albu

 

SVETLANA ALBU

Șef de departament
Profesor universitar, doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
Tel: +373 22 77-34-88
E-mail: svetlana.albu@emi.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului (IDEI) a fost constituit prin fuzionarea departamentului Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului cu departamentul Drept la 01 februarie 2019.

Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului (IMEI) a fost creat în 2017 în urma comasării catedrelor „Evaluarea și Managementul Imobilului” și „Tehnologia construcțiilor”.

Catedra Evaluarea și Managementul Imobilului (EMI) a fost creată în anul 2004 drept urmare a divizării catedrei Evaluarea Bunurilor Imobile, Economie și Management succesoarea catedrei Economie și Organizarea Construcțiilor fondată în 1969.

Departamentul Drept (2017) anterior catedra Drept Patrimonial a fost fondată la 22 mai 2002.

Actual departamentul IDEI este responsabil de instruirea la nivel Licență a patru specialități: (1) Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului; (2) Inginerie și Management în Construcții; (3) Ingineria prelucrării lemnului; (4) Drept.

Specialitatea Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului (în nomenclatorul precedent – Evaluarea Imobilului) a apărut în Republica Moldova în 1997, necesitatea specialiștilor respectivi fiind dictată de trecerea de la economia planificată la economia de piață. Prima promoție a evaluatorilor bunurilor imobile a fost în 2002, iar în 2005 specialitatea a fost acreditată.

Odată cu aderarea la Procesul de la Bologna, în 2006 instruirea specialiștilor a fost divizată în două nivele: licență și masterat. Absolvenții specialității Evaluarea Imobilului au căpătat trei opțiuni: instruirea pe profil ingineresc în cadrul programelor Evaluare și Administrare Imobiliară și Managementul proiectelor în construcții (durata 1,5 ani) sau pe profil economic Economia Afacerilor Imobiliare (durata 2 ani).

În anul 2002 a fost deschisă specialitatea Drept patrimonial, care ulterior a fost redenumită în Drept la ciclul I și Drept imobiliar și cadastral la ciclul II Masterat.

În anul 2006, în scopul restabilirii renumitei specialități Economia și Organizarea Construcțiilor, a fost creată specialitatea cu denumirea modernă Inginerie și Management în Construcții, prima promoție fiind în 2010.

Specialitatea Tehnologia prelucrării lemnului (în nomenclatorul actual – Ingineria prelucrării lemnului) a fost creată în 2003 la solicitarea mediului de afaceri și R.Moldova.

În scopul asigurării instruirii continue și perfecționarea specialiștilor la departamentul IDEI sunt create cursuri de perfecționare:

 • Pentru evaluatorii bunurilor imobile, cu o durată de 90 ore. Programul de perfecționare a fost elaborat în conlucrare cu Camera Națională de Imobil din Republica Moldova.
 • Pentru agenții imobiliari, cu o durată de 90 ore.
 • Pentru mediatori, cu o durată de 80 ore.
 • Pentru ingineri, devizieri, responsabili pentru achiziții, cu o durată de 96 ore.

 

II. CADRE DIDACTICE  

Nr. Numele, prenumele Titlul, gradul, postul ocupat E-mail Remarcă
1 Svetlana ALBU Șef departament,

Dr. hab., prof. univ.

svetlana.albu@emi.utm.md

 

Evaluator calificat al bunurilor imobile; Evaluator calificat al proprietății intelectuale; Vice-președinte al asociației evaluatorilor „Camera Națională de Imobil din R.Moldova”; Conducător de doctorat la  specialitatea 521.03. Expert național ANCD.
2 Tatiana SANDUŢA Dr. în tehnică,

conf. univ.

tatiana.sanduta@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile; Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la ARFC.
3 Ion ALBU Dr. în economie,

conf. univ.

