albu

 

SVETLANA ALBU

Șef de departament
Profesor universitar, doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-34-88
E-mail: svetlana.albu@emi.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului (IDEI) a fost constituit prin fuzionarea departamentului Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului cu departamentul Drept la 01 februarie 2019.

Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului (IMEI) a fost creat în 2017 în urma comasării catedrelor „Evaluarea și Managementul Imobilului” și „Tehnologia construcțiilor”.

Catedra Evaluarea și Managementul Imobilului (EMI) a fost creată în anul 2004 drept urmare a divizării catedrei Evaluarea Bunurilor Imobile, Economie și Management succesoarea catedrei Economie și Organizarea Construcțiilor fondată în 1969.

Departamentul Drept (2017) anterior catedra Drept Patrimonial a fost fondată la 22 mai 2002.

Actual departamentul IDEI este responsabil de instruirea la nivel Licență a patru specialități: (1) Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului; (2) Inginerie și Management în Construcții; (3) Ingineria prelucrării lemnului; (4) Drept.

Specialitatea Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului (în nomenclatorul precedent – Evaluarea Imobilului) a apărut în Republica Moldova în 1997, necesitatea specialiștilor respectivi fiind dictată de trecerea de la economia planificată la economia de piață. Prima promoție a evaluatorilor bunurilor imobile a fost în 2002, iar în 2005 specialitatea a fost acreditată.

Odată cu aderarea la Procesul de la Bologna, în 2006 instruirea specialiștilor a fost divizată în două nivele: licență și masterat. Absolvenții specialității Evaluarea Imobilului au căpătat trei opțiuni: instruirea pe profil ingineresc în cadrul programelor Evaluare și Administrare Imobiliară și Managementul proiectelor în construcții (durata 1,5 ani) sau pe profil economic Economia Afacerilor Imobiliare (durata 2 ani).

În anul 2002 a fost deschisă specialitatea Drept patrimonial, care ulterior a fost redenumită în Drept la ciclul I și Drept imobiliar și cadastral la ciclul II Masterat.

În anul 2006, în scopul restabilirii renumitei specialități Economia și Organizarea Construcțiilor, a fost creată specialitatea cu denumirea modernă Inginerie și Management în Construcții, prima promoție fiind în 2010.

Specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului (în nomenclatorul actual – Ingineria prelucrării lemnului) a fost creată în 2003 la solicitarea mediului de afaceri și R.Moldova.

În scopul asigurării instruirii continue și perfecționarea specialiștilor la departamentul IDEI sunt create cursuri de perfecționare:

 • Pentru evaluatorii bunurilor imobile, cu o durată de 90 ore. Programul de perfecționare a fost elaborat în conlucrare cu Camera Națională de Imobil din Republica Moldova.
 • Pentru agenții imobiliari, cu o durată de 90 ore.
 • Pentru mediatori, cu o durată de 80 ore.
 • Pentru ingineri, devizieri, responsabili pentru achiziții, cu o durată de 96 ore.

 

II. CADRE DIDACTICE  

Nr. Numele, prenumele Titlul, gradul, postul ocupat E-mail Domenii activitate didactică
Calificări / activități suplimentare
1

Svetlana ALBU

Șef departament, 

Dr. hab., prof. univ.

svetlana.albu@emi.utm.md

 

Evaluarea imobilului

Evaluarea afacerilor

Dezvoltarea imobilului / management investițional

Legislație și gestiune economică în activitatea de evaluare

Evaluator calificat al bunurilor imobile;

Evaluator calificat al proprietății intelectuale; Vice-președinte al asociației evaluatorilor „Camera Națională de Imobil din R.Moldova”;

Conducător de doctorat la  specialitatea 521.03. Expert național ANCD.

2

Tatiana SANDUŢA

Dr. în tehnică,

conf. univ.

tatiana.sanduta@emi.utm.md

Evaluarea imobilului

Evaluarea terenurilor

Evaluator calificat al bunurilor imobile; Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la ARFC.

3 Ion ALBU

Dr. în economie,

conf. univ.

ion.albu@fcgc.utm.md

Management investițional administrarea proiectelor

Evaluarea tehnică a construcțiilor

Evaluarea imobilului

Calificat în Managementul financiar în administrația publică locală, Specializat în expertiza tehnică a construcțiilor în scopul evaluării; gestiunea și coordonarea procesului de construcții

4

Grigore VASCAN

Dr.inginer, conf.univ.

grigore.vascan@emc.utm.md

Formarea prețurilor în construcții

Economia construcțiilor

Sisteme informatice utilizate în activitatea de evaluare și administrate imobiliară

Diriginte de șantier. Responsabil tehnic. Elaborator și verificator de devize în construcții

5

Ina BOSTAN

Dr. în drept, conf.univ. responsabil program Drept

ina.bostan@dp.utm.md

Dreptul afacerilor

Bazele statului și dreptului

Administrator în procesul de insolvabilitate

6

Viorica URSU

Dr. în drept, Conf.univ.

