BÂRDAN VEACESLAV

Șef de departament
Conferențiar universitar, doctor în economie

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 56-76-74
E-mail: veaceslav.bardan@tem.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Istoricul departamentului

Departamentul  a fost înfiinţat în anul 1964 sub denumirea de Catedra „Economie Politică”, din 1993 poartă numele de Catedra „Teorie economică şi marketing” (CTEM).

În perioada 1964-1968 departamentul a fost condus de acad. Nicolae FROLOV, iar în 1968-2005 –  de prof. univ., dr. hab. Andrei COJUHARI. În 2005-2012 în fruntea departamentului s-a aflat conf. univ., dr. Andrei GANGAN. Din februarie 2012 departamentul este condus de conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN.

Anii Denumirea departamentului
Şef departament
1964-1968 „Economie Politică” acad. Nicolae FROLOV
1968-1993 „Economie Politică” prof. univ., dr. hab. Andrei COJUHARI
1993-2005 „Teorie economică şi Marketing” prof. univ., dr. hab. Andrei COJUHARI
2005-2012 „Teorie economică şi Marketing” conf. univ., dr. Andrei GANGAN
2012 – prezent „Teorie economică şi Marketing” conf. univ., dr. Veaceslav BÂRDAN

Misiunea departamentului

Formarea specialiştilor de profil tehnic și economic cu înaltă calificare, competitivi pe piața forței de muncă, capabili să analizeze şi să gândească în mod critic aspectele din domeniul marketingului şi logisticii, să soluţioneze pertinent problemele şi să elaboreze decizii specifice acestei cariere.

II. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

În statele departamentului TEM sunt angajate în  total 20 cadre didactice, din care prin cumul 6 persoane, inclusiv cu grad științific – 63,16%.

Numele, prenumele Forma de angajare Titlul

științifico-didactic

E-mail
Bârdan Veaceslav Titular Conf. univ., Dr. veaceslav.bardan@tem.utm.md
Şef catedră
Rusu Gheorghe Titular Prof. univ., Dr. hab. rusu.gheorghe@tem.utm.md
Childescu Valentina Titular Conf. univ., Dr. valentina.childescu@fieb.utm.md
Gangan Andrei Titular Conf. univ., Dr. andrei.gangan@tem.utm.md
Grunzu Tatiana Titular Conf. univ., Dr. tatiana.grunzu@tem.utm.md
Munteanu Tatiana Titular Conf. univ., Dr. tatiana.munteanu@tem.utm.md
Chiriac Lilia Titular Conf. univ., Dr. lilia.chiriac@tem.utm.md
Cazacu Vitalie Cumulard Conf. univ., Dr. vitalie.cazacu@tem.utm.md
Carp Elena Titular Lect. univ. elena.carp@tem.utm.md
Bogdanova Svetlana Titular Lect. univ., Dr. svetlana.bogdanova@tem.utm.md
Surunceanu Alexandru Cumulard Asis. univ. alexandru.surunceanu@adm.utm.md
Grosu Vladimir Cumulard Conf.univ., Dr.
Scutaru Alexandru Cumulard Conf.univ., Dr.
Grigoraş Maria Cumulard Conf. univ., Dr.
Personal non-didactic
Gorbatiuc Arianda Cumulard specialist documentație studii departament@tem.utm.md

 

III. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

În cadrul departamentului TEM activează 14 cadre didactice, dintre care 4 cumularzi, inclusiv 1 profesor universitar, 1 doctor habilitat, 11 doctori și 2 lectori universitari și un asistent universitar.

La toate facultăţile Universităţii departamentul TEM asigură cursurile de „Teorie economică”, „Doctrine economice”, „Integrare economică şi economie europeană”, „Marketing” ş. a., iar în cadrul Facultăţii Inginerie Economică şi Business curează disciplinele de „Teorie economică”, „Marketing”, „Integrare economică şi economie europeană” la toate specialităţile economice. În plus, catedra asigură toate disciplinele de specialitate pentru pregătirea licenţiaţilor în economie la specialitatea Marketing şi Logistică. Cursurile sus menţionate sunt asigurate suficient cu literatură ştiinţifică de specialitate.

În cadrul departamentului în ultimii 10 ani au fost elaborate câteva manuale la disciplinele „Teoria economică”, „Doctrine economice”, „Marketingul industrial”, „Integrare economică şi economie europeană” ş. a.

