nistiriuc foto

 

 Acumularea măiestriei şi cunoştinţelor este o bogăţie veşnică pentru fiecare din noi!!!

Noutăți / Evenimente – FET

I. INFORMAȚII GENERALE

Facultatea „Electronică și Telecomunicații” (FET) a fost fondată în cadrul UTM în anul 1987 în rezultatul divizării facultăţii de Electrofizică, cu scopul pregătirii specialiştilor cu studii superioare în domeniul Electronicii şi Comunicaţiilor. La momentul fondării, procesul de instruire se efectua la două specialităţi: „Radioaparatură şi Telecomunicaţii” şi „Construirea şi producerea aparatajului radioelectronic”.

Conform cerinţelor economiei naţionale a Republicii Moldova în domeniul pregătirii cadrelor inginereşti cu studii superioare şi în baza Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învăţămînt superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06.2017, la FET se asigură instruirea studenţilor în domeniile de formare profesională 0714 „Electronică şi automatizări” la specialităţile: 0714.1 „Tehnologii și sisteme de telecomunicații”, 0714.2 „Rețele și software de telecomunicații”, 0714.3 „Comunicații radio și televiziune”, 0714.4 „Electronica aplicată”, 0714.8 „Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații” și 0710.1 „Inginerie si management în telecomunicații”.

Electronica şi comunicaţiile reprezintă unul din cele mai dinamice domenii ale economiei mondiale, ce se confirmă printr-un ritm sporit de dezvoltare al echipamentului electronic şi de comunicaţii, ce conduce la extinderea reţelelor de comunicaţii, sporirea calităţii de deservire, spectrului de servicii şi numărului de beneficiari.

În contextul actual al societăţii informaţionale, electronica şi comunicaţiile, prin performanţele şi avantajele lor, au reprezentat şi vor rămâne în continuare un domeniu foarte important al economiilor naţionale şi internaţionale. Tendinţe importante în dezvoltarea telecomunicaţiilor moderne reprezintă convergenţa şi integrarea reţelelor de calculatoare cu reţelele de comunicaţii convenţionale şi dezvoltarea reţelelor inteligente de comunicaţii. Mai mult ca atât, prin interconectarea reţelelor de comunicaţii la nivel mondial, în cadrul reţelei Internet s-a creat un mediu informaţional cu resurse şi servicii, care permite oamenilor să se informeze, să conlucreze, să se autoinstruiască şi să partajeze resurse de comunicaţii şi de calcul aflate la distanţă.

Astfel, utilizarea eficientă a echipamentului electronic şi reţelelor de comunicaţii este determinată de un sistem de gestiune bine dezvoltat şi de pregătire a cadrelor inginereşti cu studii superioare de calificare înaltă în domeniul electronicii şi comunicaţiilor.

Specialităţile din cadrul facultăţii permanent au fost solicitate, ceea ce se confirmă printr-un concurs sporit al abiturienţilor la admitere.

Stimaţi absolvenţi, solicitaţi specialităţile: „Tehnologii și sisteme de telecomunicații”, „Rețele și software de telecomunicații”, „Comunicații radio și televiziune”, „Electronica aplicată”, „Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații”şi „Inginerie si management în telecomunicații”, care Vă vor asigura un prezent şi un viitor benefic şi stabil.

În perioada activităţii Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii au fost pregătiţi peste 3000 de specialişti cu titlul de inginer licenţiat şi peste 200 din ei au urmat în continuare studiile superioare de master şi au obţinut titlul de master.

Absolvenţii instruiţi la UTM, FET, la specialităţile nominalizate mai sus, activează în calitate de directori generali ai diferitor companii, societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, directori ai companiilor private de comunicaţii, directori financiari, directori tehnici, şefi ai serviciilor de exploatare şi întreţinere, şefi de sector, şefi ai departamentelor cablare şi dezvoltare, şefi ai secţiei reţele de comunicaţii în domeniul bancar, manager-coordonator, manager-vânzări, administratori în direcţia dezvoltare, produse şi servicii, specialişti principali, ingineri coordonatori, etc.

