LILIA SAVA

Şef de departament
Conferenţiar universitar, doctor în științe tehnice

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Ştefan cel Mare 168, corpul de studii nr. 1

Of. 1-303
Tel: +373 22 23-52-41
Mob: +373 67594739
E-mail: lilia.sava@srco.utm.md

 

 

 

  I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Telecomunicații și Sisteme Electronice (TSE) a fost constituit în urma fuzionării Departamentului Sisteme și Dispozitive Electronice și a Departamentului Telecomunicații prin Ordinul Rectorului UTM nr. 302-r din 16 mai 2019.

Departament „Sisteme şi Dispozitive Electronice” (pînă la an. 2013 “Construirea și producerea aparatajului electronic”, din 01.04.2017 catedra a fost reorganizat în Departament Sisteme și Dispozitive Electronice, ordinului Nr.643-sp din 22.03.17) a fost fondată în anul 1972 în cadrul Facultăţii de Electrofizică (în prezent FET) cu obiectivul pregătirii cadrelor inginerești la specialitatea “Construirea şi Producerea Aparatajului Radioelectronic” (“CPRA”) pentru ramurile: electronică, mijloace de comunicații și de calcul, proiectarea aparatajului electronice-radio și de comunicații. În anul 1992 specialitatea „CPRA” a fost redenumită în „Sisteme radioelectronice”, iar în anul 2011 este denumită „Electronica”.

Departamentul Telecomunicații a fost fondat prin ordinul rectorului UTM nr.643-SP din 22 martie 2017 în scopul optimizării resurselor umane, financiare și materiale, îmbunătățirii calității managementului universitar, asigurării unei conlucrări eficiente între facultăți și catedre și al realizării obiectivelor trasate de către Ministerul Educației privind eficientizarea cheltuielilor publice în domeniul educației și în conformitate cu Hotărârea Senatului nr.4 din 27 decembrie 2016. Departamentul Telecomunicații a fost format în baza comasării a trei catedre: Telecomunicații, Radiocomunicații și Sisteme Optoelectronice. Catedra Telecomunicații a fost fondată la data de 13 iulie 1987 în cadrul Facultăţii de Radioelectronică (în prezent FET), având drept scop pregătirea cadrelor inginereşti la specialitatea „Telecomunicaţii automate”, pentru ramura de telecomunicaţii în proces continuu de dezvoltare şi perfecţionare.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Conform cerinţelor economiei naţionale a Republicii Moldova în domeniul pregătirii cadrelor inginereşti cu studii superioare şi în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţămînt superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, Departamentul TSE asigură instruirea studenţilor în domeniile de formare profesională 0714 „Electronică şi automatizări” la programele de studii ciclul I licență:

0714.1 „Tehnologii și sisteme de telecomunicații”,

0714.2 „Rețele și software de telecomunicații”,

0714.3 „Comunicații radio și televiziune”,

0714.4 „Electronica aplicată”,

0714.8 „Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații”

și în domeniul de formare profesională 0710 „Inginerie și management” la programul de studii ciclul I licență:

0710.1 „Inginerie si management în telecomunicații”

 

Studiile superioare de licenţă la aceste programe corespund unui număr de 240 de credite de studii transferabile, cu o durata de 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Deasemenea, departamentul TSE asigură procesul de învățământ în domeniul de Electronică și Comunicații la programul de studiu ciclul 2 master:

 • Mentenanța și Managementul Rețelelor de Telecomunicații
 • Sisteme și Comunicații Electronice
 • Securitatea Informației în Sistemele și Rețelele de Comunicații

Studiile de master la aceste programe corespund unui număr de 90 de credite de studii transferabile, cu o durata de 1,5 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi.

 

III. COLECTIVUL CORPORAL-DIDACTIC

Personalul   didactic  implicat  în formarea profesională a cadrelor inginereşti la programele de studii ale departamentului TSE, corespunde cerinţelor stipulate în Codul Educaţiei al Republicii Moldova. Titularii unităţilor de curs elaborează curriculele respective, consultând necesităţile ramurii cu agenţii economici şi coordonează echipele, care elaborează materialele didactice (manuale, ghiduri, lucrări de laborator, culegeri tematice, pagini Web, soft-uri specializate etc.).

 

Nr. Numele, prenumele Funcţia, titlul ştiinţific E-mail Numărul publicaţiilor/invenţii/lucrări metodice

