bejan2

 

 

NICOLAE BEJAN

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare 168, corpul de studii nr. 1
Tel: +373 22 23-52-41
E-mail: nicolae.bejan@tlc.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

DepartamentulTelecomunicaţii (DTLC) a fost fondat la data de 13 iulie 1987 în cadrul Facultăţii de Radioelectronică (în prezent FET), având drept scop pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Telecomunicaţii automate”, pentru ramura de telecomunicaţii în proces continuu de dezvoltare şi perfecţionare.

În anul 2000 specialitatea „Telecomunicaţii automate” este redenumită în „Telecomunicaţii”, iar ultima dată, în 2006, este redenumită „Teleradiocomunicaţii”. Studiile superioare de licenţă la această specialitate corespund unui număr de 240 de credite de studii transferabile, cu o durata de 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Competenţele dezvoltate de catedră la studenţi în cadrul instruirii la specialitatea „Teleradiocomunicaţii” sunt:  

 • Analiza, prelucrarea şi interpretarea semnalelor, datelor şi informaţiilor prin metode şi algoritmi eficienţi, care permit formularea de argumente, concluzii şi decizii concrete;
 • Capacitatea de soluţionare a prolemelor tehnico-ştiinţifice din domeniul de studii, de analiză independentă şi obiectivă a situaţiilor întâlnite în practică şi de a comunica, prezenta şi demonstra soluţiile selectate;
 • Iniţiativa în formularea de cerinţe operaţionale pentru sistemele de telecomunicaţii;
 • Conducerea organizaţiilor şi structurilor tehnico-economice din domeniu, cu spirit de iniţiativă în analiza şi soluţionarea problemelor, capabili să evalueze problemele complexe şi să prezinte rezultatele evaluărilor proprii;
 • Capacitatea de a organiza şi a coordona activităţi de asigurare cu materiale electronice şi de comunicaţii;
 • Capacitatea de a participa la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de achiziţii pentru sisteme electronice şi de telecomunicaţii;
 • Capacitatea de a organiza şi a conduce activităţi de mentenanţă, asigurarea calităţii şi de gestionare a fondurilor financiare necesare derulării proiectelor;
 • Capacitatea de a elabora, a executa şi a coordona activităţi de testare, verificare şi evaluare a sistemelor electronice şi de telecomunicaţii;
 • Capacitatea de a organiza, a coordona şi a controla activităţile de pregătire tehnică personalului în domeniul de studii;
 • Deprinderi de a evalua şi a elabora standarde în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul asigură procesul de instruire la următoarele discipline de specialitate:

 • Materiale şi componente pasive
 • Management
 • Economia ramurii
 • Semnale şi circuite
 • Teoria teletraficului
 • Teoria transmisiunii informaţiei
 • Electronica digitală în telecomunicaţii
 • Tehnici şi sisteme de transmisiuni multiplex
 • Linii de transmisiune
 • Dispozitive electronice
 • Circuite electronice
 • Optoelectronica
 • Tehnici de comutaţie şi rutare
 • Microprocesoare
 • Reţele de calculatoare
 • Măsurări electronice
 • Comunicaţii optice
 • Surse de alimentare în electronică
 • Arhitecturi de reţea şi Internet
 • Protecţia informaţiei
 • Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale

 

III. COLECTIVUL CORPORAL-DIDACTIC

Actualmente colectivul profesoral-didactic este constituit din doi profesori universitari/doctori habilitaţi, 7 conferenţiari universitari/doctori, 6 cadre didactice/lectori universitari, magiştri.  Personalul   didactic  implicat  în formarea profesională a cadrelor inginereşti la specialitatea Teleradiocomunicaţii, corespunde cerinţelor stipulate în Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Titularii unităţilor de curs elaborează curriculele respective, consultând necesităţile ramurii cu agenţii economici şi coordonează echipele, care elaborează materialele didactice (manuale, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, pagini Web, soft-uri specializate etc.).