 

II. PROCESUL DE LA BOLOGNA

În acest context trebuie de menţionat că la 5 decembrie 2005 Guvernul Republicii Moldova a aprobat mai multe amendamente la Legea învăţământului. Aderarea la procesul de la Bologna se completează cu acţiuni concrete din partea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, ce sunt exprimate în strategia proiectului şi în planul de activităţi privind realizarea scopurilor strategice în domeniul învăţământului superior. În strategia elaborată se reflectă organizarea învăţământului universitar în trei cicluri: studii superioare de licenţă (ciclul I), studii superioare de master (ciclul II) și studii superioare de doctorat (ciclul III) cu implementarea Sistemului de Management al Calităţii la nivel instituţional. Astfel, la FET au fost elaborate noi standarde educaţionale, cadrul calificărilor, planurile şi curiculele (programele de învăţământ) pentru ciclul I învăţământ superior de licenţă şi ciclul II învăţământ superior de master cu implementarea Sistemului Naţional de Credite de Studii ECTS şi al Sistemului de Management al Calităţii.

 

III. STRUCTURA FACULTĂŢII

 

IV. FORMELE DE STUDII

În cadrul UTM FET studiile superioare se efectuează în limbile română şi rusă cu finanţare din buget şi prin contract, fiind organizate în trei cicluri:

1) Studii superioare de licenţă (ciclul I)

Specialități:

 • Rețele și Software de Telecomunicații

 • Comunicații Radio și Televiziune

Durata studiilor: 4 ani la învăţământ cu frecvenţa la zi şi 5 ani la învăţământ cu frecvenţă redusă.

Admiterea se efectuează în baza diplomei de bacalaureat şi diplomei absolvenţilor de colegii. Absolvenţilor ciclului I li se conferă titlul de inginer licenţiat. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului I este relevantă pentru piaţa de muncă şi le permite absolvenţilor să activeze în calitate de inginer în domeniul de formare profisională.

Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de licenta, ciclul I

 

2) Studii superioare de master (ciclul II)

Specialități:

 • Sisteme şi Comunicaţii Electronice
 • Mentenanţa şi Managementul Reţelelor de Telecomunicaţii
 • Securitatea informației în sisteme și rețele de comunicații

Durata studiilor: 1,5 ani şi se asigură numai la învăţământ cu frecvenţa la zi.

Admiterea se efectuează în baza diplomei studiilor superioare de licenţă. Absolventilor ciclului II li se conferă titlul de master. Calificarea obţinută de către absolvenţii ciclului II este relevantă pentru piaţa de muncă la un nivel de calificare superior inginerului licenţiat şi le permite absolvenţilor să activeze nu doar în calitate de ingineri cu categorie mai înaltă, ci și experţi, conducători de echipe şi subdiviziuni, manageri de proiecte. Absolvenţi ciclului II pot să urmeze studiile de doctorat (ciclul III).

  Certificate de autorizare de funcționare provizorie/acreditare a programelor de studii superioare de SISRC master

3) Doctorat la specialităţile:

Lista specialităților, la care UTM pregătește cadre științifice (Doctorat):

 • 131.03 – Fizica Statistică și Cinetică
 • 134.01 – Fizica și Tehnologii Materialelor
 • 232.01 – Sisteme de Conducere, Calculatoare și Rețele Informaționale

Studii ciclul I, cu frecvență

Studii ciclul I,  frecvența redusă

Studii ciclul II

ORARUL activităților didactice, anul de studii I, ciclul II – master, modulul 1 a.u. 2020/2021, învățământ cu frecvență.

 

V. CADRE DIDACTICE

La facultate activează 80 de cadre didactice, dintre care 7 profesori universitari, doctori habilitaţi, 34 conferenţiari universitari, doctori, 24 lectori superiori, 15 lectori universitari.

 

VI. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

În cadrul facultăţii pentru pentru desfăşurarea procesului de instruire a studenţilor şi a activităţii de cercetare se utilizează 37 de laboratoare dotate cu echipament, machete, instalaţii de training şi 8 săli de calculatoare pentru studierea: microprocesoarelor, tehnologiilor informaţionale, securitatea sistemelor informaţionale, sistemelor de transmisiuni multiplexe, comunicaţiilor optice, reţelelor de comunicaţii digitale, comunicaţiilor mobile, tehnologiilor moderne de telecomunicaţii, software-ului în electronică şi comunicaţii, reţelelor de calculatoare, televiziunii, audio şi videotehnicii, robototehnicii, proiectării asistate de calculator, etc.

