gropa

VICTOR GROPA

Decanul facultăţii
doctor în științe tehnice

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 August 1989, 78, corpul de studii nr. 2
Tel: +373 22 234-187, Mob: +373 79 284-496
Email: victor.gropa@ee.utm.md, decanat@feie.utm.md
Site-ul facultăţii: feie.utm.md
Facebook: @feie.utm; @feie.utm.md

Vizualizați o hartă mai mare

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) asigură pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniile energetic şi electrotehnic. De-a lungul existenţei sale este un model în diferite aspecte – amenajarea laboratoarelor, organizarea conferinţelor ştiinţifice, competiţii sportive, cercuri de activitate artistică. Facultatea a fost fondată în anul 1963 (1963-1967 – Facultatea Electrotehnică, din care în anii 1963-1964 – în cadrul Universităţii de Stat, în 1964-1967 – în cadrul Institutului Politehnic „S. Lazo”, în 1967-2014 – Facultatea Energetică, din 2014 – Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică).

Prima promoţie a facultăţii (anul 1964) număra 66 de absolvenţi, iar promoţia a 51-a (2016) – peste 100. Deschiderea Facultăţii a coincis cu perioada electrificării intense a tuturor ramurilor economiei naţionale: construcţia de mari centrale termoelectrice (Chişinău, Bălţi, Cuciurgan), crearea de noi reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, electrificarea localităţilor rurale, a transportului, a unităţilor industriale şi de construcţie, precum şi deschiderea unor întreprinderi cu caracter electrotehnic – „Electromaşina”, „Hidropompa”, „Vibroaparat” ş.a.

CRONOLOGIA CELOR MAI IMPORTANTE EVENIMENTE

cronologia

 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

Facultatea dispune de laboratoare specializate, săli de calculatoare; centre de cercetare, proiectare şi consultanţă; centru didactico-metodic şi centru de creativitate al studenţilor.

 

III. CADRE DIDACTICE

La facultate îşi desfăşoară activitatea 59 cadre didactice, inclusiv un membru-corespondent al AŞM, 5 doctori habilitaţi şi profesori universitari, 15 doctori în ştiinţe, conferenţiari. În ultimii cinci ani au fost susţinute 3 teze de doctor în tehnică.

De mai mulţi ani la catedrele facultăţii se practică angajarea prin cumul în calitate de cadre didactice a celor mai buni absolvenţi ai facultăţii, angajaţi la întreprinderi şi companii, organizaţii de proiectare şi altele în domeniu, fapt foarte important, deoarece prin aceştia se asigură o colaborare eficientă între mediul universitar şi cel de producere şi proiectare.

 

IV. FORMELE DE STUDII

1) Ciclul I Licență (240 credite ECTS)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului.

Durata studiilor: 4 ani – studii cu frecvenţă la zi; 5 ani – studii cu frecvenţă redusă.

FEIE oferă pregătire în specialităţile:

2) Ciclul II Masterat (90 credite ECTS)

Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licenţă.

Durata studiilor: 1,5 ani – studii cu frecvenţă la zi.

La ciclul II Masterat se pregătesc specialişti în următoarele programe:

 • Energie şi mediu
 • Electroenergetica
 • Inginerie electrică
 • Inginerie şi managementul calităţii
 • Management inovaţional şi transfer tehnologic

3) Ciclul III Doctorat

Admiterea se efectuează în baza diplomei de master.

Durata studiilor: 3 ani – studii cu frecvenţa la zi şi 4 ani – studii cu frecvenţă redusă.

Doctoratul oferă pregătire în următoarele specialităţi ştiinţifice:

 • Sisteme şi tehnologii energetice
 • Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea acestora)
 • Dispozitive şi echipamente electrotehnice
 • Tehnologii electrotehnice
 • Metrologie, standardizare şi conformitate
 • Metode şi sisteme de control în merceologie

 

V. STUDENȚI

Pe durata a peste 50 ani de activitate au fost pregătiţi aproximativ 9000 de ingineri. În prezent la facultate îşi fac studiile 430 de studenţi cu frecvenţă la zi, 273 studenţi la secţia cu frecvenţă redusă, 92 masteranzi şi 9 doctoranzi.

O tradiţie importantă în activitatea Facultăţii este participarea studenţilor cu rapoarte la conferinţele studenţeşti, organizate în cadrul UTM şi în România, în domeniile energeticii, electrotehnicii şi economiei în energetică. De asemenea, studenţii au ocazia să efectueze stagii şi să-şi continue studiile de masterat în România, Franţa, Suedia.

Studenţii Facultăţii se implică activ în activităţi extracurriculare (de creativitate, culturale, sportive ş. a.) în cadrul Universităţii şi în afara acesteia: expoziţii de creativitate, campionate sportive de diferite nivele, Balul bobocilor, TVC.

 

VI. REALIZĂRI/CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE

FEIE a devenit un centru important de cercetări şi colaborări ştiinţifice. Cercetările ştiinţifice s-au desfăşurat în laboratoarele catedrelor şi la întreprinderile de profil electrotehnic şi energetic din ţară. Rezultatele obtinute in cadrul proiectelor nationale si internationale au fost raportate şi publicate în culegerile a mai multor simpozioane, conferinţe şi comunicări ştiinţifice universitare, fiind expuse în reviste de specialitate.

