VIORICA HLUSOV

Şef de departament
Conferențiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, corpul de studii nr. 2
Tel: +373 22 23-76-18
E-mail: viorica.hlusov@tme.utm.md
www.feie.utm.md/departamente-feie/tme

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra Termotehnică şi Management în Energetică, formată în septembrie 2004 în urma comasării Catedrei Termotehnica şi Catedrei Inginerie şi Management în Energetică, în toamna anului 2016 a fost restructurată în Departamentul Termoenergetica și Management în Energetică (TME). Şefii de catedră (catedra Termotehnica): * Conf. V. Eresico – 1964-1967; * Prof., dr. hab. M. Chişinevschi – 1967-1969; * Conf., dr. P. Ciocoi – 1969-1971; * Conf., dr. V. Dmitriev – 1971-1975; * Prof., dr. hab. V. Musteaţă – 1975-1979; * Conf., dr. N. Baboi – 1979-1983; * Conf., dr. A. Guţu – 1983-1989; * Prof., dr. hab. V. Musteaţă – 1989-2004.

Şef de catedră Inginerie şi Management în Energetică – Prof., dr. hab. A. Arion (1996-2004).

În perioada 2004-2016 postul de şef de catedră TME a fost ocupat de către prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, în perioada 2016-2017 postul de şef de catedră TME a fost ocupat de către conferențiar universitar, doctor în științe tehnice Corina CHELMENCIUC, iar din toamna anului 2017 – de către lector universitar Dumitru BRAGA.

Catedra Termotehnica s-a dezvoltat începând cu anul 1964 în baza colectivului de cadre didactice, care ţineau cursuri de termotehnică la toate facultăţile Institutului Politehnic din Chişinău: profesorii V. ERESICO, I. MOSCALIUC, G. LEVIN, A. MOSIAC, V. POPOVCI, au contribuit esenţial la dezvoltarea bazei materiale şi didactice a catedrei. Mai târziu, au început activitatea didactico-ştiinţifică profesorii E. VÂRLAN, V. VESELOV, D. GÂSCĂ, L. POPOVICI, N. BUTENCO, IU. TETELEA, V. TIURIN, V. SKILEOV, A. LUPAŞCO, I. MARTA, G. BALAN, L. TCACI, S. PALAŞ, N. BEGLEŢ, C. CHELMENCIUC, D. BRAGA, E. RAJBHANDARI, S. ABABII, A. COTRUȚA, A. TVERDOHLEB, D. BOSTAN. În anul 1981, catedra obţine statutul de catedră de profil şi a demarat pregătirea cadrelor inginereşti în specialitatea „Termoenergetica”.

Catedra Inginerie şi management în energetică a activat în anii 1996-2004 în calitate de catedră de profil pentru pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Inginerie şi Management în Energetică”, precum şi pentru predarea disciplinelor cu profil economic la toate specialităţile energetice. Aici au activat profesorii V. ARION, I. KRASOVSCHII, P. PASINCOVSCHII, S. CODREANU, M. PUNTEA, V. HLUSOV, C. GHERMAN. Mai târziu, deja în componența catedrei Termotehnica și Management în Energetică, și-au început activitatea didactico-ştiinţifică profesorii O, LUCHIAN, S. UNGUREANU, O. CAPITAN, C. BOROSAN, I. ROTARI, O. LOMOV.

Actualmente Departamentul TME realizează pregătirea cadrelor inginereşti la următoarele specialităţi:

Termoenergetică, ciclul I Licenţă (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă)

Competenţele absolvenţilor specialităţii Termoenergetica vizează activităţi de proiectare şi cercetare în domeniul sistemelor termoenergetice, termotehnice şi termo-tehnologice de producere, transformare şi consum a energiei termice şi electrice în scopul maximizării eficienţei tehnico-economice. Specialitatea asigură o pregătire aprofundată în domeniile problemelor actuale ale energeticii, eficienței energetice, tehnologiilor noi de generare şi utilizarea durabilă a energiei, inclusiv a surselor de energii regenerabile. O atenţie deosebită este acordată politicilor energetice şi aspectelor economice şi metodelor de reducere a impactului negativ asupra mediului ambiant în sistemele energetice.

