proiectarea şi Fabricarea Maşinilor Agricole”, unde sunt transferaţi dr.conf.univ. Vasile Ajder (în funcţia de şef catedră), dr.conf.univ. Ion Tofan şi lector superior Alexei Corcimari. În a. 1993 filiera „Mecanica Aplicată” este desprinsă din catedra „Rezistenţa Materialelor şi Mecanica Aplicată” şi inclusă în catedra „Teoria mecanismelor şi organe de maşini”. Funcţie de necesităţi, în timp, denumirea, structura şi componenţa Catedrei au suferit modificări, care sunt reflectate în tabelul 1.1.

                                                                                                                                                                 Tabelul 1.1.

Anii

Denumirea catedrei

Şef catedră

1964 – 1965

Organe de Maşini şi Instalaţii de Ridicare – Transportare

Conf., dr. Ivan BANCALIUC

1965

Organe de Maşini şi Instalaţii de Ridicare – Transportare

Conf., dr. Alexandr PERSIANOV

1965 – 1975

Organe de Maşini şi Instalaţii de Ridicare – Transportare

Conf., dr. Constantin GLUŞCO

1975 – 1985

Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini

Conf., dr. Victor MUDREAC

1985 – 1990

Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini

Conf., dr. Vasile AJDER

1990 – 1995

Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini

Prof., dr. hab., acad. Ion BOSTAN

1995 – 2012

Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini

Prof., dr. hab. Valeriu DULGHERU

2012 – 2014

Bazele Proiectării Maşinilor

Prof., dr. hab. Valeriu DULGHERU

2014-prezent

Departamentul Bazele Proiectării Mașinilor

Prof., dr. hab. Valeriu DULGHERU

În legătură cu faptul că în a. 1992 prof.dr.hab. Ion Bostan a fost ales rector al Institutului Politehnic din Chişinău în perioada 1993-1995 d-nii prof.univ. C. Gluşco şi conf. univ.dr. V. Comendant au suplinit funcţiile de şef catedră interimar. Din 1995 până în 2012 în funcţia de şef catedră a fost ales prin concurs prof.univ. dr .hab. Valeriu Dulgheru. Din a. 2012 până în la 31.08.2014 este numit prin ordinul rectorului şef al catedrei „Bazele Proiectării Maşinilor” formate în baza catedrelor „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini” şi „Rezistenţa Materialelor”, iar de la 01.09.2014 este numit şef Departament „Bazele Proiectării Maşinilor” creat în urma comasării catedrelor „Bazele Proiectării Maşinilor” şi „Studiul şi Tehnologia Materialelor”.

În această perioadă continuă în câteva valuri întinerirea cadrelor didactico – ştiinţifice prin doctorat în şcolile de cercetare fondate de acad. Ion Bostan: Maxim Vaculenco (a susţinut teza de doctor), ulterior este transferat la catedra „Proiectarea şi Fabricarea Maşinilor Agricole” (actualmente „Design industrial şi de produs”); Anatol Sochireanu (a susţinut teza de doctor), actualmente se află în Germania; Radu Ciupercă (a susţinut teza de doctor), ulterior transferat la catedra TCM; Ion Madan (ulterior plecat în Germania, unde a susţinut teza de doctor); Valeriu Odainâi; Dumitru Vengher, ulterior transferat la catedra „Maşini şi Sisteme de Producţie” şi ales director al Colegiului Tehnic din Chişinău; Ion Bodnariuc (a susţinut teza de doctor); Trifan Nicolae (a susţinut teza de doctor, transferat la catedra „Studiul şi Tehnologia Materialelor”); Ion Dicusară (a susţinut teza de doctor); Oleg Ciobanu; Radu Ciobanu; Iulian Malcoci, au trecut toate etapele pregătitoare pentru susţinerea tezelor de doctorat, care trebuie să fie susţinută în luna ianuarie 2015; Radu Crudu, plecat din catedră; Marin Guţu (transferat la catedra „Utilaj Tehnologic Industrial”), care actualmente sunt la stadiul de finisare a tezelor de doctorat. Doctoranzii Cozma Ion, Gladâş Vitalie, Rabei Ion sunt la anul I de studii de doctorat.

Asigurarea cu materiale didactice a disciplinelor predate la Catedră a fost întotdeauna în vizorul conducerii Catedrei şi cadrelor didactice. Deoarece până în a. 1989 (cu mici întreruperi) predarea disciplinelor la Catedră s-a făcut doar în limba rusă studenţilor li se recomandau manualele elaborate de cunoscuţi profesori în domeniu de la Moscova (Reşetov. D.N., Ivanov M.N, Kiev (MVTU „N. Bauman”); Zablonskij C.I. (Inst. Politehnic din Odesa) ş.a. –„Organe de Maşini”; ArtobolevskiJ I.I., mai târziu Frolov K.V. (MVTU „N. Bauman”) – „Teoria Mecanismelor şi Maşinilor”). După anul 1974 predarea în limba română a fost sistată. S-a revenit la predarea în limba română doar în anul 1989, după care au fost traduse şi elaborate toate manualele şi îndrumarele necesare pentru asigurarea predării disciplinelor.

