gropa

VICTOR GROPA

Decanul facultăţii
doctor în științe tehnice

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică (FEIE) asigură pregătirea specialiştilor cu studii superioare în domeniile energetic şi electrotehnic. De-a lungul existenţei sale este un model în diferite aspecte – amenajarea laboratoarelor, organizarea conferinţelor ştiinţifice, competiţii sportive, cercuri de activitate artistică. Facultatea a fost fondată în anul 1963 (1963-1967 – Facultatea Electrotehnică, din care în anii 1963-1964 – în cadrul Universităţii de Stat, în 1964-1967 – în cadrul Institutului Politehnic „S. Lazo”, în 1967-2014 – Facultatea Energetică, din 2014 – Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică).

Prima promoţie a facultăţii (anul 1964) număra 66 de absolvenţi. Deschiderea Facultăţii a coincis cu perioada electrificării intense a tuturor ramurilor economiei naţionale: construcţia de mari centrale termoelectrice (Chişinău, Bălţi, Cuciurgan), crearea de noi reţele de transport şi distribuţie a energiei electrice, electrificarea localităţilor rurale, a transportului, a unităţilor industriale şi de construcţie, precum şi deschiderea unor întreprinderi cu caracter electrotehnic – „Electromaşina”, „Hidropompa”, „Vibroaparat” ş.a.

 

II. STRUCTURA FACULTĂŢII

Facultatea dispune de laboratoare specializate, săli de calculatoare; centre de cercetare, proiectare şi consultanţă; centru didactico-metodic şi centru de creativitate al studenţilor.

 

III. CADRE DIDACTICE

La facultate îşi desfăşoară activitatea o echipă responsabilă de cadre didactice, inclusiv doctori habilitaţi şi profesori universitari, doctori în ştiinţe, conferenţiari. De mai mulţi ani la catedrele facultăţii se practică angajarea prin cumul în calitate de cadre didactice a celor mai buni absolvenţi ai facultăţii, angajaţi la întreprinderi şi companii, organizaţii de proiectare şi altele în domeniu, fapt foarte important, deoarece prin aceştia se asigură o colaborare eficientă între mediul universitar şi cel de producere şi proiectare.

 

IV. FORMELE DE STUDII

1) Ciclul I Licență (240 credite ECTS)
Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat sau a diplomei de absolvire a colegiului.
Durata studiilor: 4 ani – studii cu frecvenţă la zi; 5 ani – studii cu frecvenţă redusă.
FEIE oferă pregătire în specialităţile*:

* Accesând specialităţile puteţi face cunoştinţă cu informaţii succinte despre fiecare program de studii  şi fişele unităţilor de curs conform planului de studii în vigoare.

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

2) Ciclul II Masterat (90 credite ECTS)
Admiterea se efectuează în baza diplomei de studii superioare de licenţă (240 credite ECTS).
Durata studiilor: 1,5 ani – studii cu frecvenţă la zi.
La ciclul II (Masterat) se pregătesc specialişti în următoarele programe:

 • Energie şi mediu
 • Electroenergetica
 • Inginerie electrică
 • Inginerie şi managementul calităţii

3) Ciclul III Doctorat
Admiterea se efectuează în baza diplomei de master.
Durata studiilor: 3 ani – studii cu frecvenţa la zi şi 4 ani – studii cu frecvenţă redusă.
Doctoratul oferă pregătire în următoarele specialităţi ştiinţifice:

 • Sisteme şi tehnologii energetice
 • Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea acestora)
 • Dispozitive şi echipamente electrotehnice
 • Tehnologii electrotehnice
 • Metrologie, standardizare şi conformitate
 • Metode şi sisteme de control în merceologie

O viziune mai amplă despre oferta de studii, precum şi informaţii despre organizarea procesului de studii (calendarul universitar, planurile de studii, orarul activităţilor didactice, etc) pot fi găsite prin accesarea paginii web a facultăţii feie.utm.md.

 

V. STUDENȚI

Pe durata a peste 50 ani de activitate au fost pregătiţi aproximativ 9000 de ingineri. O tradiţie importantă în activitatea Facultăţii este participarea studenţilor cu rapoarte la conferinţele studenţeşti, organizate în cadrul UTM şi în România, în domeniile energeticii, electrotehnicii şi economiei în energetică.  Studenţii Facultăţii se implică activ în activităţi extracurriculare (de creativitate, culturale, sportive ş. a.) în cadrul Universităţii şi în afara acesteia: expoziţii de creativitate, campionate sportive de diferite nivele, Balul bobocilor, TVC.

