bejan2

 

 

NICOLAE BEJAN

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare 168, corpul de studii nr. 1
Tel: +373 22 23-52-41
E-mail: nicolae.bejan@tlc.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

DepartamentulTelecomunicaţii (DTLC) a fost fondat la data de 13 iulie 1987 în cadrul Facultăţii de Radioelectronică (în prezent FET), având drept scop pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Telecomunicaţii automate”, pentru ramura de telecomunicaţii în proces continuu de dezvoltare şi perfecţionare.

În anul 2000 specialitatea „Telecomunicaţii automate” este redenumită în „Telecomunicaţii”, iar ultima dată, în 2006, este redenumită „Teleradiocomunicaţii”. Studiile superioare de licenţă la această specialitate corespund unui număr de 240 de credite de studii transferabile, cu o durata de 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Competenţele dezvoltate de catedră la studenţi în cadrul instruirii la specialitatea „Teleradiocomunicaţii” sunt:  

 • Analiza, prelucrarea şi interpretarea semnalelor, datelor şi informaţiilor prin metode şi algoritmi eficienţi, care permit formularea de argumente, concluzii şi decizii concrete;
 • Capacitatea de soluţionare a prolemelor tehnico-ştiinţifice din domeniul de studii, de analiză independentă şi obiectivă a situaţiilor întâlnite în practică şi de a comunica, prezenta şi demonstra soluţiile selectate;
 • Iniţiativa în formularea de cerinţe operaţionale pentru sistemele de telecomunicaţii;
 • Conducerea organizaţiilor şi structurilor tehnico-economice din domeniu, cu spirit de iniţiativă în analiza şi soluţionarea problemelor, capabili să evalueze problemele complexe şi să prezinte rezultatele evaluărilor proprii;
 • Capacitatea de a organiza şi a coordona activităţi de asigurare cu materiale electronice şi de comunicaţii;
 • Capacitatea de a participa la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de achiziţii pentru sisteme electronice şi de telecomunicaţii;
 • Capacitatea de a organiza şi a conduce activităţi de mentenanţă, asigurarea calităţii şi de gestionare a fondurilor financiare necesare derulării proiectelor;
 • Capacitatea de a elabora, a executa şi a coordona activităţi de testare, verificare şi evaluare a sistemelor electronice şi de telecomunicaţii;
 • Capacitatea de a organiza, a coordona şi a controla activităţile de pregătire tehnică personalului în domeniul de studii;
 • Deprinderi de a evalua şi a elabora standarde în domeniul electronicii şi telecomunicaţiilor.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Departamentul asigură procesul de instruire la următoarele discipline de specialitate:

 • Materiale şi componente pasive
 • Management
 • Economia ramurii
 • Semnale şi circuite
 • Teoria teletraficului
 • Teoria transmisiunii informaţiei
 • Electronica digitală în telecomunicaţii
 • Tehnici şi sisteme de transmisiuni multiplex
 • Linii de transmisiune
 • Dispozitive electronice
 • Circuite electronice
 • Optoelectronica
 • Tehnici de comutaţie şi rutare
 • Microprocesoare
 • Reţele de calculatoare
 • Măsurări electronice
 • Comunicaţii optice
 • Surse de alimentare în electronică
 • Arhitecturi de reţea şi Internet
 • Protecţia informaţiei
 • Sisteme şi reţele de comunicaţii digitale

 

III. COLECTIVUL CORPORAL-DIDACTIC

Actualmente colectivul profesoral-didactic este constituit din doi profesori universitari/doctori habilitaţi, 7 conferenţiari universitari/doctori, 6 cadre didactice/lectori universitari, magiştri.  Personalul   didactic  implicat  în formarea profesională a cadrelor inginereşti la specialitatea Teleradiocomunicaţii, corespunde cerinţelor stipulate în Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Titularii unităţilor de curs elaborează curriculele respective, consultând necesităţile ramurii cu agenţii economici şi coordonează echipele, care elaborează materialele didactice (manuale, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, pagini Web, soft-uri specializate etc.).