TITULARII

1. NISTIRIUC PAVEL Deca FET, conf.univ.dr. pavel.nistiriuc@fet.utm.md 154 / 9 / 144
2. SAVA LILIA Şef departament TSE, conf.univ.dr. lilia.sava@srco.utm.md 65/-13
3. CHIHAI ANDREI Prodecan FET, lect.univ. andrei.chihai@fet.utm.md 20/0/5
4. BEJAN NICOLAE Şef program TST, conf.univ.dr. nicolae.bejan@tlc.utm.md 435/11/254
5. ŞESTACOVA TATIANA SSET, EA, conf.univ.dr. tatiana.sestacova@sde.utm.md  91/2/15
6. GUJUMAN LUCIA Şef progam IMTC, conf.univ.dr. lucia.gujuman@srco.utm.md 58/-10
7. AVRAM ION Şef program CRT, conf.univ.dr. ion.avram@rc.utm.md 85/6/10
8. ALEXEI  ARINA Şef program RST, lect.univ. arina.lachi@srco.utm.md 18/-2
9. CERBU ANATOLIE Conf.univ.dr. anatol.cerbu@tse.utm.md 41/0/2
10. CHIŢUL IGOR Conf.univ.dr. igor.chitul@tlc.utm.md 97/0/42
11. GANGAN SILVIA Conf.univ.dr. silvia.gangan@tlc.utm.md 42/2/42
12. JDANOV  VLADIMIR Conf.univ.dr. vladimir.jdanov@sde.utm.md 19/15/4
13. MOROZOVA VERA Conf.univ.dr. vera.morozov@tlc.utm.md 50/7/50
14. NAZAROI ION Conf.univ.dr. ion.nazaroi@tlc.utm.md 52/0/24
15. NICOLAEV PAVEL Conf.univ.dr. pavel.nicolaev@tlc.utm.md 91/10/31
16. SOROCHIN GHERMAN Conf.univ.dr. gherman.sorochin@sde.utm.md 82/3/12
17. DOROGAN ANDREI Lect.univ.dr. andrei.dorogan@srco.utm.md 178/2/1
18. CAPCANARI ION Lect.univ. ion.capcanari@sde.utm.md 9/0/6
19. GRIȚCO ROMAN Lect.univ. roman.gritco@rc.utm.md 19/-/3
20. IAZLOVEȚCHI MARIA Lect.univ. maria.iazlovetchi@srco.utm.md 40/0/2
21. MAŞNIC ALISA Lect.univ. alisa.masnic@tlc.utm.md 1/-/-
22. SOROCHIN SERAFIMA Lect.univ. serafima.sorochin@srco.utm.md 52/-/3
23. TINCOVAN SERGHEI Lect.univ. serghei.tincovan@sde.utm.md 40/1/11
24. CRISTEA ECATERINA Asistent univ. ecaterina.cristea@srco.utm.md 1/-/-
25. DEREVLENCO NATALIA Asistent univ. natalia.derevlenco@tlc.utm.md 1/-/1
26. IVANENCO IURII Asistent univ. iurii.ivanenco@tlc.utm.md 20/0/6
27. KAZAK ARTUR Asistent univ. artur.kazak@tlc.utm.md 18/3/6
28. MERIACRI PAVEL Asistent univ. pavel.meriacri@sde.utm.md 0/0/1
29. MIROVSCKI VLADIMIR Asistent univ. vladimir.mirovski@tlc.utm.md 12/0/6
Nr. Numele, prenumele Funcţia, titlul ştiinţific E-mail Numărul publicaţiilor/invenţii/lucrări metodice

CUMUL INTERN

1. ANDRONIC SERGHEI Prorector pentru studii, conf.univ.dr. serghei.andronic@adm.utm.md 103/11/27
2. SÎRBU NICOLAE Prof.univ.hab.,dr. nicolae.sarbu@tlc.utm.md 470/31/8
3. BLAJĂ VELERIU Conf.univ.dr. valeriu.blaja@ie.utm.md 1/-/-
4. SECRIERU NICOLAE Conf.univ.dr. nicolae.secrieru@cnts.utm.md 125/1/25
5. ALEXEI ANATOL Lect.univ. anatolie.alexei@srco.utm.md 6/-/1
6. GRIȚCO MARIA Doctorand , lect.univ. maria.gritco@srco.utm.md 12/-/9
7. ICHIM ION Lect.univ. ion.ichim@adm.utm.md 20/0/3
8. DEREVLENCO VASILE Lect.univ. vasile.derevlenco@adm.utm.md 20/0/3
9. BARCUȚA ARTIOM Asistent.univ. artiom.barcuta@adm.utm.md 1/-/- 
10. BRUNCHI ION Asistent.univ. ion.brunchi@tlc.utm.md 3/-/-
11. RUDENCO STEPAN Asistent.univ. stepan.rudenco@tlc.utm.md 14/2/8 
CUMUL EXTERN
1. CERBU OLGA Conf.univ.,dr. olga.cerbu@tse.utm.md
2. CICLICCI VLADIMIR Conf.univ.,dr. vladimir.ciclicci@tse.utm.md
3. PUŞNEAC IURIE Conf.univ.,dr. iurie.pusneac@sde.utm.md
4. ȚURCANU TATIANA Conf.univ.,dr. tatiana.turcanu@srco.utm.md
5. BRÎNZA VLADIMIR Lect.univ. vladimir.brinza@tlc.utm.md
6. RUSSU GABRIEL Lect.univ. gabriel.russu@srco.utm.md
7. SOROCEANU IURIE Lect.univ. iurie.soroceanu@sde.utm.md
8. TÎRŞU VALENTINA Lect.univ. valentina.tirsu@tse.utm.md
9. FINCIUC EUGENIA Asistent.univ. eugenia.finciuc@tse.utm.md