 

VI. REALIZĂRI/CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTE DE CERCETARE

FEIE a devenit un centru important de cercetări şi colaborări ştiinţifice. Cercetările ştiinţifice s-au desfăşurat în laboratoarele catedrelor şi la întreprinderile de profil electrotehnic şi energetic din ţară. Rezultatele obtinute in cadrul proiectelor nationale si internationale au fost raportate şi publicate în culegerile a mai multor simpozioane, conferinţe şi comunicări ştiinţifice universitare, fiind expuse în reviste de specialitate.

 

VII. RELAŢII INTERNAŢIONALE

În ultimul deceniu facultatea a desfăşurat o activitate fructuoasă de colaborare ştiinţifică şi didactică cu universităţi din Franţa, Marea Britanie, Germania, Italia, România, Ucraina, Polonia, unde cei mai buni studenţi au fericita ocazie de a realiza studii şi practica. În toată perioada de activitate, în cadrul facultăţii au fost susţinute teze de doctor şi doctor habilitat, au fost realizate proiecte de cercetare în colaborare cu mai multe universităţi din Republica Moldova şi de peste hotarele ţării (România, Franţa, Ucraina, SUA, Federaţia Rusă, Belgia etc.); publicaţii ştiinţifice în diverse forme în cadrul universităţii şi peste hotare. În baza acestor colaborări şi proiecte au fost organizate o serie de conferinţe şi simpozioane naţionale şi internaţionale:

 • Conferinţa Internaţională SIELMEN, organizată o dată la doi ani, începând cu 1997;
 • Conferinţa Naţională Tehnico-ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, desfăşurată anual.

 

VIII. ABSOLVENȚI

Orice întreprindere, orice bloc de instituţie sau bloc locativ au un ansamblu de echipamente electrotehnice sau energetice complexe, exploatarea cărora necesită specialişti calificaţi în aceste domenii. Problemele utilizării eficiente a resurselor energetice şi exploatării raţionale a sistemelor de alimentare cu energie electrică şi a sistemului electroenergetic sunt foarte actuale pentru Republica Moldova, care importă 98 la sută din resursele energetice necesare.

Absolvenţii FEIE sunt competenţi atât în domeniul în care s-au specializat, în programare şi utilizarea calculatorului, cât şi în limbile străine, la facultate fiind organizate grupe în care se studiază aprofundat engleza şi franceza, iar disciplinele de specialitate se predau în aceste limbi.

În cadrul FEIE s-au format următoarele personalităţi: Dumitru BRAGHIŞ, ex-prim-ministru; Valerian CRISTEA, ex-viceprim-ministru; Petru CHIRIAC, vicepreşedinte Confederaţia naţională a sindicatelor din RM; Călin NEGURĂ, şef Direcţia generală energetică, Ministerul Economiei; Valentin GHERIH, şef departament Интер РАО ЕЭС; Oleg TEREŞCO, dr. hab., prof. univ., director Institutul de Perfecţionare a funcţionărilor de stat din Rusia; Ion DOSCA, ex-campion mondial la jocul de dame; Serghei ANDROS, director general-adjunct Compania Energetice OAO „МРСК Центра и Приволжья”, Rusia;  Valeriu CALMAŢUI, ex-deputat Parlamentul RM;  Adrian PRITULA, director general interimar SA „Energocom”; Valeriu USATÂI, Serghei BOREŢ, businessmeni vestiţi ş.a.

Pe parcursul anilor se menţine o legătură strânsă între absolvenţi şi, prin ei s-au stabilit relaţii strânse de colaborare cu întreprinderile: ÎS Moldelectrica (Ghenadie DIMOV, director general ), ÎCS „RED Union Fenosa” SA (Alexandru BRĂILEANU, director gestiunea reţelelor), SA „Termoelectrica” (Mihai CERNEI, ex-director general SA „Termocom”; Anatolie LICHII, ex-director general SA CET-2), Agenţia pentru Eficienţă Energetică, SA „RED-Nord” (Igor SAVIN, ex-director general), SA „RED-Nord-Vest”, Institutul de Energetică al AŞM (Vladimir BERZAN, ex-director), Institutul de proiectări „Energoproiect” (Iurii GHIEŞ, director), Companiile „InterElectroComplect”, „VOLTA”, „InformBusiness”, „TEHELECTRO-SV” (Viorel PETELCA, director) ş.a.