Catedra „Rezistenţa materialelor” a fost fondată la momentul deschiderii Institutului Politehnic cu un număr din 7 unităţi didactice. Primii colaboratori ai Catedrei au fost: conf.univ.dr.în şt. fizico-matematice David Şilcrut; conf.univ. dr.în şt. tehnice Vasile Klimanov; lectorii superiori: Victor Andreev, Nichifor Bârsan, Petru Nicorici, asistenţii: Condrea Mursa, Camila Poluşchina. Catedra avea şi 4 doctoranzi (conducător ştiinţific conf.univ. dr. D. Şilcrut): B. Pahomov, Iu. Bârlădeanu, I. Gherlacu, V. Morar. Pe parcursul primilor 2 ani postul de şef al Catedrei a fost vacant. Iniţial a fost invitat profesorul A. Panico, de vârstă pensionară, care, însă, în curând a decedat. Ulterior a fost ales prin concurs profesorul V.Vagoruicenco (din Odesa), care nu s-a prezentat la serviciu. Funcţia de şef catedră până în 1966 a fost suplinită de dr.conf. David Şilcrut (v. tabelul 1.2). Sub conducerea dlui au fost fondate şi înzestrate cu utilaj laboratoarele de fotoelasticitate şi de încercări mecanice. În octombrie 1966 în funcţia de şef al Catedrei a fost ales prin concurs conf.dr. Gheorghe Maho, invitat de la Institutul de Radioelectronică şi Electromecanică Minieră din or. Moscova. Dl Maho Gh. a contribuit esenţial la dezvoltarea Catedrei şi înzestrarea ei cu utilaj de laborator. A fost iniţiatorulpredării disciplinei „Rezistenţa Materialelor” în limba română. Împreună cu prof. P. Nicorici, A. Hagioglu şi V. Hagioglu a tradus manualul „Rezistenţa Materialelor”, autor. Fedoseev V.I. Ulterior la Catedră au fost invitaţi tineri ingineri, care lucrau la întreprinderi constructoare de maşini: Alexandru Hagioglu, Mihai Paşa, Ştefan Profir. În anii 1965-71 s-a trecut la predarea în limba română a unor discipline generale (inclusiv Rezistenţa Materialelor). În acest scop a fost tradus în limba română prestigiosul manual al autorului V. Feodosiev „Rezistenţa materialelor”, precum şi „Culegerea de probleme” sub redacţia lui V.K. Kaciurin (traducători: Gh. Maho, P. Nicorici şi A. Hagioglu). După anul 1974 predarea în limba română a fost sistată. S-a revenit la predarea în limba română doar în anul 1989.

                                                                                                          Tabelul 1.2.

Anii Denumirea catedrei Şef catedră
1964 – 1966 Rezistenţa Materialelor Conf. dr. David ŞILCRUT
1966 – 1970 Rezistenţa Materialelor Conf. dr. Gheorghe MAHO
1968 – 1979 Rezistenţa Materialelor Conf. dr. Boris CIAICOVSCHI
1979 – 1990 Rezistenţa Materialelor Conf. dr. Rix BOGATÂRIOV
1990 – 1994 Rezistenţa Materialelor şi Mecanica Aplicată Conf. dr. Alexandru CRĂCIUN
1995 – 2012 Rezistenţa Materialelor Prof. dr. hab. Vasile MARINA

Începând cu anii 1966 disciplinele „Rezistenţa materialelor” şi „Teoria elasticităţii” predate la Facultatea de Construcţii au fost preluate de către catedrele speciale ale acestei facultăţi. Începând cu anul 1970 a survenit o altă modificare: la specialităţile cu număr redus de ore (tehnologice, energetice, economie – inginerie) disciplinele „Mecanica teoretică” şi „Rezistenţa materialelor” au fost comasate într-o singură disciplină cu denumirea comună „Mecanica aplicată”. În perioada 1968-1970 funcţia de şef catedră interimar a fost ocupată de dr.conf. univ. B. Ceaicovschi, care în a. 1970 a fost ales prin concurs, funcţie deţinută până în a. 1979. În această perioadă la catedră au fost angajate tinere cadre didactice Alexei Toca, Valentin Cainarean, Gheorghe Tihenichi, Veaceslav Majeru, Ion Pârţac, Valeriu Certan. În anul 1979 în funcţia de şef catedră a fost ales dr. conf. Rix Bogatâriov, care avea experienţă de conducere (invitat de la Institutul de Cercetare în Industria Lemnului). În această perioadă la catedră au venit cadre didactice tinere, care au făcut carieră ştiinţifică în diverse instituţii de prestigiu din fosta U.R.S.S. (Coandă Ilie ş.a.) sau pregătiţi la Catedră (Balan Victor). Câţiva profesori au fost selectaţi în calitate de lectori invitaţi în unele ţări din Africa: Ion Cosniceanu şi Gheorghe Tihenichi – în Algeria; Condrea Mursa – în Madagascar.

În anii 1980-90 au avut loc câteva reorganizări de catedre, care au afectat şi catedra „Rezistenţa materialelor”. În rezultat a fost creată catedra „Mecanica Aplicată”, condusă consecutiv de către dr.hab.prof. Vasile Calmuţchi şi dr.conf. Alexandru Crăciun. Această catedră a fost un timp în cadrul facultăţii de Energetică şi 3 ani – la Facultatea de Radioelectronică. Catedra a fost desfiinţată în a.1990, iar personalul transferat la catedra „Rezistenţa materialelor”. În anii 1990-94 catedra „Rezistenţa Materialelor şi Mecanica Aplicată” a fost condusă de către dr.conf. Alexandru Crăciun. În anul de studii 1994-95 Catedra a mai suferit o reorganizare, fiind provizoriu comasată cu catedra „Mecanica structurilor” de la Facultatea de Construcţii. Din a. 1995 până în a. 2012, când a fost comasată cu catedra „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini”, Catedra a fost condusă de prof. univ., doctor habilitat Vasile Marina. Pe parcurs Catedra a fost completată cu cadre tinere: Mihai Vârlan,Viorica Marina şi Natalia Sveatenco, ultimele două şi-au susţinut tezele de doctorat sub conducerea prof. V. Marina.