CORPUL NON-DIDACTIC AL DEPARTAMENTULUI TELECOMUNICAŢII ŞI SISTEME ELECTRONICE

Nr. Numele, prenumele Funcţia E-mail
1. RUDENCO STEPAN Inginer stepan.rudenco@tlc.utm.md
2. DEȘANU PINTILIE Inginer pintilie.desanu@srco.utm.md
3. PAVLIUC STELA Specialist documentație studii stela.pavliuc@tlc.utm.md
4. BRUNCHI ION Inginer Ion.brunchi@tlc.utm.md
5. BACANOVA LIUDMILA Inginer catedra@sde.utm.md
6. COSTIN IURI Inginer catedra@sde.utm.md

 

IV. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea ştiinţifică la Departamentul TSE se desfăşoară prin cercetări  în cadrul temelor de doctorat; cercetări în cadrul contractelor de investigaţii ştiinţifice; cercetări la iniţiativă personală, fiind axate pe următoarele direcţii principale:

 • Materiale pentru comunicaţii optice (prof. univ., dr.hab. N. SÎRBU, ş.a.);
 • Tehnologii şi metode de reproducere a nanofirelor conductoare (prof.univ., dr. hab. S. DIMITRACHI, conf.univ.,dr. I. AVRAM, ş.a.).
 • Metode noi de măsurare şi măsurătoare de impedanţă cu rezonanţă simulată (conf.univ.,dr. P. NICOLAEV, magistru A. KAZAK ş.a.).
 • Dispozitive şi circuite electronice (conf.univ.,dr. N. BEJAN ş.a.).
 • Analiza spectrală şi procesare semnalelor digitale, elaborarea metodelor şi dispozitivelor de recepţie-transmisiune a canalelor (conf.univ.,dr. Gh. Sorochin ş.a.)
 • Cercetarea metodelor şi procedurilor de comunicare a microsateliţilor cu staţiile terestre pentru captarea şi transmisiunea imaginilor în timp real (Proiectul universitar SATUM) ( conf. univ., dr.N. Secrieru ş.a.)

Colaboratorii departamentului au participat în ultimii ani la diverse expoziţii şi saloane internaţionale, obţinând un şir de diplome şi medalii.

