ECATERINA LOZOVANU

Şef de departament
Conferențiar universitar, doctor în filosofie

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor 9/7, corpul de studii nr. 3, of. 315
Telefon: (+373)  22 50-99-02
Email: ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Departamentul Ştiinţe Socio-umane a fost creat în 1994 în urma comasării a trei catedre: Catedra Istoria românilor, Catedra Politologie și Catedra Filosofie, avându-i ca șefi fondatori pe S. Ţaranov, N. Vasiliev și V. Aculai. Ea a a devenit una din catedrele Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Printre pedagogii–umanişti care au cultivat în personalitatea a generații de ingineri, valori și principii general-umane au fost: C. Stratievschi, V. Toncovidov, N. Şaşcov, I. Gumeniuc, N Şavelschi, V. Gamov, V. Saca, C. Zavtur, D. Borş, O. Adamov, I. Malicov, A. Cojocaru, E. Zatâşneac, A. Cuconescu, A. Apostu, N. Şevţov, C. Bronici, G. Pancenco,  M. Popovitcenco, N. Malicov, F. Doroganici, I. Buga, P. Andrieş, A. Alexa, N. Piotrovschi, E. Stanev, Z. Chitoroagă, R. Samoteev, I. Liuminarschi, V. Canicovschi, T. Vârţanu, L. Ijiţchi, A. Buşman, P. Popescu, G. Slabu, S. Tihun, T. Roman, M. Guzgan, C. Lozovanu, V. Vasilos, M. Cartofeanu, V. Gadarag, L. Coțaga, C. Cheianu, V. Buzu, A. Vetrilă.

Începând cu 1994, noua catedră a fost condusă de Tudor M. Vărţanu, prof., dr.hab. (1994-1996), Ion Vangheli conf.univ., dr. (1996-1999) și M. Braga conf.univ., dr. (1999-2019). În septembrie 2016 Catedra Științe Socio-umane a fost redenumită în Departamentul Științe Socio-umane (DȘSU) conform Hotărârii Senatului UTM nr.1 din 27.09.2016, iar începând cu noiembrie 2019 este condusă de E. Lozovanu conf., univ., dr.

Foto: de la stânga la dreapta: Roşca V., Gadarag V., Tihun S., Roman T., Slabu Gh., Lozovanu E., Popescu P., Lozovanu C., Cheianu C., Gagauz O., Braga M..

COMPONENȚA DEPARTAMENTULUI ȘTIINȚE SOCIO-UMANE

Nr. ord.

Prenumele, Numele

Funcția

Titlul științific-didactic

E-mail

1.

Ecaterina Lozovanu

Șef Departament,

dr., conf.univ.

ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md 

2.

Mihail Braga

dr., conf.univ.

mihail.braga@ssu.utm.md

3.

Ion Vangheli

dr., conf.univ.

ion.vangheli@ssu.utm.md

4.

Viorelia Lungu

dr., conf.univ.

viorelia.lungu@ssu.utm.md

5.

Dan Simion-Simion

lect.univ.

simion.simion@ssu.utm.md

6.

Cristina Lazariuc

lect.univ.

cristina.lazariuc@ssu.utm.md

7.

Natalia Cărbune

lect.univ.

natalia.carbune@ssu.utm.md

8.

Vitalie Maftei

lect.univ., cumul

vitalie.maftei@fcim.utm.md

9.

Veronica Roșca

lect.univ., cumul

veronica.rosca@ssu.utm.md

Personal non-didactic

1.

Cristina Lazariuc

Specialist documentație studii, cumul

cristina.lazariuc@ssu.utm.md

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Misiunea Departamentului Ştiinţe Socio-Umane este de a forma la studenţii Universităţii Tehnice conştiinţa socială, cultura civică și responsabilitatea socială în raport cu activitatea inginerească și creaţiile tehnice, de a cizela comportamentul tinerilor prin prisma unui sistem de principii și valori morale și, nu în ultimul rând, de a forma o înţelegere generală asupra naturii, societăţii şi vieţii umane. Obiectivele Departamentului reies, în primul rând din specificul disciplinelor care sunt predate: Filosofia, Etica profesională și cultura vorbirii, Etică, Comunicare și Drept, Bazele comunicării, Tehnici de comunicare.