Nume, PrenumeFuncţia, titlul ştiinţifico-didacticNr. publicaţii/ invenţii/lucrări metodiceDate de contact
Telefon fix serviciuE-mail
 Nicolae BEJANȘef departament, dr, conf. univ.; de bază390/10/194022-23-52-41nicolae.bejan@tlc.utm.md
Nicolae SÎRBUdr. hab.,  prof. univ.; de bază şi cum.470/31/8022-23-75-08nicolae.sarbu@tlc.utm.md
Sergiu DIMITRACHIdr. hab., prof. univ.; de bază140/74/9022-23-76-14serghei.dimitrachi@tlc.utm.md
Serghei ANDRONICdr., conf. univ.; cum.022-23-54-00serghei.andronic@adm.utm.md
Igor CHIŢULdr., conf. univ.; de bază90/0/20022-23-52-41igor.chitul@tlc.utm.md
Silvia GANGANdr., conf. univ.; de bază şi cum.62/4/18022-23-75-15silvia.gangan@tlc.utm.md
Vera MOROZOVdr., conf. univ.90/7/22022-23-52-41vera.morozov@tlc.utm.md
Mihai CIOBANUdr., conf. univ.30/0/8022-23-52-41mihai.ciobanu@tlc.utm.md
Ion NAZAROIdr., conf. univ.24/0/8022-23-52-41ion.nazaroi@tlc.utm.md
Vitalie NASTASdr., conf. univ.190/75/14022-23-75-15vitalie.nastas@tlc.utm.md
Artur KAZAKlector superior18/2/6022-23-75-15artur.cazac@tlc.utm.md
Iurii IVANENCOlector superior20/0/6022-23-52-41iurii.ivanenco@tlc.utm.md
Vladimir MIROVSKIlector superior12/0/6022-23-52-41vladimir.mirovski@tlc.utm.md
Pavel NICOLAEVlector superior; de bază şi cum.50/10/14022-23-75-15pavel.nicolaev@tlc.utm.md
Alisa MAŞNIClector superior28/0/14022-23-52-41alisa.masnic@tlc.utm.md
Vladimir BRÂNZAlector universitar, cumul extern12/0/4022-23-75-15vladimir.branza@tlc.utm.md
Stepan RUDENCO lector universitar, cumul14/2/8022-23-75-15stepan.rudenco@tlc.utm.md
Stela PAVLIUClector universitar, cumul022-23-52-41stela.pavliuc@tlc.utm.md
Pavel NISTIRIUCconf. univ., dr.; de bază şi cum.022-23-52-36pavel.nistiriuc@fimet.utm.md
Pavel BODIULprof. univ., dr. hab.022-73-81-16pavel.bodiul@srco.utm.md
Lilia SAVAconf. univ., dr.; de bază şi cum.022-23-54-58lilia.sava@srco.utm.md
Lucia GUJUMANconf. univ., dr.; de bază şi cum.022-23-54-58lucia.gujuman@srco.utm.md
Natalia BEȚIVUlector superior; de bază022-23-54-58natalia.betivu@srco.utm.md
Andrei DOROGANlector superior; de bază022-23-54-37andrei.dorogan@srco.utm.md
Andrei CHIHAIlector superior; de bază şi cum. 022-23-54-37andrei.chihai@fimet.utm.md
Anatol ALEXEIlector superior; de bază022-31-91-79anatol.alexei@srco.utm.md
Maria IAZLOVEȚCHIlector superior; de bază022-23-54-58maria.iazlovetchi@srco.utm.md
Ecaterina CRISTEAlector universitar; de bazăecaterina.cristea@srco.utm.md
Serafima SOROCHINlector universitar; de bază022-23-75-05serafima.sorochin@srco.utm.md
Arina LACHIlector universitar; de bază şi cum.022-23-54-58arina.lachi@srco.utm.md
Maria GRIȚCOlector universitar, cumul022-23-54-58maria.gritco@srco.utm.md
Tatiana ȚURCANUlector universitar; de bază şi cum.022-23-54-58tatiana.turcanu@srco.utm.md
Dinu ȚURCANUlector superior, cumul022-23-54-58dinu.turcanu@adm.utm.md
Pintelie DEȘANUlector universitar, cumul022-23-54-58pintelie.desanu@srco.utm.md
Ion AVRAMconf. univ., dr.; de bază şi cum.022-23-51-59ion.avram@rc.utm.md
Roman GRIȚCOlector superior; de bază022-23-51-59roman.gritco@rc.utm.md
Iurie DEMCIUClector universitar, cumul extern022-23-51-59iurie.demciuc@rc.utm.md
Valeriu BLAJĂconf. univ., dr; cum.valeriu.blaja@ie.utm.md
Gherman SOROCHINconf. univ., dr; cum.gherman.sorochin@sde.utm.md
Pintelie DEȘANUșef de lab.; de bază022-23-54-58pintelie.desanu@srco.utm.md
Cristina BELENIUCinginer cat. I, 0,5; de bazăcristina.belenciuc@tlc.utm.md
Ecaterina CRECIUNinginer cat. I; de bazăecaterina.creciun@tlc.utm.md
Mariana FEDELEȘinginer cat. I; de bază
Ion BRUNCHIinginer cat. I, 0,5; de bazăion.brunchi@tlc.utm.md
Florentin DÎRZUinginer cat. I, 0,5; de bazăflotentin.dirzu@tlc.utm.md
Cristina GUŢUinginer cat. I, 0,7 cum.cristina.gutu@toap.utm.md
Stela PAVLIUCinginer cat. I bază, inginer cat. II cum.stela.pavliuc@tlc.utm.md
Stepan RUDENCOşef laborator, inginer cat. II cum.stepan.rudenco@tlc.utm.md
Maria GHERCIUinginer cat. I, 0,5 de bază