Participări din ultimii ani la expoziţii şi saloane internaţionale

Nr. crt. Numele prenumele Denumirea lucrării /exponatului Locul desfăşurării şi denumirea expoziţiei Distincţiile obţinute
1 DOROGAN A. DOROGAN V., TIRON A., SÎRBU N.”. New method of recording the interference spectra of birefringent crystals. The 7-th Edition of EUROINVENT 2015 European Exibition of Creativity and Innovation. Editura PIM, Iasi, May 2015  
2 DOROGAN A., DOROGAN V., SÎRBU N., ZALOMAI V. Definition of optical parameters of quantum wells using non-destructive methods. The 7-th Edition of EUROINVENT 2015 European Exibition of Creativity and Innovation. Editura PIM, Iasi, May 2015. Gold Medal
3 DOROGAN A., DOROGAN V., SÎRBU N., ZALOMAI V. Definirea parametrilor gropilor cuantice utilizând metode optice nedistructive. Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii, PRO INVENT 2015. Ediția a XIII-a. 25 – 27 martie 2015, Cluj – Napoca. România. p.285 Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială.
4 DOROGAN A., DOROGAN V., TIRON A., SÎRBU N. Metodă nouă de înregistrare a spectrelor de interferenţă ale cristalelor birefringente Salonul internaţional al cercetării, inovării şi inventicii, PRO INVENT 2015. Ediția a XIII-a. 25 – 27 martie 2015, Cluj – Napoca. România. p.284 Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială.
5 Nicolaev P., Nastas V.,    Dorogan V. Metodă și dispozitive pentru măsurarea impedanței produselor lichide Expoziţia internaţională specializată “INFOINVENT 2015”, Chișinău, 2015 Medalie de argint
6 N. N. SYRBU, A.V. DOROGAN, I. G. STAMOV, V. V. DOROGAN POLARIZATION SENSIBLE DEVICES BASED ON BIREFRINGENT CRYSTALS 3rd International Conference “Health Technology Management”, Chisinau, Moldova, October 6-7, 2016  
7 DOROGAN V., SECRIERU V., VIERU T., ZAPOROJAN S., VIERU S., DOROGAN A., MUNTEANU E. Lamp for outdoor lighting based on LED The 8th edition of EUROINVENT -European Exhibition of Creativity and Innovation. Iasi, Romania, 19-21 May 2016. Gold Medal of EUROINVENT
8 ДОРОГАН В., ВИЕРУ С., СЕКРИЕРУ В., ВИЕРУ Т., МУНТЯНУ Е., ЗАПОРОЖАН С., ДОРОГАН А. Лампа СИД 42 Вт для уличного освещения. XIX Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». 29 марта-1 апреля 2016. Золотая медаль Хорватского Союза Изобретателей.
9 ДОРОГАН В., ВИЕРУ С., СЕКРИЕРУ В., ВИЕРУ Т., МУНТЯНУ Е., ЗАПОРОЖАН С., ДОРОГАН А. За высокий уровень технических разработок, представленных на Салоне «Архимед-2016» (Москва) XIX Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». 29 марта-1 апреля 2016. Золотая медаль Санкт-Петербургского Совета ВОИР
10 ДОРОГАН В., ВИЕРУ С., СЕКРИЕРУ В., ВИЕРУ Т., МУНТЯНУ Е., ЗАПОРОЖАН С., ДОРОГАН А. Лампа СИД 42 Вт для уличного освещения. XIX Московский международный Салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2016». 29 марта-1 апреля 2016. Золотая медаль Международного Салона изобретений и новых технологий «Новое Время».
11 DOROGAN V., SECRIERU V., VIERU T., ZAPOROJAN S., VIERU S., DOROGAN A., MUNTEANU E. Lampa stradala led 42w. Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2016 – Ediţia XIV. 23 – 25 martie 2016. Cluj-Napoca România. Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială PRO INVENT
12 DOROGAN V., VIERU T., VIERU S., MUNTEANU E., SECRIERU V., ZAPOROJAN S., DOROGAN A., CIOBANU G., GROPPA S., DUCA V., DANAUL S., PÎRŢAC I. Dispozitiv pentru mobilizarea regiunii cervicale. Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2016 – Ediţia XIV. 23 – 25 martie 2016. Cluj-Napoca România. Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială PRO INVENT. Diploma de excelenţa şi premiu special PRO INVENT.
13 SYRBU N., DOROGAN A., STAMOV I., DOROGAN V. Polarization sensors based on anisotropic crystals The 8th edition of EUROINVENT -European Exhibition of Creativity and Innovation. Iasi, Romania, 19-21 May 2016.  
14 SYRBU N., DOROGAN A., STAMOV I., DOROGAN V. Optical devices based on polarized light filters The 8th edition of EUROINVENT -European Exhibition of Creativity and Innovation. Iasi, Romania, 19-21 May 2016. Silver Medal of EUROINVENT
15 SYRBU N., DOROGAN A., STAMOV I., DOROGAN V. Polarimetru pe baza cristalelor anizotrope. Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2016 – Ediţia XIV. 23 – 25 martie 2016. Cluj-Napoca România. Special Award for the Invention, Romanian Association for Nonconventional Technologies, Bucharest, Romania. Diploma de excelenţa şi medalia de aur cu menţiune specială.
16 В. ДОРОГАН, С. ЗАПОРОЖАН, Е. МУНТЯНУ, В. ЛАРИН, В. ПАВЕЛ, В. СЕКРИЕРУ, А. ДОРОГАН Прибор для измерения сердцевины/жилы и толщины стеклянной оболочки микропровода. Международный салон промышленной собственности, изобретения, промышленные, образцы, товарные знаки Архимед-2017, Россия, Москва.  
17 DOROGAN VALERIAN, ZAPOROJAN SERGIU, MUNTEANU EUGENIU, LARIN VLADIMIR, PAVEL VICTOR Device for measurement of the microwire core diamater and the glass coating thickness by using the optical transparency phenomena The 21th International Exhibition of Inventics “Inventica 2017” Iași, România Gold Medal
