VIORICA HLUSOV

Şef de departament
Conferențiar universitar,
doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, corpul de studii nr. 2
Tel: +373 22 23-76-18
E-mail: viorica.hlusov@tme.utm.md
Site-ul: www.feie.utm.md/departament/en/

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Energetică a fost creat în februarie 2019, în urma comasării Departamentului Termoenergetica şi Management în Energetică (DTME) cu sectia Electroenergetica din cadrul Departamentului Electroenergetica si Electrotehnica (DEEET).

Catedra Termotehnică şi Management în Energetică, formată în septembrie 2004 în urma comasării Catedrei Termotehnica şi Catedrei Inginerie şi Management în Energetică, în toamna anului 2016 a fost restructurată în Departamentul Termoenergetica și Management în Energetică (DTME). Catedra Termotehnica s-a dezvoltat începând cu anul 1964 în baza colectivului de cadre didactice, care ţineau cursuri de termotehnică la toate facultăţile Institutului Politehnic din Chişinău: profesorii V. ERESICO, I. MOSCALIUC, G. LEVIN, A. MOSIAC, V. POPOVCI, au contribuit esenţial la dezvoltarea bazei materiale şi didactice a catedrei. Mai târziu, au început activitatea didactico-ştiinţifică profesorii E. VÂRLAN, V. VESELOV, D. GÂSCĂ, L. POPOVICI, N. BUTENCO, IU. TETELEA, V. TIURIN, V. SKILEOV, A. LUPAŞCO, I. MARTA, G. BALAN, L. TCACI, S. PALAŞ, N. BEGLEŢ, C. CHELMENCIUC, D. BRAGA, E. RAJBHANDARI, S. ABABII, A. COTRUȚA, A. TVERDOHLEB, D. BOSTAN. În anul 1981, catedra obţine statutul de catedră de profil şi a demarat pregătirea cadrelor inginereşti în specialitatea „Termoenergetica”.

Catedra Inginerie şi management în energetică a activat în anii 1996-2004 în calitate de catedră de profil pentru pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Inginerie şi Management în Energetică”, precum şi pentru predarea disciplinelor cu profil economic la toate specialităţile energetice. Aici au activat profesorii V. ARION, I. KRASOVSCHII, P. PASINCOVSCHII, S. CODREANU, M. PUNTEA, V. HLUSOV, C. GHERMAN. Mai târziu, deja în componența catedrei Termotehnica și Management în Energetică, și-au început activitatea didactico-ştiinţifică profesorii O, LUCHIAN, S. UNGUREANU, O. CAPITAN, C. BOROSAN, I. ROTARI, O. LOMOV.

Istoria Catedrei Electroenergetică îşi are începutul în anul 1959 în cadrul secţiei tehnico-inginereşti a Facultăţii Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat, când a fost deschisă specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale”. În anii 1959-1962 la specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale” erau înmatriculaţi anual câte 50 destudenţi. Începând cu anul 1962 contigentul de studenţi a fost divizat în două grupe academice, care ulterior au format cele două specialităţi ale Facultăţii Electrotehnică: „Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale” (AEE) şi „Maşini şi aparate electrice” (MAE).
În anul 1963 a fost creată Catedra de specialitate „Alimentarea cu energie electrică” (AEE). Fondator – conferenţiarul Constantin REAZANŢEV, absolvent al Institutul Politehnic din Tomsk, care a condus-o până în anul 1964.
În perioadă 1963-1970 la Catedră s-a format un colectiv pedagogic calificat, au fost realizate un şir de laboratoare care au servit ca model pentru Institutul Politehnic.
În anul 1971 a demarat înmatricularea la o nouă specialitate – „Sisteme electrice”. În legătură cu aceasta din componenţa Catedrei AEE a fost detaşat un grup de colaboratori care a format noua Catedră sisteme şi reţele electrice (SRE).
În septembrie 1994 cele două catedre, AEE şi SRE, au fost comasate în Catedra electroenergetica. După schimbările politice din anii 1989-1991, Catedra a depus eforturi considerabile pentru modernizarea procesului de învăţământ şi trecerea la standardele europene.
Din 2005, pregătirea specialiştilor se realizează în conformitate cu prevederile Procesului Bologna.
Din 2006, demarează pregătirea specialiştilor la ciclul II (masterat) în cadrul programului de masterat „Electroenergetica”.
În septembrie 2016 două catedre, Electroenergetică şi Bazele Teoretice ale Electrotehnicii, au fost comasate în Departamentul electroenergetica și electrotehnică (DEEET).

Oferta educaţională are la bază un curriculum cuprinzător şi este asigurată prin activităţi didactice centrate pe student, organizate la toate ciclurile de învăţământ superior:

 • Licenţă (4 ani frecvenţă la zi şi 5 ani cu frecvenţă redusă),
 • Masterat (1,5 ani frecvenţă la zi),
 • Doctorat (3 ani cu frecvenţă la zi şi 4 ani cu frecvenţă redusă).