Colectivul Departamentului Telecomunicaţii

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică la Departamentul Telecomunicaţii se desfăşoară prin cercetări  în cadrul temelor de doctorat; cercetări în cadrul contractelor de investigaţii ştiinţifice; cercetări la iniţiativă personală, fiind axate pe următoarele direcţii principale:

 • Materiale pentru comunicaţii optice (prof. univ., dr.hab. N. SÎRBU, ş.a.);
 • Tehnologii şi metode de reproducere a nanofirelor conductoare (prof.univ., dr. hab. S. DIMITRACHI, conf.univ.,dr. I. AVRAM, conf.univ.,dr. M. CIOBANU ş.a.).
 • Metode noi de măsurare şi măsurătoare de impedanţă cu rezonanţă simulată (conf.univ.,dr.V. NASTAS, magistru P. NICOLAEV, magistru A. KAZAK ş.a.).
 • Dispozitive şi circuite electronice (conf.univ.,dr. N. BEJAN ş.a.).

 

Colaboratorii departamentului au participat în ultimii ani la diverse expoziţii şi saloane internaţionale, obţinând un şir de diplome şi medalii.

diploma_tlc1

Participări din ultimii ani la expoziţii şi saloane internaţionale

1Nastas V., Nastas A. Exponat la Expoziţia Internaţională “Aparataj pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanţei”.„INFOINVENT- 2007”, Chişinău,