Nume, Prenume Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic Nr. publicaţii/ invenţii/lucrări metodice Date de contact
Telefon fix serviciu E-mail
 Nicolae BEJAN Șef departament, dr, conf. univ.; de bază 390/10/194 022-23-52-41 nicolae.bejan@tlc.utm.md
Nicolae SÎRBU dr. hab.,  prof. univ.; de bază şi cum. 470/31/8 022-23-75-08 nicolae.sarbu@tlc.utm.md
Sergiu DIMITRACHI dr. hab., prof. univ.; de bază 140/74/9 022-23-76-14 serghei.dimitrachi@tlc.utm.md
Serghei ANDRONIC dr., conf. univ.; cum. 022-23-54-00 serghei.andronic@adm.utm.md
Igor CHIŢUL dr., conf. univ.; de bază 90/0/20 022-23-52-41 igor.chitul@tlc.utm.md
Silvia GANGAN dr., conf. univ.; de bază şi cum. 62/4/18 022-23-75-15 silvia.gangan@tlc.utm.md
Vera MOROZOV dr., conf. univ. 90/7/22 022-23-52-41 vera.morozov@tlc.utm.md
Mihai CIOBANU dr., conf. univ. 30/0/8 022-23-52-41 mihai.ciobanu@tlc.utm.md
Ion NAZAROI dr., conf. univ. 24/0/8 022-23-52-41 ion.nazaroi@tlc.utm.md
Vitalie NASTAS dr., conf. univ. 190/75/14 022-23-75-15 vitalie.nastas@tlc.utm.md
Artur KAZAK lector superior 18/2/6 022-23-75-15 artur.cazac@tlc.utm.md
Iurii IVANENCO lector superior 20/0/6 022-23-52-41 iurii.ivanenco@tlc.utm.md
Vladimir MIROVSKI lector superior 12/0/6 022-23-52-41 vladimir.mirovski@tlc.utm.md
Pavel NICOLAEV lector superior; de bază şi cum. 50/10/14 022-23-75-15 pavel.nicolaev@tlc.utm.md
Alisa MAŞNIC lector superior 28/0/14 022-23-52-41 alisa.masnic@tlc.utm.md
Vladimir BRÂNZA lector universitar, cumul extern 12/0/4 022-23-75-15 vladimir.branza@tlc.utm.md
Stepan RUDENCO  lector universitar, cumul 14/2/8 022-23-75-15 stepan.rudenco@tlc.utm.md
Stela PAVLIUC lector universitar, cumul 022-23-52-41 stela.pavliuc@tlc.utm.md
Pavel NISTIRIUC conf. univ., dr.; de bază şi cum. 022-23-52-36 pavel.nistiriuc@fimet.utm.md
Pavel BODIUL prof. univ., dr. hab. 022-73-81-16 pavel.bodiul@srco.utm.md
Lilia SAVA conf. univ., dr.; de bază şi cum. 022-23-54-58 lilia.sava@srco.utm.md
Lucia GUJUMAN conf. univ., dr.; de bază şi cum. 022-23-54-58 lucia.gujuman@srco.utm.md
Natalia BEȚIVU lector superior; de bază 022-23-54-58 natalia.betivu@srco.utm.md
Andrei DOROGAN lector superior; de bază 022-23-54-37 andrei.dorogan@srco.utm.md
Andrei CHIHAI lector superior; de bază şi cum.  022-23-54-37 andrei.chihai@fimet.utm.md
Anatol ALEXEI lector superior; de bază 022-31-91-79 anatol.alexei@srco.utm.md
Maria IAZLOVEȚCHI lector superior; de bază 022-23-54-58 maria.iazlovetchi@srco.utm.md
Ecaterina CRISTEA lector universitar; de bază ecaterina.cristea@srco.utm.md
Serafima SOROCHIN lector universitar; de bază 022-23-75-05 serafima.sorochin@srco.utm.md
Arina LACHI lector universitar; de bază şi cum. 022-23-54-58 arina.lachi@srco.utm.md
Maria GRIȚCO lector universitar, cumul 022-23-54-58 maria.gritco@srco.utm.md
Tatiana ȚURCANU lector universitar; de bază şi cum. 022-23-54-58 tatiana.turcanu@srco.utm.md
Dinu ȚURCANU lector superior, cumul 022-23-54-58 dinu.turcanu@adm.utm.md
Pintelie DEȘANU lector universitar, cumul 022-23-54-58 pintelie.desanu@srco.utm.md
Ion AVRAM conf. univ., dr.; de bază şi cum. 022-23-51-59 ion.avram@rc.utm.md
Roman GRIȚCO lector superior; de bază 022-23-51-59 roman.gritco@rc.utm.md
Iurie DEMCIUC lector universitar, cumul extern 022-23-51-59 iurie.demciuc@rc.utm.md
Valeriu BLAJĂ conf. univ., dr; cum. valeriu.blaja@ie.utm.md
Gherman SOROCHIN conf. univ., dr; cum. gherman.sorochin@sde.utm.md
Pintelie DEȘANU șef de lab.; de bază 022-23-54-58 pintelie.desanu@srco.utm.md
Cristina BELENIUC inginer cat. I, 0,5; de bază cristina.belenciuc@tlc.utm.md
Ecaterina CRECIUN inginer cat. I; de bază ecaterina.creciun@tlc.utm.md
Mariana FEDELEȘ inginer cat. I; de bază
Ion BRUNCHI inginer cat. I, 0,5; de bază ion.brunchi@tlc.utm.md
Florentin DÎRZU inginer cat. I, 0,5; de bază flotentin.dirzu@tlc.utm.md
Cristina GUŢU inginer cat. I, 0,7 cum. cristina.gutu@toap.utm.md
Stela PAVLIUC inginer cat. I bază, inginer cat. II cum. stela.pavliuc@tlc.utm.md
Stepan RUDENCO şef laborator, inginer cat. II cum. stepan.rudenco@tlc.utm.md
Maria GHERCIU inginer cat. I, 0,5 de bază