Inginerie şi management în energetică, ciclul Licenţă (studii cu frecvență la zi)

Calificarea Inginerie şi Management în Energetică oferă o viziune largă asupra întregului sector al energiei – de la resursele energetice primare şi tehnologiile de conversie a acestora în energie finală, până la managementul energiei şi a sistemelor energetice, o pregătire aprofundată în ceea ce priveşte economia obiectivelor energetice şi managementul entităţilor energetice, instruire în domeniul politicii şi legislaţiei energetice, precum şi pieţei energiei electrice, gazelor naturale şi energiei termice.

Energie şi Mediu, ciclul II Masterat

Programul Energie şi mediu prevede o pregătire aprofundată, cu caracter ştiinţific şi de creativitate în domeniul ingineriei, economiei şi managementului în energetică, precum și producerii inofensive asupra mediului a energiei, asigurată prin predarea unor discipline fundamentale şi de specialitate, precum şi realizarea unui stagiu de practică, dar şi elaborarea tezei de master. Programul asigură dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică, ca o condiţie obligatorie pentru studiile de doctorat.

Programele respective sunt relevante pentru dezvoltarea economică a țării, ținând cont de faptul că nivelul de dezvoltare a sistemului energetic al unei țări dictează nivelul de dezvoltare economică a acesteia. De aceea, programele de studii Termoenergetică, Inginerie și Management în Energetică și Energie și Mediu se află în permanentă modificare în concordanță cu cerințele pieței. În particular, sunt supuse actualizării permanente programele cursurilor predate. Având în vedere faptul că departamentul TME apelează la serviciile reprezentanților întreprinderilor cu profil energetic din țară (Termoelectrica SA, AEE, Fondul de EE ș.a) pentru acoperirea instruirii unor cursuri de specialitate, conținuturile cursurilor predate corespund cerințelor actuale ale economiei naționale și pieței.

 

Lecții teoretice predate studenților de reprezentanții întreprinderilor de profil (în stânga – Segiu Ababii – Șef CT Vest și Vitalie Mîța – Șeful Serviciu Gestiune Producere, SA Termoelectrica; în dreapta –  Nicolae Glingean – Director Dezvoltare SA Termoelectrica)

 

Studenții înscriși la programele de studii din cadrul Departamentului TME beneficiază de burse de mobilitate la universități din alte țări (România, Polonia ș.a.) în baza acordurilor de mobilitate Erasmus+ ș.a. Astfel, studenții și masteranzii pot beneficia de oportunitatea de a studia la alte universități prestigioase din alte țări, fiind înmatriculat la studii în țara natală și beneficiind de burse generoase.

Mobilitate cu durata unui semestru de studii pentru studenții înscriși la programele de studii Termoenergitică și Inginerie și Management în Energetică la Universitatea din Petroșani, România

 

În cadrul Departamentului TME activează două cadre didactice cu drept de conducere de doctorat:

 1. Prof. univ., dr. hab. Valentin MUSTEAŢĂ, membru corespondent al AŞM, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii Energetice”;
 2. Prof. univ., dr. hab. Valentin ARION, la specialitatea 221.01 „Sisteme şi tehnologii energetice”.

În ultimii ani, în cadrul Departamentului TME, și-au susținut tezele de doctor 3 cadre didactice ale Departamentului TME – Viorica HLUSOV, Cristina GHERMAN și Corina CHELMENCIUC.

Catedra TME se mândreşte cu absolvenţii care au obţinut merite deosebite pe plan profesional: Călin NEGURĂ, Mihai LUPU, Mihai GÂDEI, Adrian PRITULA, Ion GARŞTEA, Nicolae PEICOV, Dumitru MUNTEANU, Anatol DIMOV, Veaceaslav HELBETI, Ilarion POPA, Alexandru CHETRARI, Silvia CEBANU, Vitalie CERNAT, Olga MAJAROVA, Victor DUBĂLARU, Sergiu ABABII, Denis TUMURUC.

De asemenea, unii absolvenți s-au afirmat și în plan internațional: dr. Ghenadie BULAT (Compania SIEMENS), conf. univ., dr. Eduard MINCIUC (Politehnica București), ing. cercetător Oxana SAMOTEEVA (Universitatea KTH Stockholm), dr. Diana CARAGHIAUR (Universitatea KTH Stockholm).