viorica.ursu@dp.utm.md

Drept privat roman

Noțiuni de logică și psihologie

Drept civil I

Drept vamal

Dreptul Uniunii Europene

Criminologia

Mediator în domeniul justiției

7

Alla CLIMOVA

Dr. în drept, Conf.univ.

alla.climova@dp.utm.md

Drept civil

Drept imobiliar

Drept cadastral

Problemele reglementării regimului proprietății funciare

Avocat, membru al seminarului științific USM, formator la Institutul National de Justiție al RM

8

Victor CATAN

Conf.univ.

victor.catan@dp.utm.md

Drept constituțional

Organele de ocrotire a normelor de drept

Protecția juridică a drepturilor omului

Drept diplomatic și consular

Ex-ministru de Interne al RM, ex-viceministru al Justiției al RM, membru al grupului de lucru în vederea elaborării legislației economice

9

Maria-Liliana MARIAN

Lector universitar, responsabil program IMC

marialiliana.marian@emi.utm.md

Management operațional

Management strategic

Etica profesională și bazele comunicării

Pe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 3 cursuri universitare, cca.15 lucrări metodice.

10

Irina BULAT

Lector universitar, responsabil program EDI

irina.bulat@emi.utm.md

Bazele antreprenorialului

Management și marketing imobiliar

Evaluarea tehnică a construcțiilor

Magistru în evaluare

11

Liliana JITARI

Lector universitar

liliana.jitari@emi.utm.md

Bazele pieței imobiliare

Evaluarea imobilului comercial

Evaluarea imobilului cu destinație specială

Evaluator calificat al bunurilor imobile

12

Mariana BEJENARU

Lector universitar

mariana.bejenaru@emi.utm.md

Evaluarea imobilului locativ

Organizarea activității de evaluare

Evaluator calificat al bunurilor imobile

13

Valeriu IVANOV

Lector universitar

iurie.ivanov@dp.utm.md

Defectologia construcțiilor și elementelor

Evaluarea tehnică a construcțiilor

Arhitect, proiectant certificat în domeniu

14

Oleg TANASE

Lector universitar

o.tanase@tanase-law.md

Drept administrativ

Drept civil

Procedura executării hotărârilor judecătorești

Avocat

15

Carolina VOLOSATÎI

Lector universitar

carolina.volosatii@emi.utm.md

Evaluarea afacerilor

Teoria evaluării

Magistru în evaluare

16

Iurie IVANOV

Lector universitar

iurie.ivanov@dp.utm.md

Bazele statului și dreptului

Dreptul muncii și protecției sociale

Drept internațional public

Jurist consult

17

Natalia CHIRIAC

Asistent universitar

natalia.chiriac@dp.utm.md

Drept patrimonial

Magistru în drept

18

Alexandru SAVVA

Lector universitar

alexandru.savva@dp.utm.md

Dreptul familiei

Drept procesual civil

Avocat

19

Gheorghe CROITORU

Dr. în tehnică,

conf. univ.

gheorghe.croitoru@dmmc.utm.md

Sistemul de management al calității în construcții

Tehnologii, mecanisme și încercări a elementelor de construcții

Urmărirea comportării în exploatare a clădirilor

Șef secție Politici și Reglemmentări Tehnice în Construcții, Ministerul Economiei și Infrastructurii

20

Angela MORARU

Dr  în economie,

conf. univ.

angela.moraru@emi.utm.md

Finanțe imobiliare

Diagnostica activității economice

Statistica matematică

Șefa secției Compilarea Balanței de plăți BNM, Departamentul Raportări și Statistică.

21

Olga BUZU

Dr. hab. În economie, conf. univ.

olga.buzu@emi.utm.md

Impozitarea imobilului

Evaluarea stării funcționale a clădirilor

Evaluarea imobilului

Evaluator calificat al bunurilor imobile; Șefa secției Evaluarea imobilului ARFC , Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la ARFC; Conducător de doctorat la specialitatea 521.03

22

Valeriu CAPSÎZU

Dr. în economie,

conf. univ.

valeriu.capsizu@tem.utm.md

Economica valorii

Administrator, ÎS Centrul de expertiză și evaluare

23

Olga PISARENCO

Dr. în drept,

conf. univ.

olga.pisarenco@dp.utm.md

Procedura și practica CEDO (licență)

Metodologia întocmirii actelor procesuale civile

Avocat, formator la Institutul National de Justiție al RM

 24

Denis BĂBĂLĂU

Dr.în dtrpt,

conf. univ.

denis.balabau@dp.utm.md

Drept penal

Particularitățile procedurii de examinare a litigiilor cadastrale

Procedura și practica CEDO (masterat)

Judecător

25

Iurie DOHMILĂ

Dr.în tehnică, Conf.univ.,

iurie.dohmila@tc.utm.md

Evaluarea stării structurale a clădirilor

Diriginte de șantier. Responsabil tehnic. Expert tehnic.