 

VII. FACILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

La solicitarea studenţilor se studiază aprofundat limbile moderne, cu predarea unor discipline de specialitate în engleză sau franceză. Studenţii au posibilitatea de a obţine anual burse de studii în universităţile din Franţa, Anglia, Canada, SUA, Germania, Belgia, Olanda, Cehia, Polonia, Ungaria, Italia, etc. La FET sunt promovate grupele de elită în care sunt înscrişi cei mai dotaţi studenţi.

Facultatea acordă o atenţie deosebită problemei angajării în câmpul muncii a absolvenţilor. Fiecare absolvent poate fi angajat la serviciu în următoarele întreprinderi, asociaţii, ministere şi departamente: Î.M “Moldcell” S.A., “Orange” S.A., “Moldtelecom” S.A., ”Sigma” S.A., Î.M.”UZINA Topaz” S.A., ”INTRACOM” S.A., ”ELIRI” S.A., ”RĂUT”  S.A., S.R.L. ”Poligrama”, ”ADD Group”, ”Decart” S.R.L., S.A. ”SANDROLOGIC”, ”Intexnauca” S.A., ”FORS COMPUTER S.R.L., ”Clasic S.V.” S.R.L., ”ELCON” S.R.L., ”TONATIS” S.R.L., ”Invalc” S.R.L., ”StarNet” S.R.L., ”ARAX-IMPEX” S.R.L., ”Sun Communication” S.R.L., IPNA “Teleradio-Moldova”,       Î.S. “Radiocomunicatii”, S.R.L. ”ATLONIX-PRIM, ”Radiotel-Mir”  S.R.L., ”Sistemcomputer” S.R.L., ”Darvo” S.R.L., S.A. “Uniflux-Line”, ”Telemedia Group” S.A., S.R.L. ”GLOBNET”, ”TRANSCON-M”  S.A., agenţii de informaţii şi publicitate, asociaţii de producere şi de prestări de servicii, organe municipale, instituţii de învăţământ, staţii radio şi TV.

 

VIII. PROGRAME CULTURAL-EDUCATIVE

La UTM şi FET studenţii participă activ în manifestările social-culturale: fanfara, ansamblul de muzică şi dans popular „Tinereţea”, balul bobocilor, echipa TVC, formaţia vocal-instrumentală, secţia dansuri sportive, Clubul sportiv de radioamatori.

 

IX. REALIZĂRI

Pe lângă procesul didactic, departamentele facultăţii desfăşoară activităţi de cercetări ştiinţifice. Bunăoară, cercetătorii facultăţii au publicat peste 800 de articole în ultimii 5 ani de zile în culegeri şi reviste ştiinţifice naţionale şi internaţionale, participă cu comunicări ştiinţifice la diverse conferinţe naţionale şi internaţionale de specialitate, sunt autori de monografii şi manuale. Au fost obţinute peste 150 de brevete de invenţie şi patente, menţionate cu diplome şi medalii la expoziţiile internaţionale. Rezultatele cercetărilor efectuate de colaboratorii facultăţii se bucură de recunoaştere ştiinţifică internaţională, fiind apreciate cu diplome şi premii ale Academiilor de Ştiinţe din România, SUA, Ucraina, Belarus, cu Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi sunt utilizate în procesul de instruire, sporind calitatea studiilor.

Un moment important este organizarea periodică de către FET a Conferinţei Internaţionale de Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică, care în anul 2018 se află la a VI-a ediţie.

