stratan

 

ION STRATAN

Şef de departament
Profesor universitar, doctor

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, corpul de studii nr. 2
Tel: +373 22 23-75-10
E-mail: ion.stratan@ee.utm.md
www.feie.utm.md/departamente-feie/eeet/

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Istoria Catedrei electroenergetică îşi are începutul în anul 1959 în cadrul secţiei tehnico-inginereşti a Facultăţii Fizică şi Matematică a  Universităţii de Stat, când a fost deschisă specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale”.

Şefi Catedră
Catedra AEE
1Constantin  REAZANŢEV1963-1964
2Vladimir PARUTA1964-1966
3Constantin REAZANŢEV1966-1970
4Boris  LADVIŞCENCO1970-1974
5Iurii Kiseliov1974-1980
6Ion ROMANCIUC1980-1985
7Ion  PROŢUC1985-1994
Catedra SRE
1Boris LADVIŞCENCO1974-1985
2Ion   STRATAN1985-1994
Catedra EE (comasată)
1Ion  STRATAN1994-2000
2Ion  PROŢUC2000-2009
3Victor  POGORA2009-2013
4Ion  STRATAN2013-2016
Departamentul EE (comasat)
1Ion Stratan2016-prezent

În anii 1959-1962 la specialitatea „Utilaj electric al întreprinderilor industriale” erau înmatriculaţi anual câte 50 destudenţi.  Începând cu anul 1962 contigentul de studenţi a fost divizat în două grupe academice,  care ulterior au format cele două specialităţi ale Facultăţii Electrotehnică: „Alimentarea cu energie electrică a întreprinderilor industriale” (AEE) şi „Maşini şi aparate electrice”  (MAE).

În anul 1963 a fost creată Catedra de specialitate „Alimentarea cu energie electrică” (AEE). Fondator – conferenţiarul Constantin  REAZANŢEV, absolvent al  Institutul Politehnic din Tomsk, care a condus-o până în anul 1964.

În perioadă 1963-1970 la Catedră s-a format un colectiv pedagogic calificat, au fost realizate un şir de laboratoare care au servit ca model pentru Institutul Politehnic.

În anul 1971 a demarat înmatricularea la o nouă specialitate – „Sisteme electrice”. În  legătură cu aceasta din componenţa Catedrei AEE a fost detaşat un grup de colaboratori care a format noua Catedră sisteme şi reţele electrice (SRE).

În septembrie 1994 cele două catedre, AEE şi SRE, au fost comasate în Catedra electroenergetica.

După schimbările politice din anii 1989-1991, Catedra a depus eforturi considerabile pentru modernizarea procesului de învăţământ şi trecerea la standardele europene.

Din 2005, pregătirea specialiştilor se realizează în conformitate cu prevederile Procesului Bologna.

Din 2006, demarează pregătirea specialiştilor la ciclul  II (masterat) în cadrul programului de masterat „Electroenergetica”.

În septembrie 2016  două catedre, Electroenergetică şi Bazele Teoretice ale Electrotehnicii, au fost comasate în Departamentul electroenergetica și electrotehnică.

Departament  îşi îndeplineşte cu succes obiectivul fundamental de formare a specialiştilor-electricieni în domeniul sistemelor şi reţelelor electrice şi al alimentării cu energie electrică a întreprinderilor. În centrul atenției se află modelarea armonioasă a personalităţii studenţilor, creativitatea şi dezvoltarea multilaterală a acestora. Oferta educaţională are la bază un curriculum cuprinzător şi este asigurată prin activităţi didactice centrate pe student, organizate la toate ciclurile de învăţământ superior:

 • Licenţă (4 ani frecvenţă la zi şi 5 ani cu frecvenţă redusă), specialitatea „Electroenergetica” cu două specializări: SRE – Sisteme şi reţele electroenergeticeEI – Energetica industrială.
 • Masterat (1,5 ani) programul de masterat „Electroenergetica”
 • Doctorat (3 ani cu frecvenţă la zi şi 4 ani cu frecvenţă redusă).