2007

Medalie de argint
2Nastas V., Cazac A., Nastas A. Exponat la Salonul Internaţional de Inventică “Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei în coordonate polare”.“PRO-INVENT”, ed. VI, Cluj-Napoca 2008.Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Aur
3Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I.Inventia – “Fotoreceptori sensibili la frecventele standardelor ITU-T”.Salonul internaţional de invenţii INVENTICA 2008, IASI ROMANIACupa de aur
4Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I.– „Photoreceivers sensible to standard frequencies used in optic communication system”.Salonul internaţional jubiliar al cercetării , invenţiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008, IASI, ROMANIAMedalie de aur
5Dorogan V.,Vieru T., Vieru S., Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv – „Optical elements and nev technologies for coupling modules”.Salonul internaţional jubiliar al cercetării, invenţiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008, IASI, ROMANIA,Medalie de aur
6Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I., Vieru T., Vieru S. si altii.Dispozitiv – „Fotoreceptori sensibili la freqventele ITU-T”.Salonul internaţional de inventica PROINVENT Cluj-Napoca,.2008Diploma de excelenta si medalie de aur cu menţiune speciala
7A. Dorogan, V. Dorogan, N. Sirbu, I. Stamov. Dispozitiv – „Fotodetectori sensibile la freguentele ITI-T standart”.IV Salonul internaţional de inventii si tehnologii noi «Новое время» Севастополь, 2008 г.Diploma de aur
8А. Дороган, Н. Сырбу, И. Стамов. «Фотоприемники чувcтвительные к частотам ITU-T стандарта»IV международный салон изoбретений и новых технологий «Новое время» Севастополь, 25-27 сент. 2008 г.Cпециальный приз КП СГС «Севэлектро-транс»
9Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv „Emiţetor foto-electronic”.Salonul „NEW TIME”, Sevastopol, 2008Diploma de excelenta
10Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv – “Null indicator of polarized radiation”.Salonul „NEW TIME”, Sevastopol, 2008Medalie de argint
11A. Dorogan, N. Sirbu, I. Stamov. Dispozitiv – «Фотоэлектронный фотоэмиттер»,IV Salonul internaţional de invenţii si tehnologii noi «Новое время» Севастополь, 2008 г.Medalie de argint
12Nastas V., Cojocaru V., Nastas A. Exponat “Tehnici de măsurare a impedanţei în coordonate Carteziene”.Salonul Internaţional de Inventică “PRO-INVENT”, ed. VII, Cluj-Napoca 2009.Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Bronz.
13Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G.; Parvan V. „Micro-relee de timp şi comutator optoelectronic”.Salonul International al Cercetării, Inovării şi Inventicii “PROINVENT -2010”, ediţia a VIII-a., SC EXPO – Transilvania SA, Cluj-Napoca, România, 2010Medalie de Aur. Diplomă de excelenţă. Diploma “Tesla” Serbia
14Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G. „Filters with optic isotropic wavelength”XIII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий (Архимед-2010), Россия, Москва, 2010.Diploma de excelenţă şi medalie de aur
15Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G. „Filtre cu lungimea de undă optică izotropă”European Exhibition of Creativity and Innovation “EUROINVENT-2010”, 2010.Medalie de Aur
16Nastas V., Nicolaev P. “Aparataj pentru măsurarea impedanţei prin metoda rezonanţei simulate”.Catalog oficial al Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT”, ed. VIII, pp. 321-322, Cluj-Napoca 2010.Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Aur.
17Nastas V., Nicolaev P. “Aparataj pentru măsurarea impedanţei”.Catalog oficial al Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2010”, Iaşi, 2010Medalie de Bronz.
18Sărbu N., Dorogan A., Nemerenco L. “Dewterminarea indicelui de refracţie în ghidurile de undă planare”.Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012Medalie

de argint

19Sărbu N., Dorogan A., Nemerenco L. “Method of determining the quality of nanosrtructures”.Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012Medalie

de aur

20Nastas V., Nicolaev P. “Cartesian and polar-coordinates meters of impedance”.Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012Medalie

de aur

21

 