26

Rina ŢURCAN

Dr. în economie,

conf. univ.

rina.turcan@emin.utm.md

Statistica ramurii

Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM

27

Nicolae ŢURCANU

Dr. în economie,

conf. univ.

nicolae.turcanu@emc.utm.md

Managementul riscurilor proiectelor

Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM

28

Lilia CHIRIAC

Dr. în economie,

conf. univ.

lilia.chiriac@tem.utm.md

Marketing și promovarea proiectelor

Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM

29

Eduard PROASPĂT

Dr. în inginerie, conf.univ.

eduard.proaspat@dmmc.utm.md

Materiale moderne în construcții

Facultatea urbanism și arhitectură, UTM

30

Livia NISTOR-LOPATENCO

Dr.inginer, conf.univ. decan FCGC

livia.nistor@fcgc.utm.md

Sisteme informaționale cadastrale

Conducător de doctorat, expert național

31

Zinaida LUPAȘCU

Dr. în drept, conf.univ.

lupasika@rambler.ru

Drept funciar și al mediului

Drept civil

Drept notarial și succesoral

Drept financiar-fiscal

Drept locativ

Avocat

32

Arina IALANJI

Lector universitar

 

Teoria generală a dreptului

Drept procesual penal

Judecător

33

Anna LEȘAN

Lector universitar

anna.lesan@emi.utm.md

Contabilitatea în construcții

Evaluarea bunurilor imobile

Evaluarea afacerilor

Evaluator calificat al bunurilor imobile

34

Dorina ANGHEL-POLEACOV

Specialist documentație

dorina.anghel@imei.utm.md

 

 

35

Ala ENACHI

Inginer, asistent univ.

ala.enachi@dp.utm.md

Drept imobiliar

Drept civil

Teoria generală a dreptului

 

 

III. FORME DE STUDII

 1. Licență (ciclul I)
  • Specialitatea Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
  • Specialitatea Inginerie și Management în Construcții– 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
  • Specialitatea Drept – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
 2. Masterat (ciclul II)
  • Programul Managementul proiectelor în construcții – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
  • Programul Evaluare și administrare imobiliară – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
  • Programul Drept imobiliar și cadastral – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
 3. Doctorat (ciclul III)
  • Școala doctorală „Știința alimentelor, Inginerie economică și management”. Specialitatea 521.03 „Economie și Management în domeniul de activitate” – 180 credite, 3 ani (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă).
  • Școala doctorală „Inginerie mecanică și civilă”.
 4. Instruire continuă
  • Programul „Evaluarea imobilului”, 90 ore.
  • Programul „Agenți imobiliari”, 90 ore.
  • Programul „Mediere”, 80 ore.
  • Programul „Formarea prețului în construcții” inclusiv modulul „Achiziții publice de lucrări”, 96 ore.

 

IV. STUDENȚI

Specialitatea Evaluarea imobilului Inginerie și management în construcții
Buget, % Contract, % Buget, % Contract, %
Anul I 41 59 54 46
Anul II 64 36 52 48
Anul III 51 49 47 53
Anul IV 46 54 25 75

Anual la conferințe științifice naționale și internaționale participă cca. 14-25 studenți de la nivelul I și II de studiu. Studenții ciclului III doctorat anual participă la conferințele naționale și internaționale de profil cu rapoarte atât în RM, cât și peste hotare.

 

VI. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Direcțiile de cercetare în cadrul departamentului:

 • Managementul imobilului,
 • Evaluarea bunurilor imobile,
 • Evaluarea patrimoniului,
 • Eficiența investițiilor în domeniul construcțiilor.

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu:

 1. Asociația evaluatorilor din Republica Moldova – Camera Națională de Imobil.
 2. Agenția Relații Funciare şi Cadastru.
 3. Întreprinderea de Stat „Cadastru”.
 4. Întreprinderi de evaluare din Republica Moldova.
 5. Bănci Comerciale din Republica Moldova.

 

VII. ABSOLVENȚI

Anul promoției Nr. absolvenților specialității EI Nr. absolvenților specialității IMC
2004 46
2005 82
2006 33
2007 36
2008 57
2009 54
2010 56 14
2011 63 21
2012 63 32
2013 40 44
2014 27 25
2015 26 33
2016 23 28
2017 26 28
2018 43 32
2019 34 18
2020 24 13

Absolvenții specialității EI sunt angajați pe specialitate în agenții imobiliare, ÎS „Cadastru”, băncile comerciale din RM, precum și în domenii înrudite în calitate de manageri de proiect, agenți imobiliari, specialiști în secțiile marketing ale firmelor de construcții etc.

Absolvenții specialității IMC sunt angajați la întreprinderi de construcții în diverse funcții: asistent diriginte de șantier, manager producere, manager aprovizionări, manageri de proiect, devizier, consultanți. De asemenea, absolvenții sunt angajați în domenii înrudite: producția materialelor de construcții sau în unități de comerț a materialelor de construcții în funcție de consultanți.