În cadrul departamentului activează două seminare științifico-metodice:

 1. „Integrarea economică europeană – prioritate națională a Republicii Moldova și principalul vector de dezvoltare”;
 2. „Particularitățile marketingului contemporan”.

Întrunirile acestor seminare metodice sunt publice şi se desfășoară cu regularitate în ultima zi de joi a fiecărei luni.

Descrierea specialităților

Ciclul I Licență

Pentru a corespunde cerinţelor actuale şi de perspectivă a pieţei forţei de muncă naționale şi internaţionale, domeniul de formare profesională marketing şi logistică are ca obiective specifice:

 1. Asigurarea absolvenţilor cu cunoştinţe detaliate teoretice şi practice specifice domeniului de formare profesională marketing şi logistică;
 2. Formarea abilităților care să permită specialistului în domeniul marketing şi logistică elaborarea de abordări strategice prin aplicarea cunoştinţelor profesionale;
 3. Formarea competenţelor personale şi profesionale;
 4. Dezvoltarea competenţelor în domeniul marketingului şi logisticii pentru consolidarea posibilităților de reușită privind integrarea rapidă în economia şi structurile europene.

Concepția formării specialistului în domeniul marketing şi logistică derivă din activităţile de marketing ale firmei: organizarea şi dezvoltarea departamentului de marketing; cercetarea de marketing; elaborarea politicilor de marketing; aplicarea tehnicilor de promovare; planificarea şi realizarea operaţiunilor logistice.

Posibilitățile de angajare ale absolvenţilor domeniului Marketing şi Logistică sunt multiple, indiferent de domeniul de activitate al firmei. Pentru a fi competitiv, specialistul în domeniul Marketing şi Logistică trebuie să posede un set de abilităţi sociale şi competenţe profesionale. Domeniul  de formare profesională Marketing şi Logistică  permite deschiderea unor perspective de lucru în diferite ramuri ale economiei naţionale: industrie, servicii, comerţ, sistem bancar, agricultură etc. Domeniul  de formare profesională Marketing şi Logistică  este solicitat pe piaţa muncii, pregătind specialişti ce pot activa în calitate de marketer, economist, specialist marketing şi vânzări, agent de achiziţii, merchandiser, responsabil logistic, agent comercial, specialist în logistică, specialist în comunicare. În acest sens vor fi dobândite în cadrul domeniului de formare profesională Marketing şi Logistică următoarele competenţe generale şi profesionale:

Competenţe generale:

 • Cunoştinţe de bază în domeniu;
 • Capacitate de comunicare;
 • Capacitate de negocieri;
 • Creativitate în activitatea desfășurată;
 • Capacitate de muncă în echipă;
 • Capacitatea de operare cu tehnologii informaţionale.

Competenţe profesionale:

 • Organizarea şi conducerea activităţilor de marketing;
 • Elaborarea politicilor şi strategiilor de marketing;
 • Organizarea proceselor logistice;
 • Acordarea de consultanţă de marketing;
 • Programarea şi executarea activităţilor promoţionale şi de merchandising;
 • Participare la elaborarea pliantelor, cataloagelor, prospectelor şi broşurilor de promovare;
 • Analiza particularităţilor activităţii de marketing din diverse domenii: industrie bancară, turism, organizaţii non-profit, etc.;
 • Identificarea imaginii publice a firmei;
 • Crearea şi actualizarea bazelor de date de marketing ale organizaţiei, gestionarea portofoliul de clienţi ai firmei şi urmărirea derulării contractelor;
 • Identificarea partenerilor externi, contactarea şi derularea contractelor de export-import cu aceştia.

Pentru formare profesională la specialitatea „Marketing şi Logistică” sunt predate  următoarele discipline:

 • Teorie economică
 • Bazele marketingului
 • Bazele logisticii
 • Merceologia
 • Cercetări de marketing
 • Teoria comportării consumatorului
 • Marketingul serviciilor
 • Integrare economică şi economie europeană
 • Merchandising
 • Logistica producţiei
 • Logistica stocurilor
 • Comerţ internaţional
 • Economia mondială
 • Marketing industrial
 • Marketing inovaţional
 • Marketing strategic
 • Marketing internaţional
 • Marketing direct
 • Tehnici promoționale
 • Logistica aprovizionării
 • Logistica distribuţiei
 • Logistica depozitării
 • Marketing agroalimentar
 • Marketing imobiliar
 • Tehnici de vânzare
 • Organizarea activităţii comerciale

Ciclul II Masterat

Departamentul TEM este responsabil şi de pregătirea masteranzilor la programul „Marketing industrial” (120 credite).

 IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţia principală de cercetare a departamentului este „Analiza mersului reformei economice în Republica Moldova”. În cadrul catedrei funcţionează seminarul ştiinţific cu aceeaşi denumire. În ultimii ani în cadrul departamentului au fost elaborate şi susţinute: 4 teze de doctor habilitat în economie şi 21 teze de doctor în economie. La departament funcţionează doctoratul la specialitatea 08.00.01 – Economie politică; doctrine economice.

Tezele de doctor și doctor habilitat susținute la departamentul TEM 

Nr Numele, prenumele conducătorului științific Numele, prenumele Tema tezei Specia-litatea Anul susţinerii

Doctor habilitat în economie

1. Cojuhari Andrei Platon Mihail Проблемы социально-экономического развития сельской местности 08.00.01 1992
2. Cojuhari Andrei Zbârciog Valeriu Probleme metodologice ale tranziției la economia de piață 08.00.01 1999
3. Cojuhari Andrei Buzu Olga Prioritățile de dezvoltare a sistemului de evaluare a bunurilor imobile în Republica Moldova 521.01 2013
4. Cojuhari Andrei Gorobievschi Svetlana Concepte și abordări metodologice de evaluare și creștere economică 521.01 2014

Doctor în economie

1. Cojuhari Andrei Opopol Nicolae Гигиеническая характеристика питания сельского населения Молдавии 08.00.05 1971
2. Cojuhari Andrei Платон Михаил

 

Социально-экономические проблемы формирования коммунистического быта в деревне 08.00.01 1973
3. Cojuhari Andrei Hohlov Valeriu Непроизводственная сфера в системе общественного разделения труда и региональные особенности ее развития 08.00.01 1973
4. Cojuhari Andrei Bogdanaş Alexandru Социально- экономические аспекты занятости в непроизводственной сфере 08.00.01 1974
5. Cojuhari Andrei Voitenco Tamara Формирование и повышение эффективности использования трудовых ресурсов непроизводственной сферы сельской местности 08.00.01 1989
6. Cojuhari Andrei Moraru Ala Региональные особенности развития личного подсобного хозяйства 08.00.01 1989
7. Cojuhari Andrei Cerencova Natalia Развитие социально-бытовой инфраструктуры как сферы приложения общественного труда 08.00.01 1991
8. Cojuhari Andrei Păună Marin (România) Oportunități pe piața de capital din România și R.Moldova 08.00.05 2000
9. Cojuhari Andrei Corobceanu Natalia Analiza și prognozarea investițiilor în perioada postprivatizării 08.00.05 2000
10. Cojuhari Andrei Grunzu Tatiana Educarea economică a antreprenorilor 08.00.05 2001
11. Cojuhari Andrei Zgureanu Mihail Căile de sporire a eficienței economice a întreprinderlor mixte 08.00.05 2001
12. Cojuhari Andrei Bârca Mircea (România) Căile de sporire a eficienței economice a întreprinderlor mixte 08.00.05 2002
13. Cojuhari Andrei Hurmuzachi Viorel Managementul ocrotirii sănătății și particularitățile lui 08.00.05 2003
14. Cojuhari Andrei Gangan Andrei Căile re ridicare a eficienței economice a fondurilor investiționale 08.00.05 2003
15. Cojuhari Andrei Cazacu Vitalie Consecințele social-economice a reformei agrare în Republica Moldova 08.00.01 2005
16. Cojuhari Andrei Lâsâi Tatiana Integrarea capitalului industrial cu cel bancar și impactul acesteia asupra creșterii economice 08.00.01 2006
17. Cojuhari Andrei Munteanu Tatiana Căile de formare și distribuire a veniturilor disponibile ale populației 08.00.01 2007
18. Cojuhari Andrei Childescu Valentina Impactul transformării relațiilor de proprietate asupra eficienței economice 08.00.01 2007
19. Cojuhari Andrei Moraru Angela Remiterile și impactul lor economic în Republica Moldova 08.00.01 2009
20. Cojuhari Andrei Iachim Alexandru Extinderea sectorului privat în sfera socială 08.00.01 2010

21.

Cojuhari Andrei Caușan Corina Ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor din mediul rural 521.01 2015

Membrii departamentului sunt participanţi activi la mai multe conferinţe ştiinţifice, simpozioane naţionale şi internaţionale.