În urma comasării celor două catedre „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini” şi „Rezistenţa Materialelor” în a. 2012 apare o nouă catedră „Bazele Proiectării Maşinilor” constituită din 19 cadre didactice (o jumătate din ele cadre tinere cu vârsta sub 40 de ani) şi 4 ingineri personal auxiliar. Această comasare este benefică prin faptul că a permis o mai bună coordonare a disciplinelor „Rezistenţa Materialelor” şi „Bazele Proiectării Maşinilor” predate în cadrul aceleiaşi catedre.

Catedra „Studiul și Tehnologia Materialelor” a fost fondata în a. 1964 ca parte a Catedrei Inginereşti (TCM) condusa de lectorul superior Oledii Derid, iar din a. 1965 după divizare au fost formate doua catedre – “Tehnologia constructiilor de masini” si “Tehnologia materialelor” (TM) cu şeful catedrei lectorul superior Oledii Derid. In septembrie, 1975 catedra a fost redenumita în “Studiul şi Tehnologia Materialelor” denumire purtată până în 2014. Lectorii disciplinelor de baza ale catedrei – “Studiul metalelor”, “Studiul materialelor”, “Tehnologia materialelor”, “Tehnologia materialelor de construcţie” au fost printre primii profesori angajati la fondarea Institutului Politehnic din Chisinau. Pe parcursul anilor de existenta catedra a fost condusa de doctori în ştiinţe (v. tabelul 1.3).

                                                                                                   Tabelul 1.3.

Anii Denumirea catedrei Şef catedră
1964 – 1975 Tehnologia Materialelor Conf. dr. Oledii DERID
1975 – 1980 Studiul şi Tehnologia Materialelor Conf. dr. Valeriu ŞAUGA
1980 – 1996 Studiul şi Tehnologia Materialelor Conf. dr. Alexandru CHETRARU
1996 – 2005 Studiul şi Tehnologia Materialelor Conf. dr. Petru POSTOLACHE
2005 – 2014 Studiul şi Tehnologia Materialelor Conf. dr. Iurie CIOFU

Primii profesori ai Catedrei au fost – O. Derid (sef catedra, lector superior), I. Muraşov (conferentiar, dr.st.tehn.), N. Margina (lector superior), V. Bobrov (lector superior), V. Munteanu (asistent). De menţionat faptul că în cadrul Catedrei şi-au început activitatea mulţi profesori care, ulterior, s-au promovat ca profesori de valoare la alte catedre – conferentiarii universitari, doctori în ştiinţe tehnice A. Ciobanu, V. Ene, I. Rusica, V. Goian s.a.

Nucleul catedrei au devenit profesorii, care s-au format în sânul ei, care au trecut aici toate treptele de formare pedagogică şi ştiinţifică şi care au activat în cadrul Catedrei mai mult de 25 de ani – conferentiari universitari, doctori în ştiinţe O. Derid, A. Stanciu, I. Verebcianu, V. Cuconescu, Gr. Dântu, V. Şauga, A. Chetraru, V. Cazac, P. Postolache, Iu. Ciofu, Iu. Şolpan. În diferiţi ani, în cadrul Catedrei au mai profesat şi V. Murzac, Gh. Tonu, N. Cibotaru s.a.

În prezent în cadrul Departamentului nou format activează personalul didactic, dupa cum urmeaza: conf.univ, dr. Iu.Ciofu, prof.univ.interemar dr. V.Sauga, dr.lect.sup. N.Trifan, lector superior A.Ianachevici, lector universitar N.Kazak. Angajaţi prin cumul sunt: lect. sup. A.Rusu, lect. univ. Iu.Barca. De menţionat faptul că şi astăzi printre profesorii Catedrei activează prin cumul conf.univ. dr. O.Derid (a.n. 1925). În anii 1985-2000 catedra STM era unica catedră din Universitate, în care toţi profesorii aveau grad ştiinţific de doctor în ştiinţe.

La catedra s-a menţinut permanent un nivel înalt din punct de vedere al perfecţionării profesionale sistematice a personalului didactic. Stagiile se realizau în instituţiile de frunte din URSS (Moscova, Leningrad, Kiev, Minsk), România (Bucureşti, Iaşi), Republica Croaţia (Zagreb). Este regretabil faptul că în ultimii ani posibilitatea de a susţine activităţi de perfecţionări în afara Republicii Moldova, cu finanţare de la buget, a devenit practic imposibilă. Cauza acestui fenomen este stoparea finanţării de către stat a activităţilor universitare de acest gen.

Colaboratorii catedrei sunt coautori la trei monografii stiintifice (dnii V. Suaga, Iu. Solpan) si poseda distinctii de rangul expozitiilor stiintifice internationale (dl N. Trifan). Personalul catedrei a publicat in total peste 400 de lucrari stiintifice si metodice, a participat la zeci de manifestari nationale si internationale (conferinte, seminare, expozitii etc.), este posesor a multor brevete de autor.

În urma restructurărilor realizate în a. 2014 a fost creat departamentul „Bazele Proiectării Maşinilor” în baza catedrelor „Bazele Proiectării Maşinilor” (în care anterior au fost comasate catedrele „Teoria Mecanismelor şi Organe de Maşini” şi „Rezistenţa Materialelor”) şi „Studiul şi Tehnologia Materialelor”. Schema structurală modificată în timp a Departamentului este prezentată în figura de mai jos.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Activitatea didactico-metodică a Departamentului este orientată spre necesităţile de proiectare a maşinilor şi este axată pe 3 programe de studii: Teoria Maşinilor, Organe de Maşini şi Mecatronică; Rezistenţa Materialelor; Studiul şi Tehnologia Materialelor.