Colectivul Departamentului Telecomunicaţii

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică la Departamentul Telecomunicaţii se desfăşoară prin cercetări  în cadrul temelor de doctorat; cercetări în cadrul contractelor de investigaţii ştiinţifice; cercetări la iniţiativă personală, fiind axate pe următoarele direcţii principale:

 • Materiale pentru comunicaţii optice (prof. univ., dr.hab. N. SÎRBU, ş.a.);
 • Tehnologii şi metode de reproducere a nanofirelor conductoare (prof.univ., dr. hab. S. DIMITRACHI, conf.univ.,dr. I. AVRAM, conf.univ.,dr. M. CIOBANU ş.a.).
 • Metode noi de măsurare şi măsurătoare de impedanţă cu rezonanţă simulată (conf.univ.,dr.V. NASTAS, magistru P. NICOLAEV, magistru A. KAZAK ş.a.).
 • Dispozitive şi circuite electronice (conf.univ.,dr. N. BEJAN ş.a.).

 

Colaboratorii departamentului au participat în ultimii ani la diverse expoziţii şi saloane internaţionale, obţinând un şir de diplome şi medalii.

diploma_tlc1

Participări din ultimii ani la expoziţii şi saloane internaţionale

1 Nastas V., Nastas A. Exponat la Expoziţia Internaţională “Aparataj pentru măsurarea cu precizie înaltă a impedanţei”. „INFOINVENT- 2007”, Chişinău,

