RAFAEL CILOCI

Decanul facultăţii
Conferențiar universitar, dr. în ştiinţe economice

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-45-22
E-mail: rafael.ciloci@fieb.utm.md, decanat@fieb.utm.md
Site-ul facultății: www.fieb.utm.md


Vizualizați o hartă mai mare

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Economie și Business a fost fondată la inițiativa rectorului UTM, academicianul Ion BOSTAN, în baza a trei catedre (TEM, EMI, EMC), prin decizia Senatului UTM din 2 decembrie 2003, primul decan al acesteia fiind Nicolae ȚURCANU, dr., conf. univ.

În mai 2004 Senatul UTM modifică denumirea facultății în Inginerie Economică și Business (FIEB),

În iulie 2013 Senatul UTM a aprobat programul de activitate și l-a ales în funcția de decan al FIEB pe Vasile MĂMĂLIGĂ, conferențiar universitar, doctor în științe economice.

În iunie 2018 Senatul UTM a aprobat programul de activitate și l-a ales în funcția de decan al FIEB pe Rafael CILOCI, conferențiar universitar, doctor în științe economice.

Facultatea Inginerie Economică și Business este caracterizată de un potențial uman de calificare înaltă, capabil să asigure procesul educațional în conformitate cu cerințele actuale ale economiei naționale.

Pentru ca activitatea în cadrul facultății să fie una eficientă este promovată crearea un spirit de echipă, ce ar determina realizarea obiectivelor și sarcinilor trasate.

Misiunea facultăţii în cadrul UTM este de a contribui efectiv şi eficient la pregătirea managerilor și a specialiştilor pentru economia naţională prin programele de licenţă, master și doctorat, realizarea cercetărilor la un nivel înalt.

Obiectivele facultăţii derivă din necesitatea pregătirii managerilor și specialiştilor pentru economia naţională.

În condițiile accelerării progresului tehnico-economic, activitatea facultății este orientată în urmatoarele direcții:

  • Dezvoltarea parteneriatelor cu mediul de afaceri prin ajustarea la necesitățile dinamice ale acestora;
  • Perfecționarea continuă a conţinutului programelor de studii pentru a corespunde cerinţelor actuale şi cele viitoare, în contextul societății informaționale;
  • Dezvoltarea relaţiilor cu instituţiile de învăţământ superior din ţară şi străinătate;
  • Promovarea imaginii UTM şi a Facultăţii Inginerie Economică şi Business;
  • Intensificarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, participarea în elaborarea programelor de nivel sectorial şi naţional de dezvoltare;
  • Intensificarea colaborării cu departamentele de profil din cadrul facultăţilor UTM cu scopul pregătirii specialiştilor de înaltă calificare.

Primii ani de activitate a facultății au demonstrat că formarea acesteia a fost binevenită pe piața serviciilor educaționale. A crescut considerabil numărul studenților admiși în baza de contract, au fost propuse noi specialități solicitate în economia modernă, inclusiv și de recalificare profesională în baza studiilor superioare. Astfel, numărul studenților în a. 2006 a depășit cifra de 1600.

În anii 2007-2019 se reduce treptat numărul de studenți ca rezultat al situației demografice din țară, totuși specialitățile din cadrul facultății continuă să fie solicitate, astfel în ultima perioadă crește numărul studenților înmatriculați la facultate, iar ponderea studenților înmatriculați in bază de contract e cea mai mare pe universitate. Continuă dezvoltarea programelor de master, inclusiv Administrarea Afacerilor, fiind un rezultat al proiectului TEMPUS cu partenerii occidentali. Cu asistența Comisiei UE în cadrul altui proiect și a partenerilor din Suedia și Olanda a fost creat programul de master „Real Estate Economics”.

Mai multe cadre didactice au fost la stagii în universități prestigioase din SUA, Canada, Marea Britanie, Germania, Franta, Suedia, Belgia, Romania ș.a., astfel este asigurată predarea disciplinelor la un înalt nivel metodic și științific. Profesorii facultății participă la predarea unor module la universități străine din Lituania, SUA, Polonia etc., iar studenții au șansa de a studia la alte universități din afara țării datorită Programului Erasmus + și acordului de diplomă dublă cu Universitatea USV (Suceava, Romania).

Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 692 din 11.07.2018 cu privire la autorizarea de funcționare provizorie și acreditarea programelor de studii superioare în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova au fost acreditate toate progamele la treapta licență – 361.1 Contabilitate (cu frecvență, cu frecvență redusă), 362.1 Marketing și logistică ( cu frecvență, cu frecvență redusă ), 363.1 Business și administrare ( cu frecvență, cu frecvență redusă ) pentru o perioadă maximă de 5 ani.

Conform deciziei ANACEC N 15 din 28.05.2021 programele de master Administrarea Afacerilor 90cr., Administrarea Afacerilor 120 cr., Economia Afacerilor Imobiliare 120 cr. forma de studii cu frecvență au fost acredtate pentru o periodă de 5 ani.

În anii 2011-2015 a fost implementat proiectul „Rețeaua universitară de educație și cultură maritimă în Bazinul Marii Negre”, finanțat de UE în parteneriat cu universități din România, Turcia, Ucraina și R. Moldova.

Pe durata anilor 2017-2019 a fost implementat proiectul Higher education institutions for youth entrepreneurship’’, obiectivul principal fiind dezvoltarea antreprenoriatului în rîndul tinerilor din țările partenere ale proiectului – R. Moldova, Letonia, Ucraina, Belarus, Armenia și Georgia.

Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene – Erasmus+, Jean Monnet Module, EU4SID pentru perioada 2019-2022.

Proiectul Erasmus+„Leadershipul și Managementul în Învățământul Superior din R. Moldova /Moldova Higher Education Leadership and Management (MHELM)” pentru perioada a. 2019-2022, scopul de bază al căruia este fortificarea guvernării, planificării strategice și a managementului în universitățile din Moldova, pentru a oferi suport reformelor din sector prin sporirea leadershipului și a capacităților și capabilităților de management.

Este realizată activitatea in cadrul următoarelor proiecte institutionale:

  • Proiectul ”Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova” pentru perioada a. 2019-2023
  • Proiectul „Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldovaˮ pentru perioada a.2019-2023

La  1.10. 2020  facultatea dispune de următorul efectiv de studenți:

La 3 specialități: „Business și administrare”, „Marketing și logistică”, „Contabilitate” învață 400 de studenți;
La masterat – 81 de studenți;
La doctorat – 9 persoane.