Activitatea de cercetare științifică Prof. univ., Dr. hab. Andrei COJUHARI

În calitate de conducător științific în perioada anilor  1971-2016 a pregătit 25 de doctori în economie, inclusiv – 4 doctori habilitați. Pe parcursul  anilor de activitate a elaborat și a publicat 8 monografii, 13 articole în reviste naționale și internaţionale, 35 de comunicări științifice la conferințe naționale și internaţionale, 8 manuale și 18 lucrări metodice

Membru al Consiliului Ştiinţific Specializat.

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil.

Activitatea de cercetare științifică a Conf. univ., Dr. Veaceslav BÂRDAN

Pe parcursul anilor de activitate a elaborat şi a publicat 2 manuale ca unic autor, 2 indicaţii metodice (coautor), peste 30 de articole stiinţifice (dintre care 6 în străinătate). A participat la 36 conferinţe/congrese ştiinţifice, dintre care 11 în străinătate.

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil.

Activitatea de cercetare științifică a Conf. univ., Dr.  Valentina CHILDESCU

Pe parcursul anilor de activitate a elaborat şi a publicat 2 note de curs, 7 indicaţii metodice, peste 33 de articole stiinţifice. A participat la 12 conferinţe ştiinţifice.

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil.

 Activitatea de cercetare științifică a Conf. univ., Dr.  Lilia CHIRIAC

Pe parcursul  anilor de activitate a publicat 1 monografie, 10 articole în reviste ştiinţifice naționale, 18 comunicări științifice la conferințe naționale și internaţionale, 4 lucrări ştiinţifico-metodice şi didactice.

Membru al Seminarului Ştiinţific de Profil.

Activitatea de cercetare științifică Lect. univ. Stela CRIJANOVSCHI

Pe parcursul  anilor de activitate a elaborat teza de doctorat in economie (specialitatea „Economie politică; doctrine economice”). A publicat 12 articole în diferite reviste ştiinţifice (1 în reviste din străinătate recunoscute, 4 în reviste din Registrul Naţional al revistelor de profil, 5 articole  în culegeri ştiinţifice naţionale, 2 în Materialele/teze la forurile ştiinţifice (conferinţe naţionale şi internaţionale în republică).

 Activitatea de cercetare științifică Lect.sup. Elena CARP

În calitate de lector în perioada anilor  2007-2016 pe parcursul  anilor de activitate a publicat 13 articole în reviste naționale și internaţionale și 1 lucrare metodică.

Activitatea de cercetare științifică Lect. sup. Tatiana STUCALOVA

Pe parcursul  anilor de activitate a elaborat și a publicat 2 articole în reviste naționale și internaţionale, 13 comunicări științifice la conferințe naționale și internaţionale, 1 notă de curs și 3 lucrări metodice.

Principalele publicaţii ale cadrelor didactice

V. COLABORĂRI

Departamentul TEM colaborează cu catedrele de profil din: Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea Cooperatist Comercială din Moldova, Școala Națională de Studii Politice și Administrative (București, România), Universitatea „Piri Reis” (Istanbul, Turcia), Academia Navală „Mircea cel Bătrân” (Constanța, România), Academia Națională Maritimă din Odessa (Ucraina), Academia Națională de Economie Municipală (Harkov, Ucraina), Universitatea Tehnologică din Tallinn (Tallinn, Estonia) şi cu alte instituţii de profil în privinţa schimbului de cadre, programe analitice şi literatură didactico-ştiinţifică, precum și pentru participarea în comun la proiecte internaționale de cercetare.

Pentru buna pregătire practică a studenților departamentul colaborează cu diferite instituții, întreprinderi și alte entități atât publice, cât și private (Ex: European Business Association, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, diferite reţele de magazine ş. a.)

Colaborări 2019: Dr. John ODHAGE în dialog cu studenții FIEB și FUA

 VI. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Pentru buna desfășurare a procesului didactic departamentul Teorie economică și Marketing dispune de trei încăperi bine amenajate amplasate în blocul de studii Nr. 10 (405, 407, 410). dotate cu computere, imprimante, copiator, proiectoare, o minibibliotecă, diferite materiale didactice etc.

07

Departamentul TEM, 2013. Rândul I (de la stânga): A. Cazacu, T. Stucalov, E. Carp, V. Bârdan, I. Carmanovici, T. Munteanu, M. Goian.Rândul II (de la stânga): M. Terciuc, V. Cupcea, A. Iachim, A. Gangan, V. Hohlov, A. Cojuhari, A. Negruță, V. Cazacu, S. Crijanovschi, V. Childescu.