Programul de studii „Teoria Maşinilor, Organe de Maşini şi Mecatronică” asigură procesul didactic la specialităţi de la 4 facultăţi la următoarele discipline:

 • Teoria mecanismelor şi maşinilor (a fost reeditat în limba română 1 manual, tradus un manual şi elaborat 1 îndrumar de proiectare);
 • Bazele proiectării maşinilor (au fost elaborate 6 manuale 1 îndrumar de proiectare);
 • Inginerie mecanică (a fost elaborat 1 manual şi 2 îndrumare de proiectare);
 • Principiile creaţiei inginereşti, Creativitate tehnică (au fost elaborate 5 manuale);
 • Bazele grafice ale proiectării (a fost elaborat 1 manual de iniţiere în proiectarea asistată de calculator);
 • Tehnologii informaţionale şi programare.

Programul de studii asigură, de asemenea, predarea disciplinei „Metodologia Cercetării şi Creativităţii Tehnice” la master (Ciclul II) studenţilor de la 7 specialităţi de la facultatea „Inginerie Mecanică, Tehnologică şi Transporturi” şi „Istoria Cercetării în domenii” doctoranzilor (Ciclul III) de la 9 facultăţi. Luând în consideraţie rezultatele ştiinţifice obţinute în cadrul direcţiei ştiinţifice „Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile” şi existenţa laboratoarelor dotate cu utilaj de cercetare performant Programul a deschis o specialitate nouă la ciclul II de studii (de master) „Ingineria Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile”, pentru care asigură predarea disciplinelor:

 • Sisteme de conversie a energiei eoliene;
 • Sisteme de conversie a energiei solare.

Actualmente toate disciplinele predate în cadrul Programului sunt asigurate cu manuale, îndrumare de proiectare şi de laborator. Continuă practica elaborării unor lucrări de laborator cu utilizarea calculatorului graţie softurilor licenţiate şi utilajului de cercetare procurat în cadrul granturilor internaţionale. Baza tehnico-materială şi pregătirea profesională a cadrelor didactice permit predarea unor cursuri postuniversitare în domeniile:

 • Proiectarea asistată de calculator a organelor de maşini pentru ingineri din proiectare, bazat pe softurile de proiectare, modelări şi simulări SolidWorks, ProEngineering, CATIA etc.;
 • Bazele proiectării creative şi inventicii pentru ingineri din proiectare, bazat pe sistemul creativ sub variatele sale aspecte: produs creativ, persoană creativă, proces de creaţie, mediu creativ.

Pe parcurs în cadrul Programului de instruire s-a constituit un sistem perfect de formare a cadrelor didactice şi ştiinţifice prin deschiderea unor diverse direcţii ştiinţifice. Au fost publicate peste 1500 lucrări ştiinţifice şi didactice, inclusiv, 30 manuale şi monografii, cca 25 îndrumare de proiectare şi laborator, obţinute peste 300 invenţii, o parte dintre care au fost realizate în modele experimentale şi prototipuri industriale, prezentate la peste 70 de expoziţii internaţionale şi apreciate cu peste 120 medalii de aur şi argint şi premii speciale.

Programul de studii „Rezistenţa Materialelor” asigură procesul didactic la specialităţi de la 3 facultăţi la următoarele discipline:

 • Rezistenţa materialelor (au fost elaborate 2 şi traduse 3 manuale şi o culegere de probleme);
 • Mecanica aplicată.

Programul de studii asigură, de asemenea, predarea disciplinei „Modelarea sistemelor mecanice” la master (Ciclul II) studenţilor de la 2 specialităţi de la facultatea „Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi”.

În condiţiile utilizării pe scară largă a calculatoarelor colaboratorii Departamentului construiesc relaţiile de calcul pornind de la modelul fundamental al mecanicii corpului solid deformabil. Astfel, în Departament, programul de studii „Rezistenţa Materialelor”, cursul de Rezistenţa Materialelor se prezintă sub forma unui caz particular al mecanicii corpului solid deformabil. În cadrul concepţiei elaborate în Departament se reuşeşte să se abordeze, sub o formă unitară, problemele de calcul la rezistenţă, rigiditate şi stabilitate. Mecanica aplicată se prezintă ca o parte componentă a Mecanicii raţionale. Acest model de predare se încadrează în mod firesc în concepţia fundamentalizării procesului de instruire prevăzut de reformarea învăţământului superior.

Pe parcurs colaboratorii Programului au publicat 540 de lucrări didactico-ştiinţifice, inclusiv manuale, monografii.