18 N.N. SYRBU, V.V. URSAKI, A.V. DOROGAN, V.V. DOROGAN Excitonic polaritons in ZnAs2 nanocrystals The 21th International Exhibition of Inventics “Inventica 2017” Iași, România Gold Medal
19 DOROGAN VALERIAN, ZAPOROJAN SERGIU; MUNTEANU EUGENIU, SECRIERU VITALIE, DOROGAN ANDREI Sistem micro-optoelectronic de automatizare a iluminării în interiorul încăperilor. Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2017 – Ediţia XV. 22 – 24 martie 2017. Cluj-Napoca România. Medalia de Aur. Diplomă de Excelență.
20 DOROGAN VALERIAN, ZAPOROJAN SERGIU; MUNTEANU EUGENIU, SECRIERU VITALIE, DOROGAN ANDREI Dispozitiv de comandă şi control a temperaturii pentru măsurări de laborator. Salonul internaţional al cerectării, inovării şi inventicii PRO INVENT 2017 – Ediţia XV. 22 – 24 martie 2017. Cluj-Napoca România. Medalia de Aur. Diplomă de Excelență.
21 DOROGAN VALERIAN; ZAPOROJAN SERGIU; MUNTEANU EUGENIU; SECRIERU VITALIE; DOROGAN ANDREI Device of control and maintenance of the thermal regime in stratification installations. The 21th International Exhibition of Inventics “Inventica 2017” Iași, România Gold Medal
22 I.G. STAMOV, N.N. SÎRBU, A.V. DOROGAN Optical detectors based on birefringent ZnP2–C52h crystals EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, 9th edition, 2017, Iași, Romania  
23 I.G. STAMOV, N.N. SÎRBU, V.V. URSAKI, A.V. DOROGAN Excitonic polaritons in ZnAs2 nanocrystals EUROINVENT – European Exhibition of Creativity and Innovation, 9th edition, 2017, Iași, Romania  
24 I.G. STAMOV, N.N. SYRBU, V.V. URSAKI, A.V. DOROGAN Spectroscopy of excitonic polaritons in ZnAs2 nanocrystals Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “Pro Invent 2017”, Cluj-Napoca, România. Medalia de Aur cu Mențiune Specială
25 I.G. STAMOV, N.N. SYRBU, A.V. DOROGAN Fotodetectori pe baza cristalelor birefringente ZnP2–C52h Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii “Pro Invent 2017”, Cluj-Napoca, România. Medalie de Aur. Diploma de excelență
26 SECRIERU V., ZAPOROJAN S., RUSU N., MUNTEANU E., GORGAN D., DOROGAN A. Non-polluting projector with performant features Expoziția Internațională de Inventică INVENTICA 2018, Ediția a XXII-a, Iunie 27-29, 2018, Iași, Romania Medalia de Aur
27 STAMOV I., DOROGAN A., SÎRBU N. Semiconductor switch 22nd International Salon of Research, Innovation and Technological Transfer INVENTICA 2018, June 27-29, 2018, Iasi, Romania. Gold Medal
28 STAMOV I., DOROGAN A., SÎRBU N. Semiconductor switch 22nd International Exhibition of Inventics INVENTICA 2018, June 27-29, 2018, Iasi, Romania. Special Prize, Lodz University of Technology, Inst. of Applied Physics
29 N. SÎRBU, A. DOROGAN, V. DOROGAN(+) Cercetarea parametrilor heterostructurilor cu gropi și puncte cuantice Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2018, Ediția XVI, 21-23 Martie 2018, Cluj-Napoca, Romania Diplomă de Excelență și Medalia de Aur cu Mențiune Specială
30 V. SECRIERU, N. RUSU, S. ZAPOROJAN, E. MUNTEANU, D. GORGAN, A. DOROGAN Proiector LED 41500 LM Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2018, Ediția XVI, 21-23 Martie 2018, Cluj-Napoca, Romania Diplomă de Excelență și Medalia de Aur
31 S. TINCOVAN, E. MUNTEANU, V. SECRIERU, S. ZAPOROJAN, D. GORGAN, A. DOROGAN Dispozitiv de comandă și control a temperaturii în instalații de stratificare. Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2018, Ediția XVI, 21-23 Martie 2018, Cluj-Napoca, Romania Diplomă de Excelență și Medalia de Aur
32 SÎRBU N., DOROGAN A. , URSACHI V. Optic filters based on anisotropic crystals European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT-2018, Edition 10. Gold Medal
33 I.G. STAMOV, N.N. SYRBU, A.V. DOROGAN, L.L. NEMERENCO Ме-ZnP2 diode sensible to optical gyration Expoziția Internațională Specializată INFOINVENT – 2019, Ediția XVI-a, 20-23 Noiembrie, Chișinău, Republica Moldova  
34 SECRIERU V., MUNTEANU E., LOSMANSCHI C., PODGORNII D., DOROGAN A. Led street lamp with high efficience and enhanced performance features 23nd International Exhibition of Inventics INVENTICA 2019, June 26-28, 2019, Iasi, Romania. Diploma of Achievement
35 I.G. STAMOV, N.N. SYRBU, A.V. DOROGAN, L.L. NEMERENCO Ме-ZnP2 diode sensible to optical gyration 23nd International Exhibition of Inventics INVENTICA 2019, June 26-28, 2019, Iasi, Romania. Diploma of Achievement
36 I.STAMOV, N. SÎRBU, A. DOROGAN High resolution semiconductor switch European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT-2019, Edition 11, 16-18May, Iasi, Romania. p.175 Bronze Medal
37 ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL Soluții de sporire a calității de deservire în rețelele de comunicații multifuncționale prin minimizarea numărului punctelor de control și combaterea jitterului fizic