2007

Medalie de argint
2 Nastas V., Cazac A., Nastas A. Exponat la Salonul Internaţional de Inventică “Metode şi aparataj pentru măsurarea impedanţei în coordonate polare”. “PRO-INVENT”, ed. VI, Cluj-Napoca 2008. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Aur
3 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I.Inventia – “Fotoreceptori sensibili la frecventele standardelor ITU-T”. Salonul internaţional de invenţii INVENTICA 2008, IASI ROMANIA Cupa de aur
4 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I.– „Photoreceivers sensible to standard frequencies used in optic communication system”. Salonul internaţional jubiliar al cercetării , invenţiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008, IASI, ROMANIA Medalie de aur
5 Dorogan V.,Vieru T., Vieru S., Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv – „Optical elements and nev technologies for coupling modules”. Salonul internaţional jubiliar al cercetării, invenţiilor si transferului tehnologic, INVENTICA 2008, IASI, ROMANIA, Medalie de aur
6 Dorogan A., Dorogan V., Sirbu N., Stamov I., Vieru T., Vieru S. si altii.Dispozitiv – „Fotoreceptori sensibili la freqventele ITU-T”. Salonul internaţional de inventica PROINVENT Cluj-Napoca,.2008 Diploma de excelenta si medalie de aur cu menţiune speciala
7 A. Dorogan, V. Dorogan, N. Sirbu, I. Stamov. Dispozitiv – „Fotodetectori sensibile la freguentele ITI-T standart”. IV Salonul internaţional de inventii si tehnologii noi «Новое время» Севастополь, 2008 г. Diploma de aur
8 А. Дороган, Н. Сырбу, И. Стамов. «Фотоприемники чувcтвительные к частотам ITU-T стандарта» IV международный салон изoбретений и новых технологий «Новое время» Севастополь, 25-27 сент. 2008 г. Cпециальный приз КП СГС «Севэлектро-транс»
9 Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv „Emiţetor foto-electronic”. Salonul „NEW TIME”, Sevastopol, 2008 Diploma de excelenta
10 Dorogan A., Sirbu N., Stamov I. Dispozitiv – “Null indicator of polarized radiation”. Salonul „NEW TIME”, Sevastopol, 2008 Medalie de argint
11 A. Dorogan, N. Sirbu, I. Stamov. Dispozitiv – «Фотоэлектронный фотоэмиттер», IV Salonul internaţional de invenţii si tehnologii noi «Новое время» Севастополь, 2008 г. Medalie de argint
12 Nastas V., Cojocaru V., Nastas A. Exponat “Tehnici de măsurare a impedanţei în coordonate Carteziene”. Salonul Internaţional de Inventică “PRO-INVENT”, ed. VII, Cluj-Napoca 2009. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Bronz.
13 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G.; Parvan V. „Micro-relee de timp şi comutator optoelectronic”. Salonul International al Cercetării, Inovării şi Inventicii “PROINVENT -2010”, ediţia a VIII-a., SC EXPO – Transilvania SA, Cluj-Napoca, România, 2010 Medalie de Aur. Diplomă de excelenţă. Diploma “Tesla” Serbia
14 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G. „Filters with optic isotropic wavelength” XIII Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий (Архимед-2010), Россия, Москва, 2010. Diploma de excelenţă şi medalie de aur
15 Sîrbu N. N.; Dorogan A.V.; Stamov I. G. „Filtre cu lungimea de undă optică izotropă” European Exhibition of Creativity and Innovation “EUROINVENT-2010”, 2010. Medalie de Aur
16 Nastas V., Nicolaev P. “Aparataj pentru măsurarea impedanţei prin metoda rezonanţei simulate”. Catalog oficial al Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT”, ed. VIII, pp. 321-322, Cluj-Napoca 2010. Diplomă de Excelenţă şi Medalie de Aur.
17 Nastas V., Nicolaev P. “Aparataj pentru măsurarea impedanţei”. Catalog oficial al Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2010”, Iaşi, 2010 Medalie de Bronz.
18 Sărbu N., Dorogan A., Nemerenco L. “Dewterminarea indicelui de refracţie în ghidurile de undă planare”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012 Medalie

de argint

19 Sărbu N., Dorogan A., Nemerenco L. “Method of determining the quality of nanosrtructures”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012 Medalie

de aur

20 Nastas V., Nicolaev P. “Cartesian and polar-coordinates meters of impedance”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2012”, Iaşi, 2012 Medalie

de aur

21

 