Programul de studii „Studiul şi Tehnologia Materialelor” asigură procesul didactic la specialităţi de la 5 facultăţi cu următoarele discipline:

 • Studiul materialelor (au fost editate 3 manuale);
 • Tehnologia materialelor

la profil mecanic şi

 • Studiul şi tehnologia materialelor la profilele: inginerie manageriala, construcţii, energetica, tehnologii alimentare, design industrial, etc. Pe parcursul existentei Catedrei, colaboratorii au editat 5 monografii şi peste 400 de lucrări ştiinţifică-metodice, care au contribuit şi contribuie la majorarea eficientei instruirii. Menţionăm unele din ele: „Structura, proprietăţi şi tratamente termice”, „Studiul materialelor si sudarea”, „Studiul şi prelucrarea materialelor” etc.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Un aspect deosebit de important în activitatea membrilor catedrei pe parcursul existenţei ei a fost activitatea ştiinţifică din Departament, care s-a desfăşurat prin:

 • cercetări în cadrul temelor de doctorat;
 • cercetări în cadrul contractelor de cercetare ştiinţifică;
 • cercetări în cadrul granturilor internaţionale;
 • cercetări fundamentale;
 • activităţi de creativitate tehnică.
Programul de studii „Teoria Maşinilor, Organe de Maşini şi Mecatronică”

Pe parcursul existenţei Programului de studii au fost fondate următoarele direcţii ştiinţifice de cercetare: „Construcţia de maşini agricole” (cond.şt. prof. C. Gluşco); „Dinamica mecanismelor de mecanică fină” (cond.şt. Z. Donţu); „Tribologie” (cond.şt. conf.univ. V. Ajder); „Transmisii planetare precesionale: teoria angrenajului precesional multiplu, sinteza transmisiilor precesionale, tehnologii moderne de execuţie şi metode de control” (cond. şt. acad. I. Bostan). În a. 2001 a fost fondată o direcţie nouă de cercetare: „Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile” (cond. şt. acad. I. Bostan). Actualmente în cadrul Programului cercetările se efectuează, în mare parte, pe ultimele două direcţii ştiinţifice, fiind implicaţi 10 cercetători ştiinţifici cu vârsta sub 40 de ani. Actualmente în cadrul Programului activează 2 profesori universitari, doctori habilitaţi, care deţin şi calitatea de conducători de doctorat. În cadrul ultimelor două direcţii au fost susţinute 3 teze de doctor habilitat şi 10 teze de doctor în tehnică.

Folosind pe larg cea de-a doua funcţie a ştiinţei universitare – funcţia educativă pe parcurs în mod permanent tinerii studioşi au fost atraşi în cercetare şi creativitate tehnică. În acest scop în cadrul Programului pe parcurs au fost fondate „Societatea Ştiinţifică Studenţească”, iar mai târziu – Cercul Tinerilor Inventatori de pe lângă Centrul de Creativitate Tehnică. Astfel cca 30 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi au obţinut peste 50 brevete de invenţie. Actualmente peste 60% din cadrele didactice ale Programului sunt cu vârsta sub 40 de ani.

Direcţiile ştiinţifice active în cadrul Programului:

 1. Transmisii planetare precesionale: teoria angrenajului precesional multiplu, sinteza transmisiilor precesionale, tehnologii moderne de execuţie şi metode de control (Conducător ştiinţific: acad. Ion Bostan) – În cadrul direcţiei ştiinţifice nominalizate au fost publicate cca 500 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 3 monografii, un atlas de construcţii, cca. 150 brevete de invenţie. Cercetările au fost efectuate în cadrul a cca. 30 contracte de cercetare şi a 2 granturi în cadrul programului CRDF cu finanţare de 74000$. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate au fost demonstrate sub formă de modele funcţionale, albumuri şi postere la peste 50 de expoziţii internaţionale, inclusiv Saloanele Internaţionale de Invenţii şi Transfer Tehnologic EUREKA (1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2004, 2005, 2008 – apreciate cu 15 medalii de aur, Diplomă de Menţiune a Juriului), Bruxel, Belgia; INPEX (1996, 1997, 1998, 1999 – apreciate cu Marele Premiu II, 4 medalii de aur şi 2 de argint), Pittsburgh, SUA; Kasablanca (1998 – 1 medalie de aur), Maroco; Salonul de Invenţii din Geneva (1999, 2000, 2001, 2006, 2008 – apreciate cu 3 medalii de aur şi 6 de argint); INVENTICA (1994, 1996 – apreciate cu 2 medalii de aur), Iaşi, România; Expoziţia Internaţională INFOINVENT (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006), Chişinău Republica Moldova (apreciate cu 12 medalii de aur, 6 de argint şi 5 de bronz, Diplome de Gradul 1, 2 şi 3); Salonul Aeronautic “Le Bourget”, Paris, Franţa (1998); Expoziţia Mondială “EXPO-2000”, Hannover, Germania ş.a.
 2. Elaborarea sistemelor de conversie a energiilor regenerabile (Conducător ştiinţific: acad. Ion Bostan) – Această direcţie ştiinţifică a fost deschisă la catedră relativ recent. În cadrul direcţiei ştiinţifice nominalizate a fost creat „Centrul de Elaborare a Sistemelor de Conversie a Energiei Regenerabile” (CESCER) cu un Laborator de tehnologii Noi de Fabricare a Palelor aerohidrodinamice şi un Poligon de Testări Naturale a Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile. Au fost publicate cca. 150 lucrări ştiinţifice, inclusiv peste 50 brevete de invenţie. Cercetările au fost efectuate în cadrul a 12 contracte de cercetare. În a. 2003 a fost obţinut un grant în cadrul programului CRDF “Turbină elicoidală pentru regenerarea energiei eoliene şi hidraulice” cu finanţare de 80000$, inclusiv 50000$ pentru utilaj. În perioada 2005-2008 a fost câştigat un grant în programul elveţian de cercetare SCOPES cu finanţare de 70000 CHF. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate au fost demonstrate sub formă de modele funcţionale, albumuri şi postere la cca. 40 de expoziţii internaţionale, inclusiv saloanele Internaţionale de Invenţii şi Transfer Tehnologic EUREKA Bruxel, Belgia (1999, 2001, 2004, 2005, 2007, 2010-2014 – apreciate cu 12 medalii de aur, 2 de argint); INPEX Pittsburgh, SUA (1999,2001,2006, 2007 – apreciate cu 2 medalii de aur şi 4 de argint); Salonul de Invenţii din Geneva (2001, 2004, 2005, 2007, 2009-2014 – apreciate cu 6 medalii de aur şi 4 de argint); ECOINVENT Iaşi, România (2005, 2007 – 5 medalii de aur, 2 de argint, 2 premii speciale); Expoziţia Internaţională de Invenţii şi Tehnologii Noi „Novîi ceas” (2006 – 2013 – apreciate cu 12 medalii de aur şi 5 de argint, 2 premii speciale), Expoziţia Internaţională INFOINVENT (2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2013), Chişinău Republica Moldova (apreciate cu 11 medalii de aur, 5 de argint şi 4 de bronz) ş.a.
Programul de studii „Rezistenţa Materialelor”