Toate ciclurile de învăţământ sunt adaptate necesităţilor pieţei muncii, contribuind la dezvoltarea socială prin furnizarea de specialişti bine pregătiţi.

Absolvenţii specialităţii „Electroenergetica” pot activa la întreprinderile Reţelelor Electrice de Transport şi Distribuţie, la întreprinderile industriale şi comunale, în instituţiile de  cercetare şi proiectare, în agenţiile, asociaţiile, firmele cu diverse domenii de activitate.

În perioada 1959-2015 Catedra a pregătit 2758 de ingineri-energeticieni care s-au încadrat cu succes în piaţa muncii naţionale şi internaţionale.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

La ora actuală activitatea didactico-metodică este realizată de 27 cadre didactice, inclusiv 17 titulari: 1 profesor universitar, 6 conferenţiari universitari, 4 lectori superiori, 7 lectori universitari şi 2 asistent universitar. În cei 51 de ani după înfiinţarea catedrei, colectivul a editat un număr semnificativ de monografii, manuale, îndrumare, alte materiale metodice, necesare pentru realizarea procesului de învăţământ. Anual, la şedinţele catedrei au loc evaluări ale activităţii didactico-metodice a personalului, pentru a identifica progresele şi perspectivele de dezvoltare.

Permanent se realizează evaluarea dosarelor disciplinelor catedrei în scopul asigurării continuităţii în formarea viitorilor ingineri şi a eliminării suprapunerilor. Se realizează publicarea, editarea materialelor didactice şi postarea ulterioară pe platforma  e-learning a UTM, pentru uzul studenţilor.

Se acordă o atenţie sporită asigurării stabilităţii cadrelor didactice tinere în scopul creşterii ponderii personalului didactic universitar titular prin promovarea cadrelor didactice tinere şi împlicarea activă a acestora atât în procesul didactic, cât şi decizional. Actualmente, la Catedră activează 6 cadre didactice titulare tinere (46%).

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică la departamentul se desfăşoară prin proiecte şi teme cuprinse în programele centrului de cercetare-dezvoltare cu direcţia ştiinţifică prioritară „Tehnologii moderne în domeniile mecanicii, electrotehnicii şi energeticii”.

Departamentul îşi axează activitatea pe următoarele obiective ştiinţifice:

 1. Identificarea metodelor şi procedeelor de majorare a eficienţei energetice în reţelele electrice;
 2. Prognoza consumului de energie pe termen scurt;
 3. Promovarea conceptului de implementare a tehnologiilor SMART-GRID (reţele inteligente);
 4. Elaborarea modelelor matematice pentru reţele electrice cu dispozitive FACTS;
 5. Estimarea impactului surselor regenerabile asupra reţelelor electrice;
 6. Alegerea modalităţii de tratare a neutrului în reţelele electrice de distribuţie;
 7. Determinarea pierderilor de energie în reţelele electrice de tensiune joasă şi medie;
 8. Estimarea stării statice pe baza măsurărilor tradiţionale şi fazoriale sincronizate;
 9. Trasabilitatea fluxurilor de putere activă şi reactivă;
 10. Elaborarea modelelor matematice şi algoritmilor de calcul pentru evitarea şi controlul congestiilor în reţelele electrice de transport;
 11. Estimarea supratensiunilor în reţelele electrice de tensiune joasă şi medie.

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Departamentul dispune de 16 laboratoare specializate dotate cu echipamente, aparate de măsurări, maşini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator, alte dispozitive şi utilaj pentru desfășurarea procesului de studii şi activităților ştiinţifice. Catedra are la dispoziţie două centre de calcul dotate cu calculatoare moderne.

Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a departamentului s-a realizat din finanţări curente, contracte de cercetare, sponsorizări din partea partenerilor din mediul economic, precum şi prin standurile elaborate în cadrul proiectărilor de licenţă şi de masterat. Se depun în continuare eforturi pentru extinderea utilizării echipamentelor de proiecţie video şi de instruire interactivă pentru activităţile de predare.