Nastas V., Nicolaev P. “Metods and devices with simulated resonated for impedance measurement”.Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2013”, Iaşi, 2013Medalie

de bronz

22Nastas V., Nicolaev P. “Cartesian and polar-coordinates meters of impedance”.Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT 2013”, Cluj-Napoca, 2013Medalie

de aur

23Nastas V., Nicolaev P. “Măsurătoare de impedanţă şi admitanţă cu rezonanţă simulată”.Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT 2014”, Cluj-Napoca, 2014Medalie

de bronz

24Nastas V., Nicolaev P. “Measurements Methodology Based on Simulated Resonance Effect”.International Invention INOVA39 Croaţia, Zagreb, 2014Medalie

de aur

25Nastas V., Nicolaev P. “Admitance and impewdance meters with simulated resonance”.Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2014”, Iaşi, 2014Medalie

de argint

26Nastas V., Dorogan V., Nicolaev P., Zaporojan S., Munteanu E. Metodă şi dispozitive pentru măsurarea impedanţei produselor lichide,Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2015, Chişinău, 2015Medalie

de argint

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, „Moldtelecom” S., Î.S. „Radiocomunicaţii”, „Orange” SA, Î.M. „Moldcell” S.A., „Starnet” SRL, Academia de Telecomunicaţii (Ucraina, oraşul Odessa), „Sun Communications SRL, Î.M. „Uzina TOPAZ” SA etc. Concomitent Catedra îndeplineşte diferite comenzi pentru laboratoarele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Această colaborare este reflectată  în lucrările ştiinţifice publicate în comun cu colaboratorii Centrelor de Cercetare din Europa, cum ar fi:

 • Facultatea Fizica, Universitatea din Leipzig, Germania (prof. H. Neuman, H. Sobbota, V. Riede);
 • University of Nottingham N672RD, UK, Britania, (prof. A. B. Seddon, D. Furnis);
 • Laboratorium voor Halfgeleiderfzsica, K. U. Leuven, B3001 Heverlee Leuven, Belgium (prof. P. Hertogen, G. J. Andriansens);
 • Departamentul FA, Universitatea Autonomă din Madrid, Spania (J. M. Merino, M. Leon);
 • Institutul de Fizica al AŞ Praga, Cehoslovacia, CSFR (S. Kamba, R. Dreling);
 • Université de Paris, Franţa (prof. A. Revcalevsky);
 • Institutul de Fizica şi Tehnica, Sankt-Petersburg, Rusia (A. Selkin, A. Pevţov);
 • Institutul ISTOC, Moscova, Rusia (A. Kamerţel, G. Kudinţeva);
 • Universitatea din Ujgorod, Ucraina (prof. M. Golovei, D. M. Berca, acad. V. Slivca, I. Nebola);
 • Universitatea din Belorusia, Minsk (I.Bodnari, I.Smolearenco);
 • Institutul de Optoelectronica, Bucureşti,România (T.Nicsoiu);
 • Institutul Naţional de Cercetări, Bucureşti, Români, (T. Zisu, S. Miclos, B. Robea);
 • Institute of Condesed Matter, Timişoara, România, (I. Mushcutariu, T. Nairy);
 • Insitutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor, Bucureşti, România (V. Ţopa);
 • IFA, Academia de Ştiinţe a Moldovei (V. E. Tezlevan, E. Arusanov, V. Ursaki, I. Tigineanu, S. Levcenco, A. Nateprov);
 • Centrul de Optoelectronica al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A. M. Andrieş, S. D. Shutov, M. Iovu, P. Prunich).

 

VI.  ANGAJAREA ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

 Utilizarea eficientă a echipamentului electronic şi reţelelor de comunicaţii este determinată de pregătirea cadrelor inginereşti de calificare înaltă în domeniul electronicii şi comunicaţiilor. Absolvenţii departamentului pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi şi îşi găsesc uşor loc de muncă în întreprinderi şi organizaţii de stat şi private din Republica Moldova cum ar fi: „Moldtelecom” SA, ÎS „Registru”, ÎS „Radiocomunicaţii”, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Pază al MAI, ÎS Centrul naţional pentru frecvenţe radio, „Orange” SA, ÎM „Moldcell” SA, „Sun Communications” SRL, SRL „SATELIT TV” etc.