 

X. CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE

În scopul obţinerii unui nivel înalt de pregătire a cadrelor inginereşti calificate, conform cerinţelor şi obiectivelor economiei naţionale, activitatea catedrelor din cadrul Facultăţii Electronică și Telecomunicații se desfăşoară luând în considerare următoarele tendinţe:

 • În scopul realizării planului de învăţământ, perfecţionării stilului pedagogic şi activităţii de cercetări ştiinţifice în cadrul facultăţii a fost instituită Comisia de Management al Calităţii şi la fel sunt promovate seminarele metodice şi ştiinţifice;
 • Perfecţionarea continuă a procesului de instruire prin promovarea treptată a sistemului de instruire prin metodele de module şi credite transferabile, crearea filialelor la întreprinderi pentru organizarea practicii şi lucrărilor de laborator în baza echipamentului modern, introducerea sistemului de însuşire a cursurilor în baza reţelelor de calculatoare, organizarea controlului continuu al reuşitei studenţilor şi perfecţionării sistemului de apreciere a cunoştinţelor, selectarea şi pregătirea cursurilor pentru instruirea studenţilor la distanţă, adaptarea sistemului de instruire la cerinţele procesului de la Bologna pentru recunoaşterea diplomelor absolvenţilor pe plan internaţional şi organizarea la nivel înalt a procesului de instruire la învăţământ cu frecvenţă redusă;
 • Renovarea permanentă a obiectivelor planurilor de învăţământ şi actualizarea programelor de învăţământ în conformitate cu tendinţele moderne de dezvoltare a domeniilor electronicii şi comunicaţiilor, ingineriei şi tehnologiilor industriale;
 • Conlucrarea eficientă cu ministerele, departamentele şi agenţii economici, cointeresaţi în pregătirea cadrelor inginereşti în domeniile electronicii şi comunicaţiilor, ingineriei şi managementului în telecomunicaţii, privind sponsorizarea activităţilor de consolidare a bazei tehnico-materiale a laboratoarelor. Astfel de sponsorizări au fost promovate de către Operatorul Naţional de Comunicaţii MOLDTELECOM S.A. – un laborator de Comunicaţii Optice în baza Sistemului de transmisiuni E3, PCM-480 şi un laborator reţele de comunicaţii digitale; Uniunea Internatională de Telecomunicaţii ITU – un laborator de comunicaţii; Operatorul de Comunicaţii Mobile Moldcell – un laborator de comunicaţii mobile GSM şi o sală de calculatoare; reprezentanţa din Chişinău a Companiei ISKRATEL din Slovenia – o centrală digitală de comutaţie SI-2000; reprezentanţa din Chişinău „SIS Solutions & Service” a companiei SIMENS din Germania – o centrală digitală de comutaţie HiCom 300;
 • Planificarea şi diversificarea stagiilor de perfecţionare a cadrelor didactice la întreprinderile de profil din R. Moldova şi renovarea relaţiilor de colaborare cu centrele universitare din România, Ucraina, Rusia, etc. Au fost semnate contracte de colaborare cu MOLDTELECOM S.A. , MOLDCELL, Orange, Compania „SIS Solutions & Service”, Academia de Telecomunicaţii din Odessa, Universitatea Tehnică din Sevastopol, Universitatea „Politehnica” Bucureşti, Universitatea Tehnică din Moscova şi Universitatea Tehnică din Sankt-Petersburg;
 • Diversificarea modalităţilor de instruire a studenţilor, dezvoltând tehnologiile inovatoare de predare şi practicând lucrul de sine stătător al studenţilor sub supravegherea cadrelor didactice;
 • Crearea în cadrul facultăţii a unui birou studenţesc de cercetări şi servicii;
 • Elaborarea bazei de date pe suport electronic pentru materialele didactice în conformitate cu disciplinele prevăzute în planurile de învăţământ;
 • Utilizarea eficientă a reţelei Internet, ediţiilor noi de manuale, materialelor conferinţelor, revistelor periodice, brevetelor, ciclurilor de prelegeri, îndrumărilor metodice, inclusiv pe suport electronic, luând în considerare ultimele realizări ale progresului tehnico-ştiinţific în domeniile electronicii şi comunicaţiilor, ingineriei şi managementului în telecomunicaţii;
 • Utilizarea sistemelor informaţionale în gestionarea la nivel de facultate şi de catedră, activizarea cercetărilor ştiinţifice prin intermediul programelor naţionale şi internaţionale, dezvoltarea direcţiilor ştiinţifice cu diferite întreprinderi şi organizaţii.
fimet

Facultatea  Electronică și Telecomunicații