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu centre universitare din România, Franţa, Belgia, Italia, cu  întreprinderile şi instituţiile de proiectare şi cercetare din republică – ÎS „Moldelectrica”, ÎCS „RED Union Fenosa” SA, SA „RED-Nord”, Institutul de Energetică al AȘM, ICP „Energoproiect”, SA „Termoenergetica” ş.a.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr.Nume, prenumeFuncţiaE-mail
1Berzan Vladimir prof. univ., dr. hab., cumul externvladimir.berzan@ee.utm.md
2Blajă Valeriuconf. univ., dr., cumulvaleriu.blaja@emm.utm.md
3Chiorsac Mihailprof.univ., dr. hab.; de bază şi cumulmihail.chiorsac@bte.utm.md
4Stratan Ionșef departament, prof.univ., dr.; de bază şi cumulion.stratan@ee.utm.md
5Potâng Arhipconf. univ., de bazăarhip.potang@bte.utm.md
6Sidelnicov Veaceslavconf.univ., dr.; de bazăveaceslav.sidelnicov@bte.utm.md
7Mogoreanu Nicolaeconf. univ., dr.; de bază şi cumulnicolae.mogoreanu@adm.utm.md
8Pogora Victordecan, conf. univ., dr.; de bază şi cumulvictor.pogora@feie.utm.md
9Terzi Ilieconf. univ., dr.; de bazăilie.terzi@ee.utm.md
10Fiodorov Ionconf. univ., dr.; cumulion.fiodorov@ati.utm.md
11Dobrea Inalector superior; de bază şi cumulina.dobrea@ee.utm.md
12Gropa Victorprodecan, lector superior; de bază şi cumulvictor.gropa@ee.utm.md
13Tertea Ghenadielector universitar; de bază şi cumulghenadie.tertea@bte.utm.md
14Radilov Tudorlector superior, dr.; de bază şi cumultudor.radilov@ee.utm.md
15Guranda Vitalielector universitar, cumul externvitalie.guranda@ee.utm.md
16Hramco Iurielector universitar, cumuliurie.hramco@ee.utm.md
17Muntean Ionlector universitar, cumulion.muntean@ee.utm.md
18Pripa Marinlector universitar, de bazămarin.pripa@ee.utm.md
19Păduraru Ionlector universitar, cumul externion.paduraru@ee.utm.md
20Rudei Ionlector universitar, cumul externion.rudei@ee.utm.md
21Vasilos Elenalector universitar; de bază şi cumulelena.vasilos@ee.utm.md
22Anţalovschi Valeriuasistent universitar, de bazăvaleriu.antalovschi@ee.utm.md
23Pripa Svetlanaasistent universitar, cumulsvetlana.pripa@ee.utm.md
24Rujanschi Dumitruasistent universitar, cumul externdumitru.rujanschi@ee.utm.md
25Braga Dumitrulector universitar, cumuldumitru.braga@tme.utm.md
26Cibotari Feodosiilector universitar, cumul
27Macovei Ilieconf. univ., dr.; de bazăilie.macovei@ee.utm.md
28Tîrşu Mihailconf. univ., dr.; cumulmihail.tirsu@tme.utm.md
29Murdid Ecaterinalector universitar, cumulecaterina.murdid@ee.utm.md

Personal non-didactic

 1Tighinean Eugeninginer coordonator, de bază
2Ţurcan Nicolaeinginer cat. I , de bazănicolae.turcan@emc.utm.md
3Sprincean Dmitriinginer cat. I , de bazădmitri.sprincean@ee.utm.md
4Cebotova Olgainginer cat. I, de bază
5Morari  Vasiliiinginer cat. I , de bază
6Orzul Nicolaeinginer cat. I, de bază
7Horohorin Andreiinginer cat. I , de bază; inginer cat. II, cum.