Oportunităţi de angajare în câmpul muncii a absolvenţilor Departamentului TME:

 • Sectorul energetic (TERMOELECTRICA SA, CET-Nord, CHE-Costeşti; CTE-Cuciurgani, întreprinderea de transport „Moldelectrica” şi întreprinderile de distribuţie a energiei electrice – GasNatural Fenosa, RED Nord, RED Nord-Vest);
 • Aprovizionarea cu gaze (Moldova-gaz şi filialele sale teritoriale);
 • Întreprinderi industriale (fabrici de zahăr, de prelucrare a produselor agricole, din industria alimentară, de sticlă, uzine de producere a materialelor de construcţie, uzina siderurgică din Râbniţa);
 • Autorităţile statale de gestionare a sectorului energetic (Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, Fondul de Eficiență Energetică, ANRE, Inspectoratul Energetic de stat, Domeniul Energetică din cadrul Ministerului Economiei, Ministerul Mediului);
 • Institutul de Energetică și de Fizică Aplicată ale Academiei de Științe;
 • Companii de proiectare și comercializare a echipamentelor energetice și termice;
 • Instituţiile de învăţământ superior tehnic.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Procesul de studii este efectuat de 16 cadre didactice de înaltă pregătire profesională. Șapte cadre didactice deţin titluri ştiinţifice, inclusiv 2 persoane sunt doctori habilitaţi în tehnică; 1 cadru didactic este membru corespondent al Academiei de științe; 1 cadru didactic activează în paralel la întreprinderea TERMOELECTRICA SA; 1 – la Institul de Energetică, 2 – la Fondul de Eficiență Energetică; 1 – la Agenția pentru Eficiență Energetică; 1 – la Ministerul Economiei, ceea ce denotă faptul că personalul didactic al departamentului pe lângă pregătirea teoretică fundamentală posedă și abilități practice, ceea ce sporește nivelul de pregătire profesională a viitorilor specialiști pregătiți în cadrul departamentului.

Ei ţin cursuri la 30 discipline de profil energetic şi 6 de profil economic, care cuprind domeniile fundamentale, de specialitate, obligatorii şi opţionale.

Nivelul actual al tehnologiilor informaționale, avansarea metodelor de predare și solicitările studenților au impus implementarea tehnologiilor moderne de studii prin utilizarea, diverselor soft-uri specializate, simulări la calculator sau platformelor de elearning la realizarea programelor de studii din cadrul Departamentului TME. În acest scop, sunt utilizate 3 proiectoare, o sală de calculatoare conectată la internet (2-226) și o sală de studiu interactiv, dotată cu tablă electronică și conectată la internet (2-218).

La moment, se lansează un proces intens de plasare a cursurilor din cadrul programelor de studiu (Ciclurile I și II) pe platforma MOODLE de elearning a UTM (http://elearning.utm.md/moodle/). Studenții folosesc intens posibilitatea de a studia on-line, apreciază pozitiv concentrarea tuturor materialelor într-un singur loc (materialele cursurilor și pentru activitatea individuală a studentului, biblioteca de resurse electronice, glosar de termeni), posibilitatea autoevaluării și rezolvării problemelor.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Pe parcursul anilor la Departamentul TME s-a desfășurat o intensă activitate ştiinţifică în peste 40 de proiecte de cercetare şi dezvoltare. Tematica cercetărilor ştiinţifice se afla în strânsă legătură cu domeniul la care se realiza instruirea: politică energetică, eficienţă energetică, tehnologii energetice convenţionale şi neconvenţionale, impactul sectorului energetic asupra mediului, transferul de căldură şi masă.

Domeniile de cercetare ştiinţifică:

 • tehnologii moderne şi instalaţii de producere, transport şi distribuţie a energiei;
 • conservarea energiei şi eficienţa proceselor tehnologice;
 • fezabilitatea tehnologică, economică şi de mediu a proiectelor energetice;
 • calculul costului energiei şi al tarifelor reglementate la energie;
 • sisteme energetice durabile, securitatea energetică, politica şi legislaţia energetică.