De la înființarea DȘSU colectivul a editat un număr semnificativ de monografii, suporturi de curs și alte materiale metodice, necesare pentru desfășurarea eficientă a procesului de învăţământ, care ulterior sunt postate pe platforma e-learning a UTM, pentru uzul studenţilor. Anual este evaluată activitatea didactico-metodică a personalului, în vederea reliefării progreselor şi identificări perspectivelor de dezvoltare. De asemenea, anual sunt  analizate conținutul disciplinelor predate, în scopul adaptării procesului de predare-învățare la cerințele societății bazate pe cunoaștere.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Activitatea de cercetare ştiinţifică a Departamentului Ş.S.U. se desfăşoară pe mai multe direcţii dintre care menționăm

filosofie, istoria filosofiei, filosofia științei și filosofia mentalului;

– filosofia mentalului şi ştiinţele cognitiviste;

–  știinţe politice, Integrare Europeană, drept și sociologie;

– psihologie, psiho-pedagogie, comunicare, etică.

Din anul 2000 Catedra Ştiinţe Socioumane organizează anual Conferinţa Știinţifică Interuniversitară la care participă profesori din majoritatea instituțiilor de învățământ superior ale RM. Principalele ediţii ale conferințelor s-au desfășurat cu genericul: „Mihai Eminescu şi contemporaneitatea (2000); „Spiritualitate la intersecţie de milenii. (2001); „Spiritualitatea. Ştiinţă Tehnică.” (2002); „Valorile spirituale în procesul educaţiei.” (2003); „Seminar ştiinţific dedicat  operei filosofice kantiene „Im. Kant şi ştiinţa contemporană.” (2005) „Intelectualitatea  Republicii Moldova în perioada de tranziţie. (sfârşitul sec. XX – începutul sec. XXI)” (2007); „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific.” (2008-2019); „Cercetare, Dezvoltare și Inovare în contextul Eticii Globale.”(2020).

De asemenea, Departamentul contribuie la cultivarea abilităților de cercetare științifică în rândul studenților. În acest sens, DȘSU organizează anual Secția Științe Socio-umane a Conferinței Tehnico-Științifice a Studenților, Masteranzilor și Doctoranzilor (UTM), care începând cu 2020 se desfășoară cu genericul „Viitorul aparține tinerilor cercetători”. Din 2015, în perioada 8-9 mai, în scopul formării culturii civice la tinerii ingineri, bazate pe principiile și valorile europene, este organizată anual Conferința dedicată Zilei Europei.

În cadrul Departamentului ŞSU activează Clubul filosofic care își propune să cizeleze la studenţii UTM arta de a comunica în public, creativitatea, gândirea critică și analitică, arta argumentării, gestionarea emoțiilor, obiectivitatea și imparțialitatea care îi ajută pe studenți să-și susţină original și statornic propria poziție.

 

IV. COLABORĂRI

Un obiectiv important al DȘSU este inițierea unor relații de cooperare cu noi parteneri sociali la nivel național și internațional. În acest sens, DȘSU a inițiat un dialog de colaborare la nivel național cu AȘM, USM, USMF, ASEM, Academia de Muzică Teatru și Arte Plastice, USPEE “C. Stere”, Academia ,,Ștefan cel Mare” a MAI al RM, Asociația Sociologilor și Demografilor și Institutul Patrimoniului Cultural, și la nivel internațional  cu Centrul de Cercetare în Etica Aplicată din cadrul Facultății de Filosofie a Universității din București, cu  Michael Remes, Director EFPC Ltd., Visiting professor at Technical University of Moldova (TUM) și cu Московский Политех, Рязанский Институт.