ion.albu@fcgc.utm.md Calificat în Managementul financiar în administrația publică locală, Specializat în expertiza tehnică a construcțiilor în scopul evaluării; gestiunea și coordonarea procesului de construcții
4 Grigore VASCAN Dr.inginer, conf.univ. grigore.vascan@emc.utm.md Diriginte de șantier. Responsabil tehnic. Elaborator și verificator de devize în construcții
 5 Victor TOPOREȚ Dr.inginer, conf. univ. victor.toporet@tc.utm.md Expert tehnic
6 Ina BOSTAN Dr. în drept, conf.univ. responsabil program Drept ina.bostan@dp.utm.md Administrator în procesul de insolvabilitate
7 Viorica URSU Dr. în drept, Conf.univ. viorica.ursu@dp.utm.md Mediator în domeniul justiției
8 Alla CLIMOVA Dr. în drept, Conf.univ. alla.climova@dp.utm.md Avocat, membru al seminarului științific USM, formator la Institutul National de Justiție al RM
9 Victor CATAN Conf.univ. victor.catan@dp.utm.md Ex-ministru de Interne al RM, ex-viceministru al Justiției al RM, membru al grupului de lucru în vederea elaborării legislației economice
10 Maria-Liliana MARIAN Lector universitar, responsabil program IMC marialiliana.marian@emi.utm.md Pe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 3 cursuri universitare, cca.15 lucrări metodice.
11 Irina BULAT Lector universitar, responsabil program EDI irina.bulat@emi.utm.md Magistru în evaluare
12 Liliana JITARI Lector universitar liliana.jitari@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile
13 Mariana BEJENARU Lector universitar mariana.bejenaru@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile
14 Valeriu IVANOV Lector universitar valeriu.ivanov@arh.utm.md Arhitect, proiectant certificat în domeniu
15 Oleg TANASAE Lector universitar o.tanase@tanase-law.md Avocat
16 Liubov USTUROI Asistent universitar liubov.usturoi@emi.utm.md Pe parcursul ultimilor 15 ani: autor a 1 manual, 3 cursuri universitare, cca.20 lucrări metodice.
17 Natalia CALIN Asistent universitar natalia.calin@emi.utm.md Magistru în evaluare
18 Carolina VOLOSATÎI Asistent universitar carolina.volosatii@emi.utm.md Magistru în evaluare
19 Iurie IVANOV Asistent universitar iurie.ivanov@dp.utm.md Jurist consult
20 Natalia CHIRIAC Asistent universitar natalia.chiriac@dp.utm.md Magistru în drept
21 Alexandru SAVVA Asistent universitar alexandru.savva@dp.utm.md Avocat
22 Gheorghe CROITORU Dr. în tehnică,

conf. univ.

gheorghe.croitoru@dmmc.utm.md Șef secție Politici și Reglemmentări Tehnice în Construcții, Ministerul Economiei și Infrastructurii
23 Angela MORARU Dr  în economie,

conf. univ.

angela.moraru@emi.utm.md Șefa secției Compilarea Balanței de plăți BNM, Departamentul Raportări și Statistică.
 24 Olga BUZU Dr. hab. În economie, conf. univ. olga.buzu@emi.utm.md Evaluator calificat al bunurilor imobile; Șefa secției Evaluarea imobilului ARFC , Membru al Comisiei de certificare a evaluatorilor la ARFC; Conducător de doctorat la specialitatea 521.03
25 Valeriu CAPSÎZU Dr. în economie,

conf. univ.

valeriu.capsizu@tem.utm.md Administrator, ÎS Centrul de expertiză și evaluare
26 Olga PISARENCO Dr. în drept,

conf. univ.

olga.pisarenco@dp.utm.md Avocat, formator la Institutul National de Justiție al RM
27 Denis BĂBĂLĂU Dr.în dtrpt,

conf. univ.

denis.babalau@dp.utm.md Judecător
28 Oleg CAZAC Dr.în tehnică, Conf.univ., Oleg.cazac@tc.utm.md Diriginte de șantier. Responsabil tehnic.
29 Iuliu ŢURCAN Dr. în economie,

conf. univ.

iuliu.turcan@emin.utm.md Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM
30 Nicolae ŢURCANU Dr. în economie,

conf. univ.

nicolae.turcanu@emc.utm.md Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM
31 Lilia CHIRIAC Dr. în economie,

conf. univ.