Departamentul TME se implică activ (atât cadrele didactice, cât și studenții) în organizarea manifestărilor științifice internaționale precum Conferința Internațională SIELMEN și naționale – Conferința Tehnico – Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, U.T.M; Evenimentul anual Moldova Eco Energetică, Conferința Națională „Soluții de îmbunătățire a calității serviciilor de termoficare din m. Chișinău” ș.a.

Evenimentul anual Moldova Eco Energetică

Conferința Națională „Soluții de îmbunătățire a calității serviciilor de termoficare din m. Chișinău”

Studenții Departamentului TME în cadrul evenimentului Moldova Eco Energetică

Conferința Tehnico – Științifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor și Studenților, U.T.M

Rezultatele cercetării științifice și inovării ale personalului academic al Departamentului TME sunt valorificate prin realizarea transferului de cunoștințe și inovații către studenți prin intermediu lucrărilor didactico-metodice, tezelor de licență cu elemente de cercetare, tezelor de master și tezelor de doctor.

De asemenea, rezultatele cercetării științifice și inovării ale personalului academic sunt valorificate prin realizarea transferului de cunoștințe și inovații către mediul economic, în special în cadrul evenimentelor organizate în parteneriat cu entități ce țin de domeniul energetic – AEE și Termoelectrica și prin intermediul meselor rotunde și seminarelor organizate de departamentul TME.

Masă Rotundă „Problemele dezvoltării sectorului energetic naţional pe termen mediu şi lung”, organizată de Departamentul TME, 21 oct. 2014

Masă rotundă „Provocările-cheie ce privesc promovarea surselor de energii regenerabile în Republica Moldova”, organizată de Departamentul TME, 12 mai. 2015

 

 

 

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de baza tehnico-materială necesară pentru efectuarea lucrărilor practice, de laborator şi a cercetărilor ştiinţifice: 5 laboratoare de studiu şi ştiinţifice şi un centru de calcul.

 

V. COLABORĂRI

Catedra întreţine vaste relaţii de colaborare cu un şir de departamente similare de la Universităţile Tehnice din Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Galaţi, Bacău ş.a., precum şi cu instituţii cu profil energetic din ţară: SA Termoelectrica, Agenţia pentru Eficienţă în Energetică, Fondul pentru Eficienţă în Energetică, Institutele de Fizică Aplicată și Energetică ale AŞM, Ministerul Economiei al R. Moldova. Specialiştii din organizaţiile respective ţin cursuri la programele de studii asigurate de Departament, participă în activitatea Comisiilor de Stat de examinare.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nume, prenumeFuncţia,  titlul ştiinţifico-didactice-mail

Personal didactic

Corina CHELMENCIUCconf. univ., dr.; cumulcorina.chelmenciuc@tme.utm.md
Valentin ARIONprof. univ., dr. hab.; de bazăvalentin.arion@tme.utm.md
Aurel GUŢUconf. univ., dr.; de bază şi cumulaurel.gutu@tme.utm.md
Viorica HLUSOVconf. univ., dr.; de bazăviorica.hlusov@tme.utm.md
Mihai TÎRŞUconf. univ., dr.; cumulmihail.tirsu@tme.utm.md
Corina GUȚU-CHETRUȘCAlect. univ., dr.; de bazăcorina.gutu@tme.utm.md
Dumitru BRAGAșef departament, lect. univ.; de bază şi cumuldumitru.braga@tme.utm.md
Sergiu ABABIIlect. univ; cumulsergiu.ababii@tme.utm.md
Vladimir BERZANprof. univ., dr. hab.; cumulvladimir.berzan@ee.utm.md
Andrei CIOBANUasist. univ., de bazăandrei.ciobanu@tme.utm.md
Victor GROPAprodecan, lect. sup.; cumulvictor.gropa@ee.utm.md
Oleg LOMOVasist. univ.; cumuloleg.lomov@tme.utm.md
 Ala TVERDOHLEBlect. univ; cumulala.tverdohleb@tme.utm.md 

Personal auxiliar

Ala TVERDOHLEBșef laborator, de bazăala.tverdohleb@tme.utm.md
Sergiu ABABIIinginer cat. II, cumulsergiu.ababii@tme.utm.md
Andrei CIOBANUinginer cat. I, cumulandrei.ciobanu@tme.utm.md
Carolina TVERDOHLEBspecialist documentaţie studii cat. I, de bază