Departamentul realizează pregătirea cadrelor inginereşti la următoarele specialităţi:

 • Electroenergetică, ciclul I Licenţă (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă)
 • Inginerie şi management în energetică, ciclul I Licenţă (studii cu frecvență la zi)
 • Termoenergetică, ciclul I Licenţă (studii cu frecvență la zi)
 • Electroenergetică, ciclul II Masterat
 • Energie şi Mediu, ciclul II Masterat

Toate ciclurile de învăţământ sunt adaptate necesităţilor pieţei muncii, contribuind la dezvoltarea socială prin furnizarea de specialişti bine pregătiţi.

Oportunităţi de angajare în câmpul muncii a absolvenţilor Departamentului:

 • Întreprinderile Reţelelor Electrice de Transport şi Distribuţie, la întreprinderile industriale şi comunale, în instituţiile de cercetare şi proiectare, în agenţiile, asociaţiile, firmele cu diverse domenii de activitate,
 • Sectorul energetic (TERMOELECTRICA SA, CET-Nord, CHE-Costeşti; CTE-Cuciurgani, întreprinderea de transport „Moldelectrica” şi întreprinderile de distribuţie a energiei electrice – GasNatural Fenosa, RED Nord, RED Nord-Vest);
 • Aprovizionarea cu gaze (Moldova-gaz şi filialele sale teritoriale);
 • Întreprinderi industriale (fabrici de zahăr, de prelucrare a produselor agricole, din industria alimentară, de sticlă, uzine de producere a materialelor de construcţie, uzina siderurgică din Râbniţa);
 • Autorităţile statale de gestionare a sectorului energetic (Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, Fondul de Eficiență Energetică, ANRE, Inspectoratul Energetic de stat, Domeniul Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Ministerul Mediului);
 • Institutul de Energetică și de Fizică Aplicată ale Academiei de Științe;
 • Companii de proiectare și comercializare a echipamentelor energetice și termice;
 • Instituţiile de învăţământ superior tehnic.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Procesul de studii este efectuat de cadre didactice de înaltă pregătire profesională, ce deţin titluri ştiinţifice. În cei 51 de ani după înfiinţarea catedrei, colectivul a editat un număr semnificativ de monografii, manuale, îndrumare, alte materiale metodice, necesare pentru realizarea procesului de învăţământ. Anual, la şedinţele catedrei au loc evaluări ale activităţii didactico-metodice a personalului, pentru a identifica progresele şi perspectivele de dezvoltare.

Permanent se realizează evaluarea dosarelor disciplinelor catedrei în scopul asigurării continuităţii în formarea viitorilor ingineri şi a eliminării suprapunerilor. Se realizează publicarea, editarea materialelor didactice şi postarea ulterioară pe platforma e-learning a UTM, pentru uzul studenţilor.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pe parcursul anilor s-a desfășurat o intensă activitate ştiinţifică în numeroase proiecte de cercetare şi dezvoltare. Tematica cercetărilor ştiinţifice se afla în strânsă legătură cu domeniul la care se realiza instruirea.

Departamentul se implică activ (atât cadrele didactice, cât și studenții) în organizarea manifestărilor științifice internaționale precum Conferința Internațională SIELMEN și naționale – Conferința Tehnico – Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, U.T.M; Evenimentul anual Moldova Eco Energetică, ș.a.

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de laboratoare specializate dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator, alte dispozitive şi utilaj pentru desfășurarea procesului de studii şi activităților ştiinţifice, inclusiv centre de calcul dotate cu calculatoare moderne.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a departamentului s-a realizat din finanţări curente, contracte de cercetare, sponsorizări din partea partenerilor din mediul economic, precum şi prin standurile elaborate în cadrul proiectărilor de licenţă şi de masterat. Se depun în continuare eforturi pentru extinderea utilizării echipamentelor de proiecţie video şi de instruire interactivă pentru activităţile de predare.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul întreţine vaste relaţii de colaborare cu un şir de departamente similare de la Universităţile Tehnice din Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Galaţi, Bacău ş.a., precum şi cu instituţii cu profil energetic din ţară: ÎS „Moldelectrica”, ÎCS „RED Union Fenosa” SA, SA „RED-Nord”, Institutul de Energetică al AȘM, ICP „Energoproiect”, SA „Termoenergetica”, Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, Fondul pentru Eficienţă în Energetică, Institutele de Fizică Aplicată și Energetică ale AŞM, Ministerul Economiei al R. Moldova. Specialiştii din organizaţiile respective ţin cursuri la programele de studii asigurate de Departament, participă în activitatea Comisiilor de Stat de examinare.