Salonul International al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2019 Ediția XVII, 20-22 martie 2019, Cluj-Napoca, România

Diplomă de excelență și Medalia PRO INVENT; Diploma EUROINVENT MEDAL ROMANIAN INVENTORS FORUM FIR
38 ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL Fighting of Phase Instability of the Digital Signal at Reception in the Optical Communication Networks

European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT-2019, Edition 11, 16-18 May, Iași, România

DIPLOMA of GOLD MEDAL; CERTIFICATE of Recognition GOLD MEDAL for promoting Science, Education and Technology PLATFORM; CERTIFICATE of EXCELLENCE UNIVERSITY of PETROȘANI
39 ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL Improving the Quality of Digital Signal at Reception in the Optical Communication Networks Using a Smoothly Tunable Lens and Phase Shifter

The 23rd International Exhibition of Inventics INVENTICA 2019, June 26-28, 2019, Iași, România

DIPLOMA of GOLD MEDAL
40 ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL Adjustable Optical Attenuator for Testing Optical Communication Systems and Networks

European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT-2020, Edition 12, 21-23 May 2020, Iași, România

DIPLOMA of GOLD MEDAL
41 ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL, NISTIRIUC ANA, CHIHAI ANDREI Optical Fiber with Restructurable Autofocus

The 24th International Exhibition of Inventics INVENTICA 2020, 29-31 July 2020, Iași, România

DIPLOMA of GOLD MEDAL
42 ȚURCANU DINU, NISTIRIUC PAVEL, NISTIRIUC ANA, CHIHAI ANDREI Atenuator optic ajustabil pentru testarea sistemelor și rețelelor de comunicații optice. Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii – PRO INVENT,  Ediția  XVIII-a 2020, 18-20 noiembrie 2020, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România.  DIPLOMA of GOLD MEDAL

 

BAZA TEHNICO-MATERIALĂ A LABORATOARELOR DIDACTICE LA DEPARTAMENTULUI TELECOMUNICAȚII ȘI SISTEME ELECTRONICE

 

Nr. lab. Denumirea laboratorului Unitățile de curs Dotarea tehnică (situaţia existentă la moment)
1-001 Academia CISCO, Sală de calculatoare

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare, Tehnologii informaționale applicate, Protocoale, analiza și modelarea rețeleor de comunicații, Tehnologii modern de telecomunicații

A. Chihai, A. Lachi

Echipament CISCO, 12 calculatoare, proiector
1-206

Laborator televiziune digitală

(sponsorizare Î. S. RadioComunicații)

Radio și televiziune

I. Avram

6 calculatoare, antenna cu reflector parabolic, aparataj de televiziune modern
1-207

Laborator Rețele de comunicații

(sponsorizare ITU)

Teoria teletraficului, Rețele de calculatoare

V. Mirovski

12 calculatoare, proiector, soft-Simulator Reverbed Modeler Academic Edition 17.5
1-208 Laborator optoelectronica

Optoelectronica

V. Morozova

Aparate pentru efectuarea măsurărilor (generatoare, osciloscoape, voltmetre digitale, monocromator etc.),

1 calculator

1-209

Laborator Tehnologii avansate de telecomunicații

(sponsorizare S.A. Moldelecom )

Sisteme și rețele de comunicații digitale,

Arhitecturi de rețea și internet, Protecția informației

V. Brânză

14 calculatoare, tablă interactivă ,Echipament de telecomunicații modern: Free PBX Asterisk, telefoane SIP software/hardware, Gateway MG6032, IBAS, DSLAM-uri, switch-uri, rutere.
1-305

Laborator Sisteme de transmisiuni optoelectronice

(sponsorizare S.A. Moldelecom)

Sisteme de transmisiuni optoelectronice, Medii fizici

P. Deșanu

Sistem de transmisiune prin fibră optică E3 (PCM480), generator de microunde, atenuatoare optice, masurator de putere optică OM3-66, regeneratoare optice, osciloscoape C1-114, C1-116 cu intrare optică.
1-318

Laborator Comunicații mobile

(sponsorizare Compania Moldcell)

Rețele de comunicații mobile

I. Avram 

12 calculatoare, proiector
2-311 Laborator Dispozitive si circuite electronice

–  Dispozitive și circuite electronice.

–  Surse de alimentare

In telecomunicatii.

– Semnale și circuite.

N. Bejan

Aparate pentru efectuarea măsurărilor electronice (generatoare de semnal, osciloscoape, voltmetre digitale, analizatoare de spectru etc.), 3 calculatoare. Machete pentru efectuarea luucrarilor de laborator – 42 ex.

 

2-317 Laborator Științific Comunicații optice

Comunicații optice, Medii fizice.

N. Sârbu

Spectrometru dublu SDL-1, Spectrometru dublu DFS-32, Spectrometru MDR-2, Spectrometru SPECORG –M40, Spectrometru JASCO, Laser Ar+, Laser He-Cd – 325, Laser He-Ne – 632.8, Criostat- Closed He optical cryogenic system LTS-22C330, Laser semiconductor-448 nm.
2-319

Laborator sisteme de comutație

(sponsorizare Compania Iskratel, Slovenia și S.R.L. Solution&Service Siemens, Germania)

Sisteme de comutație și rutare, Tehnici și sisteme de transmisiune multiplexe.

M. Iazlovețchi, S.Rudenco

Centralele telefonice digitale SI-2000 și HICOM300H

12 calculatoare (cu soft EWSD instalat)

2-320 Laborator Materiale și componente pasive. Măsurări în telecomunicații

Materiale și componente pasive. Măsurări electronice.