lilia.chiriac@tem.utm.md Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM
32 Ion RUSU Dr.hab. în inginerie, prof.univ. ion.rusu@dmmc.utm.md Facultatea urbanism și arhitectură, UTM
33 Livia NISTOR-LOPATENCO Dr.inginer, conf.univ. decan FCGC Livia.nistor@fcgc.ut.md. Conducător de doctorat, expert național
34 Zinaida LUPAȘCU Dr. în drept, conf.univ. lupasika@rambler.ru Avocat
35 Tamara ȚMOCALIUC Asistent universitar tamara.tmocaliuc@tc.utm.md Inginer
36 Ludmila TIMOTIN Lector universitar ludmila.timotin@emc.utm.md Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM
37 Arina IALANJI Lector universitar Judecător
38 Anna LEȘAN Lector universitar Anna.lesan@emi.utm.md Evaluator calificat al bunirilor imobile
1 Dorina ANGHEL-POLEACOV Specialist documentație Dorina.anghel@imei.utm.md
2 Ala ENACHI inginer Ala.enachi@dp.utm.md

 

III. FORME DE STUDII

 1. Licență (ciclul I)
  • Specialitatea Evaluarea și Dezvoltarea Imobilului – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
  • Specialitatea Inginerie și Management în Construcții– 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
  • Specialitatea Drept – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
  • Specialitatea Ingineria prelucrării lemnului – 240 credite, 4 ani (studii cu frecvență și cu frecvență redusă)
 2. Masterat (ciclul II)
  • Programul Managementul proiectelor în construcții – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
  • Programul Evaluare și administrare imobiliară – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
  • Programul Drept imobiliar și cadastral – 90 credite, 1,5 ani (studii cu frecvență la zi)
 3. Doctorat (ciclul III)
  • Școala doctorală „Știința alimentelor, Inginerie economică și management”. Specialitatea 521.03 „Economie și Management în domeniul de activitate” – 180 credite, 3 ani (studii cu frecvență la zi și cu frecvență redusă).
  • Școala doctorală „Inginerie mecanică și civilă”.
 4. Instruire continuă
  • Programul „Evaluarea imobilului”, 90 ore.
  • Programul „Agenți imobiliari”, 90 ore.
  • Programul „Mediere”, 80 ore.
  • Programul „Formarea prețului în construcții” inclusiv modulul „Achiziții publice de lucrări”, 96 ore.

 

IV. STUDENȚI

Specialitatea Evaluarea imobilului Inginerie și management în construcții
Buget, % Contract, % Buget, % Contract, %
Anul I 41 59 54 46
Anul II 64 36 52 48
Anul III 51 49 47 53
Anul IV 46 54 25 75

Anual la conferințe științifice naționale și internaționale participă cca. 14-25 studenți de la nivelul I și II de studiu. Studenții ciclului III doctorat anual participă la conferințele naționale și internaționale de profil cu rapoarte atât în RM, cât și peste hotare.

 

VI. ACTIVITATEA DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Direcțiile de cercetare în cadrul departamentului:

 • Managementul imobilului,
 • Evaluarea bunurilor imobile,
 • Evaluarea patrimoniului,
 • Eficiența investițiilor în domeniul construcțiilor.

 

VI. COLABORĂRI

Departamentul colaborează cu:

 1. Asociația evaluatorilor din Republica Moldova – Camera Națională de Imobil.
 2. Agenția Relații Funciare şi Cadastru.
 3. Întreprinderea de Stat „Cadastru”.
 4. Întreprinderi de evaluare din Republica Moldova.
 5. Bănci Comerciale din Republica Moldova.

 

VII. ABSOLVENȚI

Anul promoției Nr. absolvenților specialității EI Nr. absolvenților specialității IMC
2004 46
2005 82
2006 33
2007 36
2008 57
2009 54
2010 56 14
2011 63 21
2012 63 32
2013 40 44
2014 27 25
2015 26 33
2016 23 28
2017 26 28
2018 43 32
2019 34 18

Absolvenții specialității EI sunt angajați pe specialitate în agenții imobiliare, ÎS „Cadastru”, băncile comerciale din RM, precum și în domenii înrudite în calitate de manageri de proiect, agenți imobiliari, specialiști în secțiile marketing ale firmelor de construcții etc.

Absolvenții specialității IMC sunt angajați la întreprinderi de construcții în diverse funcții: asistent diriginte de șantier, manager producere, manager aprovizionări, manageri de proiect, devizier, consultanți. De asemenea, absolvenții sunt angajați în domenii înrudite: producția materialelor de construcții sau în unități de comerț a materialelor de construcții în funcție de consultanți.