Progresul ştiinţific şi tehnologic este în primul rând condiţionat de nivelul de cunoaştere a comportării materialelor în funcţie de istoria acţiunii exterioare. Contradicţiile care există în tratarea datelor experimentale acumulate în lumina teoriilor şi modelelor fenomenologice promovează în mod deosebit actualitatea problemei construirii ecuaţiilor constitutive la scară macroscopică în baza relaţiilor fizice la scară microscopică.

La momentul actual sunt stabilite numai proceduri în baza cărora se realizează o trecere de la proprietăţile la scară microscopică la proprietăţile la scară macroscopică. Însă multiplele rezultate experimentale demonstrează cu certitudine că comportarea elementelor de structură în conglomeratul policristalin diferă de comportarea lor în stare liberă. Rezultă, că proprietăţile reale ale cristalelor în policristal nu sunt cunoscute. Din aceasta cauza rezultatele care se obţin în baza trecerii de la proprietăţile cristalelor obţinute în stare liberă la comportarea materialului policristalin nu este în bună concordanţa cu experienţă.

În cadrul Programului a fost adoptată concepţia echivalenţei problemei directe cu cea inversă. Se consideră că din mulţimea ecuaţiilor constitutive admisibile din punct de vedere a principiilor termodinamicii corespund realităţii numai acelea care permit concomitent soluţiile directe şi inverse. În baza acestor restricţii, sistemul general de ecuații se completează cu ecuații suplimentare. În baza condiţiei de unicitate cu privire la reflectarea proprietăţilor materialului real în modelul matematic, a devenit posibilă determinarea proprietăţilor termomecanice a cristalelor în materialului policristalin. În baza modelului structural construit se pot proiecta materiale compozite cu proprietăţi raţionale pentru condiţiile de exploatare date. Ecuaţiile constitutive construite în baza modelului structural permit estimarea durabilităţii elementelor de construcţie în funcţie de istoria acţiunii exterioare. În cadrul Programului au fost susţinute o teza de dr. hab. şi 6 de doctor.

Programul de studii „Studiul şi Tehnologia Materialelor”

Initial directia stiintifica a Catedrei ţinea de ingineria materialelor semiconductoare, fiind condusă de primul rector S. Radautan. Dlui era “elevul” unei şcoli ştiinţifice cu renume mondial din Leningrad, condusă şi până în prezent de către marele savant J.Alfeorov, care a devenit nu demult Laureat al Premiului Nobel. Iar dl Radautan în scurt timp a cucerit distanţa de la candidat (doctor) în ştiinţe tehnice până la academician A.S. R.S.S.M. Sub conducerea lui S. Radautan a susţinut teza de doctor (candidat) în ştiinţe primul şef al Catedrei O.Derid, care ulterior a preluat conducerea ştiinţifică a acestei direcţii. În perioada anilor 1965-1975 în cadrul Catedrei, sub conducerea domnilor S. Radautan şi O. Derid, anual activau câte 3-4 aspiranţi (doctoranzi). Dintre aceştia au susţinut tezele de doctor A. Stanciu, Gr. Dantu, T. Diomina. Tot în această direcţie de activitate ştiinţifică, Institutul Politehnic trimitea oameni selectaţi la aspirantură (doctorantură) în unele instituţii de valoare din Moscova. Astfel de pregatire au realizat cu succes V. Şauga; N. Cibotaru, Iu. Ciofu, care au susţinut tezele de doctor în termen şi erau repartizaţi în calitate de cadre didactice la catedra S.T.M. De menţionat faptul că dl V.Şauga a devenit în 1989 posesor al titlului onorific “Laureat al Pemiului de stat al R.S.S.M. in domeniul stiintei si tehnicii”.

Cu timpul, în anii 80, directia ştiinţifică a Catedrei a fost redirecţionată, devenind mai apropiată la specificul ştiinţific al facultăţii mecanice. În acest moment la Catedră au apărut doctori în ştiinţe tehnice, specialişti în domeniul ingineriei materialelor constructoare de maşini A. Chetraru, I. Verebceanu, V. Cuconescu, P. Postolache. De asemenea, în aceasta directie de pregatire, Institutul Politehnic Chisinau i-a trimis la aspirantură (doctorantură) cu predestinaţie la Institutul Politehnic din Minsk pe V. Cazac, Iu. Solpan, V. Goian. Tustrei au devenit doctori în ştiinţe şi au revenit în cadrul catedrei S.T.M.