S. Gangan, S. Rudenco

Aparate pentru efectuarea măsurărilor (generatoare, osciloscoape, voltmetre digitale, analizatoare de spectru etc.), 1 calculator, – Calculatorul personal cu programele «Visual Analyzer» și SpectrAn.
Soft: Visual Analyzer, SpectrAn., My Test Student, Machetă de laborator pentru măsurarea rezistivităţii de volum şi rezistivităţii de suprafaţă cu electrozi: d1 = 76 mm; d2 = 80mm;
– Sursă de alimentare Б5-48;
– Aparat pentru măsurarea coeficientului de absorbţie;
– Voltmetru de tip B7-27A.
2-321 Laborator Electronica digitală. Microprocesoare.

Electronica digitală, Microprocesoare.

V. Mirovschi

Aparate pentru efectuarea măsurărilor (generatoare, osciloscoape, voltmetre digitale, analizatoare de spectru etc.), 1 calculator
2-406 Laborator Materiale și Componente în Electronică

Materiale şi componente în electronică, Electronica auto

S. Tincovan

L. Bacanova – responsabil tehnic

Cuptoare – 2 buc.;
Măsurătorul coef.de calitate bobinelor de inductanță – 1 buc.;
Multimetre – 4 buc.
6 machete;
Elementele active și pasive,
Stand-panou „Componente pasive şi active”
2-407 Laborator Televiziune

Televiziunea, Sisteme moderne video

Gh. Sorochin

L. Bacanova – responsabil tehnic

Machete – 6 buc. (televizoare)
Generatoare -6. Oscilografe -6.
2-409

Laborator Rețele de Comunicații și Inginerie SOFT

Microcontrolere, Microprocesoare,  Reţele de comunicaţii

I. Capcanari

Echipamentul Microtik. 10 buc
Kituri – 10 buc.
2-410 Sală de calculatoare

GAC, P

AC (FET, FEIE)

Securitatea sistemelor integrate,  Criptografia

T. Durbailo – responsabil tehnic

Calculatoare -16 buc
SOFT: Office 2016 (Word, Excel, PPt),Multisim 14.1, Matlab 2018 (2020b), AutoSAD 2020, MatCAD v.5
2-411 Sală de calculatoare

Reţele de comunicaţii, Fiabilitatea SE,

Teoria transmisiunii informaţiei,

Proiectarea şi testarea SE,

Sisteme moderne video,

Securitatea fizică a SE,

Bazele transmisiei-recepției undelor radio.

I. Capcanari,

V. Jdanov,

T. Şestacova,

Gh. Sorochin

Iu. Costin -responsabil tehnic

Calculatoare – 12 buc.
Echipamentul Microtik- 5 buc
SOFT: Office 2016/2019, Trace of mode-6, Quartus 16, Multisim 14.1, Matlab 2018 (2020b), AutoСAD 2020, MatCAD v.5, Trace Mode, Quartus
2-412 Laborator Electronica Digitală și Microprocesoare

Microprocesoare,

Microcontrolere,

Electronica digitală,

Robototehnica,

Echipamente periferice in sisteme cu microprocesoare

Tehnologii RFID

S. Tincovan

Iu. Costin -responsabil tehnic

Calculatoare (vechi) – 8 buc

SOFT: Multisim, EWB

Kituri AVR Studio – 8 buc.

2-413

Laboratorul Comunicații Satilitare

(sponsorizare Compania GILAT)

Se planifică efectuarea lucrărilor de laborator pe discipline

Bazele transmisiei-recepției undelor radio,  Securitatea și calitatea de transmisiune a informației

 

Iu. Costin -responsabil tehnic

NOD GILAT:
DIGI Terminal Server 16p;
DPS-54906712/1;
HSP-54906612;
INTEL SERVER FOR HPA SR1530 (AH);
Intel Server Low End AH;
IPE Modulator (IPM)DVB-S2;
KVM IP PORT SMART CAT5 216;
Low Fly SkyEdge II;
LRF Redundancy Switch for HUB;
Modulator DVB 256-30/MS/SEC;
MULTI CHANNEL RECEIVER (MCR X)/O3B 2;
NMS SCYEDGE II (HIGH-END);
Outbound (L-Band) Switch SEII RF;
REC. CAGE HBR SE -43316022;
ReportEdge-54902043;
Skymon/1
SKYSTREAM 80 MBIT + MAINTENANCE ECO;
Skystream IPE 80 MBIT;
Multi Channal Reciver (MCR);
SKYSTREAM IPE 80MBIT-49601041;
Dulap asostenti 500*1200*2250;

V. COLABORĂRI

Departamentul SDE colaborează în domeniul cercetărilor ştiinţifice şi desfăşurării procesului de studii cu următoarele instituţii şi întreprinderi din domeniu:

 • Universitatea Politehnica din Valensia, Spania (assistant professor Larisa DUNAI);
 • University of SIEGEN, Institute for Data Communications Systems, Departament of Electrical Engineering and Computer Science, Germany (univ. prof., dr. Christoph RULAND);
 • Беларусский Государственный Университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), г. Минск (проф., д.т.н. В. ЯРМОЛИК);
 • Рязанский государственный радиотехнический университет, кафедра Биомедицинской и полупроводниковой электроники, Россия (проф., д.т.н. Т. ХОЛОМИНА);
 • Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Facultatea Electronică, Telecomunicaţii și Tehnologia Informaţiei;
 • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
 • Academia de Știinţe a Moldovei, Institutul de Chimie, Laboratorul chimie ecologică (dr. A. Marftuleac).
 • SA „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup, ÎS „Radiocomunicaţii”; Î.T.Ş. “Informbusiness”
 • ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, SA MOLDTELECOM, Orange SA, ÎM Moldcell SA, Starnet SRL, Sun Communications SRL şi altele.
 • Facultatea Fizica, Universitatea din Leipzig, Germania (prof. H. Neuman, H. Sobbota, V. Riede);
 • University of Nottingham N672RD, UK, Britania, (prof. A. B. Seddon, D. Furnis);
 • Laboratorium voor Halfgeleiderfzsica, K. U. Leuven, B3001 Heverlee Leuven, Belgium (prof. P. Hertogen, G. J. Andriansens);
 • Departamentul FA, Universitatea Autonomă din Madrid, Spania (J. M. Merino, M. Leon);
 • Institutul de Fizica al AŞ Praga, Cehoslovacia, CSFR (S. Kamba, R. Dreling);
 • Université de Paris, Franţa (prof. A. Revcalevsky);
 • Institutul de Fizica şi Tehnica, Sankt-Petersburg, Rusia (A. Selkin, A. Pevţov);
 • Institutul ISTOC, Moscova, Rusia (A. Kamerţel, G. Kudinţeva);
 • Universitatea din Ujgorod, Ucraina (prof. M. Golovei, D. M. Berca, acad. V. Slivca, I. Nebola);
 • Universitatea din Belorusia, Minsk (I.Bodnari, I.Smolearenco);
 • Institutul de Optoelectronica, Bucureşti,România (T.Nicsoiu);
 • Institutul Naţional de Cercetări, Bucureşti, Români, (T. Zisu, S. Miclos, B. Robea);
 • Institute of Condesed Matter, Timişoara, România, (I. Mushcutariu, T. Nairy);
 • Insitutul de Fizica şi Tehnologia Materialelor, Bucureşti, România (V. Ţopa);
 • IFA, Academia de Ştiinţe a Moldovei (V. E. Tezlevan, E. Arusanov, V. Ursaki, I. Tigineanu, S. Levcenco, A. Nateprov);
 • Centrul de Optoelectronica al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (A. M. Andrieş, S. D. Shutov, M. Iovu, P. Prunich).

 

VI. ANGAJARE ABSOLVENȚILOR ÎN CÂMPUL MUNCII

Absolvenţii programelor de studiu ale Departamentului TSE sunt competenţi în domeniile:

 • proiectarea dispozitivelor şi sistemelor electronice în diferite domenii de aplicare;
 • implementarea şi testarea circuitelor integrate analogice şi digitale;
 • elaborarea şi dezvoltarea aplicaţiilor software pentru comunicaţii şi electronica industrială folosind microcontrolere;
 • prelucrarea semnalelor analogice şi digitale (imagini, sunet, date, text);
 • administrarea sistemelor informaţionale şi reţelelor de comunicaţii;
 • deservirea şi repararea aparatajului electronic, tehnica de televiziune, de calcul şi de comunicaţii mobile.

Absolvenţii instruiţi programelor de studii pe an ce trece sunt tot mai solicitaţi, ceea ce se confirmă prin numărul de solicitări din partea agenţilor economici. Respectiv ei  îşi găsesc uşor loc de muncă în următoarele direcţii:

 • Inginer în domeniul proiectări şi producerii echipamentele electronice (S.A. „TOPAZ”, SRL „ComelPRO”, Compania ADD Grup ş. a.)
 • Staţii radio, studiouri şi centre de radio şi televiziune (SRL DVLab, Moldova TV şa);
 • Bănci şi firme comerciale dotate cu sisteme informaţionale (Banca Naţională RM, MICB, AIB, Centrul resurselor informaţionale de stat „Registru” ş.a.);
 • Firme specializate în instalarea şi întreţinerea echipamentelor electronice de comunicaţii (ÎS Centru Naţional pentru Frecvenţe Radio, ÎS Radiocomunicaţii, SRL STARNET, SRL Sun Communications, SRL SATELIT TV etc.);
 • Activităţi în domeniile mentenanţă, servicii, exploatare, dezvoltare sistemelor electronice şi de telecomunicaţii (ÎS „Servicii Pază a MAI”, SRL GSS – Securitate);
 • Servicii de comunicaţii pentru firme din alte domenii (de ex., administrare de reţea);
 • Întreprinderi care îşi desfăşoară activităţile în domeniul TIC.

Colectivul Departamentului Telecomunicaţii

Colaboratorii departamentului au participat în ultimii ani la diverse expoziţii şi saloane internaţionale, obţinând un şir de diplome şi medalii.

diploma_tlc1