Cercetările s-au desfăşurat în următoarele direcţii:

Departamentul IE
Departamentul EEET,
Sectia EE
Departamentul EEET,
Sectia BTE
Departamentul TME
1.Convertizoare feromagnetice;

2.Motoare electrice de propulsie, roboţi submarini;

3.Surse regenerabile de energie ş.a.

 

1.  Modelarea, optimizarea şi proiectarea automatizată a sistemelor de distribuţie a energiei electrice;

2.  Modelarea, calculul şi analiza regimurilor de funcţionare ale reţelelor şi sistemelor electroenergetice;

3. Studiul regimurilor de funcţionare ale reţelelor şi sistemului electroenergetic ş.a.

1. Acoperirea articolelor metalice prin aplicarea metodei depunerii în câmp magnetic;

2.  Influenţa câmpului electric şi câmpului magnetic asupra rezistenţei corpului uman;

3.Distribuirea optimă a puterilor în sistemul energetic cu luarea în consideraţie a factorului de pierderi în reţea ş.a.

1. Economie şi politică energetică;

2. Eficienţa energetică a proceselor tehnologice ş.a.

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE

În ultimul deceniu facultatea a desfăşurat o activitate fructuoasă de colaborare ştiinţifică şi didactică cu universităţi din Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia, România, Ucraina, Polonia, unde cei mai buni studenţi au fericita ocazie de a realiza studii şi practica. Pentru a studia mai profund limbile moderne, la facultate sunt organizate grupe speciale cu predarea unor discipline de specialitate în limbile engleză şi franceză.

În toată perioada de activitate, în cadrul facultăţii au fost susţinute teze de doctor şi doctor habilitat, au fost realizate proiecte de cercetare în colaborare cu mai multe universităţi din Republica Moldova şi de peste hotarele ţării (România, Franţa, Ucraina, SUA, Federaţia Rusă, Belgia etc.); publicaţii ştiinţifice în diverse forme în cadrul universităţii şi peste hotare.

În baza acestor colaborări şi proiecte au fost organizate o serie de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale:

 • Conferinţa Naţională Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, desfăşurată anual;
 • Conferinţa Internaţională SIELMEN, organizată o dată la doi ani, începând cu 1997.

 

VIII. ABSOLVENȚI

Orice întreprindere, orice bloc de instituţie sau bloc locativ au un ansamblu de echipamente electrotehnice sau energetice complexe, exploatarea cărora necesită specialişti calificaţi în aceste domenii. Problemele utilizării eficiente a resurselor energetice şi exploatării raţionale a sistemelor de alimentare cu energie electrică şi a sistemului electroenergetic sunt foarte actuale pentru Republica Moldova, care importă 98 la sută din resursele energetice necesare.

Absolvenţii FEIE sunt competenţi atât în domeniul în care s-au specializat, în programare şi utilizarea calculatorului, cât şi în limbile străine, la facultate fiind organizate grupe în care se studiază aprofundat engleza şi franceza, iar disciplinele de specialitate se predau în aceste limbi.

În cadrul FEIE s-au format următoarele personalităţi: Ghenadie DIMOV, director general ÎS „Moldelectrica”; Igor SAVIN, ex-director general SA RED Nord; Mihai CERNEI, ex-director general SA „Termocom”; Anatolie LICHII, ex-director general SA CET-2; Dumitru BRAGHIŞ, ex-prim-ministru; Valerian CRISTEA, ex-viceprim-ministru; Petru CHIRIAC, vicepreşedinte Confederaţia naţională a sindicatelor din RM; Călin NEGURĂ, şef Direcţia generală energetică, Ministerul Economiei; Valentin GHERIH, şef departament Интер РАО ЕЭС; Oleg TEREŞCO, dr. hab., prof. univ., director Institutul de Perfecţionare a funcţionărilor de stat din Rusia; Ion DOSCA, ex-campion mondial la jocul de dame; Serghei ANDROS, director general-adjunct Compania Energetice OAO „МРСК Центра и Приволжья”, Rusia; Viorel PETELCA, director Compania „TEHELECTRO-SV”; Vladimir BERZAN, ex-director Institutul de Energetică al AŞM; Valeriu CALMAŢUI, ex-deputat Parlamentul RM; Alexandru BRĂILEANU, director gestiunea reţelelor ÎCS „RED Union Fenosa” SA; Iurii GHIEŞ, director Institutul „Energoproiect”; Adrian PRITULA, director general interimar SA „Energocom”; Valeriu USATÂI, Serghei BOREŢ, businessmeni vestiţi în ţară ş.a.

Este important că se menţine o legătură strânsă între absolvenţi, şi, prin aceştia, cu întreprinderile. Pe parcursul anilor s-au stabilit relaţii strânse de colaborare cu ÎS Moldelectrica, ÎCS „RED Union Fenosa” SA, SA „RED-Nord”, SA „Termoelectrica”, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, SA „RED-Nord-Vest”, Institutul de Energetică al AŞM, Institutul de proiectări „Energoproiect”, Companiile „InterElectroComplect”, „VOLTA”, „InformBusines”, „TehelectroSV” ş. a.

bloc2

Facultatea Energetică și Inginerie Electrică