Nastas V., Nicolaev P. “Metods and devices with simulated resonated for impedance measurement”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2013”, Iaşi, 2013 Medalie

de bronz

22 Nastas V., Nicolaev P. “Cartesian and polar-coordinates meters of impedance”. Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT 2013”, Cluj-Napoca, 2013 Medalie

de aur

23 Nastas V., Nicolaev P. “Măsurătoare de impedanţă şi admitanţă cu rezonanţă simulată”. Salonului Internaţional de Inventică “PRO-INVENT 2014”, Cluj-Napoca, 2014 Medalie

de bronz

24 Nastas V., Nicolaev P. “Measurements Methodology Based on Simulated Resonance Effect”. International Invention INOVA39 Croaţia, Zagreb, 2014 Medalie

de aur

25 Nastas V., Nicolaev P. “Admitance and impewdance meters with simulated resonance”. Salonului Internaţional de Inventică “EUROINVENT 2014”, Iaşi, 2014 Medalie

de argint

26 Nastas V., Dorogan V., Nicolaev P., Zaporojan S., Munteanu E. Metodă şi dispozitive pentru măsurarea impedanţei produselor lichide, Expoziţia Internaţională Specializată INFOINVENT 2015, Chişinău, 2015 Medalie

de argint

 

V. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea de Stat din Moldova, „Moldtelecom” S., Î.S. „Radiocomunicaţii”, „Orange” SA, Î.M. „Moldcell” S.A., „Starnet” SRL, Academia de Telecomunicaţii (Ucraina, oraşul Odessa), „Sun Communications SRL, Î.M. „Uzina TOPAZ” SA etc. Concomitent Catedra îndeplineşte diferite comenzi pentru laboratoarele Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Această colaborare este reflectată  în lucrările ştiinţifice publicate în comun cu colaboratorii Centrelor de Cercetare din Europa, cum ar fi:

 • Facultatea Fizica, Universitatea din Leipzig, Germania (prof. H. Neuman, H. Sobbota, V. Riede);
 • University of Nottingham N672RD, UK, Britania, (prof. A. B. Seddon, D. Furnis);
 • Laboratorium voor Halfgeleiderfzsica, K. U. Leuven, B3001 Heverlee Leuven, Belgium (prof. P. Hertogen, G. J. Andriansens);
 • Departamentul FA, Universitatea Autonomă din Madrid, Spania (J. M. Merino, M. Leon);
 • Institutul de Fizica al AŞ Praga, Cehoslovacia, CSFR (S. Kamba, R. Dreling);
 • Université de Paris, Franţa (prof. A. Revcalevsky);
 • Institutul de Fizica şi Tehnica, Sankt-Petersburg, Rusia (A. Selkin, A. Pevţov);
 • Institutul ISTOC, Moscova, Rusia (A. Kamerţel, G. Kudinţeva);
 • Universitatea din Ujgorod, Ucraina (prof. M. Golovei, D. M. Berca, acad. V. Slivca, I. Nebola);
 • Universitatea din Belorusia, Minsk (I.Bodnari, I.Smolearenco);
 • Institutul de Optoelectronica, Bucureşti,România (T.Nicsoiu);
 • Institutul Naţional de Cercetări, Bucureşti, Români, (T. Zisu, S. Miclos, B. Robea);
 • Institute of Condesed Matter, Timişoara, România, (I. Mushcutariu, T. Nairy);
 • Insitutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor, Bucureşti, România (V. Ţopa);
 • IFA, Academia de Ştiinţe a Moldovei (V. E. Tezlevan, E. Arusanov, V. Ursaki, I. Tigineanu, S. Levcenco, A. Nateprov);
 • Centrul de Optoelectronica al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A. M. Andrieş, S. D. Shutov, M. Iovu, P. Prunich).

 

VI.  ANGAJAREA ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

 Utilizarea eficientă a echipamentului electronic şi reţelelor de comunicaţii este determinată de pregătirea cadrelor inginereşti de calificare înaltă în domeniul electronicii şi comunicaţiilor. Absolvenţii departamentului pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi şi îşi găsesc uşor loc de muncă în întreprinderi şi organizaţii de stat şi private din Republica Moldova cum ar fi: „Moldtelecom” SA, ÎS „Registru”, ÎS „Radiocomunicaţii”, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Pază al MAI, ÎS Centrul naţional pentru frecvenţe radio, „Orange” SA, ÎM „Moldcell” SA, „Sun Communications” SRL, SRL „SATELIT TV” etc.