Actualmente în cadrul Programului nu activează nicio direcţie ştiinţifică, cercetătorii ştiinţifici fiind implicaţi în cercetare în cadrul altor direcţii ştiinţifice din Departament sau de la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ (vezi structura organizațională a departamentului)

 1. Centrul de Proiectare asistată de calculator (Laboratorul de Simulări şi modelări computerizate) – este dotat cu o staţie grafică de proiectare tip COMPAQ, 7 calculatoare performante tip Intel Pentium 5 şi 8 calculatoare obişnuite, softuri AutoDesk MotionInventor (licenţiat), SolidWorks (licenţiat), ProEngineering, CATIA, MathCAD.
  • Laboratorul de Încercări ale Transmisiilor Mecanice – include 5 standuri de încercări, dotate cu motoare electrice de curent continuu, reductoare de încercări, frâne electromagnetice cu pulberi metalice. Achiziţionarea şi prelucrarea datelor experimentale se efectuează cu ajutorul unui sistem computerizat performant de măsurări.
  • Laboratorul de Tehnologii Noi – este dotat cu o maşină-unealtă de danturat prin frezare şi o maşină unealtă de danturat prin rectificare. Ambele sunt dotate cu dispozitive speciale pentru prelucrarea dinţilor cu profil nestandard al dinţilor. De asemenea, este dotat cu o formă de turnare a roţilor dinţate din mase plastice şi 3 forme de presare a roţilor dinţate din pulberi metalice.
 2. Centrul de Proiectare a Sistemelor de Conversie a Energiilor Regenerabile (CESCER) – este dotat este dotat cu o staţie grafică de proiectare tip HP xw800, dotată cu un soft licenţiat ANSYS CFX5.7; cu un sistem computerizat de măsurări şi prelucrare a datelor, o cameră digitală de luat vederi (pentru filmarea organelor de lucru eoliene în diferite faze de lucru), un poligon de încercări în condiţii reale a sistemelor de conversie a energiilor regenerabile etc.
  • Laboratorul de Tehnologii de Fabricare a Palelor Aerohidrodinamice din materiale compozite – este dotat cu forme şi echipament de fabricare a învelişurilor din materiale compozite pentru pale cu profil aerohidrodinamic; un centru de prototipare rapidă performant cu 5 axe pentru fabricarea rapidă a prototipurilor palelor aerohidrodinamice.
 3. Centrul de Creativitate Tehnică – este dotat cu 4 calculatoare performante tip Intel 5 cu baze de date internaţionale privind descrierile brevetelor de invenţie. Pe lângă Centrul de Creativitate Tehnică activează Cercul Tinerilor Inventatori, în care sunt implicaţi studenţi, masteranzi şi doctoranzi cu gândire creativă.
 4. Patru laboratoare didactice care deservesc disciplinele: „Bazele Proiectării Maşinilor”; „Teoria Mecanismelor şi Maşinilor”; modelarea 2D şi 3D;Tehnologii informaţionale şi programare.
 5. Centru de optimizare a construcţiilor cu 2 laboratoare pentru studierea comportării materialelor şi elementelor de construcţie. În laboratoarele de încercări mecanice se studiază proprietăţile mecanice în domeniile reversibile şi ireversibile ale materialelor cu structură metalică şi polimeră. Deservesc disciplina „Rezistenţa Materialelor”.
 6. Cinci laboratoare specializate de studiu a materialelor. Doua din ele – de analiză microscopică şi de tratări termice – deservesc compartimentul „Studiul materialelor”, iar celelalte – de prelucrare a materialelor prin deformare plastica, prin sudare şi prin aschiere – deservesc compartimentul „Tehnologia materialelor de constructii de masini”.

 

V. COLABORĂRI

Pe parcurs membrii Departamentului au avut o colaborare fructuoasă sub aspect didactico-metodic şi ştiinţific cu diferite universităţi şi organizaţii din Republică şi din străinătate, în primul rând, din România. Deja de 12 ani cadre didactice de la programul de studii „Teoria Maşinilor, Organe de Maşini şi Mecatronică” participă la seminarul metodic SNOM, organizat de catedrele de Organe de maşini din România. În a. 2004 şi 2014 Catedra a organizat SNOM la UTM. De asemenea, în programul de mobilităţi academice CEEPUS în cadrul a trei proiecte pe parcursul a trei ani membrii Programului colaborează cu peste 20 de universităţi din ţări europene, în cadrul cărora au fost efectuate peste 20 de vizite, în special, a tinerelor cadre didactice şi cercetători în universităţile partenere din Polonia, Cehia, Slovacia, Croaţia, Bulgaria, România, de asemenea, peste 20 de cadre didactice din străinătate au vizitat laboratoarele Programului.

În cadrul programul de studii „Rezistenţa Materialelor” au fost organizate la Catedră o serie de conferinţe ştiinţifico-metodice în domeniul metodelor de calcul la rezistenţă. Cercetătorii ştiinţifici participă permanent în manifestări ştiinţifice din străinătate.

Colaboratorii Departamentului au participat pe larg la diferite evenimente ştiinţifice internaţionale (conferinţe, expoziţii a invenţiilor şi transferului tehnologic ş.a.). Un domeniu, în care colaborarea ştiinţifică a fost deosebit de benefică, este cel al cercetării. Pe parcurs, în colaborare cu cercetători din alte universităţi şi organizaţii au fost obţinute peste 15 proiecte de cercetare în cadrul diferitor programe de cercetare (CRDF MRDA, SCOPES, BSEC HDF, SEE Transnational Cooperation, Fonds francophone des inforoutes ş.a.). Alte peste 30 de proiecte de cercetare au fost elaborate în cooperare cu cercetători străini în diverse programe de cercetare (europene: FP6, FP7, HORISON 2020, NATO, TEMPUS, euro-american STCU, INTAS, franceze: AUF, Blaise Pascal, Jean Monnet, germane DFG, program transfrontalier „Romania-Ukraine-Republic of Moldova” ş.a.

Departamentul a colaborat şi continuă să colaboreze sub aspect ştiinţifico didactic cu: Universitatea de Ştiinţe Aplicat din Konstanz, Germania; Universitatea ISEN, Brest, Franţa; Universitatea Tehnologică din Poznan, Polonia; Universitatea din Bologna, Italia; Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”, Iasi; Universitatea Politehnică (Bucureşti); Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi; Universitatea Transilvania, Braşov; UniversitateaTehnică din Cluj Napoca cu extensiunea din Baia Mare; Universitatea Gh. Asachi, Iaşi; Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava; Institutul de Cercetări Ştiinţifice ICPE, Bucureşti; Institutul de Cercetări Ştiinţifice ICTCM, Bucureşti; Institutul de cercetări Metalurgice, Bucureşti; Institutul de metale rare şi neferoase, Bucureşti; Institutul de Matematică şi Mecanică al Academiei de Ştiinţe a României, Bucureşti; Institutul de Mecanică al Academiei de Ştiinţe a Ucraine, Kiev; Universitatea Tehnica de Stat din Moscova (MVTU); Institutul Politehnic din Minsc, Bielarusi; Institutul Politehnic din Kiev, Ucraina s.a.

 

VII. COMPONENȚA DEPARTAMENTULUI

Nr. Numele, prenumele  Funcţia Titlul ştiinţifico-didactic Date de contact
E-mail Tel. fix serviciu
1 Dulgheru Valeriu Şef departament Dr. hab., prof. univ. valeriu.dulgheru@bpm.utm.md 50-99-39

50-99-88

2 Bostan Ion Prof. univ., cumul Dr. hab., prof. univ., academician ion.bostan@cnts.utm.md 50-99-86
3 Comendant Vasile Conf. univ. Dr., conf. univ. vasile.comendant@bpm.utm.md 50-99-88
4 Şauga Valeriu Conf. univ. Dr., conf. univ. valeriu.sauga@bpm.utm.md 50-99-48
5 Ciofu Iurie Conf. univ. Dr., conf. univ. iurie.ciofu@bpm.utm.md 50-99-48
6 Poştaru Gheorghe Conf. univ. Dr., conf. univ. gheorghe.postaru@bpm.utm.md 50-99-88
7 Bălan Victor Conf. univ. Dr., conf. univ. victor.balan@bpm.utm.md 50-99-88
8 Certan Valeriu Conf. univ Dr., conf. univ. valeriu.certan@bpm.utm.md 50-99-88
9 Savcenco         Eugeniu Conf. univ. Dr., conf. univ. eugeniu.savcenco@bpm.utm.md 50-99-88
10 Marina Viorica Conf. univ. Dr., conf. univ. viorica.marina@bpm.utm.md 50-99-88
11 Sveatenco Natalia Conf. univ. Dr., conf. univ. natalia.sveatenco@bpm.utm.md 50-99-88
12 Cosniceanu Ion Lect. univ. ion.cosniceanu@bpm.utm.md 50-99-88
13 Bodnariuc Ion Conf. univ. Dr., conf. univ. ion.bodnariuc@bpm.utm.md 50-99-88
14 Trifan Nicolae Conf. univ. Dr., conf. univ. nicolae.trifan@bpm.utm.md 50-99-88
15 Dicusară Ion Conf. univ. Dr., conf. univ. ion.dicusara@bpm.utm.md 50-99-88
16 Odainâi Valeriu Lect. sup. valeriu.odainai@bpm.utm.md 50-99-88
17 Ianachevici Anatolie Lect. sup. anatolie.ianachevici@bpm.utm.md 50-99-48
18 Ciobanu Radu Conf. univ., şef lab. cum. Dr. radu.ciobanu@bpm.utm.md 50-99-88
19 Ciobanu Oleg Conf. univ; operator sup. la calculator 0,5 cum. Dr. oleg.ciobanu@bpm.utm.md 50-99-88
20 Malcoci Iulian Conf. univ. Dr. Iulian.malcoci@bpm.utm.md 50-99-88
21 Kazak Natalia Lect. univ., cum. natalia.kazak@bpm.utm.md 50-99-48
22 Bârca Iurie Lect. univ. cum.; şef lab., 0,5 laborant cum. iurie barca@bpm.utm.md 50-99-48
23 Guţu Marin Lect. unuiv.; inginer cat. I marin.gutu@pmai.utm.md 50-99-88
24 Dulgheru Nadejda Inginer cat. I 50-99-88
25 Bodnariuc Olga Inginer-coordonator bodnariuc_olga@zahoo.com 50-99-88
26 Derid Oledii Inginer cat. I, 0,5 Dr., conf. univ. oledij.derid@gmail.com 50-99-48

73-97-32

27 Trifan Galina Inginer cat. I, 0,5 galina.trifan@bpm.utm.md 50-99-48
28 Plămădeală Tatiana Lab. sup., 0,75 lab. cum. tatiana1557@mail.ru 50-99-48
29 Bordeianu Agapie Inginer -coordonator, şef lab. 0,5 cum. agapie.bordeianu@cnts.utm.md 50-99-88
30 Ambarlii Vladimir Tehnician cat. I
31 Gavlinschi Valeriu Inginer cat. I
32 Gladîş Vitalii Inginer cat. I vitalii.gladis@imit.utm.md